Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Projekty

 


Projekty zakończone 

 •  Przedsiębiorczość Akademicka - Skuteczny Transfer Wiedzy 2
 • Edukacja społeczno-gospodarcza niezbędnym elementem obywatelskości
 •   Przedsiębiorczość Akademicka - Skuteczny Transfer Wiedzy
 • Seminaria ekonomiczne PTE – triada debat o ekonomii i gospodarce
 • Środowisko naturalne w procesie gospodarowania
 Projekt pt. Przedsiębiorczość Akademicka - Skuteczny Transfer Wiedzy 2


 Zapraszamy na stronę projektu
 www.ue.pte.pl

Projekt realizowany w okresie sierpień 2010 - lipiec 2011

Celem projektu była promocja przedsiębiorczości akademickiej typu SPIN OFF/SPIN OUT wśród przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych regionu. Oferta szkoleniowa oraz doradztwo specjalistyczne skierowana było do pracowników naukowych i studentów.

W procesie rekrutacji wyłaniane były osoby, które zamierzają w przyszłości założyć działalność gospodarczą typu spin off/spin out.

Uczestnicy projektu przeszli przez szereg bezpłatnych szkoleń i warsztatów dotyczących rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia prowadzone były odrębnie dla kadry naukowej i studentów. Studenci mieli około dwa dni szkoleń w miesiącu, a spotkania kadry naukowej odbywały się co 3 tygodnie. Uczestnicy projektu po ukończeniu cyklu szkoleń i warsztatów otrzymali certyfikaty unijne. W ramach projektu odbyło się również doradztwo specjalistyczne.

Odbyły się szkolenia obejmujące następującą tematykę:

 • Zakładanie działalności gospodarczej w krajach UE,
 • Outsourcing w praktyce,
 • Innowacyjność i ochrona własności intelektualnej,
 • Finansowanie współpracy nauki i biznesu w ramach funduszy strukturalnych,
 • Warsztaty innowacyjności,
 • PR, czyli jak kreować wizerunek firmy,
 • Autoprezentacja,
 • Motywacja i zarządzanie zespołem,
 • Coaching.
4 naukowców miało możliwość odbycia 6 miesięcznych, płatnych staży w celu zebrania materiałów do pracy badawczej.

Zajęcia prowadzili trenerzy posiadający bogate kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń.

Spin off - nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielniania się pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. szkoły wyższej, laboratorium badawczego), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy typu spin-off są przedsięwzięciami, które są niezależnie od organizacji macierzystej.

Spin out - nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. szkoły wyższej, laboratorium badawczego), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy typu spin-out są powiązane kapitałowo lub operacyjnie z organizacją macierzystą.

Kontakt dla studentów i przedsiębiorców:
Paweł Adamczyk
tel.: (022) 55 15 418
mail: pawel.adamczyk@pte.pl

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
 

 
Projekt pt. Edukacja społeczno-gospodarcza niezbędnym elementem obywatelskości
 


Zapraszamy na stronę projektu

 www.pte.e-learning.biz.pl

 

Projekt realizowany w okresie luty 2010 - listopad 2010, projekt dofinansowany przez Fundusz dla Organizacji Pozarządowych.

Cel projektu: Realizacja 9 seminariów ekonomicznych na na bieżące tematy ekonomiczno-społeczne oraz przygotowanie 10 lekcji e-learningowych i wdrożenie. 

Streszczenie:

Wiedza obywateli Polski z zakresu zachodzących zmian gospodarczo-społecznych) jest często niewystarczająca bądź błędna. Skutkuje to zbyt często złymi decyzjami nie tylko w sferze przedsiębiorczości, która jest bardzo istotna, ale także w odniesieniu do życia społecznego i politycznego.Błędna ocena możliwości i stopnia wpływu określonych podmiotów gospodarki, państwa, trzeciego sektora oraz ludzi zajmujących w tych strukturach istotne stanowiska, na sytuację gospodarczą i społeczną, może skutkować przejawianiem się niewłaściwych postaw społecznych. W kontekście podejścia krytycznego do wolnorynkowej gospodarki czy działań sfery państwowej, jeżeli owa krytyka oparta jest na nieprawdziwych przesłankach, najniebezpieczniejsze jest ciążenie ku postawom populistycznym.

Natomiast błędne decyzje w sferze przedsiębiorczości skutkują w długim okresie zubożeniem i w konsekwencji powstawaniem szeregu niekorzystnych zmian, jak obniżenie chęci i możliwości korzystania z dobrodziejstw kultury, zmniejszenie dostępu do istotnych źródeł informacji czy komunikacji, obniżeniem aspiracji edukacyjnych, a w końcowym efekcie spowolnieniem rozwoju kapitału społecznego. Konsekwencją jest zahamowanie postępu, a nawet regres w postawach obywatelskich.

Nasz program przy pomocy dwóch połączonych ze sobą modułów edukacyjnych - spotkań konferencyjnych i kursów e-learningowych - będzie miał na celu wytworzenie bądź utrwalenie wśród młodych ludzi (15 - 24 rok życia) postawy opartej na rzetelnej wiedzy o elementarnych procesach gospodarczo-społecznych w podejściu dożycia obywatelskiego. Nieodzownym elementem bycia aktywnym i świadomym obywatelem, w który także chcemy wyposażyć uczestników projektu, jest wiedza z zakresu prowadzenia finansów osobistych, która jest bazą do osiągania w życiu sukcesów i zadowolenia.Projekt pt. Przedsiębiorczość Akademicka - Skuteczny Transfer Wiedzy


 

Projekt realizowany w okresie kwiecień 2009 - marzec 2010

Celem projektu była promocja przedsiębiorczości akademickiej typu SPIN OFF/SPIN OUT wśród przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych regionu. Oferta szkoleniowa oraz doradztwo specjalistyczne skierowana były do pracowników naukowych i studentów.

W procesie rekrutacji były wyłaniane osoby, które zamierzają w przyszłości założyć działalność gospodarczą typu spin off/spin out.

Uczestnicy projektu przeszli przez szereg bezpłatnych szkoleń i warsztatów dotyczących rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia były prowadzone odrębnie dla kadry naukowej i studentów. Uczestnicy projektu po ukończeniu cyklu szkoleń i warsztatów otrzymali certyfikaty unijne. W ramach projektu prowadzone było również doradztwo specjalistyczne.

Szkolenia obejmowały następującą tematykę:

 • Zakładanie działalności gospodarczej w krajach UE,
 • Outsourcing w praktyce,
 • Innowacyjność i ochrona własności intelektualnej,
 • Finansowanie współpracy nauki i biznesu w ramach funduszy strukturalnych,
 • Warsztaty innowacyjności,
 • PR, czyli jak kreować wizerunek firmy,
 • Autoprezentacja,
 • Motywacja i zarządzanie zespołem,
 • Coaching.

Zajęcia prowadzili trenerzy posiadający bogate kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń.

Spin off - nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielniania się pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. szkoły wyższej, laboratorium badawczego), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy typu spin-off są przedsięwzięciami, które są niezależnie od organizacji macierzystej.

Spin out - nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. szkoły wyższej, laboratorium badawczego), wykorzystując w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy typu spin-out są powiązane kapitałowo lub operacyjnie z organizacją macierzystą.


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


Projekt pt. Seminaria ekonomiczne PTE – triada debat o ekonomii i gospodarce 


Projekt realizowany w okresie listopad 2009 - maj 2010, dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.


Przebieg projektu okazał się niezwykle owocny. Zorganizowano 12 debat na aktualne tematy mające decydujący wpływ na rozwój Polski okazały się bardzo interesujące dla przedstawicieli nauki, administracji, polityki, świata biznesu, mediów, a także jak zakładaliśmy dla studentów i nauczycieli powiązanych z Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej. Na ich podstawie powstało wiele dokumentów – stenogramy, artykuły, opracowania, Biuletyny PTE – które utrwalają w sposób dostępny dla wszystkich zainteresowanych, dorobek niekiedy wielogodzinnych i burzliwych dyskusji. 

Dzięki projektowi liczni naukowcy, eksperci oraz przedstawiciele mediów, mieli okazję zapoznać się z materiałami, które w sposób realny mogą inspirować przemiany oraz reformy w Polsce. Ze względu na długi czas, jaki zajmuje przeprowadzenie odpowiednich procedur, aby zaobserwować konkretne efekty będziemy musieli zaczekać.
Stworzona została platforma do otwartej debaty na fundamentalne problemy gospodarcze i i społeczne.  Swoje poglądy mogli wymieniać nie tylko ekonomiści, ale także przedstawiciele innych nauk – został więc osiągnięty efekt interdyscyplinarności organizowanych dyskusji.
Seminaria były otwarte nie tylko dla wysokiej klasy specjalistów, także studenci mając wolny wstęp włączani byli w proces myślenia strategicznego. Szczególny akcent był kładziony właśnie na rozwój polskiej myśli strategicznej.
Na koniec warto zaznaczyć, że dzięki wielorakości źródeł przekazu informacji oraz łatwemu dostępowi do niej, osiągnięty został cel popularyzowania wiedzy oraz edukacji ekonomicznej w Polsce. 

 

 


Projekt pt. Środowisko naturalne w procesie gospodarowania


Projekt realizowany w okresie listopad 2008 - czerwiec 2009, dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

 

Celem projektu była realizacja elementów promujących postawy ekologiczne. Był on związany z tematem Olimpiady Wiedzy Ekonomiczne.

Rezultaty podjętych działań.

Odnotowano duże zainteresowanie uczniów myślą przewodnią Olimpiady:
- do zawodów szkolnych XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłoszonych zostało łącznie 15 117 uczniów.

W kontekście dużego zainteresowania XXII OWE zrealizowano zakładany cel jakościowy, jakim było podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej i kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników Olimpiady i ich rodzin, rozpropagowanie zasad racjonalnego gospodarowania ograniczonymi zasobami środowiska naturalnego wśród uczniów szkół i nauczycieli.
Elementem, który znacznie przyczynił się do szerokiego propagowania myśli ekologicznej i utrwalania wśród nich racjonalnego podejścia do środowiska naturalnego, była integracja prowadzona w ramach „Klubu Olimpijczyka” powołanym przy Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – uczestnictwo w konferencjach, seminariach i klubach dyskusyjnych, kontakt ze środowiskiem gospodarczym i naukowym. Także większość oddziałów prowadziła tożsame przedsięwzięcia w swoich regionach.
Dodatkowo wymiana doświadczeń między uczestnikami, była wspierana przez forum internetowe PTE.
b)    zorganizowano finał XXII OWE;
- zorganizowano koncert promujący Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej i kształtowanie właściwych postaw proekologicznych wśród młodzieży,
c)    wydrukowano informator OWE
d)    wydrukowano plakaty 
e)    wydrukowano broszury
f)    wydrukowano plakat II
g)    przygotowano i wydrukowano biuletyny PTE promujące OWE – 15 000 szt.;
- w tym Biuletyn nr 1 (39) luty 2009; nr 3 (41) kwiecień; nr 5 (43) czerwiec;
h)    Wszelkie materiały edukacyjne promujące postawy ekologiczne, które zaplanowano w ramach XXII OWE, zostały przekazane dla młodzieży, szkół i nauczycieli (w tym materiały z ww. pozycji c-g);
i)    stworzono projekt, a następnie wykonano i prowadzono stronę internetową o tematyce edukacyjnej, ekonomicznej i ekologicznej przy stronie OWE;
- strona dostępna jest pod adresem internetowym www.owe.pte.pl i udostępnione są na niej materiały edukacyjne, multimedialne, publikacje elektroniczne itp.
j)    wyprodukowano i przekazano gadżety promocyjne
- gadżety zostały przekazane podczas zawodów centralnych w Jachrance
k)    zakupiono książki o tematyce ekologicznej i przekazano je uczestnikom zawodów centralnych OWE (3 książki dla każdego uczestnika, razem zakup 300 książek):
- Zarządzanie środowiskiem, Bazyli Poskrobko,
- Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw .A. Chodyński;
- Kompendium wiedzy o ekologii. red.: Jan Strzałko, Teresa Mossor-Pietraszewska;
l)     przekazano także, nauczycielom i szkołom publikacje z zakresu dziedziny ekonomii
i zarządzania oraz ekologii ufundowanych przez sponsorów i donatorów;
m)    wyprodukowano  materiały multimedialne (m.in. muzyka, zdjęcia, cytaty ekologiczne, testy naukowe i publikacje, dzwonki i tapety na telefony komórkowe) oraz publikacje elektroniczne, które następnie zostały przekazane szkołom biorącym udział w XXII OWE;
n)    informacje o Olimpiadzie pojawiały się w mediach drukowanych, jak i elektronicznych;
o)    zorganizowano zakończenie XXII OWE, podczas którego rozdano nagrody dla laureatów, nauczycieli i szkół (laptopy, oprogramowanie, aparat fotograficzny, nagrody pieniężne). Jest to jeden z elementów wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, który w kolejnym etapie realizuje się poprzez śledzenie i analizę przebiegu karier naukowych i zawodowych laureatów Olimpiady – wiele renomowanych uczelni wyższych przyjmuje laureatów bez egzaminów wstępnych.


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu