Andrzej Prusek

Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
„Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym”
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisie


prof. dr hab. Andrzej Prusek

Członek prezydium Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Krakowie
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Profesor nauk ekonomicznych
Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju UEK w Krakowie
Specjalności: polityka rozwoju ekonomicznego i społecznego oraz regionalnego, programowanie rozwoju w Unii Europejskiej, agrobiznes, analiza ekonomiczna , wycena wartości przedsiębiorstw
Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje:
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju - profesor zwyczajny, http://www.uek.krakow.pl
 • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, Wydział Ekonomii w Mielcu - profesor, prorektor, prezes spółki założyciela uczelni, http://www.wsgiz.mielec.pl

Cała moja kariera naukowa związana jest z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i jego poprzednikami. Studia magisterskie ukończyłem w 1968 roku, w 1973 roku uzyskałem stopień naukowy doktora, a w 1989 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymał w dniu 28 maja 1998 roku.
Moje zainteresowania badawcze rozszerzały się i ewoluowały od polityki rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej do polityki ekonomiczno-społecznej i regionalnej, prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz problematyki integracji europejskiej i programowania rozwoju Unii Europejskiej i Polski.

Mój doktorat i habilitacja dotyczyły tematyki rozwoju polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej w układach regionalnych. Równolegle zajmowałem się rozwojem regionalnym i jego strategiami. Uwieńczeniem tych prac jest wydana w 1995 roku przez AE w Krakowie książka pt.: "Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej". Stanowi ona naukowy efekt prac nad opracowaniem projektu badawczego zamawianego KBN wygranego przez mój zespół badawczy, w ramach założonej Agencji Konsultingowej "MASTER". Opracowałem także strategie rozwoju Bieszczadzkich Gmin Pogranicza, strategie województwa nowosądeckiego i małopolskiego oraz współuczestniczyłem w tego typu pracach dla wiele innych miast i gmin.
Z początkiem lat 90. moje zainteresowania naukowe oraz praktyczne związane były głównie z procesami transformacji systemowej w Polsce. W tym okresie w moich zajęciach dydaktycznych oraz eksperckich dominowały zagadnienia transformacji i polityki ekonomicznej oraz prywatyzacji, restrukturyzacji i wyceny wartości przedsiębiorstw, które realizowałem w ramach Agencji "MASTER" jak również jako biegły Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. W ramach tej działalności wykonałem szereg prac naukowych dotyczących oceny procesów transformacji w Polsce oraz dużą liczbę ekspertyz i raportów dla przedsiębiorstw, jak również dla sądów. Syntezę wyników moich badań naukowych i szerokiej działalności konsultingowej w zakresie prywatyzacji i restrukturyzacji w polskiej gospodarce zawiera książka pt. "Prywatyzacja polskiej gospodarki - cele, programy i ocena jej rezultatów" wydana w 1995 roku. przez AE w Krakowie.

Aktywnie włączyłem się także w rozwój niepaństwowych szkół wyższych, czego efektem było stworzenie Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie (1995), a następnie Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu (1999), w których pełniłem funkcje rektorskie. W tym okresie prowadziłem także działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń na życie i majątkowych, jako agent a później broker ubezpieczeniowy.
Trzeci etap moich zainteresowań naukowych wiąże się z akcesją Polski do Unii Europejskiej oraz realizowaną w tym okresie polityką spójności, programowania rozwoju ekonomicznego, społecznego i terytorialnego. Na ten obszar badawczy nałożył się od 1997 roku światowy i europejski kryzys finansowo-ekonomiczny i zmiany globalizacyjne, a także kryzys w strefie euro, które zasadniczo zmieniły uwarunkowania rozwoju Unii Europejskiej i Polski. Wykazały one dysfunkcjonalność neoliberalnego modelu kapitalizmu oraz konieczność poszukiwania nowych niestandardowych modeli i mechanizmów funkcjonowania światowej gospodarki rynkowej oraz europejskiej i polskiej. W tym obszarze badawczym koncentrują się moje prace naukowe zawarte w ośmiu książkach pod moją redakcja naukową oraz w ponad 20 książkach współautorskich.

Spośród około 250 publikacji naukowych, w tym 53 książkowych ( w tym rozdziały w pracach zbiorowych oraz redakcja naukowa prac zbiorowych) do ważniejszych zaliczam:
 • Nowy model polityki ekonomiczno-społecznej jako wyzwanie dla Polski w warunkach neoliberalnego kryzysu. W: Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy. Redakcja Mączyńska E. PTE. IX Kongres Ekonomistów Polskich. Warszawa 2015.
 • Megawyzwania i scenariusze rozwoju Polski w Unii Europejskiej. W: Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich. Andrzej Prusek (red. naukowa). UEK, Kraków 2014
 • Woluntaryzm ekonomiczny w Unii Europejskiej a nowy model jej funkcjonowania w warunkach kryzysu. W: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu. UE w Katowicach. Katowice 2014
 • Znaczenie europejskiej polityki spójności dla procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego Unii Europejskiej i Polski w warunkach kryzysu. W: Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata. Uniwersytet w Opolu. PTE. (Red. M. Bucka, Z. Mikołajewicz). Opole 2014
 • Sprzeczności między celem głównym europejskiej polityki spójności a terytorialnym paradygmatem rozwoju regionalnego w warunkach kryzysu w strefie euro. W: Zeszyty Naukowe, Zeszyt 11. PSW w Jaśle. Jasło 2014
 • Causes of the crisis in the public finances of states of the euro area. In: The New Economy. Faculty of National Economy. University of Economics in Bratislava. Scientific Journal. No. 4. December 2013
 • Sektor finansowy jako źródło destabilizacji finansów publicznych i zadłużenia państw Unii Europejskiej oraz kierunki działań stabilizacyjnych. W: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego. Dylematy polityki społeczno-ekonomicznej. (St. Lis i A. Prusek red. nauk.). UEK. Kraków 2013
 • Kryzys ekonomiczno-finansowy w Unii Europejskiej oraz kierunki działań stabilizacyjnych i zmian systemowych. W: Kryzys w UE i jego implikacje dla Polski. (red. nauk. A. Prusek). UEK i WSGiZ. Kraków - Mielec 2013
 • Innowacyjność regionów - podstawowe wyzwanie rozwojowe Polski w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. W: Zeszyty Naukowe NR 9, PSW. Jasło 2013
 • Główne wyzwania i bariery rozwoju społeczno - ekonomicznego Polski do 2020 roku. W: Wyzwania i bariery rozwoju społeczno - ekonomicznego Polski do 2020 roku. (A. Prusek red. nauk.). UEK i WSGiZ w Krakowie. Kraków 2012
 • Społeczno-demograficzne i dochodowe mega wyzwanie rozwojowe Polski - w warunkach globalnego kryzysu neoliberalizmu. W : Polska i europejska polityka gospodarcza wobec wyzwań XXI wieku. (E. Pancer - Cybulska red. nauk.), Wydawnictwo UE. Wrocław 2012
 • Wyzwania modelowe gospodarki światowej i polskiej polityki ekonomicznej wynikające ze światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego. W: Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego (A. Prusek red. nauk.). Wydawnictwo UEK. Kraków 2011
 • - Innowacyjność jako główny instrument strategicznego programowania rozwoju w Unii Europejskiej, W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki (Prusek A. red. nauk). UEK. Kraków 2011.
 • Ocena skuteczności modelu kreowania innowacyjności w Unii Europejskiej i w Polsce oraz jego konsekwencje ekonomiczno-społeczne. W : Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego. (Z. Mikołajewicz red. nauk.), Uniwersytet Opolski i PTE Oddział w Opolu. Opole 2011.
 • Metropolizacja w Polsce - szansa czy utopia? W: Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania (S. Korenik i Z. Przybyła red. nauk.). Wyd. UE. Wrocław 2011
 • J. Kudełko, A. Prusek, K. Zieliński, Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce. Wyd. UEK. Kraków 2011
 • Wspieranie regionów rozwijających się jako ważny instrument europejskiej polityki spójności i przezwyciężania kryzysu ekonomicznego. W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku. UEK. Kraków 2010
 • Determinanty rozwoju krajów i regionów rozwijających się - wnioski dla Polski. W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej (Prusek A. red. nauk.). UEK. Kraków 2010.
 • Źródła i skutki kryzysu ekonomicznego na świecie i w Polsce oraz możliwości jego przezwyciężenia. W: Nowe wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i regionu opolskiego (Z. Mikołajewicza red. nauk) Opolskie Roczniki Ekonomiczne, tom XVIII, PTE O/Opole i WSZiA w Opolu, Opole 2010
 • Problemy analizy i oceny efektywności dużych ekologicznych projektów rozwojowych. W: Gospodarka odpadami komunalnymi, tom V (K. Szymańskiego red. nauk.), Komitet Chemii Analitycznej PAN , Koszalin 2009
 • Endogeniczny rozwój regionów opóźnionych w rozwoju w warunkach europejskiej polityki spójności i Odnowionej Strategii Lizbońskiej. W: Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, (Prusek A. red. nauk.). UEK. i WSGiZ w Krakowie, Kraków 2009
 • Polityka spójności a efektywność społeczno-ekonomiczna. W: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI wieku (red. A. Barteczek, A. Lorek, A. Rączaszek)., Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2009
 • Spójność gospodarcza i społeczna Polski z Unią Europejską w warunkach polityki antyinflacyjnej. W: Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce. Aspekty teoretyczne i praktyczne ( red. Kryńska E.) Tom I. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008
 • Spójność płac w warunkach integracji europejskiej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski. W : Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej (Pancer Cybulska E. red nauk.). Prace Naukowe UE we Wrocławiu Nr 21. Wrocław 2008
 • Kompleksowa ocena wpływu akcesji Polski do Unii Europejskiej na jej rozwój społeczno-ekonomiczny i regionalny. W : Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej. AE w Krakowie, Kraków 2007
 • Metodologia analizy społeczno-ekonomicznych kosztów i korzyści integracji europejskiej, w: Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. Naukowy Z. Mikołajewicz, Uniwersytet Opolski, PTE Oddział w Opolu, Opole 2006
 • Prywatyzacja polskiej gospodarki - cele, programy i ocena jej rezultatów, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
 • Funkcje państwa w zakresie kreowania sektorów gospodarczych o narodowym charakterze w warunkach integracji europejskiej. W: Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2005
 • Próba oceny możliwości realizowania funkcji polskiego państwa w warunkach integracji europejskiej, w: Gospodarka - przestrzeń - rozwój, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu 2004
 • Ocena społeczno - ekonomicznej efektywności procesów prywatyzacyjnych w transformacji systemowej. W: Transformacja systemowa w Polsce. Oceny i perspektywy. AE w Krakowie, Kraków 2002
 • Prognozowanie popytu na środki produkcji przy pomocy metody PATTERN. W: Marketing and Logistics in the system of management, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu " Lwowska Politechnika", Lwów 2002
 • Znaczenie i funkcje aglomeracji krakowskiej w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu Małopolski. W: Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta, Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia zeszyt 3 (39) 2001, Wrocław 2001
 • Determinanty konkurencyjności firm w Polsce - case study SSE EURO PARK Mielec.( Prusek A. red. nauk.) W: Strategia rozwoju regionu podkarpackiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki, WSGiZ w Mielcu, Studia Mieleckie nr 1, Mielec 2001
 • Znaczenie i funkcje aglomeracji krakowskiej w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu Małopolski. W: Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu. Biblioteka Regionalistyki nr 1, Wrocław 2001
 • Analiza konkurencyjności firm w SSE "EURO-PARK MIELEC". W: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000
 • Strategiczna analiza międzynarodowej konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora tworzyw sztucznych - case study Zakłady Azotowe w Tarnowie. W: Polityka Gospodarcza, Nr 1, SGH Warszawa 1999

Wybrane artykuły, w tym publicystyczne :
 • Kątnik J. Prusek A. Analiza porównawcza wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej na funkcje społeczne w latach 2004-2012. Uniwersytet w Białymstoku. Białystok 2015
 • Socjaldemokratyczny model polityki społeczno-ekonomicznej jako wyzwanie rozwojowe XXI wieku dla Polski. Uniwersytet w Białymstoku. Białystok 2014
 • Kątnik J., Prusek A., Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych. Poznań 2015
 • Some problems of real convergence of the European Union member states in the conditions of word economic crisis. W: The New Economy. Faculty of Nation Economy, University of Economics in Bratislava. Scientific Journal. No.2, Volume III, Bratislava June 2010
 • Dywergencja płacowo-dochodowa w Polsce i scenariusze jej zmniejszania w warunkach integracji europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 863 /2009
 • Spójność płac w warunkach integracji europejskiej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski, AE we Wrocławiu 20-21.09.2007 roku
 • Analiza bieżącej i długookresowej konkurencyjności firm w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , nr 1/ 2007
 • Neoliberalny model prywatyzacji a konkurencyjność polskiej gospodarki i docelowy kształt sektora państwowego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 669/2005
 • Dylematy polityki pieniężnej w okresie transformacji systemowej w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 588/2002
 • Prywatyzacja a konkurencyjność polskiej gospodarki, "Wizjer akademicki" Nr 3, Mielec 2001

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu