Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


Nagrody i uprawnienia

Indeksy na studiaindeksy.jpg
Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Część uczelni stosuje również preferencje dla finalistów Olimpiady. Szczegółowe uprawnienia laureatów i finalistów ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe wynikają z uchwał senatów poszczególnych uczelni. Wykaz uczelni stosujących preferencje w postępowaniu rekrutacyjnym dla laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej do pobrania tutaj.

Technik ekonomista – zwolnienie z egzaminu zawodowego
Na podstawie § 112 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 83, poz. 562) oraz komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista oraz - od roku szkolnego 2011/2012 - w zawodzie technik handlowiec (plik z uaktualnieniem tutaj). Zwolnienie z egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.


Nagrody pieniężne i stypendia naukowe
Tradycją Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest nagroda pieniężna dla zwycięzcy w kwocie 10 tys. zł. Jej fundatorem jest Premier Rzeczypospolitej Polskiej lub któryś z ministrów (minister gospodarki lub minister finansów). Ponadto, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego również honoruje zwycięzcę nagrodą pieniężną, której wartość w ostatnich edycjach Olimpiady wynosiła 2,5 tys. zł.


styp.jpgPozostali laureaci również otrzymują nagrody pieniężne i stypendia naukowe. Ich wartość jest zmienna w każdej edycji i wahała się od 1 tys. zł do 8,5 tys. zł. Laureaci II miejsca w XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej otrzymali nagrody pieniężne po 7 tys. zł (w XXIII i XXII edycji – roczne stypendia w wysokości 8,5 tys. zł). Nagrodą za zdobycie III miejsca w XXIV Olimpiadzie było roczne stypendium o wartości 5 tys. zł (w XXIII i XXII edycji – roczne stypendia w wysokości 6,5 tys. zł). Kolejnym laureatom przyznawane są stypendia naukowe (każde o wartości 5 tys. zł) – w XXIV edycji było to 15 stypendiów, w XXIII i XXII odpowiednio 12 i 3 stypendia. W XXIII i XXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej laureatom, którzy zajęli kolejne lokaty przyznano nagrody pieniężne w wysokości od 1 tys. zł do 2,5 tys. zł (w XXIII edycji Olimpiady było to 7 nagród pieniężnych, a w XXII – 9 nagród pieniężnych). laptops.jpg

Nagrody rzeczowe – laptopy i nie tylko...

W ostatnich trzech edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wszystkich trzydziestu laureatów, oprócz opisanych powyżej nagród pieniężnych i stypendiów, otrzymało wysokiej klasy notebooki wraz z oprogramowaniem. Wśród nagród rzeczowych wymienić należy także komplety książek o tematyce ekonomicznej, prenumeraty czasopism branżowych oraz pamiątkowe monety.

Wyjazdy zagraniczne, staże i praktyki
Uzupełnieniem nagród pieniężnych i rzeczowych oraz systemu stypendiów naukowych są wyjazdy zagraniczne oraz staże i praktyki w wiodących instytucjach w kraju i za granicą. Wspomnieć należy m.in. o odbywającym się w Niemczech dwutygodniowym seminarium naukowym w Instytucie Studiów Europejskich we Vlotho, w którym corocznie uczestniczą laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W 2009 r. dla laureatów został zorganizowany wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.


Nagrody specjalne
Ponadto, w ramach zawodów III stopnia (centralnych) przeprowadzany jest dodatkowy konkurs o nagrodę specjalną przyznawaną przez Kapitułę pod przewodnictwem prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Nagroda ta przyznawana jest głównie za prezentację zdolności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej. Tematyka tego konkursu określana jest corocznie przez sponsora nagrody specjalnej.


nagr_spec.jpgW ostatnich edycjach Olimpiady sponsorem nagrody specjalnej była Polska Izba Ubezpieczeń (www.piu.org.pl), a tematyka konkursu dotyczyła rynku ubezpieczeń gospodarczych. Od XXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przeprowadzany jest także konkurs o nagrodę specjalną Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (www.izfa.pl). Nagroda ta przyznawana jest za napisanie najlepszego – ciekawego i nieszablonowego – eseju na temat rynku funduszy inwestycyjnych.

W zamyśle system nagród ma sprzyjać dalszemu rozwojowi naukowemu i zawodowemu młodych talentów, do czego Komitet Główny i mecenasi Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przywiązują wielką wagę.


Nagrody dla nauczycieli (opiekunów naukowych) i najlepszych szkół

Również nauczyciele przygotowujący laureatów do zawodów oraz najlepsze szkoły otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe. W ten sposób doceniane jest ich zaangażowanie i wkład pracy włożony w opiekę naukową nad uczestnikami Olimpiady. Szczególnym wyróżnieniem jest nagroda „Za zasługi dla rozwoju olimpiad szkolnych” przyznawana nauczycielom, którzy byli opiekunami naukowymi laureatów w co najmniej trzech edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

W ostatnich trzech edycjach Olimpiady uhonorowano nagrodami pieniężnymi nauczycieli – opiekunów naukowych laureatów w kwocie od 1 tys. zł do 2,5 tys. zł. Ponadto, każdy z nauczycieli otrzymał także komplet książek o tematyce ekonomicznej.


Wszyscy nauczyciele, którzy zgłaszają szkoły do zawodów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i zajmują się organizacją zawodów I stopnia (szkolnych) otrzymują corocznie dyplomy z podziękowaniami (zobacz wzór).


Najlepszym szkołom (o największej liczbie laureatów) przyznawane są nagrody pieniężne oraz nagrody rzeczowe (rzutniki multimedialne i książki).


Dodatkowe atrakcje

z_NBP.jpgWśród dodatkowych atrakcji wymienić należy spotkania uczestników zawodów III stopnia (centralnych) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich nauczycieli z prezesem Narodowego Banku Polskiego. Oprócz dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych Polski i świata, zaproszeni goście mają także okazję zwiedzić Gabinet Numizmatyczny NBP.

Uroczyste zakończenie każdej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbywa się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Gospodarki lub Ministerstwie Finansów. Na spotkaniu z premierem, wicepremierem lub ministrem finansów wręczane są laureatom nagrody i pamiątkowe dyplomy.

z_GPW.jpgW ostatnich latach laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunowie naukowi na zakończenie każdej edycji odwiedzali także Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas spotkania z członkiem Zarządu Giełdy mogli wysłuchać prezentacji na temat historii Giełdy i jej aktualnej pozycji, a także podyskutować z gospodarzem spotkania. Wizyty na Giełdzie kończą się pamiątkowym grupowym zdjęciem w sali notowań oraz przy postumencie byka w hallu Centrum Giełdowego.

Pamiętać należy, że Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to nie tylko uroczysta gala. W każdej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla uczestników zawodów III stopnia (centralnych) i ich opiekunów naukowych wykłady wygłaszają wybitni polscy ekonomiści. Wśród nich znaleźli się dotychczas: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prof. dr hab. Bogusław Fiedor, prof. dr hab. Andrzej Graczyk, prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko, prof. dr hab. Witold Orłowski, prof. dr hab. Stanisław Owsiak i prof. dr hab. Andrzej Sławiński.


books.gifOlimpiada Wiedzy Ekonomicznej to również szereg działań, których celem jest upowszechnianie wiedzy o współczesnej gospodarce. Warto odnotować, że w każdej edycji dzięki wsparciu mecenasów Olimpiady staramy się przekazywać nieodpłatnie egzemplarze książek. Wśród nich wymienić można: Wędrujący świat autorstwa G.W. Kołodki (Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008); Barwy pieniądza G. Santambrogio (Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009) oraz książkę S. Bratkowskiego pt. Nieco inna historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego (Wydawnictwo VEDA, Warszawa 2010). Książki przekazywane są uczestnikom zakwalifikowanym zarówno do zawodów II stopnia (okręgowych), jak i III stopnia (centralnych). Wspomniane pozycje książkowe trafiły także do nauczycieli sprawujących opiekę nad uczestnikami zawodów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Pamiętaj! Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to nie tylko możliwość pogłębienia swojej wiedzy, ale także okazja do nawiązania nowych kontaktów i niezapomniana przygoda!
 
Wykaz nagród w XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej oraz relacja z uroczystego zakończenia Olimpiady w Ministerstwie Gospodarki z udziałem wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka zostały opublikowane w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” nr 4 (54) z lipca 2011 r. Natomiast podsumowanie XXIII i XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” nr 5 (49) z czerwca 2010 r. (pobierz) oraz nr 5 (43) z czerwca 2009 r. (pobierz)

Warto wspomnieć, że łączna wartość nagród przekazanych w XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej przekroczyła 250 tys. zł, w XXIII edycji było to ponad 260 tys. zł, a w XXII – 275 tys. zł.


Uwaga! Przywołane powyżej kwoty, ilości oraz rodzaje nagród mają charakter wyłącznie informacyjny i dokumentują przebieg trzech poprzednich edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wysokość nagród, ich ilość i rodzaj zależny jest od wsparcia mecenasów i partnerów Olimpiady. Z uwagi na to, że fundusz nagród każdej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej uzgadniany jest z mecenasami i partnerami Olimpiady w trakcie jej trwania, organizatorzy nie mogą gwarantować, że w bieżącej edycji nagrody będą w pełni porównywalne z poprzednimi latami.

Uczelnie stosujące preferencje dla laureatów i finalistów OWE

Uczelnie ekonomiczne      
_sgh_logo.gif
_logo_ue_kat.gif
_logo_UEK.gif
_logo_UEP.gif
_uewr_logo.gif
         
Inne uniwersytety
     
         
_uw_logo.gif
_agh_logo.gif
_logoUG.gif
 
_UMCS_logo.gif
 
 
_Ul_logo.gif
 
_uam_logo.gif
 
_logo_umk.gif
 
_URzesz.gif
 
_USlask_logo.gif
 
_USzczecin.gif
 
_SGGW-logo.gif
 
_uz-logo.gif
 
 
_KUL_logo.gif
 
_logo_UO.gif
 
_logo_UwB.gif
 
_UJK.gif
 ...i wiele innych!

Wykaz wszystkich uczelni stosujących preferencje w postępowaniu rekrutacyjnym dla laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - pobierz plik pdf.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu