Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
 
 

  • 21 lutego 2018 r. - TOK FM - audycja "EKG - Ekonomia, Kapita, Gospodarka": - Jeli gospodarka ma katar to budownictwo dogorywa! - mówia goszczca w programie prof. Elbieta Mczyska. Wicej>>

 • 20 lutego 2018 r. - TVN24bis.pl - Ulgi podatkowe dla firm w caej Polsce. "Bardzo duo uznaniowoci urzdników": Podobnie jak prof. Mczyska, Pczka (ekspert Pracodawców RP) zwraca uwag na premiowanie inwestycji jakociowych. - Myl, e kluczowa jest kwestia kreowania inwestycji w oparciu o kryteria jakociowe. Chcemy mie inwestycje, które oznaczaj innowacyjno, a nie gównie, jak dotychczas, czysto przemysowe - zaznacza. Wicej>>

 • 20 lutego 2018 r. - WNP.pl za PAP - "Elbieta Mczyska ocenia projekt ustawy o SSE":
  Przyjty przez rzd we wtorek projekt ustawy o SSE to rozwizane zgodne ze Strategi na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, mona si spodziewa, e zapowiedziane w nim preferencje przynios rezultaty - ocenia prof. Elbieta Mczyska. Wicej>>
Wicej >>>

Zapraszamy do przesyania informacji nt. organizowanych i planowanych konferencjach oraz seminariach naukowych na adres: zk@pte.pl
Do informatora>>>


Zapraszamy te, do zapoznania si z informacjami nt. aktualnych konferencji zagranicznych.
Konferencje zagraniczne>>>


Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu
Mączyńska Elżbieta
Sójka Jacek

Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa
Shiller, J. Robert
Akerlof A. George

Państwo a gospodarka
Stanisław Owsiak

Ochrona Praw wierzycieli w Polsce
Elżbieta Mączyńska, Jacek Gołaczyński

Zbilansować banki. Nauki z kryzysu finansowego
Mathias Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole

Finanse a dobrobyt spoeczny
Robert J. Shiller

Wykady z makroekonomii. Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia
Kazimierz aski

Edukacja dla zrwnoważonego i trwaego rozwoju oraz spoecznie odpowiedzialnego biznesu, red. naukowa Artur Pollok

Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia
red. naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda

Dobra publiczne: wczoraj - dziś - jutro
Jerzy Kleer


Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu
Mączyńska Elżbieta, Sójka Jacek

Etyka i ekonomia to dwa sposoby myślenia, o których zwykło się sądzić, że mają zasadniczo odmienny charakter. W pierwszym dominuje element normatywny, czyli projekt określonego rozumienia dobra, sprawiedliwości, równości, praw jednostki, a nawet praw zwierząt. Myślenie ekonomiczne z kolei aspiruje do bycia naukową analizą życia gospodarczego (lub szerzej: społecznego), przy czym aspiracje te sięgają dalej aniżeli tradycyjne generalizacje nauk społecznych - czasami ideałem staje się zmatematyzowane przyrodoznawstwo. W odniesieniu do obu dyscyplin zapomina się jednak o innych, mniej oczywistych ich składnikach. W etyce na przykład obecne są analizy opisowe uwzględniające odmienne podejścia do zagadnień etycznych w różnych społeczeństwach, a także rozważania historyczne nad krystalizowaniem się poszczególnych teorii etycznych w toku dziejów. Ekonomia z kolei, m.in. dzięki studiowaniu historii jej samej oraz towarzyszących jej dziejów gospodarki, ukazuje nie tylko zależność od kontekstu historycznego, ale także swoją - by tak rzec - założeniowość. Ta ostatnia może mieć także charakter normatywny, nawet jeśli na co dzień jest on wyparty z samoświadomości metodologicznej ekonomistów. Samo pojęcie racjonalności - jak się uważa - zakłada pewne ideały moralne, z którymi niekoniecznie trzeba się zgadzać.Zowi frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa

Książkę cechuje przystępna narracja i obfitość barwnych metafor, poruszających opisów przypadków z codziennego życia, zasmucających i bulwersujących przykładów oszustw rynkowych. Zarazem lektura książki dostarcza sporej dawki wiedzy i o współczesnej gospodarce, i o ekonomii. Książkę tę powinien przeczytać każdy, kto nie chce wpadać w zastawiane przez wolny rynek pułapki, każdy, kto nie chce być owym tytułowym frajerem złowionym w rynkowe sieci. Powinni się nią zainteresować zwłaszcza parlamentarzyści i kreatorzy polityki społeczno-gospodarczej na szczeblach centralnych i innych. Jest to użyteczna lektura zarówno dla praktyków, jak i badaczy wolnego rynku, dla naukowców, w tym ekonomistów, prawników, socjologów, historyków gospodarczych i in. I co najważniejsze, jest to książka wielce użyteczna dla zwykłych zjadaczy chleba, zmagających się na co dzień z rynkowymi pokusami i pułapkami.Ochrona Praw wierzycieli w Polsce

Nakładem Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ukazała się publikacja "Ochrona Praw wierzycieli w Polsce. Wymiar ekonomiczny. Koszty transakcyjne. Prawne formy zabezpieczeń. Informatyzacja sądownictwa". Jest to publikacja wydana w ramach projektu "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/03605.Projekt realizowany był przez Szkoła Głowna Handlową w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski.Zbilansowa banki. Nauki z kryzysu finansowego

Kryzys finansowy, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., ogarnął wkrótce cały świat, powodując bankructwa wielu banków i pociągając za sobą konieczność bezprecedensowej pomocy finansowej państwa w celu ratowania globalnego systemu finansowego. Książka Zbilansować banki, napisana przez trzech wybitnych znawców problematyki finansów z perspektywy finansów międzynarodowych, przedstawia ważne wnioski płynące z tego kryzysu i proponuje szereg istotnych zmian w systemie regulacji rynków finansowych oraz daje istotne wskazówki co do sposobu traktowania w przyszłości banków przeżywających duże trudności finansowe.Dobra publiczne: wczoraj - dziś - jutro, Jerzy Kleer

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne kieruje do czytelników książkę dotyczącą sektora publicznego. Tematyka ta od czasu transformacji ustrojowej w Polsce niezwykle rzadko gościa na krajowym rynku wydawniczym. Fascynacja przemianami wolnorynkowymi oraz przekonanie o omnipotencji, niezawodności i efektywności rynku, a tym samym zasadności minimalizacji roli państwa, zepchnęy na margines (i w teorii, i w praktyce) kwestie sektora publicznego. W Polsce kwestie te miay wręcz posmak niechcianego, minionego ustroju. Autor tej książki, profesor Jerzy Kleer, przekonuje, że marginalizacja sektora publicznego jest kosztownym, kryzysogennym będem. W książce tej wskazuje na niezbywalne, tradycyjne i nowe funkcje sektora publicznego, ksztatujące się m.in. pod wpywem przemian cywilizacyjnych, globalizacji i nowych technologii. Jerzy Kleer należy do nielicznych w Polsce ekonomistów - badaczy tej problematyki.

Elbieta Mączyska
Prezes Polskiego Towarzystwa EkonomicznegoWykady z makroekonomii. Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia, Kazimierz aski

Ksiąka ta jest niezbdnym antidotum na dominacj nurtu neoliberalnego w akademickim nauczaniu ekonomii, co mona uzna za swego rodzaju dydaktyczne zdoktrynalizowanie. Skutkuje to znacznymi lukami w wiedzy ekonomicznej absolwentów studiów, przekadając si zarazem na kosztowne, zagraające trwaą stagnacją czy nawet recesją, bdy w przyjmowanych podstawach polityki spoeczno-gospodarczej.

Kazimierz aski w bardzo atrakcyjny dla czytelnika, przejrzysty sposób przedstawia odmienną teori ekonomii. Przedstawia ekonomi zakorzenioną w niedocenianej wcią (zwaszcza w naszym kraju) teorii Kaleckiego. Wskazuje na uytecznoś tej teorii w rozwiązywaniu najtrudniejszych obecnie w gospodarce problemów, w tym przede wszystkim problemu bezrobocia.

Elbieta Mączyska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


 Edukacja dla zrównowaonego i trwaego rozwoju oraz spoecznie odpowiedzialnego biznesu

Wszyscy zdajemy sobie spraw, jaką barier dla procesów wzrostowych i rozwojowych gospodarki stanowi niski poziom edukacji ekonomicznej spoeczestwa. Wspócześnie wiedza ekonomiczna staa si równie wana w yciu kadego czowieka jak wiedza z zakresu matematyki, fizyki, biologii, geografii, historii i szeregu innych przedmiotów ogólnoksztacących. Mamy te świadomoś skutków naduywania wiedzy ekonomicznej i wykorzystywania jej do realizacji wasnych celów kosztem innych jednostek (a nawet reszty spoeczestwa). Wystarczy przywoa róda ostatniego światowego kryzysu finansowego, którego skutki odczuwane są do dziś. Na przestrzeni wierwiecza od rozpoczcia transformacji systemowej w naszym kraju mieliśmy do czynienia z niebywaym wrcz rozkwitem ksztacenia w zawodzie ekonomisty – zarówno pod wzgldem liczby ksztaconych osób (uczniów i studentów), jak i liczby zwaszcza szkó wyszych ksztacących na kierunkach ekonomicznych. Dziś warto dokona bilansu zmian w obszarze edukacji ekonomicznej spoeczestwa oraz sformuowa wyzwania stojące przed nami w tym zakresie.

Ze wstpu dr Artur Pollok


 Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne

Finanse publiczne są ściśle związane z modelem społeczno-gospodarczym kraju, są w zasadzie jego wyrazem, jak również prowadzonej polityki społecznej i gospodarczej. Obserwacja rzeczywistości prowadzi do konkluzji, że modele finansów publicznych w poszczególnych krajach mogą istotnie się różnić. Zewnętrznym tego wyrazem jest różny stopień fiskalizmu interpretowanego jako udział dochodów (wydatków) publicznych w PKB. Różnice w poziomie fiskalizmu skłaniają do refleksji teoretycznej o istotnym znaczeniu praktycznym. Chodzi mianowicie o próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie, dlaczego kraje o wysokim fiskalizmie, takie jak np. państwa skandynawskie, osiągają wysoki stopień dobrobytu, zajmując czołowe miejsce wśród najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata, skoro w wielu teoriach ekonomicznych oraz w dyskusjach politycznych to właśnie wysoki fiskalizm ogranicza czy wręcz uniemożliwia rozwój społeczno-gospodarczy. Można intuicyjnie wnioskować, że istnieje jeszcze szereg innych czynników rozwoju społecznego i gospodarczego, a przyjęty model finansów publicznych może odgrywać mniejszą lub większą rolę w zależności od warunków kulturowych i społecznych, w których jest realizowany.

Stanisaw Owsiak (red. nauk.)

Determinanty Rozwoju Polski. Polityka Innowacyjna

Polska aspiruje do roli jednego z głównych krajów Unii Europejskiej. Te aspiracje mają u podstaw wielkość naszego kraju, rozmiary gospodarki i możliwości jej dalszego rozwoju, ale także sukcesy osiągnięte w okresie transformacji systemowej. Sukcesy te mają przede wszystkim charakter ilościowy: szybkie w porównaniu z innymi krajami Unii tempo wzrostu PKB osiągane przez ponad 20 lat (?zielona wyspa? w czasie ostatniego kryzysu), duża dynamika eksportu, wydajności pracy itd. Gdyby nawet te ilościowe sukcesy były kontynuowane, nie zapewnią one jednak wejścia do grona najbardziej rozwiniętych krajów UE. Aby to osiągnąć, potrzebne są sukcesy jakościowe, mające źródło w wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zasobów pracy i ich twórczej aktywności oraz innowacyjności opartej na oryginalnych rozwiązaniach powstających w kraju. Skupiając wysiłek na innowacjach odtworzeniowych, znanych i stosowanych przez różne podmioty za granicą (a nieraz także w kraju), nie można w istotnym stopniu zmniejszyć dystansu technologicznego do liderów w krajach rozwiniętych i unowocześniać struktury gospodarki. (?)

Joanna Kotowicz-Jawor
Ewa Okoń-Horodyńska
Stefan Krajewski (red. nauk.)

Modele ustroju spoeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy

Zawarte w tej książce treści stanowią swego rodzaju syntezę toczącej się w kraju oraz za granicą debaty na temat przemian ustrojowych i ich podłoża, stanu, a także przyszłości kapitalizmu. Zarazem jednak z monografii tej wynika, że oceny tych zjawisk są dość kontrowersyjne. Po części wynika to z niejednakowej perspektywy, jaką uwzględniają poszczególni autorzy, po części zaś z różnorodnych podstaw metodologicznych. Taka różnorodność podejść sprzyja pogłębionej refleksji. Jest to ważne, tym bardziej że - mimo podejmowanych w skali globalnej i lokalnej rozmaitych przedsięwzięć ukierunkowanych na łagodzenie dysproporcji i wynaturzeń społeczno-gospodarczych w świecie oraz na harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy - dotychczas niemal żaden kraj nie może poszczycić się w pełni satysfakcjonującymi względnie trwałymi rozwiązaniami tych problemów. Powstaje zatem pytanie, dlaczego tak się dzieje. Co jest podłożem ujawniających się słabości w systemach społeczno-gospodarczych? Czy i w jakim stopniu ma to związek z teorią ekonomii?

Elżbieta Mączyńska (red, nauk.)
Państwo a gospodarka

W związku z jubileuszem XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Komitet Główny OWE przygotował publikację pt. Państwo a gospodarka. Książka jest pracą zbiorową pod redakcją prof. Stanisława Owsiaka.

Poszczególne teksty przygotowane zostały przez członków Komitetu oraz zaproszonych autorów, związanych od lat z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Artykuły te mieszczą się w szerokim obszarze badań nad relacjami między państwem a gospodarką, chociaż w poszczególnych rozdziałach książki, różnego autorstwa, odmiennie zostały rozłożone akcenty.

W publikacji znaleźć można zarówno refleksje teoretyczne, jak też opinie na temat polityki gospodarczej, wypływające nie tylko z teorii ekonomii, ale także z praktycznych doświadczeń autorów.Finanse a dobrobyt spoeczny

Po głębokim kryzysie finansowym reputacja sektora finansowego mocno podupadła. Robert Shiller wcale nie rozgrzesza sektora finansowego z jego przewinień ? był on wszakże chyba jedynym człowiekiem, który trafnie przewidział zarówno bańkę internetową w 2000 r., jak i bańkę na rynku nieruchomości w 2007 r., która doprowadziła do głębokiego i długotrwałego kryzysu. Ale w tej ważnej i aktualnej książce autor twierdzi, że zamiast potępiać sektor finansowy należy go tak przekształcić, aby mógł dobrze służyć potrzebom społeczeństwa. Przekonuje nas, że system finansowy to nie wielki pasożyt żerujący na społeczeństwie, lecz klucz do rozwiązania wielu problemów społecznych i podniesienia ogólnego poziomu dobrobytu. Potrzeba nam więcej produktów finansowych, a nie mniej, a system finansowy musi aktywniej uczestniczyć w realizacji ważnych celów społecznych.Ekonomia dla przyszości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej

Monografia ta dotyczy jednego z głównych obecnie obszarów debaty ekonomicznej, tj. debaty na temat stanu teorii ekonomii, jej użyteczności praktycznej i przystawalności do bieżących oraz przyszłych wymogów dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. (...) Tom ten kierowany jest do czytelników w przekonaniu, że zawarte w nim treści będą sprzyjać lepszemu rozumieniu różnych nurtów teorii ekonomicznych oraz zobiektywizowanej ocenie praktycznej użyteczności tych nurtów i ich racjonalnemu wykorzystaniu w praktyce.

Elżbieta Mączyńska (red. nauk.)

Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia

Niniejsza książka podejmuje analizę związkw rynku pracy i rozwoju gospodarczego w Polsce na tle innych krajw, w szczeglności krajw Unii Europejskiej. W analizie tych związkw akcent spoczywa na roli, jaką odgrywają zjawiska i procesy występujące na rynku pracy w kształtowaniu rozwoju gospodarczego. Wśrd tych zjawisk i procesw uwzględnione są nie tylko te o charakterze krtkookresowym, ale rwnież zjawiska i procesy o charakterze długookresowym, w tym między innymi demograficzne.

Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda (red. nauk.)
Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce

Wspólna platforma tematyczna artykułów zawartych w prezentowanym zbiorze dotyczy szeroko rozumianego miejsca Polski w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzgldnieniem wybranych aspektów współpracy gospodarczej z zagranicą. Stale postpujące, niekiedy bardzo szybkie i intensywne zmiany na światowej arenie gospodarczej sprawiają, że pojawia si wiele szans, a jednocześnie liczne zagrożenia, na jakie wystawiona jest nasza gospodarka. Towarzyszy temu z jednej strony coraz szersze zainteresowanie konkurentów zagranicznych obecnością na relatywnie szybko rozwijającym si rynku polskim, z drugiej zaś wzrost skłonności polskich firm do podejmowania i rozwijania działalności na rynkach zagranicznych, niekiedy bardzo odległych. Zawarte w książce teksty stanowią pokłosie kilkuletnich praz związanych z przygotowaniem i realizacją IX Kongresu Ekonomistów Polskich.

Marian Gorynia, Stanisaw Rudolf (red. nauk.)

Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie czonkostwa Polski w Unii Europejskiej

Sprawy rolnictwa i obszarw wiejskich pochłaniają wciąż wiele czasu rządom, parlamentom i dyplomatom zarwno w wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się krajach świata, niejako wbrew tendencjom do malejącego udziału rolnictwa w wytwarzaniu produktu krajowego brutto czy wartości dodanej. Co więcej, zyskują na znaczeniu i aktualności, podobnie jak ekonomia rolna jako specjalnoś i subdyscyplina na forum oglnoekonomicznym. Dowodem tego jest m.in. niniejsza publikacja będąca pokłosiem sesji, ktra odbyła się w trakcie IX Kongresu Ekonomistw Polskich i poświęcona była teoretycznym i praktycznym aspektom rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Bogdan Klepacki, Andrzej Czyżewski Marian Gorynia, Stanisław Rudolf (red. nauk.)
Nagroda Economicus 2015
Reformy systemu emerytalnego

Książka powinna by obowiązkową lekturą dla każdego, kto chce zgębi wiedzę na temat istoty i form systemw emerytalnych oraz ich przemian. Publikacją tą powinni się zainteresowa w pierwszym rzędzie parlamentarzyści, kreatorzy polityki spoeczno-gospodarczej na szczeblach centralnych i innych. Jest to wielce użyteczna lektura zarwno dla praktykw jak i badaczy systemw emerytalnych, dla naukowcw, w tym m.in. ekonomistw, prawnikw, socjologw, demografw, historykw gospodarczych, jak i studentw tych dyscyplin. Książka ta powinna zainteresowa wszystkich, ktrym na sercu leży nie tylko zapewnienie godnego życia emerytw, ale także dobrostan kraju i dobrobyt jego obywateli.

Peter Diamond, Nicholas Barr (Nagroda "Economicus")
Sektor Finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju

W niniejszej pracy, powstaej ze zbioru referatw nadesanych na IX Kongres Ekonomistw Polskich, autorzy starają si przybliży, poprzez zaprezentowanie wynikw wasnych prac badawczych oraz w drodze przeglądu literatury, czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarki i sektora finansowego, jak rwnież zwracają uwag na już wystpujące i potencjalne zagrożenia rozwoju. To waśnie czyni t książk ciekawą, cho ze swej istoty pozbawioną konsekwentnej spjności. Przedstawiane są w niej bowiem rżne tezy, wyniki obserwacji dotyczące regulacji, polityki gospodarczej, nadzoru, jak rwnież zachowa klientw indywidualnych i przedsibiorstw, w tym finansowych.

Krzysztof Pietraszkiewicz (red. nauk.)

Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania wspczesności

Chciaem zwrcić uwag Czytelnika na to, iż w prezentowanej monografii zawarte są rżnorodne i - mam nadziej - wartościowe opracowania, podejmujące kluczowe problemy w kontekście rozwoju ekonomii i innych dyscyplin w obrbie dziedziny nauki ekonomicznej, nawiązujące do światowej dyskusji na temat zjawisk kryzysowych z jednej strony w ramach tych nauk, a z drugiej w realnej rzeczywistości ekonomicznej. W szczeglności mam nadziej, iż Czytelnik znajdzie w tym pokongresowym wydawnictwie ciekawe i inspirujące do dalszych bada przyczynki do dyskusji na temat metodologicznych i teoriopoznawczych wyzwa wspczesnych nauk ekonomicznych.

Bogusaw Fiedor (red. nauk.)

 • 14 marca 2018 r. – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy wspópracy z 6 Komitetami Naukowymi PAN organizuje konferencj nt. „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedno a rónorodno, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne”, która odbdzie si w Sali Lustrzanej Paacu Staszica w Warszawie. Uprzejmie prosimy o zgaszanie udziau w konferencji w terminie do 8 marca br. na adres e-mailowy: krystyna.luszczynska@pte.pl lub telefonicznie: 22 55 15 415.
  Transmisja online z konferencji dostpna bdzie w serwisie www.pte.pl
  Zaproszenie
  Program konferencji
  Rada Programowa oraz Komitet Organizacyjny
 • 20 lutego 2018 r. - debata pt. KRYTYCZNE TEORIE FINANSÓW I KRYZYSU, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique    Zaproszenie
  Transmisja online >>>
  Galeria zdj

 • W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym trwaj przygotowania do X Kongresu Ekonomistów Polskich, którego zwoanie planowane jest na jesie 2019 roku. Przedstawiamy zarys propozycji programowej, która bya przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Programowej Kongresu w dniu 17 stycznia 2018 roku. Pobierz plik (.PPTX)>>

 • 25 stycznia 2018 r. - debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Gospodarka - kwestie pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza?"

  Zapis wideo>>
  Stenogram>>
  Galeria zdj>>
  Zaproszenie>>

  Prezentacje:
  Dr Pawe Drobny: FILOZOFICZNY KONTEKST ZMIAN W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ   
  Dr Pawe Drobny: Filozoficzny kontekst zmian w praktyce gospodarczej (tekst wystpienia)  

  Andrzej Madej: Nowoczesno dla wolnoci
  Andrzej Madej: wideo prezentacja - Solidarny Rozwój Wiedzy     

 • 17 stycznia 2018 r. -odbyo si kolejne otwarte seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN,  siedzibie Zarzdu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, ul. Nowy wiat 49. Temat seminarium: „Ekonomia behawioralna a ekonomia gównego nurtu”

  Zapis wideo>>
  Stenogram>>
  Galeria zdj>>
  Zaproszenie>>  

  Prezentacje:
  - dr hab. Karolina Safarzyska: Behavioral economics and beyond
  - prof. dr hab. Adam Szyszka: Konsekwencje podejcia behawioralnego dla teorii i praktyki gospodarczej
  - dr Joanna Dzionek-Kozowska: Ekonomia behawioralna a model homo oeconomicus
  >>> link do transmisji online

 • 12 stycznia 2018 r. - odbyy si zawody II stopnia (okrgowe) XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wicej
 • Nowo wydawnicza Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: „Etyka i ekonomia. W stron nowego paradygmatu”, red. Elbieta Mczyska, Jacek Sójka, Warszawa 2017. Publikacja jest efektem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Etyka i Ekonomia. W stron nowego paradygmatu" , zorganizowanej 27 padziernika 2016 r. przez Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu oraz PTE. Ksik mona pobra za darmo w wersji elektronicznej (PDF)>>
 • Zapraszamy do zakupu ksiki wydanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Zowi frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa", autorstwa noblistów Georga A. Akerlofa i Roberta J. Shillera. To doskonae dzieo z zakresu ekonomii behawioralnej, w którym zostaa przeprowadzona analiza mechanizmów manipulacji i oszustwa funkcjonujcych we wspóczesnym wiecie.
  Wstp do ksizki w formacie pdf
  Link do sklepu: www.ksiazkiekonomiczne.pl  

 • W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym 9 padziernika 2017 r. wybrano laureata tegorocznej edycji Konkursu o Nagrod PTE im. prof. Edwarda Lipiskiego. Nagrod przyznano prof. Jerzemu Wilkinowi za ksik „Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii”, wydan przez Wydawnictwo Naukowe Scholar (Warszawa 2016).   Komunikat

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyznao Nagrody PTE  w Konkursie na najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii. Jury konkursu, obradujce 9 padziernika 2017 r., przyznao dwie równorzdne nagrody pierwszego stopnia:

  - za podrcznik „Historia rozwoju ekonomii” (6 tomów), autor: Mirosaw Bochenek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoaja Kopernika, Toru 2016,

  - za podrcznik „Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii”, praca zbiorowa pod redakcj naukow: Marcin Gorazda, ukasz Hardt, Tomasz Kwarciski, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków 2016.

  Jednoczenie przyznano nagrod drugiego stopnia za podrcznik „Ekonomiczny wymiar nieruchomoci”, autor: Ewa Kucharska-Stasiak, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2016. Komunikat

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Krajowa Izba Gospodarcza podpisay 8 listopada 2017 r. „Porozumienie o wspópracy w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich”. Umowa przewiduje m.in.: przygotowywanie przez PTE analiz ekonomicznych i ekspertyz zorientowanych na rozwijanie dziaa inteligentnego miasta, wspóorganizacj szkole, konferencji, seminariów naukowych dot. zarzdzania inteligentnym miastem, przeprowadzanie audytu finansowego, informatycznego czy prawnego w instytucjach i organizacjach miast, prowadzenie dziaalnoci konsultacyjno-doradczej. Zob. te: strona KIG>>

 • 18 lutego 2018 r., ód - Projekt "Gra Giedowa 2018" - ogólnopolski projekt w formie konkursu, bdcy symulacj, w której uczestnicy inwestuj wirtualne rodki w spóki notowane na Giedzie Papierów Wartociowych. Grup docelow s studenci kierunków ekonomicznych oraz uczniowie najlepszych liceów w Polsce. Organizator: Studenckie Koo Naukowe Inwestor, dziaajce na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu ódzkiego. Wydarzenie pod patronatem PTE.

 • 21 marca 2018 r., ód: IV Europejski Kongres Jakoci pod hasem "Future of the Quality". Organizator: Fundacja Qualitas. PTE objo patronat nad wydarzeniem. Wicej>>

 • 7-8 maja 2018 r., ód: Katedra Ekonomii Instytucjonalnej wraz z Katedr Rachunkowoci U oraz Instytutem Finansów Korporacji i Inwestycji SGH zapraszaj na konferencj "Nadzór korporacyjny – instytucje, standardy, raporty" (Tobaco Hotel). Celem konferencji jest wymiana pogldów osób zainteresowanych problematyk nadzoru korporacyjnego reprezentujcych takie dyscypliny jak: ekonomia, nauki o zarzdzaniu, finanse, rachunkowo, prawo, socjologia, psychologia. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej>>

 • 11-13 grudnia 2017 r., Czstochowa: PTE Oddzia w Czstochowie wraz Wydziaem Zarzdzania Politechniki Czstochowskiej zapraszaj do udziau w „II Kongresie Modych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski” pod przewodnim tematem „Wspóczesne problemy ekonomii – midzy teori a praktyk gospodarcz w aspekcie rónorodnoci". Zobacz te:    Zaproszenie     Program     Strona II KME

 • 13 grudnia 2017 r., Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na I KONFRONTACJE MIEJSKIE pt. KONKURENCYJNO GOSPODARCZA MIAST - DROGA DO SUKCESU. W programie konferencji wystpienie prof. Elbiety Mczyskiej, prezes PTE „Ekonomia dla miast". Konfrontacje organizowane s w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich, w której uczestniczy PTE.
  Program
  Formularz zgoszeniowy

 • 12 grudnia 2017 r., Warszawa - konferencja "Alternatywy dla neoliberalnego kapitalizmu", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique - edycja polska przy wsparciu Fundacji im. Róy Luksemburg. Galeria zdj>>   Program>>
  Transmisja online>>
 • 30 listopada - 1 grudnia 2017 r., Zielona Góra: III Midzynarodowa Konferencja „Wyzwania wspóczesnego rynku pracy”. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddzia w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski. Tytu konferencji to jednoczenie temat gówny przyszorocznej XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, organizowanej przez PTE (miejsce: Uniwersytet Zielonogórski). Wicej>>

 • 30 listopada 2017 r. w Domu Ekonomisty w Warszawie odbya si debata "INNOWACYJNE MIASTO. NOWY PARADYGMAT ROZWOJU", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we wspópracy z Katedr Miasta Innowacyjnego SGH oraz Krajow Izb Gospodarcz w ramach cyklu konwersatoriów "Czwartki u Ekonomistów".

  Gomi debaty byli: prof. Marek Bryx, kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie, Zenon Kiczka, przewodniczcy Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej, prof. Anna Szelgowska, Katedra Miasta Innowacyjnego, Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie oraz - jako moderator - prof. Elbieta Mczyska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Z przyczyn obiektywnych nie przyby zapowiadany wczeniej Marek Koczko, wiceprezes i dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarcze. Zapraszamy do obejrzenia jak przebiegao spotkanie:

  Zapis wideo>>
  Stenogram
  Galeria zdj>>
  Zaproszenie>>

  Zobacz te:  

  • Prof. Anna Szelgowska, Zrównowaony rozwój miast to nie tylko haso (prezentacja przedstawiona w trakcie debaty). Pobierz (PDF)>>

  • Prof. Marek Bryx, Innowacyjne miasto - nowy paradygmat rozwoju (prezentacja przedstawiona w trakcie debaty). Pobierz (PDF)>>
  • Prof. Barbara Chmielewska - Uzupenienie wypowiedzi. Pobierz (PDF)>>
 • 28 listopada 2017 r. - Otwarte Seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Gównym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i z udziaem Finalistów i Laureatów Olimpiady pt. „Kluczowe wyzwania wspóczesnej gospodarki”.
 • 28 listopada br. o godz. 12.00 - uroczyste wrczenie Nagród PTE przyznanych w 2017 r.: Nagrody PTE im. Prof. Edwarda Lipiskiego oraz Nagród w Konkursie PTE na najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii.
  - Komunikat Sdu Konkursowego Nagrody PTE im. prof. Edwarda Lipiskiego - 9 padziernika 2017 r.
  - Komunikat Sdu Konkursowego na najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii - 9 padziernika 2017 r.
  Zdjcia

 • 24 listopada 2017 r., Szczecin: IV edycja Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej pod hasem "Prawne i ekonomiczne ujcie pienidza oraz instytucji prawa papierów wartociowych". (24.11.2017 r. - I etap konkursu, 8.12.2017 r. - II etap). Organizator Konkursu: Wydzia Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciskiego, partner: Narodowy Bank Polski. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej>>

 • 24 listopada 2017 r., Warszawa: Gala Pere Polskiej Gospodarki pod patronatem Marszaka Senatu oraz Ministra NiSW - uroczysto wrczenia nagród anglojzycznego magazynu ekonomicznego „Polish Market" odbdzie si na Zamku Królewskim. Prof. Elbieta Mczyska, prezes PTE, odbierze wyrónienie "Pera Honorowa" przyznane w kategorii Nauka. Wicej>>

 • 23 listopada 2017 r., Bydgoszcz: Konferencja „Zrównowaony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego – bariery i wyzwania”. Wydarzenie organizuje Oddzia PTE w Bydgoszczy we wspópracy z Narodowym Bankiem Polskim Oddzia w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorski Urzd Wojewódzki). Wicej>>

 • 22 listopada 2017 r., Warszawa: Otwarta Konferencja nt. prezentacji najnowszego raportu FOR „Perspektywy dla Polski. Polska gospodarka w latach 2015-2017 na tle lat wczeniejszych i prognozy na przyszo" (miejsce: Szkoa Gówna Handlowa, godz. 11. Wicej>>

 • 21-22 listopada 2017, Warszawa: VIII Kongres Zarzdzania Wierzytelnociami (Hotel Marriott). W wydarzeniu uczestniczy bdzie prezes PTE prof. Elbieta Mczyska, zasiadajca w Radzie Programowej kongresu. Wicej>>

 • ****************************************************************************************************
  AKTUALNOCI ARCHIWUM
  ****************************************************************************************************
 • 21-22 listopada 2017 r., Szczecin - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Fundusze europejskie w regionach. Bariery i wyzwania wspóczesnoci w warunkach zrównowaonego rozwoju". Organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Szczecinie. Wicej>>

 • 20 listopada 2017 r., Warszawa - Forum Rachunkowoci w SGH Nr 4 pt. "Narracja w sprawozdawczoci - wyzwania i obawy". Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej>>

 • 17-18 listopada 2017 r., Kraków - Midzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ekonomia przyszoci: pastwo efektywne a sprawiedliwe?”: w czasie III Sesji plenarnej 18 listopada - wystpienie prof. Elbiety Mczyskiej pt. "Podstawowe trendy zmian w gospodarce globalnej" (Uniwersytet Ekonomiczny). Wicej>>

 • 16 listopada 2017 r. w Domu Ekonomisty w Warszawie odbya si debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w ramach cyklu „Czwartki u Ekonomistów” pt. „Ewolucja instytucjonalna a dugookresowy rozwój gospodarczy”, do której inspiracj bya ksika Jana K. Solarza "Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii".

  W spotkaniu uczestniczyli: autor - prof.  Jan K. Solarz, Spoeczna Akademia Nauk w Warszawie; dr Elbieta Soszyska, Spoeczna Akademia Nauk w Warszawie; prof. Marek Garbicz, Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie, mgr Krzysztof Leszczyski, b. przedstawiciel dyplomacji polskiej w Holandii oraz jako moderator - prof. Elbieta Mczyska, Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzikujemy i zapraszamy na kolejne debaty - wstp wolny.

  Zobacz te:


 • 15 listopada 2017 r., Warszawa - Konferencja „Wyzwania Bankowoci 2017: Midzy stabilnoci a rozwojem”. Prezes PTE, prof. Elbieta Mczyska prowadzi bdzie w czasie konferencji Panel II pt. "Dug bez zobowiza? Problem dochodzenia nalenoci". Wicej>>

 • 15 listopada 2017 r., Warszawa - Rektor Akademii Leona Komiskiego oraz Centrum Bada Interdyscyplinarnych i Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER maj zaszczyt zaprosi na debat, do której punktem wyjcia jest ksika profesorów Grzegorza W. Koodko i Andrzeja K. Komiskiego; godz. 10.30 w siedzibie Akademii w Warszawie, ul. Jagielloska 59, Sala Senatu   Wicej>>

 • 10-12 listopada 2017 r., ód - X Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych uRodziny 2017: w panelu dyskusyjnym pt. "Rynek pracy a zatrudnienie w firmach rodzinnych. Czy kolejne pokolenie sukcesorów bdzie zarzdza pracownikami, czy robotami?", zaplanowanym na 11 listopada w godz. 11:30-12:30, wemie udzia prezes PTE, prof. Elbieta Mczyska (Hotel Ambasador Premium). Wicej>>

 • 8 listopada 2017 r., Warszawa - X Kongres Inwestycyjny Xelion: prof. Elbieta Mczyska bdzie uczestnikiem panelu dyskusyjnego pt. "Wpyw normalizowania polityki monetarnej na gospodark. Perspektywa lokalna i globalna”, godz. 12.00-13.00 (Hotel InterContinental). Transmisja online>> Wicej>>

 • 6-7 listopada 2017 r., Warszawa - IX Konferencja dla Budownictwa: prof. Elbieta Mczyska oraz dr Jakub Borowski wezm udzia w dyskusji "Jak zwikszy poziom inwestycji przedsibiorstw" zaplanowanej w trakcie pierwszej sesji plenarnej 6 listopada w godz. 10.20-11.30 (Hotel DoubleTree by Hilton). Wicej>>

 • 6-8 listopada 2017 r., Gdask - Midzynarodowa Konferencja Naukowa "All about economy movies", organizowana przez Wydzia Zarzdzania i Ekonomii Politechniki Gdaskiej. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej>>

 • W warszawskim Centrum Olimpijskim odbdzie si 28 padziernika 2017 r. Gala Wrczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Kapitule Nagród przewodniczy prof. Elbieta Mczyska, prezes PTE. Wicej>>

 • 26 padziernika 2017 r.  - debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm"; uczestnicy: prof. Grzegorz W. Koodko i prof. Andrzej K. Komiski, moderator: prof. Elbieta Mczyska, prezes PTE; Dom Ekonomisty w Warszawie, ul. Nowy wiat 49, godz. 16.30-18.00; wstp wolny.

 • Akademia Leona Komiskiego w Warszawie zaprasza 27 padziernika 2017 r. na Debat Wicepremierów. Uczestnicy: wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki oraz ministrowie finansów i gospodarki, wicepremierzy rzdów po 1989 roku. Gospodarzem spotkania bdzie prof. Grzegorz W. Koodko, który czterokrotnie peni funkcj wicepremiera i ministra finansów (Aula gówna, godz. 10.30).  Zaproszenie   Plakat

 • XII Kongres Obywatelski odbdzie si 28 padziernika 2017 r. w gmachu gównym Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1) w godzinach 11-17 Wicej  Sesja IV

 • III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2017, 19-20 padziernika 2017 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej

 • Wrczenie wyrónie Lider z powoania redakcji magazynu „WHY Story” odbyo si w czasie uroczystoci 24 padziernika 2017 r. w Akademii Leona Komiskiego. Prof. Elbieta Mczyska odbierze wyrónienie przyznane przez Kapitu Programu w kategorii Lider w zakresie rozwoju naukowego. Wicej>>

 • VII Europejski Kongres Maych i rednich Przedsibiorstw  - 18-19 padziernika 2017 r.  (Midzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach). W Radzie Programowej Kongresu zasiada prezes PTE, prof. Elbieta Mczyska. Wicej

 • Jabonna, 18-19 padziernika 2017 r. - Konferencja "Modele spoeczno-polityczne pastwa. Pastwo jako obiekt zmiany w warunkach przesile cywilizacyjnych" (PAN - Dom Zjazdów i Konferencji „Jabonna”). Organizatorzy: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.  Zaproszenie   Potwierdzenie uczestnictwa

 • Szczecin, 18-19 padziernika 2017r. - VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „USUGI 2017. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwa przyszoci” (Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne objo patronat nad wydarzeniem. Wicej>>
 • Warszawa, 18 padziernika 2017 r. - Konferencja naukowa "Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury" (Wysza Szkoa Menederska). Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej>>

 • Lublin, 17 padziernika 2017 r. - Konferencja naukowa "Wyzwania rozwoju przedsibiorczoci w woj. lubelskim" (gmach Trybunau Koronnego w Lublinie). Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Lublinie, Urzd Statystyczny Województwa Lubelskiego, Wydzia Zarzdzania Politechniki Lubelskiej. Wicej>>

 • Nakadem Wydawnictwa Prószyski i S-ka, 3 padziernika 2017 r. ukazaa si ksika Grzegorza W. Koodko i Andrzeja K. Komiskiego pt. "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm" Wicej  Zapowied   Spis treci
  Poprzednie ksiki prof. Grzegorza W. Koodko opublikowane przez Wydawnictwo Prószyski:
 • Zakad Przedsibiorstwa Rodzinnego SGH (Instytut Przedsibiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsibiorstwie) przygotowa publikacj: Jan Klimek, Beata elazko (red.), „Wybrane paradygmaty zarzdzania firmami rodzinnymi”, Warszawa 2017. Ksika zostaa wydana nakadem Oficyny Wydawniczej SGH. Wicej na stronie wydawcy>>
 • Nakadem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego ukazaa si ksika: Ryszard F. Sadowski, Zbigniew epko (red.), „Theoria i praxis zrównowaonego rozwoju. 30 lat od ogoszenia Raportu Brundtland”, Warszawa 2017. Publikacja do pobrania na stronie wydawnictwa (PDF)>>

 • 16-18 padziernika 2017 r. - Doroczna Konferencja Audytingu, haso XVIII edycji: Bezpieczestwo i odpowiedzialno biegego rewidenta. Miejsce: hotel Narvil w Serocku. Wicej   PTE jest partnerem wydarzenia.
 • Nakadem Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ukazaa si publikacja Ochrona praw wierzycieli w Polsce. Wymiar ekonomiczny. Koszty transakcyjne. Prawne formy zabezpiecze. Informatyzacja sdownictwa. Jest to publikacja wydana w ramach projektu "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów sfinansowanego ze rodków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/03605. Projekt realizowany by przez Szko Gówn Handlow w Warszawie i Uniwersytet Wrocawski. Ksika jest do pobrania bezpatnie (pobierz plik pdf)

 • W zwizku z jubileuszem XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Komitet Gówny OWE przygotowa publikacj pt. „Pastwo a gospodarka”. Ksika jest prac zbiorow pod redakcj prof. Stanisawa Owsiaka. Publikacja ukazaa si nakadem Wydawnictwa PTE. Wicej>>

 • Mio nam, e "Przegld Statystyczny" w swoich artykuach nawizuje do "Ekonomisty" - czasopisma Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.     Wicej   O "Ekonomicie"
 • Warszawa, 9 padziernika 2017 r., godz. 18.00 - Empik Nowy wiat, ul. Nowy wiat 15/17 - Spotkanie autorskie prof. Grzegorza W. Koodko i prof. Andrzeja K. Komiskiego, autorów ksiki "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm". Wicej>>
 • 27 lipca 2017 r. - Wykad otwarty prezes PTE, prof. Elbiety Mczyskiej (SGH w Warszawie), pod tytuem "Spoeczna gospodarka rynkowa a polska polityka gospodarcza", Wysza Szkoa Finansów i Zarzdzania w Biaymstoku, Filia w Eku. Organizator: Fundacja Konrada Adenauera.  Wicej

  Niedawno ukazaa si szeciotomowa publikacja Mirosawa Bochenka pt. Historia myli ekonomii. Toru 2016
  Wstp
  T. 1. Od staroytnoci do szkoy klasycznej. Okadka
  T. 2. Od idei socjalistycznych do historyzmu. Okadka
  T. 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoy. Okadka
  T. 4. Od neomarksizmu do pocztków ekonometrii. Okadka
  T. 5. Od keynesizmu do syntezy neoklasycznej. Okadka
  T. 6. Wspóczesne szkoy ekonomiczne.  Okadka
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z okazji XXX lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, wydao ksik pt. "Pastwo a gospodarka". Zapraszamy do zapoznania si t pozycj
  Wicej
 • 5 lipca 2017 r. - Wykad otwarty prof. Elbiety Mczyskiej, prezes PTE pt. „Trendy w gospodarce globalnej i ich nastpstwa dla Polski”, Business Club Szczecin (godz. 18.00)
  Plakat
 • 26 czerwca 2017 r. w Wyszej Szkoy Finansów i Zarzdzania w Biaymstoku odbyo si Podlaskie Forum Ekonomistów. Byo to ju siedemnaste Forum, które jest organizowane od 2008 roku przez Zarzd PTE Oddzia w Biaymstoku Wicej  Zdjcia

 • 19 czerwca 2017 r. - Premiera ksiki Stanisawa Flejterskiego pt. Alfabet SF. Na pograniczu sacrum i profanum Wicej
 • 16-18 czerwca 2017 r. - Sixth World Congress on Polish Studies, Kraków (wspóorganizatorzy: The Polish Institute of Arts & Sciences of America, The Polish Academy of Arts and Sciences,The University of Gdask. W czasie pierwszej sesji Economics, Politics, Society in Contemporary Poland, wykad pt. “Poland’s Economic Gravitas in the Transatlantic Relationship” wygosi prof. Jan Napoleon Saykiewicz (Duquesne University). Wicej

 • 21 czerwca 2017 - ukaza si drugi numer ogólnopolskiego kwartalnika "Wycena Nieruchomoci i Przedsibiorstw" Wicej
 • 13 czerwca 2017 r. -  otwarte seminarium naukowe Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN, nt. „Ewolucja nauk ekonomicznych - relacje midzy dyscyplinami”.

  KOMENTARZE:

 • 9 czerwca 2017r. - odbyo si uroczyste zakoczenie XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziaem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych odbyo si 9 czerwca 2017 r. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju. Gospodarzem spotkania by Wicepremier i Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki. Wicej
 • 29 maja 2017 r. - konferencja pt. "Realny kapitalizm: wolny rynek czy dyktatura monopoli?" zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique - edycja polska przy wsparciu Fundacji im. Róy Luksemburg   Wicej
  Transmisja online
  Stenogram
  Zdjcia


 • Zapraszamy do wzicia udziau w projekcie Akademia Giedowa 2017 organizowanym przez Klub Inwestora dziaajcy przy Szkole Gównej Handlowej
  Wicej informacji
 • 24 maja 2017 r. - Akademia Leona Komiskiego, godz. 10:45, Sala B17 -  26. wykad w ramach Kozminski University & TIGER Distinguished Lecture Series.   Prof. Biliang Hu, Dziekan Instytutu Wschodzcych Rynków Uniwersytetu Normal w Pekinie  wygosi wykad zatytuowany „The Belt and Road Initiative and the Transformation of Globalization”.  Zaproszenie
 • 19 maja 2017 r. - ksika „Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami” otrzymaa nagrod Economicus 2017 (Dziennik Gazeta Prawna) podczas Warszawskich Targów Ksiki. W kategorii Ksika Roku zaja III miejsce. Serdecznie gratulujemy Redaktorom Naukowym publikacji - Panu Doktorowi Tadeuszowi Smudze i Panu Grzegorzowi Konatowi.
 • 11 maja 2017 r. - Akademia Leona Komiskiego, Sala Senatu, godz. 16.00 - Prof. Andrzej K. Komiski moderuje dyskusj na temat „Euro a sprawa polska”, w której konfrontuj swoje pogldy profesorowie Grzegorz W. Koodko oraz Leon Podkaminer z Wiedeskiego Instytutu Midzynarodowych Studiów Ekonomicznych. Wicej
 • 11 maja 2017 r. - Galeria Modych Twórców azienkowska 7 w Warszawie zaprasza na wystaw fotografii prof. Grzegorza W. Koodko zatytuowan OKNA. Wernisa z udziaem autora odbywa o godzinie 13:00.
 • 27 kwietnia 2017 r., godz. 19.00 - Burmistrz Urzdu Dzielnicy oliborz m.st. Warszawy Pan Krzysztof Bugla, który obj patronatem cykl rozmów „Gocie Kamila Dbrowy", zaprasza na spotkanie z prof. Grzegorzem W. Koodko. Rozmowa dotyczy bdzie nie tylko gospodarki, lecz równie  wielkich pasji Profesora. Spotkanie odbywa si w restauracji „Tcza od kuchni”, ul. Pawa Suzina 8. Wstp wolny Wicej 
 • Mirosaw Bochenek: Historia rozwoju ekonomii. T. 1 - T. 6. Toru 2016   Wstp    Okadki: T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6
 • 25 kwietnia 2017 r. - debata zorganizowana w ramach cyklu Forum Myli Strategicznej pt."Czy zdrowie w Polsce potrzebuje strategii?"; siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy wiat 49, Warszawa.

  KOMENTARZE I UZUPENIENIA:

  Wicej >>
 • 11 kwietnia 2017 r. - debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Co dalej z euro?"

  KOMENTARZE:
 • 3 kwietnia 2017 r. -Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyjmuje zgoszenia na Konkurs na   najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2014-2016   Ogoszenie - Uchwaa Regulamin, Skad Jury   O konkursie

 • 3 kwietnia 2017 r.- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ogasza XXVI edycj Konkursu o Nagrod PTE im. prof. Edwarda Lipiskiego. Termin skadania wniosków upywa 31 maja 2017 r.  Ogoszenie   Uchwaa nr 6/2017   Regulamin   O konkursie

 • 1-2 kwietnia 2017 r. -  odbyy si zawody III stopnia (finaowe) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zwyciy Piotr Ciepliski – ucze III klasy Liceum Akademickiego w Zespole Szkó UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu. Wicej
  Spotkanie finalistów XXX OWE z prezesem NBP, prof. Adamem Glapiskim (31.03.2017 r., NBP) - Zdjcia

 • 27 marca 2017 r. -  konwersatorium zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Dokd zmierza polska ekonomia? Wokó ksiki Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami"


 • 20 marca 2017 r. -  Konferencja Naukowa "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów". Organizatorzy: Uniwersytet Wrocawski (Wydzia Prawa, Administracji i Ekonomii), Szkoa Gówna Handlowa i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie. Zaproszenie 
  Program konferencji
  Transmisja online
  Zdjcia
  Stenogram

 • 16 marca 2017 r. -  debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Bank Polskiej Spódzielczoci S.A. pt. "Udzia bankowoci spódzielczej w racjonalizacji gospodarowania i aktywizowaniu lokalnego kapitau"

  KOMENTARZE:


 • 15 marca 2017 r. – posiedzenie Rady Programowej "Ekonomisty" w siedzibie PTE. Temat spotkania - ocena czasopisma "Ekonomista" za lata 2014 - 2016. Zdjcia
 • 14 marca 2017 r. - posiedzenia KNE PAN nt. "Ewolucja nauk ekonomicznych - konwergencja czy dywergencja" Program  
  B. Fiedor: Integracja vs. rónorodno w ekonomii...

  M. Gorynia: Ewolucja nauk ekonomicznych...
  K. Jajuga: Przemiany w naukach ekonomicznych...
  A. Wojtyna - wtki w dyskusji panelowej KEN PAN
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Gdasku objo honorowym patronatem czasopismo naukowe „International Business and Global Economy” (ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496) publikowane przez Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdaskiego.
  Wicej
 • Serdecznie zapraszamy do zapoznania si z nowym tytuem wydawniczym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. "Zbilansowa banki. Nauki z kryzysu finansowego", Mathias Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole.
  Okadka 
  Spis treci
  Ksika w naszej ksigarni
 • 9 marca 2017 r. - debata Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. "KULTURA W EKONOMII, ZARZDZANIU I FINANSACH".

  KOMENTARZE:


 • 2 marca 2017 r. - debata realizowana w ramach Forum Myli Strategicznej pt."Konkurencyjno szkolnictwa wyszego", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy wiat 49, Warszawa.

   

 • 2 marca 2017 r. - w siedzibie Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów miaa miejsce uroczysto rozdania nagród w Konkursie Prezesa UOKiK na najlepsz prac magistersk powicon ochronie konkurencji i ochronie konsumentów. Prof. Elbieta Mczyska, która jest w Kapitule Konkursu, wrczya laureatom listy gratulacyjne i nagrody ksikowe od PTE. Zdjcia
 • 23 lutego 2017 r. - konwersatorium z cyklu Czwartki u Ekonomistów pt."Ekonomia mylenia", siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, godz. 16.30,  ul. Nowy wiat 49, Warszawa

  KOMENTARZE:

  • Andrzej Zybaa: Polacy - naród podzielony Artyku>>
   
 • 6 lutego 2017 r. - wykad prof. Elbiety Mczyskiej, prezes PTE, pt. "Skutki wprowadzanych reform dla budetu pastwa - gwarancja wypat wiadcze emerytalno-rentowych". Wykad stanowi inauguracj semestru wiosennego Specjalistycznego UTW Fundacji EMERYT, mia miejsce w siedzibie PTE. Zdjcia
 • Luty 2017 r. - -prezentujemy wyniki III edycji sondau "Konsens Ekonomistów". Komentarz do wyników opracowaa Elbieta Szaruga Wicej
 • 2 lutego 2017 - debata organizowana w ramach Forum Myli Strategicznej, pt. "Czy polska gospodarka potrzebuje dalszej prywatyzacji?".
 • 30 stycznia 2017 r. - Prof. Grzegorz W. Koodko zosta zaszczycony tytuem Honorowego Obywatela Tczewa, swego rodzinnego miasta, „za etycznie wzorow postaw oraz promocj w dziedzinie ekonomii, gospodarki i polityki spoecznej”. Uroczyste wrczenie tytuu odbyo si w Dniu Tczewa podczas uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej w Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 10. Wicej
 • 17 stycznia 2017 r. - w uznaniu „Za krzewienie idei pracy organicznej” prof. G. W. Koodko zosta wyróniony przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego medalem LABOR OMNIA VINCIT. Wicej
 • 13 stycznia 2017 r. - w 17 komitetach okrgowych powoanych przy PTE w najwikszych miastach Polski odbyy si zawody II stopnia (okrgowe) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
  Zdjcia z zawodów w Warszawie
 • 12 stycznia 2017 - debata organizowana w ramach konwersatorium Czwartki u Ekonomistów, pt. "O potrzebie filozofii w naukach ekonomicznych" 


 • 19 stycznia 2017 - debata organizowana w ramach Forum Myli Strategicznej, pt."Strategie polskiej innowacyjnoci", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy wiat 49, godz. 16.30
 • 19 grudnia 2016 r.-  dr in. Mariusz Chudzicki, Prezes Oddziau PTE w Czstochowie, zosta powoany w skad Spoecznej Rady Gospodarczej. Wicej
  Gratulacje od Prezes PTE

„Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym” (§5 Statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
    
Czonkami Towarzystwa mog by osoby fizyczne i osoby prawne jako czonkowie wspierajcy. Wszystkie zainteresowane osoby oraz firmy serdecznie zapraszamy do zapoznania si z postanowieniami Statutu dotyczcymi czonkostwa oraz do skontaktowania si z najbliszym biurem oddziau PTE. 
 • Julian Auleytner, „Finansowanie polityki spoecznej”, Warszawa 2017. Pobierz PDF>>

 • Prof. Romuald Poliski: Ekonomia polityczna transformacji systemowej krajów Europy rodkowo-Wschodniej   Pobierz plik
 • Grzegorz W. Koodko: Mit puapki redniego poziomu rozwoju "Rzeczpospolita" 14 lutego 2018 r. Wicej
Wicej >>>
Wicej >>>
Wszystko o OFE
 • Marek Góra, "System emerytalny w Polsce - kilka istotnych uwag", Polska Grupa Emerytalna SGH, Warszawa 2017. Wicej (PDF)>>

 •  Ekonomici z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w sprawie OFE (14 lutego 2011 r.). (PDF)>>

 • ​Powstaa Polska Grupa Emerytalna SGH - inicjatywa osób zajmujcych si problematyk emerytaln, rynku pracy oraz zabezpieczenia spoecznego, z perspektywy mikro- i makroekonomicznej w SGH. Jej misj jest badanie systemów emerytalnych w szerokim kontekcie celów spoecznych i ekonomicznych metod ich realizacji, w szczególnoci tych zwizanych z rynkiem pracy i zabezpieczeniem spoecznym. Wicej>>

 • Jerzy yyski, "Zbudowa kapita pocztkowy". (.DOC)>>

Wicej >>

Newsletter PTE


Szukaj w serwisie

facebook
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu