Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
„Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym”
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisie


 

 

 

2016

  • Kasiewicz Stanisław, Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym, Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM, Warszawa 2016  Więcej   
  • Koźmiński Andrzej K.: Wyobraźnia ekonomiczna. Warszawa 2016
  • Barbara Liberska, Nowa globalna architektura finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016 r.
    Opis książki

    Spis treści  
    Summary
  • Milic-Czerniak Róża, Finanse osobiste. Kompetencje - Narzędzia - Instytucje - Produkty - Decyzje, Warszawa, Difin 2016
  • Polish Market: Economic Magazine. Nr 3/2016 
  • Prystupa Mieczysław, Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym, Wydawnictwo Naukowe Frel, 2016
  • Publiczne czy prywatne? Monitoring wydatkowania środków publicznych. Raport z badań. Pod red. Marcina Anaszewicza. Warszawa 2016
  • Ślązak Ryszard, Czarna księga prywatyzacji... czyli Jak Likwidowano Przemysł, Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2016 r. Więcej
  • Wilkin Jerzy, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Scholar, Warszawa 2016

  • Wrona Marcin, Imigracja a gospodarka. Doświadczenia Australii, CEDEWU.pl, Warszawa 2016 

 


2015

 

  • Aktuelle Ostinformationen. 3/4 2015
  • Analiza współpracy uczelni polskich i ukraińskich n tle porównania systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski i rekomendacje, red. J. Woźnicki, Fundacja Rektorów Polskich, KRASP, Warszawa 2015
  • Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw, red. Elżbieta Mączyńska, Oficyna SGH, Warszawa 2015  Więcej
  • Buła Piotr, System zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jako element nadzoru korporacyjnego,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015 
  • Contemporary issues and challenges in human resource management. Scientific editor Katarzyna Stankiewicz. Gdańsk 2015
  • Contemporary Issues In Economy. Market or government? 8th International Conference on Applied Economics. Toruń 18-19 June 2015. Edited by Adam P. Balcerzak , Institute of Economic Reserc, Polish Economic Society Branch in Toruń, 2015
  • домакур о. в., закономерности и механизм формирования и развития постиндустриального общества, Mińsk 2015
  • Doradca Restrukturyzacyjny, Czasopismo Krajowej Izby Syndyków, nr 02 (2) 12.2015
  • Eco-innovations in cities. Ed. Anna Szelągowska, Marek Bryx. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa 2015 
  • Ekologizacja gospodarki, red. nauk. Małgorzata Kożuch, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015 
  • Ekonomia sieci, A. Śliwiński, Wydawnictwo Iota Unum, Warszawa 2015  Więcej
  • Enterprises in unstable economy. Scientific editor Błażej Prusak. Gdańsk 2015
  • Fundacja im. Friedricha Eberta. W kalejdoskopie historii - 25 lat warszawskiego biur Fundacji, Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2015 
  • Golawska-Witkowska Gabriela, Mazurek-Krasodomska Ewa, Rzeczycka Anna: Transformacja systemów bankowych w wybranych krajach bałtyckich. Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk 2015 
  • Handschke Jerzy, Kaczała Monika, Łyskawa Krzysztof, Koncepcja polis indeksowych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, PIU, Warszawa 2015  
  • Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, pod red. Łukasza Dwilewicza i Wojciecha Morawskiego, Pracownia Wydawnicza Akant, Warszawa 2015
  • Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami, red. nauk. J.Wiśniewska, K. Janasz, Difin SA, 2015
  • Innowacyjne Chiny, Xi Jinping, Wydawnictwo Kto jest Kim, Warszawa 2015
  • Jarosz Maria: Bearing witness. A personal perspective on sixty years of polish history. New Brunswick 2015
  • Jarosz Maria,  Kozak Marek W., Eksplozja nierówności? Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa, Warszawa 2015
  • Kassay Stefan: Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. T. III. Komunikacja strategiczna. Kraków 2015
  • Kołodziejczak Włodzimierz, Wysocki Feliks: Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce. Poznań 2015
  • Księga Jubileuszowa XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Krynica-Zdrój, 21-24.10.2015 r., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015
  • Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw: strategie - procesy - narzędzia. Redakcja nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2015   
  • Kuc Bolesław Rafał, Metodologia badań własnych. Z warsztatu prakseologa, Ementon, Warszawa 2015 
  • Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie nr 2 kwiecień/czerwiec 2015, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Warszawa 2015
  • Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz, red. nauk. Ewa Giermanowska, Mariola Racław, Marek Rymsza, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015 
  • Majchrzak Adam, Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015   
  • Majecka Beata, Behawioralne wartości stratyfikacji ekonomicznej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015
  • Masiukiewicz Piotr, Piramidy finansowe. Teoria, regulacje, praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2015
    Więcej
  • Mączyńska Elżbieta, Morawska Sylwia, Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw. Katharsis i nowa szansa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
  • Megmiasta przyszłości. Szansa czy zagrożenie rozwoju, red. nauk. Jerzy Kleer, Zbigniew Strzelecki, PAN, Komitet Prognoz "Polsk 200 Plus", Warszawa 2015 
  • Monitorowanie i ewaluacja polityk publicznych - doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2015
  • Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie się ładu społeczno-gospodarczego w Europie w latach 1989-2014, red. nauk. R. W. Ciborowski, R.I. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015
  • Nowe Życie Gospodarcze. Nr 12 2015
  • Oblicza mądrości. Z czego wyrastamy, ku czemu zmierzamy, red. ks. Sz. Drzyżdżyk, ks. M. Gilski, Scriptum, 2015
  • Państwo wobec wolności gospodarczej. Teoria i praktyka transformacji, red nauk. Wacław Jarmołowicz, Dawida Piątka. Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015 Więcej
  • Parteka Aleksandra, Dywersyfikcja handlu zagranicznego a rozwój gospodarczy, Warszawa, PWN, 2015
  • Pohorille Maksymilian, Wokół potrzeb i konsumpcji (Wybrane teksty), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015   
  • Poliński Romuald, Problemy strefy euro, Wydawnictwo Naukowe Frel, Warszawa 2015
  • Polska morska prof. Bolesława Karpowicza, red. Roman Kolicki, Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, Gdańsk 2015  
  • Problemy Ekorozwoju Vol.10, No1, red. naczelny Artur Pawłowski, European Academy of Science and Arts, Salzburg 2015
  • Profesor Edward Altman. Doktorzy Honoris Causa SGH w Warszawie, Oficyna SGH, Warszawa 2015
  • Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2012 r., red. J. Woźnicki, Fundacja Rektorów Polskich, KRASP, Warszawa 2015
  • Prusak Błażej, Wielokryterialna analiza rekomendacji giełdowych, CEDEWU.pl, Warszawa 2015
  • Przedsiębiorczość, jej przejawy i szanse rozwoju. Redaktor nauk. Magdalena Popowska. Gdańsk 2015
  • Przewodnik po moralnym kapitalizmie, red. Tomasz Dołęgowski, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2015
  • Raport KPF-EY - Nadużycia w sektorze finansowym. Raport z badania
  • Raport Organisation for Economic Cooperation and Development OECD360 http://www.oecd360.org/poland
  • Raport -Sytuacja na Rynku Consumer Finance. Barometr KPF-IRG SGH. IV kwartał 2015,
  • Regional Policy in Europe: Policy Reform under Challenging Conditions, EoRPA Reports 8/2015,  Ministry of Infrastructure and Development Warsaw 2015
  • Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny, red. nauk. Julian Auleytner, Jerzy Kleer, Komitet Prognoz -Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa 2015 (patronat PTE)
  • Roth J., Cichy pucz, Wydawnictwo ZYSK I S-KA, Poznań 2015
  • Rzeczoznawca Majątkowy, kwartalnik Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Nr 3 i 4 2015 r. (czasopismo punktowane - 4 pkt)  
  • Słownik biograficzny Techników Polskich, red. naczelny mgr inż. Bronisław Hynowski,  Naczelna Organizacja Techniczna, Warszawa 2015
  • Social, innovative and financial dimensions of enterprising organizations. Scientific editor Marzena Starnawska. Gdańsk 2015
  • Sopoćko Andrzej, Mit pieniądza. Świat realny wobec iluzji polityki pieniężnej, PWN, Warszawa 2015
  • Stiglitz Joseph E., Cena nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015
  • Stosunki międzynarodowe, red. nauk. Andrzej Dorosz, Zbigniew Olesiński, Longin Pastusiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015
  • Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka, redakcja naukowa Andrzej Dorosz, Zbigniew Olesiński, Longin Pastusiak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015
    Więcej 
  • Studia Ekonomiczne. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Nr 2/2015
  • Studia Ekonomiczne. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Nr 3/2015   
  • Syci Polacy Patrzą na Ukrainę, Kultura Liberalna, Warszawa 2015 
  • Szymański Piotr, Standardy wyceny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015
  • Szymański Władysław, Świat i Polska wobec wyzwań, Difin, Warszawa 2015 
  • Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Wojciech Szymla, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015   
  • Towards  a Green Economy. From Ideas to Practice, edited by Małgorzata Burchard-Dziubińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015
  • TTIP Pułapka transatlantycka, publikacja pokonferencyjna pod redakcją Przemysława Wielgosza, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa Warszawa 2015
  • Ustawić Polskę w centrum. 25 lat wolności i co dalej, Kultura Liberalna, Warszawa 2015
  • W jaki sposób państwo może wspierać rozwój gospodarczy, Raport Instytutu Sobieskiego, Warszawa 2015
  • Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji. Oprac. i red. nauk. Andrzej Jaki, Małgorzata Kowalik. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków 2015
  • Wybrane aspekty mezo i mikrokonkurencyjności.  Redaktor nauk. Magdalena Olczyk. Gdańsk 2015
  • Zagórski K., Postawy ekonomiczne w czasach niepewności. Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014,, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015 
  • Zarządzanie finansami. Wybrane zagadnienia. Redaktor nauk. Błażej Prusak. Gdańsk 2015
  • Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność, red. nauk. Teresa Lubińska, Marcin Będzieszak, Natalia Marska-Dzioba, Difin, Warszawa 2015 
  • Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym. Konrad Raczkowski, Marian Noga, Jarosław Klepacki, Difin, Warszawa 2015  
  • Zeszyty koniunktury w gospodarce polskiej nr 23, SGH, Warszawa 2015
  • Zeszyty naukowe PTE w Zielonej Górze nr 3, Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji, pod red. Anetty Barskiej i Bogdana Ślusarza, Zielona Góra 2015

 

2014

  • Grzegorz W. Kołodko, Whither the World: The Political Economy of the Future, Volume 1 and 2
    01

  • Wszystkie zagraniczne wydania książki dostępne są tutaj .
  • W Iranie ukazało się kolejne obcojęzyczne, już dziesiąte, wydanie książki prof. Grzegorza W. Kołodko pt. “Wędrujący świat”. W języku farsi, współczesnym perskim, książka jest zatytułowana “Wakyyat ha, doroogh ha, wa khata ha. Syasat wa eqtesad dar jahan motalatem”, a jej wydawcą jest Pazhooheshkadeh Pooli Va Banki (Monetary and Banking Research Institute, MBRI), Tehran, s. 396 (ISBN 978 600 5982 85 5). To już druga książka prof. Kołodko w farsi.  Więcej

  • 5 maja 2014 r. - w USA ukazała się książka pod red. Grzegorza W. Kołodko pt. "Management and Economic Policy for Development".
    Więcej 
  • Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego, red. nauk. Stanisław Flejterski, Andrzej Gospodarowicz, Wydawnictwo Zapol, Warszawa 2014
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie, red. nauk. Konrad Raczkowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2014 
  • Bliżej praktyki. Wzajemne inspiracje nauki i biznesu, red. b. Mikołajczyk, A. Kurczewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
  • Bojarski Włodzimierz, Sztafeta pokoleń budowniczych Polski - 1914-1921-1939-1955-1988-2013, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, Warszawa 2014 
  • Chołaj Henryk, Kapitalizm Konfucjański. Chińskie reformy ekonomiczne a globalizacja, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014
  • Cieślik Jerzy: Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa  2014
  • Czapiński J., Błędowski P., Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, MPiSS, Warszawa 2014
  • Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, MPiSS, Warszawa 2014
  • Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w świetle koncepcji silver economy, I. Kuchciak, M. Marcinkowska, K. Świeszczak, M. ŚwieszczakWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
  • Eurozone Enlargment in Times of Crisis: Challenges For the V4 Counries, edited by Agata Gostyńska, Paweł Tokarski, Patryk Toporowski, Damian Wnukowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2014 
  • Finansowanie Przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne, red. nauk. Joanna Szlęzak-Matusewicz, Paweł Felis, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
  • Frączkiewicz-Wronka A., Zarządzanie usługami społecznymi. Studium partnerstw publiczno - społecznych, Difin, Warszawa 2014 
  • Globalizacja - polityka - etyka, tom V, red. Andrzej F. Bocian, Paweł Piątkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014
  • Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2013, GUS, Warszawa 2014
  • Gospodarka-społeczeństwo-finanse w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014, red. nauk. R. W. Ciborowski, R.I. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014
  • Grabska Anna, Moszyński Michał, Pysz Piotr, Stanowiony i spontaniczny ład gospodarczy w procesie transformacji systemowej Polski i byłej NRD, Instytut Badań Gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2014
  • Grosse Tomasz Grzegorz, W poszukiwaniu geoekonomii w Europie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014
    Więcej   
  • Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji, red. P. Kozłowski, M. Wojtysiak-Kotlarski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014   
  • Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce, red. nauk. Marek Bryx, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014
  • Innowatyka - Nowy Horyzont, pod red. Michała Jasieńskiego, Centrum Innowatyki, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis-University, Nowy Sącz 2014    
  • Journal of Health Policy, Insurance and Management, No XV/V 2014 (pdf)
  • Journal of Health Policy, Insurance and Management, No XIV/IV 2014 (pdf)
  • Jubileusz 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy Profesora Wacława Jarmołowicza: sylwetka zawodowa i dorobek naukowy. Red. Baha Kalinowska-Sufinowicz. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii. Poznań 2014
  • Kabza Milena, Źródła ryzyka systemowego i metody jego ograniczania na przykładzie kredytów walutowych w systemach bankowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2014
  • Kaczmarek Tadeusz Teofil, Finanse przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
  • Kaliński Janusz , Przygodzka Renata, Zalesko Marian, Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku.  Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014  
  • Karpiński Andrzej, Kontynuować czy zmieniać. O strategii gospodarczej dla Polski (spojrzenie eksperta), Dom Wydawniczy ELIPS, Warszawa 2014
  • Kassay Stefan: Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. Tom II. Gospodarka i finanse. Kraków 2014
  • Konowalczuk Jan, Wycena nieruchomości do celów kredytowych, Potex, Warszawa 2014
    Więcej
    Więcej  
  • Koźmiński Andrzej, Czas pokera, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
    Więcej
  • Kryzys jakości życia, red. nauk. Z. Strzelecki, E. Kryńska, J. Witkowski, PAN. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2014 
  • Kula Marcin, Trzeba mieć pieniądze. Wykłady z socjologii historycznej, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2014
    Więcej
  • Kula Marcin, Trzeba pracować i produkować. Wykłady z socjologii historycznej, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa 2014
    Więcej
  • Kwiatkowski Wojciech, System Rezerwy Federalnej, , Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014
    Więcej 
  • Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta. red. Mariusz Sagan, Krzysztof Żuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014
  • Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, Red. nauk. Piotr Pysz, Anna Grabska, Michał Moszyński, PWN, 2014
    Więcej
  • Michalski Michał A., Znaczenie rodziny dla międzynarodowej transmisji kultury gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014
  • Młodzi na rynku pracy, Raport EFL w ramach serii Pod Lupą
  • Myśl ekonomiczna i polityczna, nr 3 (46) 2014, red. nauk. Józef M. Fiszer, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2014  
  • Myśl ekonomiczna i polityczna, nr 4 (47) 2014, red. nauk. Józef M. Fiszer, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2014 
  • Niedoskonała globalizacja. Księga Jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego, red. nauk. A. Cieślik, J.J. Michałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 
  • Niemcy i Polska wspólnie dla solidarnej przyszłości w Europie, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 2014
    Więcej
  • Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, red. I. E. Kotowska, MPiSS, Warszawa 2014
  • Normalized Management System. Quality, Environment and Safety, edited by Jerzy Łańcucki, Poznań University of Economics Press, Poznań 2014
  • Olimpiada Przedsiębiorczości. Wiedza, Umiejętności, Postawy. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, lipiec 2014 
  • Polska europejska czy narodowa? red. Maria Jarosz, Instytut Studiów Politycznych PAN Oficyna Naukowa, Warszawa 2014
  • Polskie dylematy, red. Piotr Kosiewski, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014
  • Praca w dobie przemian strukturalnych, Red. P. Lewandowski, I.Magda, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014
  • Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, red. nauk. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014
  • Prof. dr hab. Elżbieta Burzym mistrzyni polskiej rachunkowości, opr. Danuta Krzywda, Marta Stępień, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014
  • Prystupa Mieczysław, Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu porównawczym, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2014
  • Przemiany ludnościowe w Polsce. Przyszłość demograficzna, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2014
  • Rocznik naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, Wyższa Szkoła Menedżerska  w Warszawie Wydział Zarządzania w Ciechanowie, Ciechanów 2014
  • Rola euroatlantyckiego systemu w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014
  • Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce. Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia Profesora Mieczysława Kabaja, red. A. Rajkiewicz, J. Orczyk, wyd. PiSS, Warszawa 2014.
  • Sadowski A., Wyszkowski A., Przedsiębiorczość gospodarcza w Polsce - szanse i ograniczenia w dobie wychodzenia z kryzysu,  PTE Oddział w Białymstoku, Białystok 2014
  • Sapa Agnieszka: Handel rolno-żywnościowy regionalnych ugrupowań integracyjnych. Podobieństwa i różnice. Warszawa 2014
  • Scharff Roland, Kasachstan als postsowjetischer Wohlfahrtsstaat, Ibidem, Stuttgart 2014
  • Schulz Martin, Skrępowany olbrzym. Ostatnia szansa Europy, Muza, Warszawa 2014
  • Społeczeństwo Informacyjne w liczbach 2014, red. Violetta Szymanek, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2014. Do pobrania tutaj
  • Społeczny ruch naukowy w Polsce, PAN, Warszawa 2014
  • Stankiewicz Wacław, Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu. Wydanie III uzupełnione, Wydawnictwo Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014
  • Sulmicki P, Teoria mnożnika inwestycyjnego a doświadczenia niemieckie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014
  • The Legacy of Rosa Luxemburg, Oskar Lange and Michał Kalecki, Volume 1 of Essays in Honour of Tadeusz Kowalik, Edited by Riccardo Bellfiore, Ewa Karwowski and Jan Toporowski, Palgrave Studies in the History of Economic Thought, 2014.  
  • The Legacy of Rosa Luxemburg, Oskar Lange and Michał Kalecki, Volume 2 of Essays in Honour of Tadeusz Kowalik, Edited by Riccardo Bellfiore, Ewa Karwowski and Jan Toporowski, Palgrave Studies in the History of Economic Thought, 2014
  • Wolińska I., Turczyn M., Wdrażanie w praktyce rezultatów projektu -Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej,  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014 
  • Wzory kultury gospodarczej. Red. nauk. Wiesław Banach. Poznań 2014
  • Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2014
  • Zarządzanie projektami w organizacji, red. nauk. Krzysztof Janasz, Joanna Wiśniewska, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2014

 

 2013

  • Adamska Agata, Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013
  • Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską. Red. nauk. Paweł Bożyk, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013
  • Bitner M., Cichocki K.S., Sierak J., Standardy Zarządzania Długiem na szczeblu lokalny i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury, red. nauk. prof. dr hab. inż. Jakub Gutenbaum, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2013
  • Cichocki Krzysztof S. , Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013
  • Co z tą pracą? Pomorze zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej. Red. nauk. Stanisław Flejterski, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013
  • Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Case, Ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel Woźniak Kneu 2013
  • Czyżewski A., Smędzik-Ambroży K., Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013  
  • Czyżewski Bazyli, Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013
  • Dec Paweł, Masiukiewicz Piotr, Podatek bankowy, Wydawnictwo C.H. Bek, Warszawa 2013 
  • Economic Socio-dynamics, Ruslan Grinberg, Alexander Rubinstein, Springer, Germany 2013
  • Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, red. nauk. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2013
  • Giza Wojciech, rozprawa habilitacyjna pt. Zawodność rynku. Powstanie i rozwój idei
  • Gospodarka i Finanse Samorządu Terytorialnego, red. nauk. G. Maśloch, J. Sierak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013
  • Górak-Sosnowska Katarzyna, Masiukiewicz Piotr, Bankowość Muzułmańska, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013
  • Grinberg Ruslan, Alexander Rubinstein, Individual State. Economic Dilemma, Moscow 2013
  • Guzek Marian, Teorie ekonomii a instrumenty antykryzysowe,  Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2013
  • Idee liberalne w ekonomii 20 lat po śmierci Friedricha von Hayeka,  red. nauk. R. Ciborowski, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013
  • Instytut Idei, numer 2, wiosna 2013 r., Instytut Obywatelski, Warszawa 2013 
  • Instytut Idei, jesień 2013, numer 4 pt. Lekcje z kryzysu  
  • Jarosz Maria, Spannende Zeiten, Deutsches Polen-Institut, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2013
  • Johannes Hevelius And His Gdańsk, Marian Turek (edited by), Wydawnictwo Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2013  
  • Journal of Health Policy, Insurance and Management, No XIII/III 2013 
  • Kodeks społecznej gospodarki rynkowej, Oprac. Włodzimierz Bojarski, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej, Warszawa 2013
  • Kołodko Grzegorz W, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013
  • Kryzysy systemowe. Zagrożenia globalne barierami rozwoju. Red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Jan Jakub Michałek, Józef Niżnik, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, Warszawa 2013 (Osoby zainteresowane otrzymaniem egzemplarza mogą zgłaszać się do siedziby PTE, ul. Nowy Świat 49 lub do Warszawskiej Drukarni Naukowej przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie).
    Więcej  
  • Liberda Barbara, Przezorność. Kto oszczędza w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 
  • Lubińska T., Finanse Publiczne - kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane, Economicus, Szczecin 2013
  • Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, Red. nauk. Stefan Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
  • Małachowski Witold, Kapitalizm Współczesnych Niemiec,  CeDeWu, Warszawa 2013
  • Matuszczak Anna, Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
  • Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji, pod red. Sławomira Wawaka, Mfiles.pl, Kraków 2013
  • Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, Anna Kosieradzka (red.),  Wydawnictwo edu-Libri, Kraków 2013
  • Między polityką a rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów, Tomasz G. Grosse (red. naukowa),  Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2013
    Więcej   
  • Mróz Bogdan, Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013
  • Myśl ekonomiczna i polityczna, nr 4 (43) 2013, red. nauk. Józef M. Fiszer, Oficyna Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2013
  • Nowe otwarcie na innowacje Romuald I. Zalewski (red.), Wyd. Komisja Nauk Towaroznawczych Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, Poznań 2013 
  • Old-Age Crisis and Pension Reform. Where do we stand? Edited by Marek Szczepański, Publishing House of Poznan University of Technology 2013       
  • Ossowski Jerzy Czesław, Modelowanie poziomu płac w mikro i makroskali, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2013
  •  
    Panfil Marek, Szablewski Andrzej, Business Valuation,

    Anhui People’s Publishing House Shanghai, February 2013


    okładka i spis treści - j. angielski
    okładka i spis treści - j. chiński

     

  • Parzonko  Andrzej, Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013
  • Patriotyzm: między dumą a odpowiedzialnością. Instytut Obywatelski. www.instytutobywatelski.pl
  • Paunescu C., Matei D.: Jak ocalono polskie złoto, Wydawnictwo Oskar Print, Bukareszt 2013
  • Paździor Artur, Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013 
  • Plebańska Marlena, Platforma e-learningową jako trzon systemu zarządzania wiedzą pracowników, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków 2013 
  • Polska w Europie – Przyszłość demograficzna. Sesja końcowa, red. Zbigniew Strzelecki, Eugeniusz Kowalczyk.  Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2013
    Dyskusja panelowa dotycząca Założeń polityki ludnościowej Polski. Perspektywa pracodawców. Moderator: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, str. 82-106
    Więcej
  • Polska w Europie wielu prędkości, red. Antoni Kukliński,  Jacek Woźniak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2013
    Więcej (pdf) 
  • Polskie bieguny, Instytut Studiów Politycznych PAN & Oficyna Naukowa, Red, Maria Jarosz,  Warszawa 2013
  • Porada - Rochoń Małgorzata Modele finansowych MŚP w wybranych krajach Europy Środkowo - Wschodniej w warunkach zaburzeń finansowych, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2013
  • Przybylska Krystyna, Born global. Nowa generacja małych przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013
  • Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce - część druga Raportu, red. E. Misterski, H. Potrzebowski, P. Soroka, Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Warszawa, marzec 2013 
  • Public Relations. Sztuka Skutecznej Komunikacji w Teorii i Praktyce, red. Anna Adamus-Matuszyńska, Renata Maćkowska, Śląsk - Wydawnictwo Naukowe 
  • Reformowanie systemów emerytalnych - porównania i oceny, red. Marek Szczepański, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013 
  • Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie. Wydział Zarządzania w Ciechanowie, Tom VII, Zeszyt 1-4, Ciechanów 2013
  • Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, Zeszyt 1-4, Tom VII, Ciechanów 2013
  • Społeczeństwo informacyjne szukające nowej drogi rozwoju we współczesnym świecie, Damian Mazur, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013
  • Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013 - 2020, red. meryt. dr Mariusz Sagan, Marcin Skrzypek, Wydawnictwo Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Lublin 2013
  • Studia z realistycznej filozofii ekonomii, Red.merytoryczna Łukasz Hardt Włodzimierz Kosmala, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013
  • Suszyński Cezary, Business Enterprise. The Integration of Approaches, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa 2013 
  • Systemy finansowe na rzecz Społecznej Gospodarki Rynkowej. Świat-Europa-Polska, red. Andrzej Zawiślak, red. nauk: Krzysztof Lachowski, Paweł Soroka, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa 2013
  • Szarzec Katarzyna, Państwo w gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
  • Taleb Nassim Nicholas, Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy. Kurhaus, Warszawa 2013
  • Toporowski Jan, MICHAŁ KALECKI: AN INTELLECTUAL BIOGRAPHY: Volume 1: Rendezvous in Cambridge 1899-1939', published by Palgrave Macmillan, Basingstoke 2013
  • Towaroznawstwo w ofensywie - zdobywanie przyszłości, red. nauk. Romuald I. Zalewski, Komisja Nauk Towaroznawczych PAN Oddział w Poznaniu, Poznań 2013 
  • Transformacje nr 3-4 (78-79) 2013, Educational Foundation Transformations nd Kozminski University, UE 2013
  • Transnational Development Strategy for the Post-Socialist Cities of Central Europe elaborated by prof. Grzegorz Węcławowicz, Warsaw 2013
    More    
  • Trendy Rozwojowe Mazowsza. Diagnoza, red. nauk. Zbigniew Strzelecki, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa, listopad 2013    
  • Tworek Piotr, Reakcja na  ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, Difin, Warszawa 2013 
  • Wołowski Franciszek , Zawiła-Niedźwiecki Janusz , Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków 2013
  • Wykorzystanie nowych mediów w public relations, red. nauk. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013
  • Yunus Muhammad, Świat bez ubóstwa. Czas na przedsiębiorstwo społeczne. Wydawnictwo Con Corda, Warszawa 2013 
  • Zarządzanie Publiczne: Koncepcje, Metody, Techniki, red. nauk. Aldona Frączkiewicz-Wronka, , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2013  
  • Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, red. Andrzej Stanisław Barczak i Piotr Tworek,  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013
  • Zawiła-Niedźwiecki Janusz, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków 2013

 

2012 

  • Biuletyn Forum Debaty Publicznej, numer 1, styczeń 2011 - numer 18, kwiecień 2012 Kancelaria Prezydenta RP. Wszystkie biuletyny do pobrania
  • Biznes, etyka, odpowiedzialność. Red. nauk. Wojciech Gasparski. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012
  • Borowiecki Ryszard, Czekaj Janusz, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2012
  • Borowiecki Ryszard, Siuta-Tokarska Barbara, Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2012
  • Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego, red. nauk. Piotr M. Małecki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012
  • Eseje o stabilności finansowej. Księga jubileuszowa. 45 lat pracy naukowej prof. zw. dr.hab. Bogusława Pietrzaka, Red. Agnieszka Alińska. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012
  • From great depression to the global financial crisis (1929 - 2009), Red. Janusz Kaliński, Marian Zalesko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012 
  • Geoekonomia, Red. nauk. Edward Haliżak. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012
  • Gmurczuk Jan: Analiza Flexicurity w Danii i Polsce. Wnioski i rekomendacje, Instytut Obywatelski, 2012  analiza 
  • Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe, Red. nauk. P. Krajewski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
  • Gruszecki Tomasz, Bednarz Jacek: Nowe zjawiska na rynku finansowym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012
  • Innovation in customer value creation, SGH, Red. B. Dobiegała-Korona i P.Masiukiewicz. Warszawa, 2012
  • Instytut Obywatelski, publikacja: Freedom Equality University, Warszawa 2012
  • Instytut Obywatelski, publikacja: Pokolenie V4. Z punktu widzenia nowych, Warszawa 2012
  • Kartki z dziejów Instytutu Administracji i Zarządzania oraz jego poprzedników, Włodzimierz Kosmala (red.merytoryczna), Stowarzyszenie na rzecz Dobrej Praktyki Administracji i Zarządzania -Wawelska 56, Warszawa 2012 
  • Kasiewicz Stanisław, Kurkliński Lech, Szok Regulacyjny a Konkurencyjność i Rozwój Sektora Bankowego, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012
  • Katolicy i ekonomia: szanse i zagrożenia. Red. nauk. Dorota Żuchowska, Wydawnictwo WSKSiM, Toruń 2012
  • Koniunktura w handlu I kwartał 2012 r, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa, Katarzyna Majchrzak, Warszawa 2012 
  • Kryzys Finansowy, przebieg i skutki społeczno gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. Red. Sławomir Partycki. Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012
  • Kryzys Finansowy, przebieg i skutki społeczno gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. Red. Sławomir Partycki, Tom II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012
  • Kuc Bolesław Rafał , Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą. Wydawnictwo PTM, Warszawa 2012
  • Kuc Bolesław Rafał , Vademecum doktoranta. Obudź w sobie Einsteina, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2012
  • kwartalnik "Władza, Praca, Wiedza", Red. Piotr Bauć. wydawca Przedsiębiorstwo Prywatne WiB Gdańsk, 1 maja 2012
  • Liberalizm Ekonomiczny w Dobi

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu