Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Dzia³alnoœæ nasza nie bêdzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym bêdzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemienia³o siê w czyn. Tylko te¿ z tego punktu widzenia
podejmowaæ siê bêdziemy zadañ, które uwa¿aæ bêdziemy za wa¿ne.
„Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym”
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisie


Konwersatoria "Czwartki u Ekonomistw"

Idea

Konwersatoria “Czwartki u Ekonomistw" to cykl realizowany od 2006 roku w formie otwartej debaty, nagrywanej (stenogramy) i komentowanej.

Do dyskusji zapraszani s nie tylko ekonomici, ale take przedstawiciele rzdu, polityki, osobistoci wiata nauki i kultury oraz dziennikarze. Organizatorzy uznajc, e od duszego czasu rol rodowisk opiniotwrczych w debacie ekonomicznej i ustrojowej przejmuj krgi polityczne, podjli wyzwanie deklarujc: “pragniemy powstrzyma ten proces i przywrci rodowiskom nauki, eksperckim oraz publicystycznym waciw rol w inspirowaniu przemian i reform w naszym kraju”.


<<< Wr do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy œwiat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracj¹ serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleæ stronê znajomemu