Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Eugeniusz Kwiatkowski

Eugeniusz Kwiatkowski urodził się 12 października 1947 r. w Błaszkach, w rodzinie wielodzietnej. Szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Błaszkach w 1965 r. W tymże roku podjął studia na kierunku ekonomiki handlu w Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, gdzie uzyskał tytuł mgra ekonomii w 1969 r.

W 1969 roku podjął pracę w Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. W 1976 roku uzyskał w Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, stopień naukowy dra nauk ekonomicznych (tytuł pracy doktorskiej: „Teoria przemian struktury gospodarczej w układzie trójsektorowym – prezentacja i próba oceny”), zaś w 1988 roku stopień naukowy doktora habilitowanego (tytuł pracy habilitacyjnej: „Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Tradycja i współczesność”). W 2002 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych (na podstawie książki pt. „Bezrobocie. Podstawy teoretyczne”, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002).

W trakcie pracy zawodowej w Uniwersytecie Łódzkim odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii (w London School of Economics, stypendium British Council, 10 miesięcy w latach 1990-1991), w Niemczech (Uniwersytety w Berlinie i Giessen, stypendium Friedrich Ebert Stiftung, 2 miesiące w 1991 r. oraz w Technische Universität Berlin, stypendium DAAD, 2 miesiące w 1992 r).

Zainteresowania naukowe Eugeniusza Kwiatkowskiego dotyczą współczesnej teorii ekonomii, ekonomii rynku pracy oraz bezrobocia.

Na łączny dorobek publikacyjny składa się ponad 200 prac, w tym 24 książki naukowe (3 samodzielne i pozostałe we współautorstwie bądź autorstwie rozdziałów w książce) oraz 34 pozycje opublikowane w językach obcych.

Ponadto kierował 7 międzynarodowymi oraz 10 krajowymi projektami badawczymi. Uczestniczył ponadto w 6 innych projektach międzynarodowych oraz 9 projektach krajowych. Brał udział w kilkunastu konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Pełnione funkcje:

  • prorektora Uniwersytetu Łódzkiego (w latach 2002-2008),
  • dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ (1999 - 2002),
  • prodziekana Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego UŁ (1993 - 1999),

kierownika Zakładu Współczesnych Teorii Ekonomicznych w Uniwersytecie Łódzkim (1996 - 2003), kierownika Katedry Makroekonomii UŁ (od 2003 r. do chwili obecnej), wiceprzewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie (1996 - 1999).
Za pracę naukową i dydaktyczną otrzymał trzykrotnie Nagrodę Ministra Edukacji oraz pięciokrotnie Nagrodę Rektora UŁ. W 2002 r. otrzymał Nagrodę Fundacji Kronenberga (zwaną polskim Noblem Ekonomicznym) za książkę pt. „Bezrobocie. Podstawy teoretyczne”, Wyd. Nauk. PWN, W-wa, 2002.

Otrzymał również odznaczenia państwowe i uniwersyteckie, takie jak:

Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego (1991)
Medal „Uniwersytetu Łódzkiego „W Służbie Społeczeństwa i Nauce” (1993);
Srebrny Krzyż Zasługi (1996);
Medal Komisji Edukacji Narodowej (1998);
Złoty Krzyż Zasługi (2000).
Jest żonaty i ma dwoje dzieci.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu