Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisiePiotr Pysz
pysz.jpg

Urodził się w 1941 roku, w Gliwicach. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach pracował w latach 1964-1982 w Gliwicach, w Katedrze Ekonomii Politycznej, przekształconej w latach ‘70 w Instytut Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej. W 1977 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W okresie od 1978 do 1981 współpracował z grupą pracowników naukowych Instytutu Planowania w Warszawie, zajmujących się pod kierownictwem prof. J. Mujżela problemami funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. W latach 1979-1981 był członkiem „Grupy Balcerowicza”, która w roku 1980 przedstawiła szeroko dyskutowany projekt radykalnej reformy gospodarczej dla Polski.

Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego wyjechał do Niemiec.
Od 1984 r. był wykładowcą polityki gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej, w Ogólnoeuropejskim Ośrodku Studiów we Vlotho. Od początku lat ‘90 pełnił obowiązki najpierw zastępcy, a następnie przewodniczącego Rady Instytutu.
Wspólnie z Zarządem Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zorganizował seminarium nt. społecznej gospodarki rynkowej i integracji europejskiej - dla polskich wykładowców przedmiotów ekonomicznych. Od początku (1991) jest jego kierownikiem naukowym. Dzięki finansowemu wsparciu fundacji Ludwiga Erharda seminarium przekształciło się w dwutygodniową „szkołę letnią”, która odbywa się corocznie we Vlotho. Od roku 2004 organizuje przy poparciu fundacji Ludwiga Erharda i we współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku - w filii tej uczelni w Ełku – coroczne, tygodniowe seminarium nt. społecznej gospodarki rynkowej i ordoliberalizmu - dla akademickich ekonomistów z Białorusi.
Równolegle z pracą zawodową w Ogólnoeuropejskim Ośrodku Studiów we Vlotho od roku 1987 jest wykładowcą ekonomii oraz polityki gospodarczej na Wydziale Gospodarki w Fachhochschule Osnabrück. Od początku lat dziewięćdziesiątych prowadził ponadto wykłady z zakresu transformacji systemowej, integracji europejskiej oraz polityki gospodarczej na uniwersytetach w Bielefeldzie i Oldenburgu. W roku 1998 objął stanowisko kierownika niemieckiego wydziału Międzyuczelnianego Rosyjsko-Niemieckiego Instytutu Ogólnego Kształcenia Ekonomicznego z siedzibą w Oldenburgu i Nowosybirsku. Od października 2001 roku jest profesorem w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Zainteresowania naukowe: wstępnie koncentrowały się wokół sposobu funkcjonowania gospodarki polskiej i innych krajów socjalistycznych. Na przełomie lat ‘80 i ‘90 podjął badania rynkowej transformacji gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej, koncentrując się na koncepcjach ordoliberalizmu i społecznej gospodarki rynkowej .
W latach ‘90 uczestniczył jako ekspert w szeregu Tempus/Tacis projektach Unii Europejskiej w Rosji oraz w projektach badawczych i szkoleniowych fundacji Volkswagenwerk, Roberta Boscha, Friedricha Eberta, Bertelsmanna i Ludwiga Erharda.

Autor około dwustu prac naukowych opublikowanych w języku polskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim - głównie w Polsce, Niemczech i Rosji. Pojedyncze prace opublikowane zostały także w Austrii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Białorusi. Jest współautorem scenariusza i komentarza do serii filmowej „Volkswirtschaften in der Transformation”.
W ostatnim okresie opublikował w Polsce m.in. książkę „Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa” (2004 - współautor T.T. Kaczmarek), artykuł w Ekonomiście (1/2005) „Rola państwa w ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej” oraz artykuł w Nowym Życiu Gospodarczym (6/2006) „Sens społecznej gospodarki rynkowej”.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu