Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


VIII Kongres ekonomistów polskich
Program Komunikaty Materiały kongresowe Kongres w mediach Rada Programowa Stenogramy
Echa kongresu Galerie zdjęć Partnerzy Patroni Sponsorzy Kontakt


Honorowy Patronat nad VIII Kongresem Ekonomistów Polskich objął
Lech Kaczyński Prezydent RP
 

Idea, cele, struktura

Organizowane co kilka lat kongresy ekonomistów polskich zawsze traktowane były jako niezwykle ważne wydarzenia, dotyczące fundamentalnych problemów polskiej gospodarki i nauk ekonomicznych.
Tradycje kongresów sięgają roku 1887, kiedy to polscy ekonomiści i prawnicy z trzech zaborów zorganizowali w Krakowie Pierwszy Zjazd Ekonomistów i Prawników. Miał on charakter kongresu, w którym udział wzięło ok. 200 osób, a referaty przygotowali m.in. Witold Skarżyński - „O konieczności i możliwości gruntownej reformy kredytu ziemskiego” i Antoni Donimirski - „O kolonizacji wewnętrznej”.

Po II Wojnie Światowej kolejne zjazdy i kongresy organizowane były w ważnych dla kraju okresach. Ogólnopolski Zjazd Ekonomistów Polskich a zarazem Kongres odbył się 8-10 grudnia 1950 r. i był przygotowaniem do Kongresu Nauki Polskiej w 1951 r. Połączony z Kongresem II Zjazd Ekonomistów Polskich odbył się 7-9 czerwca 1956 r. w Warszawie. Kolejny III Zjazd i Kongres Ekonomistów Polskich obradował 7-8 stycznia 1971 r. IV Zjazd Ekonomistów Polskich odbył się 6-7 marca 1981 r., z dyskusją nt. „Kierunki przebudowy systemu funkcjonowania gospodarki polskiej w latach osiemdziesiątych”. W 100-lecie Kongresu z okresu zaborów, 27-28 listopada 1987 r., zorganizowany został w Krakowie V Kongres Ekonomistów Polskich. Przyjęto na nim stanowisko PTE pt. „Polska gospodarka – wyzwania rozwojowe końca XX wieku”. W 1993 r. na VI Zjeździe PTE przy współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Zrzeszenia Prawników Polskich oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa podjęto podstawowe w tym okresie pytanie: „Jak zdynamizować polską gospodarkę?” Obradujący 25 i 26 stycznia 2001 r. VII Kongres Ekonomistów Polskich nt. „Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej” podjął równie trudne problemy wyzwań XXI wieku.

Historia kongresów PTE wskazuje, że odbywały się one co kilka lat, w różnych warunkach społeczno-gospodarczych, a także politycznych, stąd i myśli przewodnie stanowiły swego rodzaju signum temporis.

Obecny VIII Kongres Ekonomistów Polskich, organizowany przez PTE i dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego, został przygotowany przez szeroką reprezentację środowiska złożoną z polskich ekonomistów nie tylko związanych z PTE. Jest pomyślany jako forum wszystkich ekonomistów, bez względu na przynależność do stowarzyszenia. Kongres ten stanowi wyjątkową okazję do wymiany poglądów między praktykami i teoretykami, między ekonomistami reprezentującymi różne ośrodki oraz nurty teoretyczne w ekonomii z przedstawicielami nauk pokrewnych itp. Celem Kongresu jest identyfikacja szans i zagrożeń dynamizacji rozwoju społeczno–gospodarczego Polski oraz perspektyw takiego rozwoju w skali międzynarodowej. Formuła Kongresu jest szeroka, tak aby z jednej strony, umożliwić w nim udział jak najszerszej grupie uczestników, w tym ekonomistów polskich przebywających na stałe za granicą, z drugiej zaś, aby stworzyć sposobność prezentacji poglądów i dyskusji nad problemami żywotnymi dla stanu oraz perspektyw rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce.

Kongres w takim ujęciu jest traktowany jako swego rodzaju synteza uczestnictwa ekonomistów polskich w rozwiązywaniu ważnych problemów praktyki życia gospodarczego.

Ważną częścią dyskusji przedkongresowej są seminaria i konferencje przedkongresowe.

Szeroka formuła Kongresu wymusza potrzebę jego ukierunkowania. Będą temu służyć zamawiane referaty wiodące dla poszczególnych bloków tematycznych.

Prezentowana niżej lista bloków tematycznych jest wynikiem dyskusji, jaka toczyła się na forum Rady Naukowej PTE i Rady Programowej Kongresu.

W ramach VIII Kongresu przewidywane są następujące bloki tematyczne:
I. Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności.
II. Polityka gospodarcza a cele i uwarunkowania rozwój kraju.
III. Jakość kształcenia ekonomicznego.
IV. Ludzie biznesu i polityki o źródłach i barierach wzrostu gospodarki.

Dyskusję w blokach tematycznych poprzedzi sesja plenarna, otwierająca Kongres, która dotyczyć będzie fundamentalnych problemów transformacji i konwergencji polskiej gospodarki.

Forma upowszechniania materiałów kongresowych

Szeroka formuła Kongresu zobowiązuje organizatorów do otwartego sposobu przyjmowania nadsyłanych referatów, według przyjętych reguł. Referaty podlegać będą recenzji, przy czym przyjmowane będą teksty oryginalne wcześniej nigdzie niepublikowane i niewygłaszane.

Streszczenia nadesłanych referatów wraz z notkami biograficznymi autorów zostaną udostępnione uczestnikom Kongresu w formie drukowanej. Nadesłane referaty natomiast będą dostępne na płytach CD.

Dorobek Kongresu zostanie opublikowany w formie recenzowanych publikacji książkowych, w których znajdą się teksty referatów zakwalifikowanych przez recenzentów oraz główne wątki dyskusji kongresowej.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony