Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
„Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym”
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
 
 

  • 20 września 2017 r. - PAP - "Mączyńska-Ziemacka: wzrost dochodów budżetu nie jest zaskoczeniem": - Budżet państwa ma dobre wyniki, niestety odbywa się to kosztem słabych procesów inwestycyjnych, bo wydatki publiczne na inwestycje w połączeniu z wykorzystaniem funduszy europejskich nie są satysfakcjonujące - powiedziała PAP prof. Elżbieta Mączyńska. Więcej w serwisach:

  Wnet.fm     Money.pl    Forsal.pl  

 • 22 września 2017 r. - Tygodnik Solidarność nr 38, s. 26 („Związki na pogodę i niepogodę”): - Pytanie, jaka jest rola związków zawodowych, stawia sobie wielu ekonomistów i socjologów, także w bogatych krajach. Istnieją międzynarodowe porównawcze badania, w tym zlecane przez OECD, które wskazują, że kraje, w których działa system partycypacyjny, mają lepsze wyniki ekonomiczne. Elementem takiego systemu są związki zawodowe - mówi prof. Elżbieta Mączyńska w rozmowie z Andrzejem Berezowskim. Skrót wywiadu na TySol.pl>>

 • 18 września 2017 r. - BiznesAlert.pl („Barczak: Polska po węglowym skoku potrzebuje rozbudowy Ostrołęki”): - Energia z węgla będzie powoli wygaszana, ale energia odnawialna w obecnym wydaniu technologicznym jej nie zastąpi. Konieczne jest więc poszanowanie energii z węgla. I węgla jako surowca energetycznego - mówi prof. Andrzej Barczak z Akademii Ekonomicznej w Katowicach, przewodniczący katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Więcej>>

Więcej >>>

Zapraszamy do przesyłania informacji nt. organizowanych i planowanych konferencjach oraz seminariach naukowych na adres: zk@pte.pl
Do informatora>>>


Zapraszamy też, do zapoznania się z informacjami nt. aktualnych konferencji zagranicznych.
Konferencje zagraniczne>>>


Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa
Shiller, J. Robert
Akerlof A. George

Państwo a gospodarka
Stanisław Owsiak

Ochrona Praw wierzycieli w Polsce
Elżbieta Mączyńska, Jacek Gołaczyński

Zbilansować banki. Nauki z kryzysu finansowego
Mathias Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole

Finanse a dobrobyt społeczny
Robert J. Shiller

Wykłady z makroekonomii. Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia
Kazimierz Łaski

Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu, red. naukowa Artur Pollok

Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia
red. naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda

Dobra publiczne: wczoraj - dziś - jutro
Jerzy Kleer


Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa

Książkę cechuje przystępna narracja i obfitość barwnych metafor, poruszających opisów przypadków z codziennego życia, zasmucających i bulwersujących przykładów oszustw rynkowych. Zarazem lektura książki dostarcza sporej dawki wiedzy i o współczesnej gospodarce, i o ekonomii. Książkę tę powinien przeczytać każdy, kto nie chce wpadać w zastawiane przez wolny rynek pułapki, każdy, kto nie chce być owym tytułowym frajerem złowionym w rynkowe sieci. Powinni się nią zainteresować zwłaszcza parlamentarzyści i kreatorzy polityki społeczno-gospodarczej na szczeblach centralnych i innych. Jest to użyteczna lektura zarówno dla praktyków, jak i badaczy wolnego rynku, dla naukowców, w tym ekonomistów, prawników, socjologów, historyków gospodarczych i in. I co najważniejsze, jest to książka wielce użyteczna dla zwykłych zjadaczy chleba, zmagających się na co dzień z rynkowymi pokusami i pułapkami.Ochrona Praw wierzycieli w Polsce

Nakładem Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ukazała się publikacja "Ochrona Praw wierzycieli w Polsce. Wymiar ekonomiczny. Koszty transakcyjne. Prawne formy zabezpieczeń. Informatyzacja sądownictwa". Jest to publikacja wydana w ramach projektu "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/03605.Projekt realizowany był przez Szkoła Głowna Handlową w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski.Zbilansować banki. Nauki z kryzysu finansowego

Kryzys finansowy, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., ogarnął wkrótce cały świat, powodując bankructwa wielu banków i pociągając za sobą konieczność bezprecedensowej pomocy finansowej państwa w celu ratowania globalnego systemu finansowego. Książka Zbilansować banki, napisana przez trzech wybitnych znawców problematyki finansów z perspektywy finansów międzynarodowych, przedstawia ważne wnioski płynące z tego kryzysu i proponuje szereg istotnych zmian w systemie regulacji rynków finansowych oraz daje istotne wskazówki co do sposobu traktowania w przyszłości banków przeżywających duże trudności finansowe.Dobra publiczne: wczoraj - dziś - jutro, Jerzy Kleer

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne kieruje do czytelników książkę dotyczącą sektora publicznego. Tematyka ta od czasu transformacji ustrojowej w Polsce niezwykle rzadko gościła na krajowym rynku wydawniczym. Fascynacja przemianami wolnorynkowymi oraz przekonanie o omnipotencji, niezawodności i efektywności rynku, a tym samym zasadności minimalizacji roli państwa, zepchnęły na margines (i w teorii, i w praktyce) kwestie sektora publicznego. W Polsce kwestie te miały wręcz posmak niechcianego, minionego ustroju. Autor tej książki, profesor Jerzy Kleer, przekonuje, że marginalizacja sektora publicznego jest kosztownym, kryzysogennym błędem. W książce tej wskazuje na niezbywalne, tradycyjne i nowe funkcje sektora publicznego, kształtujące się m.in. pod wpływem przemian cywilizacyjnych, globalizacji i nowych technologii. Jerzy Kleer należy do nielicznych w Polsce ekonomistów - badaczy tej problematyki.

Elżbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa EkonomicznegoWykłady z makroekonomii. Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia, Kazimierz Łaski

Książka ta jest niezbędnym antidotum na dominację nurtu neoliberalnego w akademickim nauczaniu ekonomii, co można uznać za swego rodzaju dydaktyczne zdoktrynalizowanie. Skutkuje to znacznymi lukami w wiedzy ekonomicznej absolwentów studiów, przekładając się zarazem na kosztowne, zagrażające trwałą stagnacją czy nawet recesją, błędy w przyjmowanych podstawach polityki społeczno-gospodarczej.

Kazimierz Łaski w bardzo atrakcyjny dla czytelnika, przejrzysty sposób przedstawia odmienną teorię ekonomii. Przedstawia ekonomię zakorzenioną w niedocenianej wciąż (zwłaszcza w naszym kraju) teorii Kaleckiego. Wskazuje na użyteczność tej teorii w rozwiązywaniu najtrudniejszych obecnie w gospodarce problemów, w tym przede wszystkim problemu bezrobocia.

Elżbieta Mączyńska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


 Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jaką barierę dla procesów wzrostowych i rozwojowych gospodarki stanowi niski poziom edukacji ekonomicznej społeczeństwa. Współcześnie wiedza ekonomiczna stała się równie ważna w życiu każdego człowieka jak wiedza z zakresu matematyki, fizyki, biologii, geografii, historii i szeregu innych przedmiotów ogólnokształcących. Mamy też świadomość skutków nadużywania wiedzy ekonomicznej i wykorzystywania jej do realizacji własnych celów kosztem innych jednostek (a nawet reszty społeczeństwa). Wystarczy przywołać Ľródła ostatniego światowego kryzysu finansowego, którego skutki odczuwane są do dziś. Na przestrzeni ćwierćwiecza od rozpoczęcia transformacji systemowej w naszym kraju mieliśmy do czynienia z niebywałym wręcz rozkwitem kształcenia w zawodzie ekonomisty – zarówno pod względem liczby kształconych osób (uczniów i studentów), jak i liczby zwłaszcza szkół wyższych kształcących na kierunkach ekonomicznych. Dziś warto dokonać bilansu zmian w obszarze edukacji ekonomicznej społeczeństwa oraz sformułować wyzwania stojące przed nami w tym zakresie.

Ze wstępu dr Artur Pollok


 Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne

Finanse publiczne są ściśle związane z modelem społeczno-gospodarczym kraju, są w zasadzie jego wyrazem, jak również prowadzonej polityki społecznej i gospodarczej. Obserwacja rzeczywistości prowadzi do konkluzji, że modele finansów publicznych w poszczególnych krajach mogą istotnie się różnić. Zewnętrznym tego wyrazem jest różny stopień fiskalizmu interpretowanego jako udział dochodów (wydatków) publicznych w PKB. Różnice w poziomie fiskalizmu skłaniają do refleksji teoretycznej o istotnym znaczeniu praktycznym. Chodzi mianowicie o próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie, dlaczego kraje o wysokim fiskalizmie, takie jak np. państwa skandynawskie, osiągają wysoki stopień dobrobytu, zajmując czołowe miejsce wśród najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata, skoro w wielu teoriach ekonomicznych oraz w dyskusjach politycznych to właśnie wysoki fiskalizm ogranicza czy wręcz uniemożliwia rozwój społeczno-gospodarczy. Można intuicyjnie wnioskować, że istnieje jeszcze szereg innych czynników rozwoju społecznego i gospodarczego, a przyjęty model finansów publicznych może odgrywać mniejszą lub większą rolę w zależności od warunków kulturowych i społecznych, w których jest realizowany.

Stanisław Owsiak (red. nauk.)

Determinanty Rozwoju Polski. Polityka Innowacyjna

Polska aspiruje do roli jednego z głównych krajów Unii Europejskiej. Te aspiracje mają u podstaw wielkość naszego kraju, rozmiary gospodarki i możliwości jej dalszego rozwoju, ale także sukcesy osiągnięte w okresie transformacji systemowej. Sukcesy te mają przede wszystkim charakter ilościowy: szybkie w porównaniu z innymi krajami Unii tempo wzrostu PKB osiągane przez ponad 20 lat (?zielona wyspa? w czasie ostatniego kryzysu), duża dynamika eksportu, wydajności pracy itd. Gdyby nawet te ilościowe sukcesy były kontynuowane, nie zapewnią one jednak wejścia do grona najbardziej rozwiniętych krajów UE. Aby to osiągnąć, potrzebne są sukcesy jakościowe, mające źródło w wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zasobów pracy i ich twórczej aktywności oraz innowacyjności opartej na oryginalnych rozwiązaniach powstających w kraju. Skupiając wysiłek na innowacjach odtworzeniowych, znanych i stosowanych przez różne podmioty za granicą (a nieraz także w kraju), nie można w istotnym stopniu zmniejszyć dystansu technologicznego do liderów w krajach rozwiniętych i unowocześniać struktury gospodarki. (?)

Joanna Kotowicz-Jawor
Ewa Okoń-Horodyńska
Stefan Krajewski (red. nauk.)

Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy

Zawarte w tej książce treści stanowią swego rodzaju syntezę toczącej się w kraju oraz za granicą debaty na temat przemian ustrojowych i ich podłoża, stanu, a także przyszłości kapitalizmu. Zarazem jednak z monografii tej wynika, że oceny tych zjawisk są dość kontrowersyjne. Po części wynika to z niejednakowej perspektywy, jaką uwzględniają poszczególni autorzy, po części zaś z różnorodnych podstaw metodologicznych. Taka różnorodność podejść sprzyja pogłębionej refleksji. Jest to ważne, tym bardziej że - mimo podejmowanych w skali globalnej i lokalnej rozmaitych przedsięwzięć ukierunkowanych na łagodzenie dysproporcji i wynaturzeń społeczno-gospodarczych w świecie oraz na harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy - dotychczas niemal żaden kraj nie może poszczycić się w pełni satysfakcjonującymi względnie trwałymi rozwiązaniami tych problemów. Powstaje zatem pytanie, dlaczego tak się dzieje. Co jest podłożem ujawniających się słabości w systemach społeczno-gospodarczych? Czy i w jakim stopniu ma to związek z teorią ekonomii?

Elżbieta Mączyńska (red, nauk.)
Państwo a gospodarka

W związku z jubileuszem XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Komitet Główny OWE przygotował publikację pt. Państwo a gospodarka. Książka jest pracą zbiorową pod redakcją prof. Stanisława Owsiaka.

Poszczególne teksty przygotowane zostały przez członków Komitetu oraz zaproszonych autorów, związanych od lat z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Artykuły te mieszczą się w szerokim obszarze badań nad relacjami między państwem a gospodarką, chociaż w poszczególnych rozdziałach książki, różnego autorstwa, odmiennie zostały rozłożone akcenty.

W publikacji znaleźć można zarówno refleksje teoretyczne, jak też opinie na temat polityki gospodarczej, wypływające nie tylko z teorii ekonomii, ale także z praktycznych doświadczeń autorów.Finanse a dobrobyt społeczny

Po głębokim kryzysie finansowym reputacja sektora finansowego mocno podupadła. Robert Shiller wcale nie rozgrzesza sektora finansowego z jego przewinień ? był on wszakże chyba jedynym człowiekiem, który trafnie przewidział zarówno bańkę internetową w 2000 r., jak i bańkę na rynku nieruchomości w 2007 r., która doprowadziła do głębokiego i długotrwałego kryzysu. Ale w tej ważnej i aktualnej książce autor twierdzi, że zamiast potępiać sektor finansowy należy go tak przekształcić, aby mógł dobrze służyć potrzebom społeczeństwa. Przekonuje nas, że system finansowy to nie wielki pasożyt żerujący na społeczeństwie, lecz klucz do rozwiązania wielu problemów społecznych i podniesienia ogólnego poziomu dobrobytu. Potrzeba nam więcej produktów finansowych, a nie mniej, a system finansowy musi aktywniej uczestniczyć w realizacji ważnych celów społecznych.Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej

Monografia ta dotyczy jednego z głównych obecnie obszarów debaty ekonomicznej, tj. debaty na temat stanu teorii ekonomii, jej użyteczności praktycznej i przystawalności do bieżących oraz przyszłych wymogów dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. (...) Tom ten kierowany jest do czytelników w przekonaniu, że zawarte w nim treści będą sprzyjać lepszemu rozumieniu różnych nurtów teorii ekonomicznych oraz zobiektywizowanej ocenie praktycznej użyteczności tych nurtów i ich racjonalnemu wykorzystaniu w praktyce.

Elżbieta Mączyńska (red. nauk.)

Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia

Niniejsza książka podejmuje analizę związków rynku pracy i rozwoju gospodarczego w Polsce na tle innych krajów, w szczególności krajów Unii Europejskiej. W analizie tych związków akcent spoczywa na roli, jaką odgrywają zjawiska i procesy występujące na rynku pracy w kształtowaniu rozwoju gospodarczego. Wśród tych zjawisk i procesów uwzględnione są nie tylko te o charakterze krótkookresowym, ale również zjawiska i procesy o charakterze długookresowym, w tym między innymi demograficzne.

Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda (red. nauk.)
Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce

Wspólna platforma tematyczna artykułów zawartych w prezentowanym zbiorze dotyczy szeroko rozumianego miejsca Polski w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych aspektów współpracy gospodarczej z zagranicą. Stale postępujące, niekiedy bardzo szybkie i intensywne zmiany na światowej arenie gospodarczej sprawiają, że pojawia się wiele szans, a jednocześnie liczne zagrożenia, na jakie wystawiona jest nasza gospodarka. Towarzyszy temu z jednej strony coraz szersze zainteresowanie konkurentów zagranicznych obecnością na relatywnie szybko rozwijającym się rynku polskim, z drugiej zaś wzrost skłonności polskich firm do podejmowania i rozwijania działalności na rynkach zagranicznych, niekiedy bardzo odległych. Zawarte w książce teksty stanowią pokłosie kilkuletnich praz związanych z przygotowaniem i realizacją IX Kongresu Ekonomistów Polskich.

Marian Gorynia, Stanisław Rudolf (red. nauk.)

Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Sprawy rolnictwa i obszarów wiejskich pochłaniają wciąż wiele czasu rządom, parlamentom i dyplomatom zarówno w wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się krajach świata, niejako wbrew tendencjom do malejącego udziału rolnictwa w wytwarzaniu produktu krajowego brutto czy wartości dodanej. Co więcej, zyskują na znaczeniu i aktualności, podobnie jak ekonomia rolna jako specjalność i subdyscyplina na forum ogólnoekonomicznym. Dowodem tego jest m.in. niniejsza publikacja będąca pokłosiem sesji, która odbyła się w trakcie IX Kongresu Ekonomistów Polskich i poświęcona była teoretycznym i praktycznym aspektom rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Bogdan Klepacki, Andrzej Czyżewski Marian Gorynia, Stanisław Rudolf (red. nauk.)
Nagroda Economicus 2015
Reformy systemu emerytalnego

Książka powinna być obowiązkową lekturą dla każdego, kto chce zgłębić wiedzę na temat istoty i form systemów emerytalnych oraz ich przemian. Publikacją tą powinni się zainteresować w pierwszym rzędzie parlamentarzyści, kreatorzy polityki społeczno-gospodarczej na szczeblach centralnych i innych. Jest to wielce użyteczna lektura zarówno dla praktyków jak i badaczy systemów emerytalnych, dla naukowców, w tym m.in. ekonomistów, prawników, socjologów, demografów, historyków gospodarczych, jak i studentów tych dyscyplin. Książka ta powinna zainteresować wszystkich, którym na sercu leży nie tylko zapewnienie godnego życia emerytów, ale także dobrostan kraju i dobrobyt jego obywateli.

Peter Diamond, Nicholas Barr (Nagroda "Economicus")
Sektor Finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju

W niniejszej pracy, powstałej ze zbioru referatów nadesłanych na IX Kongres Ekonomistów Polskich, autorzy starają się przybliżyć, poprzez zaprezentowanie wyników własnych prac badawczych oraz w drodze przeglądu literatury, czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarki i sektora finansowego, jak również zwracają uwagę na już występujące i potencjalne zagrożenia rozwoju. To właśnie czyni tę książkę ciekawą, choć ze swej istoty pozbawioną konsekwentnej spójności. Przedstawiane są w niej bowiem różne tezy, wyniki obserwacji dotyczące regulacji, polityki gospodarczej, nadzoru, jak również zachowań klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, w tym finansowych.

Krzysztof Pietraszkiewicz (red. nauk.)

Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności

Chciałem zwrócić uwagę Czytelnika na to, iż w prezentowanej monografii zawarte są różnorodne i - mam nadzieję - wartościowe opracowania, podejmujące kluczowe problemy w kontekście rozwoju ekonomii i innych dyscyplin w obrębie dziedziny nauki ekonomicznej, nawiązujące do światowej dyskusji na temat zjawisk kryzysowych z jednej strony w ramach tych nauk, a z drugiej w realnej rzeczywistości ekonomicznej. W szczególności mam nadzieję, iż Czytelnik znajdzie w tym pokongresowym wydawnictwie ciekawe i inspirujące do dalszych badań przyczynki do dyskusji na temat metodologicznych i teoriopoznawczych wyzwań współczesnych nauk ekonomicznych.

Bogusław Fiedor (red. nauk.)

Więcej >>>
 „Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym”.
(§ 5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
    
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne jako członkowie wspierający. Wszystkie zainteresowane osoby oraz firmy serdecznie zapraszamy do zapoznania się z postanowieniami Statutu dotyczącymi członkostwa oraz do skontaktowania się z najbliższym biurem oddziału PTE. 
Statut PTE 
Deklaracja Członka Wspierającego 
 • Łukasz Bojarski, Grzegorz Wiaderek, „Pod lupą obywateli”, Warszawa 2017 - Raport Fundacji im. Stefana Batorego, zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące poprawy standardów wyłaniania osób na kluczowe stanowiska państwowe oraz zapewnienia obywatelskiego nadzoru nad tym procesem. Więcej>> (PDF)

 • 17 września 2017 r. - TVN24 - Fakty po faktach: - Polska gospodarka, polityka gospodarcza tego rządu jest jego najmocniejszą stroną - ocenił profesor Grzegorz Kołodko, były wicepremier i minister finansów, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Więcej

 • 12 września 2017 r. - Stowarzyszenie Eksporterów Polskich: Handel zagraniczny Polski w I półroczu 2017 roku. Więcej>>(PDF)

Więcej >>>
Więcej >>>
Wszystko o OFE
 • 14 lutego 2011 r. - Ekonomiści z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w sprawie OFE 
 • ​Powstała Polska Grupa Emerytalna SGH - inicjatywa osób zajmujących się problematyką emerytalną, rynku pracy oraz zabezpieczenia społecznego, z perspektywy mikro- i makroekonomicznej w SGH. Jej misją jest badanie systemów emerytalnych w szerokim kontekście celów społecznych i ekonomicznych metod ich realizacji, w szczególności tych związanych z rynkiem pracy i zabezpieczeniem społecznym
  Więcej
 • Jerzy Żyżyński, "Zbudować kapitał początkowy".
  Więcej
 • 2 września 2014 r. - List otwarty prof. Leokadii Oręziak do Trybunału Konstytucyjnego
  Więcej
 • 1 kwietnia 2014 r.,GazetaPrawna.pl - Zostać w OFE, czy przejść do ZUS? - sprawdź, jak wybiorą ekonomiści (m.in. prof. Elżbieta Mączyńska)
  Więcej
 • 20 stycznia 2014 r. - Making Sense of Pension Reform - Jan Krzysztof Bielecki, Mark Allen
  Więcej
 • 12 stycznia 2014 r. - List otwarty prof. Leokadii Oręziak w sprawie OFE do Prezydenta RP oraz Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
  Więcej 
 • 9 stycznia 2014 r. - List otwarty do Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polski i Andrzeja Rzeplińskiego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie OFE. Osoby podzielające poglądy Autorów mogą zgłaszać swoje podpisy do prof. Jerzego Żyżyńskiego oraz prof. S. Ryszarda Domańskiego lub na adres listy@prezydent.pl
  Więcej 
 • 12 czerwca 2013 r. - Rafał Krawczyk, "O...FE, czyli jak zmarnować ludzkie pieniądze", blog.polskaiswiat.com.
 • 21 maja 2013 r. - „Najczęstsze zarzuty, mity i nieporozumienia dotyczące OFE”, Bogusław Grabowski
 • Droga wyjścia dla zmian w OFE - prof. Marek Góra, dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, dr Maciej Bukowski 
 • 28 grudnia 2013 r., Polsat - W programie "Komentarz Dnia" m.in.: Prezydent podpisał zmiany w OFE i skierował je do Trybunału Konstytucyjnego. Gośćmi w programie są: Elżbieta Mączyńska ( Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego) oraz Andrzej Jonas ( Redaktor naczelny The Warsaw Voice).
  Więcej 
 • 6 grudnia 2013 r., TOK FM - Sejm przyjął ustawę o reformie OFE. - Poza niewielką grupą „medialnych ekonomistów” - nie ma sprzeciwu środowiska ekonomicznego reprezentowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Przeciwnie, ono zachęcało do reform. Protestuje tylko mała grupka ekonomistów związanych z kanapowym Towarzystwem Ekonomistów Polskich założonym przez Leszka Balcerowicza kierowanego ostatnio przez Ryszarda Petru - mówił w programie "Piątkowy Przegląd Prasy" Jacek Żakowski.
  Więcej
 • 30 grudnia 2013 r., RDC.pl - Elżbieta Mączyńska: “OFE to doskonała maszynka do zarabiania, ale nie na rzecz Polaków płacących składki”.
  Więcej
 • 6 listopada 2013 r., TVN CNBC - Burza wokół OFE - dyskusja z udziałem prof. Elżbiety Mączyńskiej w programie "Dzień na Rynkach".
  Więcej
 • 8 października 2013 r. - Jan Krzysztof Bielecki, "OFE chcą się uwłaszczyć na składkach emerytalnych", Forsal.pl
  Więcej 
 •  Leon Podakminer - artykuł "Przegląd" nr 17-18/2013  Osiąganej przez fundusze emerytalne 17-procentowej stopy zysku nie powstydzi się żadna branża przestępcza.
 • 30 grudnia 2013 r. - “OFE to doskonała maszynka do zarabiania, ale nie na rzecz Polaków płacących składki”. Wywiad z prof. Elżbietą Mączyńską w radiu RDC.
  Więcej

 

 • 10 września 2013 r, SE.pl - Czym jest OFE? Czy OFE się opłaca? Czy jest obowiązkowe? - tłumaczy prof. Elżbieta Mączyńska
  Więcej 

 • 3 sierpnia 2013 r., Gazeta Wyborcza - "Myślisz, że sobie poradzisz?" - wywiad z prof. Leokadią Oręziak
  Więcej
 • kwiecień 2012 r. - ukazała się wydana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne książka Mitchella A. Orensteina „Prywatyzacja emerytur. Transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego”. Zawiera analizy przykładów 30 krajów, które w tym samym czasie wprowadziły OFE.  www.ksiazkiekonomiczne.pl.
 • wywiad z Mitchellem Orensteinem w Dzienniku Gazecie Prawnej

Newsletter PTE


Szukaj w serwisie

facebook
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu