Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)Milton Friedman


 milton.jpg
1912-2006

16 listopada 2006r. zmarł wybitny ekonomista, Milton Friedman. Urodził się w 1912 roku i przez całe swoje życie zawodowe był znanym powszechnie, szanowanym człowiekiem XX wieku. Ukończył Uniwersytet w Chicago, z którym związał się jako profesor do 1976 roku. Stworzył chicagowską szkołę ekono­mii, opartą na badaniach roli pieniądza jako czynnika wpływają­cego na przebieg cyklów koniunk­turalnych i realnych, w tym na poziom inflacji. Powszechnie znana teza tej szkoły, że „in­flacja zawsze i wszędzie jest zjawi­skiem monetarnym". Mniej znane naukowe jej uzasadnienia. Podobnie – kontrowersje wokół roli państwa w gospodarce rynkowej.Stworzył nowy kierunek w eko­nomii — monetaryzm. Jego Praca do­tycząca związków między inflacją a bezrobociem przyniosła mu w 1976 roku ekonomiczną Nagrodę Nobla. Uznawany był także autora teo­rii stałego dochodu, której istota polega na dostosowaniu własnego wzorca i po­ziomu konsumpcji do wielkości do­chodu, jakiego spodziewa się przez całe życie.Najbardziej znane ksiązki, takie jak  „Kapitalizm i wol­ność" czy „Wolny wybór" - przetłumaczono na i rozpowszechniono praktycznie na ca­łym świecie. Można mieć nadzieję, że Jego ostatnie wypowiedzi i dorobek naukowy staną się przedmiotem szerszej naukowej refleksji w PTE. 

Andrzej Muszyński


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony