Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)Profesor Jan Mujżel

Profesor Jan Mujżel - Opracowanie i redakcja naukowa raportów Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów

1. Blaski i cienie rządowego programu „Strategia dla Polski”. Warszawa 1994, Raport nr 1.

2. Reforma centrum – kierunki, zagrożenia, warianty, motywy. Warszawa 1994, Raport nr 2.

3. Komercjalizacja i prywatyzacja – synergia czy konflikt. Warszawa 1994, Raport nr 3.

4. Gospodarka i monopole energetyczne. Warszawa 1994, Raport nr 4.

5. Bezrobocie. Czy, jak i kiedy można je przezwyciężyć? Warszawa 1995, Raport nr 5.

6. Strategiczne problemy polityki transportowej. Warszawa 1995, Raport nr 6.

7. Gospodarka w konstytucji. Warszawa 1995, Raport nr 7.

8. Negocjacyjny mechanizm płac. Warszawa 1995r., Raport nr 8.

9. Reforma systemu emerytalno-rentowego. Warszawa 1995, Raport nr 9.

10. Polityka przemysłowo- strukturalna. Warszawa 1995, Raport nr 10.

11. Blaski i cienie rządowego programu „Strategia dla Polski”. Warszawa 1995, Raport Specjalny.

12. Inflacja. Dostosowania i tłumienie. Warszawa 1996, Raport nr 12.

13. Podstawy trwałego wzrostu gospodarczego i służące temu polityki. Warszawa 1997, Raport nr 13

14. Polityka handlowa. Zakres i formy protekcjonizmu. Warszawa 1996, Raport nr 14.

15. Stan i perspektywy przemysłu węglowego w Polsce. Warszawa 1996, Raport nr 15.

16. NBP. Podmiot polityki pieniężnej i ogniwo w systemie gospodarczym państwa. Warszawa 1996, Raport nr 16.

17. Zasady i drogi restrukturyzacji rolnictwa. Warszawa 1996, Raport nr 17.

18. Bezpośrednie inwestycje i kredyty zagraniczne. Warszawa 1996, Raport nr 18.

19. Polityka regionalna. Warszawa 1996, Raport nr 20.

20. Wejście do Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy. Tłumienie bezrobocia i poprawa warunków bytowych ludności (rozwiązane i nie rozwiązane problemy strategiczne gospodarczej integracji z Unią Europejską ). Warszawa 1997 , Raport nr 23.

21 . Reforma systemu emerytalnego w Polsce. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Warszawa 1997, Raport nr 24.

22. Kapitał ludzki. Stan i perspektywy. Warszawa 1998, Raport nr 27.

23. Inwestycje i oszczędności. Znaczenie, statystyka, poziom i perspektywy . Warszawa 1997, Raport nr 28.

24. Podział dochodu i nierówności dochodowe. Fakty, tendencje, porównania. Warszawa 1997, Raport nr 29.

25. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej. Warszawa 1997 , Raport nr 30

26. Polska 2010. Długookresowa strategia rozwoju. Warszawa 1998, Raport nr 32.

27. Sektor finansowy w gospodarce polskiej. (Stan i perspektywy w obliczu integracji europejskiej). O średniookresowej strategii finansowej. Warszawa 1998, Raport nr 33.

28. Aktualne tendencje w polskim handlu zagranicznym. Wnioski dla polityki ekonomicznej. Warszawa 1999, Raport nr 35.

29. System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy. Warszawa 1999, Raport nr 36.

30. System ochrony zdrowia. Kontrowersje i dylematy. Warszawa 2004, Raport nr 38

31. Wieś i rolnictwo. Wyzwania i kierunki rozwiązań w obliczu integracji europejskiej. Warszawa 1999, Raport nr 38.

32. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia. Warszawa 2005, Raport nr 42.

33. Prywatyzacja. Stanowisko RSSG w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji. Warszawa 1999, Raport nr 43.

34. Tworzenie nowych miejsc pracy . Warszawa 2004, Raport nr 47

35. Finanse publiczne w szansach i zagrożeniach wzrostu gospodarki Polski. Warszawa 2001, Raport nr 48.

36. RSSG o wzroście gospodarczym, Warszawa 2001 , Raport nr 39.

37. Reforma rynku pracy. Jak przyspieszyć tworzenie nowych miejsc pracy? Warszawa 2001, Raport nr 40.

38. Tempo wzrostu gospodarki światowej. Implikacje dla Polski. Warszawa 2004, Raport nr 44

39. Nierówności dochodowe i majątkowe. Zakres i formy redystrybucji dochodów państwa. Warszawa 2002, Raport nr 49.

40. Racjonalizacja finansów publicznych w Polsce. Warszawa 2004, Raport nr 50

41. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów 1994-2005. Warszawa 2005 (Materiały informacyjne przygotowane na jubileuszowe, setne sympozjum RSSG 11 lipca 2005)


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony