Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Przekaż 1% podatku
 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w 2004 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Stwarza to możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności statutowej Towarzystwa poprzez przekazywanie na jego rzecz 1% podatku dochodowego.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób związanych z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i przychylnych naszemu stowarzyszeniu o wsparcie tą drogą jego działalności statutowej. Jesteśmy świadomi, że Państwa wsparcie jest wyrazem zaufania do Towarzystwa, a jednocześnie zobowiązaniem do wytężonej pracy. Bez Państwa pomocy wiele działań Towarzystwa nie zostałoby podjętych.

Wpływy z 1% podatku dochodowego będą przeznaczone na cele statutowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • organizacji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
  • organizacji konferencji i konwersatoriów naukowych,
  • kształcenia ustawicznego nauczycieli przedmiotów ekonomicznych,
  • upowszechniania wiedzy ekonomicznej i szerzenia kultury ekonomicznej w społeczeństwie,
  • wydawania publikacji z zakresu nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych,
  • działań wspierających młodych ekonomistów.

Obowiązujące przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego wymagają wskazania przez podatnika w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) organizacji pożytku publicznego, na której konto urząd skarbowy przekaże 1% podatku dochodowego. W przypadku przekazania 1% podatku na rzecz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) należy wpisać numer KRS 0000099464. Można także dodatkowo określić sposób rozdysponowania pieniędzy z 1% podatku (tzw. cel szczegółowy).

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony