Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)Profesor Stanisław Rączkowski

PROFESOR DR HAB. STANISŁAW RĄCZKOWSKI


 26.10.1912 - 19.05.2006

Stanisław Rączkowski urodził się w Krakowie 26 października 1912 r. W 1930 r. zdał maturę w Gimnazjum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu - jednej z najstarszych szkół w Polsce. Studia wyższe odbył na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego uzyskując w 1934 r. dyplom magistra praw i w 1935 r. magistra nauk ekonomiczno-politycznych.

W roku akademickim 1936/37 odbył studia specjalistyczne z teorii pieniądza na Sorbonie w Ecole Pratique des Hautes Etudes. W lipcu 1939 r. opublikował swoją rozprawę doktorską pt. „Teoria pieniądza Johna Edwarda Keynesa” , której drugie wydanie wyszło po wojnie w 1948 r.

W czasie okupacji niemieckiej wykładał ekonomię na konspiracyjnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich (Poznańskim) w Warszawie.

W kwietniu 1945 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od kwietnia 1945 prowadził wykłady spółdzielczości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i w Łodzi, a od czerwca także w Uniwersytecie Łódzkim. W roku akademickim 1946 i 1947 był zastępcą profesora na katedrze polityki ekonomicznej w Uniwersytecie Poznańskim.

Od 1948 r. prowadził w Szkole Głównej Handlowej wykłady teorii pieniądza oraz organizacji międzynarodowych. Po zmianie nazwy tej Szkoły na Szkołę Główną Planowania i Statystyki zorganizował w niej Katedrę Obiegu pieniężnego i kierował nią do 1957 roku. 28 października 1955 r. mianowany został docentem. W październiku 1956 r. został mianowany na stanowisko Dziekana Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS. W końcu lutego 1957 r. wyjechał na rokowania kredytowe do Stanów Zjednoczonych i do SGPIS powrócił na stanowisko kierownika katedry Obiegu pieniężnego w październiku 1963 roku. Dnia 4 maja 1972 został profesorem nadzwyczajnym a 16 kwietnia 1977 profesorem zwyczajnym. W 1983 r. przeszedł na emeryturę.

W 1993 roku prof. Stanisław Rączkowski otrzymał tytuł doktora honoris causa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Był autorem wielu książek z dziedziny ekonomii i finansów, w tym: „ Planowanie Obiegu Pieniężnego ” (1955), „ Międzynarodowe stosunki finansowe ” 1972, rozszerzone (1979) i zmienione w 1984 r. a także „ Rozliczenia międzynarodowe ” w 1977 r. Profesor Rączkowski jest współautorem i redaktorem naukowym następujących prac zbiorowych: „ Pieniądz i kredyt w kapitalizmie ” (1970 i 1973), „ Świat w obliczu kryzysu zadłużeniowego ” (1990). Wraz z żoną Wiesławą przetłumaczył na język polski szereg prac wybitnych ekonomistów zagranicznych, w tym: Johna K. Galbraitha „ Pieniądz ” i „ Ekonomia w perspektywie ”, a także wszystkie Raporty dla Klubu Rzymskiego, od „ Granic wzrostu ” do „ Pierwszej rewolucji globalnej ”.

Niezależnie od pracy naukowej i dydaktycznej Profesor pracował w instytucjach bankowości i administracji gospodarczej.

W latach 1935-1939 był pracownikiem Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie i w Oddziale jego w Paryżu. Od 1940 do 1944 roku pracował w Wydziale Lustracyjnym Związku Spółdzielni „Społem”. W 1945 r. został Generalnym Sekretarzem Związku Rewizyjnego Spółdzielni R.P. Od 1946 do 1948 pracował w Centralnym Urzędzie Planowania jako wicedyrektor Departamentu organizacji gospodarki. Od 1948 do 1957 roku pracował w Narodowym Banku Polskim jako naczelnik Wydziału Bilansu Płatniczego. Od końca lutego 1957 r. brał udział w Waszyngtonie w rokowaniach o kredyty amerykańskie dla Polski, po czym był przez sześć lat Radcą finansowym i Ministrem w Ambasadzie R.P. w Waszyngtonie. Od 1963 do 1970 roku był dyrektorem Zakładu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, a od 1970 do 1983 r. był doradcą Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

Od 1947 roku był związany jako delegat Polski z Organizacją Narodów Zjednoczonych, najpierw w styczniu jako członek Komitetu Zgromadzenia Ogólnego dla spraw pomocy po zakończeniu dostaw UNRRA. W jesieni 1947 r. był przewodniczącym Delegacji polskiej na Konferencję w sprawie handlu i zatrudnienia w Hawanie, w której wyniku powstał GATT. Od września do grudnia 1957 r. był członkiem delegacji polskiej na Drugą sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, odpowiedzialny za Komitet Ekonomiczny. Brał wielokrotnie udział w pracach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie. W 1964 r. był wiceprzewodniczącym Delegacji polskiej na Konferencję ONZ w sprawie Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Od 1962 roku był kolejno członkiem trzech Komitetów Finansowych ONZ, wybieranym do nich ad personam przez Zgromadzenie Ogólne. Był najpierw członkiem Komitetu ustalającego wysokość składek krajów członkowskich ONZ, następnie Komitetu budżetowego oraz od 1976 do 1997 Komitetu Inwestycyjnego.

Aktywnie organizował działalność społeczną.

Należał od 1924 r. do Związku Harcerstwa Polskiego. Od 1936 r. był podharcmistrzem a od 1940 r. harcmistrzem w Szarych Szeregach, aż do rozwiązania tej organizacji w styczniu 1945 roku.

W grudniu 1945 r. był jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, po czym pełnił w nim wiele funkcji kierowniczych.

Od 1946 do 1949 r. był wiceprezesem Oddziału Warszawskiego. Ponownie był wiceprezesem tego Oddziału w latach 1970 do 1980 (przy Prezesie Stanisławie Nowackim). W tym charakterze zorganizował w styczniu 1975 r. Konferencję Naukową PTE na temat: Rozwój społeczno-gospodarczy Regionu Warszawskiego w Trzydziestoleciu 1945-1974. Referaty na tę Konferencję, obejmujące 793 strony tekstu zostały opublikowane przez PTE w ilości tysiąca egzemplarzy. Należy podkreślić, że referaty te zostały opracowane przez członków naszego Towarzystwa nieodpłatnie.

Był też członkiem Rady Naukowej PTE oraz ord początku aktywnym członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Od 1964 roku był także członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, a w 1990 r. został wybrany na Przewodniczącego tego Komitetu.

W jego imieniu i z jego ramienia organizował od 1992 roku co rok konferencje naukowe ekonomistów polskich i rosyjskich, a od 1996 r. konferencje ekonomistów polskich i chińskich. Od 1991 roku był przez 7 lat wiceprzewodniczącym Rady Naukowej przy Prezesie NBP, a od 1992 r. - członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Powierniczych „Pionier”.

Profesor Stanisław – „Stach” nie należał nigdy do żadnej partii politycznej.

Był wyjątkowo skromny, życzliwy i serdeczny. Otrzymał szereg dowodów uznania – w tym odznaczeń państwowych i Krzyż Armii Krajowej.

Do 17 maja 2005 r. mieszkał w Warszawie, niedaleko placu Unii Lubelskiej wspólnie z żona Wiesławą, z domu Wójcik, znaną tłumaczką dzieł naukowych ekonomicznych z języka angielskiego, która zmarła w marcu 1998 r.


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony