Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
 
 

  • 17 padziernika 2017 r. - Wyborcza.biz - "Zapraszamy na V Polski Kongres Przedsibiorczoci: 26-27 padziernika na Uniwersytecie Zielonogórskim". Patronat nad wydarzeniem objo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wicej>>

 • 17 padziernika 2017 r. - "Kultura Liberalna" Nr 458(43/2017), „Kto zabierze twoj prac?”: By moe praca stanie si towarem deficytowym, który naley… oszczdza. „W krajach bogatych mamy do czynienia z gospodark nadmiaru, czyli wszystkiego jest w nich za duo, poza prac wanie”, mówia w rozmowie z „Kultur Liberaln” ekonomistka prof. Elbieta Mczyska. Wicej

  Zob. te: "Kultura Liberalna" Nr 341(29/2015) 21 lipca 2015, „Elastycznoci mamy ju dosy”- Rozmowa z Wadysawem Kosiniakiem-Kamyszem i Elbiet Mczysk>>

 • 16 padziernika 2017 r.  - IAR/PAP („Polska rezygnuje z linii kredytowej MFW. Ekonomici chwal decyzj”): - Jest to decyzja suszna, korzystna z punktu widzenia finansowego dla gospodarki, bo stanowi mniejsze obcienie zobowizaniami zagranicznymi z tytuu zaduania si - powiedziaa prezes PTE, prof. Elbieta Mczyska-Ziemacka. Wicej:   PolskieRadio.pl   GazetaPrawna.pl    wPolityce.pl       

Wicej >>>

Zapraszamy do przesyania informacji nt. organizowanych i planowanych konferencjach oraz seminariach naukowych na adres: zk@pte.pl
Do informatora>>>


Zapraszamy te, do zapoznania si z informacjami nt. aktualnych konferencji zagranicznych.
Konferencje zagraniczne>>>


Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa
Shiller, J. Robert
Akerlof A. George

Państwo a gospodarka
Stanisław Owsiak

Ochrona Praw wierzycieli w Polsce
Elżbieta Mączyńska, Jacek Gołaczyński

Zbilansować banki. Nauki z kryzysu finansowego
Mathias Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole

Finanse a dobrobyt spoeczny
Robert J. Shiller

Wykady z makroekonomii. Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia
Kazimierz aski

Edukacja dla zrwnoważonego i trwaego rozwoju oraz spoecznie odpowiedzialnego biznesu, red. naukowa Artur Pollok

Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia
red. naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda

Dobra publiczne: wczoraj - dziś - jutro
Jerzy Kleer


Zowi frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa

Książkę cechuje przystępna narracja i obfitość barwnych metafor, poruszających opisów przypadków z codziennego życia, zasmucających i bulwersujących przykładów oszustw rynkowych. Zarazem lektura książki dostarcza sporej dawki wiedzy i o współczesnej gospodarce, i o ekonomii. Książkę tę powinien przeczytać każdy, kto nie chce wpadać w zastawiane przez wolny rynek pułapki, każdy, kto nie chce być owym tytułowym frajerem złowionym w rynkowe sieci. Powinni się nią zainteresować zwłaszcza parlamentarzyści i kreatorzy polityki społeczno-gospodarczej na szczeblach centralnych i innych. Jest to użyteczna lektura zarówno dla praktyków, jak i badaczy wolnego rynku, dla naukowców, w tym ekonomistów, prawników, socjologów, historyków gospodarczych i in. I co najważniejsze, jest to książka wielce użyteczna dla zwykłych zjadaczy chleba, zmagających się na co dzień z rynkowymi pokusami i pułapkami.Ochrona Praw wierzycieli w Polsce

Nakładem Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ukazała się publikacja "Ochrona Praw wierzycieli w Polsce. Wymiar ekonomiczny. Koszty transakcyjne. Prawne formy zabezpieczeń. Informatyzacja sądownictwa". Jest to publikacja wydana w ramach projektu "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/03605.Projekt realizowany był przez Szkoła Głowna Handlową w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski.Zbilansowa banki. Nauki z kryzysu finansowego

Kryzys finansowy, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., ogarnął wkrótce cały świat, powodując bankructwa wielu banków i pociągając za sobą konieczność bezprecedensowej pomocy finansowej państwa w celu ratowania globalnego systemu finansowego. Książka Zbilansować banki, napisana przez trzech wybitnych znawców problematyki finansów z perspektywy finansów międzynarodowych, przedstawia ważne wnioski płynące z tego kryzysu i proponuje szereg istotnych zmian w systemie regulacji rynków finansowych oraz daje istotne wskazówki co do sposobu traktowania w przyszłości banków przeżywających duże trudności finansowe.Dobra publiczne: wczoraj - dziś - jutro, Jerzy Kleer

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne kieruje do czytelników książkę dotyczącą sektora publicznego. Tematyka ta od czasu transformacji ustrojowej w Polsce niezwykle rzadko gościa na krajowym rynku wydawniczym. Fascynacja przemianami wolnorynkowymi oraz przekonanie o omnipotencji, niezawodności i efektywności rynku, a tym samym zasadności minimalizacji roli państwa, zepchnęy na margines (i w teorii, i w praktyce) kwestie sektora publicznego. W Polsce kwestie te miay wręcz posmak niechcianego, minionego ustroju. Autor tej książki, profesor Jerzy Kleer, przekonuje, że marginalizacja sektora publicznego jest kosztownym, kryzysogennym będem. W książce tej wskazuje na niezbywalne, tradycyjne i nowe funkcje sektora publicznego, ksztatujące się m.in. pod wpywem przemian cywilizacyjnych, globalizacji i nowych technologii. Jerzy Kleer należy do nielicznych w Polsce ekonomistów - badaczy tej problematyki.

Elbieta Mączyska
Prezes Polskiego Towarzystwa EkonomicznegoWykady z makroekonomii. Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia, Kazimierz aski

Ksiąka ta jest niezbdnym antidotum na dominacj nurtu neoliberalnego w akademickim nauczaniu ekonomii, co mona uzna za swego rodzaju dydaktyczne zdoktrynalizowanie. Skutkuje to znacznymi lukami w wiedzy ekonomicznej absolwentów studiów, przekadając si zarazem na kosztowne, zagraające trwaą stagnacją czy nawet recesją, bdy w przyjmowanych podstawach polityki spoeczno-gospodarczej.

Kazimierz aski w bardzo atrakcyjny dla czytelnika, przejrzysty sposób przedstawia odmienną teori ekonomii. Przedstawia ekonomi zakorzenioną w niedocenianej wcią (zwaszcza w naszym kraju) teorii Kaleckiego. Wskazuje na uytecznoś tej teorii w rozwiązywaniu najtrudniejszych obecnie w gospodarce problemów, w tym przede wszystkim problemu bezrobocia.

Elbieta Mączyska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


 Edukacja dla zrównowaonego i trwaego rozwoju oraz spoecznie odpowiedzialnego biznesu

Wszyscy zdajemy sobie spraw, jaką barier dla procesów wzrostowych i rozwojowych gospodarki stanowi niski poziom edukacji ekonomicznej spoeczestwa. Wspócześnie wiedza ekonomiczna staa si równie wana w yciu kadego czowieka jak wiedza z zakresu matematyki, fizyki, biologii, geografii, historii i szeregu innych przedmiotów ogólnoksztacących. Mamy te świadomoś skutków naduywania wiedzy ekonomicznej i wykorzystywania jej do realizacji wasnych celów kosztem innych jednostek (a nawet reszty spoeczestwa). Wystarczy przywoa róda ostatniego światowego kryzysu finansowego, którego skutki odczuwane są do dziś. Na przestrzeni wierwiecza od rozpoczcia transformacji systemowej w naszym kraju mieliśmy do czynienia z niebywaym wrcz rozkwitem ksztacenia w zawodzie ekonomisty – zarówno pod wzgldem liczby ksztaconych osób (uczniów i studentów), jak i liczby zwaszcza szkó wyszych ksztacących na kierunkach ekonomicznych. Dziś warto dokona bilansu zmian w obszarze edukacji ekonomicznej spoeczestwa oraz sformuowa wyzwania stojące przed nami w tym zakresie.

Ze wstpu dr Artur Pollok


 Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne

Finanse publiczne są ściśle związane z modelem społeczno-gospodarczym kraju, są w zasadzie jego wyrazem, jak również prowadzonej polityki społecznej i gospodarczej. Obserwacja rzeczywistości prowadzi do konkluzji, że modele finansów publicznych w poszczególnych krajach mogą istotnie się różnić. Zewnętrznym tego wyrazem jest różny stopień fiskalizmu interpretowanego jako udział dochodów (wydatków) publicznych w PKB. Różnice w poziomie fiskalizmu skłaniają do refleksji teoretycznej o istotnym znaczeniu praktycznym. Chodzi mianowicie o próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie, dlaczego kraje o wysokim fiskalizmie, takie jak np. państwa skandynawskie, osiągają wysoki stopień dobrobytu, zajmując czołowe miejsce wśród najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata, skoro w wielu teoriach ekonomicznych oraz w dyskusjach politycznych to właśnie wysoki fiskalizm ogranicza czy wręcz uniemożliwia rozwój społeczno-gospodarczy. Można intuicyjnie wnioskować, że istnieje jeszcze szereg innych czynników rozwoju społecznego i gospodarczego, a przyjęty model finansów publicznych może odgrywać mniejszą lub większą rolę w zależności od warunków kulturowych i społecznych, w których jest realizowany.

Stanisaw Owsiak (red. nauk.)

Determinanty Rozwoju Polski. Polityka Innowacyjna

Polska aspiruje do roli jednego z głównych krajów Unii Europejskiej. Te aspiracje mają u podstaw wielkość naszego kraju, rozmiary gospodarki i możliwości jej dalszego rozwoju, ale także sukcesy osiągnięte w okresie transformacji systemowej. Sukcesy te mają przede wszystkim charakter ilościowy: szybkie w porównaniu z innymi krajami Unii tempo wzrostu PKB osiągane przez ponad 20 lat (?zielona wyspa? w czasie ostatniego kryzysu), duża dynamika eksportu, wydajności pracy itd. Gdyby nawet te ilościowe sukcesy były kontynuowane, nie zapewnią one jednak wejścia do grona najbardziej rozwiniętych krajów UE. Aby to osiągnąć, potrzebne są sukcesy jakościowe, mające źródło w wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zasobów pracy i ich twórczej aktywności oraz innowacyjności opartej na oryginalnych rozwiązaniach powstających w kraju. Skupiając wysiłek na innowacjach odtworzeniowych, znanych i stosowanych przez różne podmioty za granicą (a nieraz także w kraju), nie można w istotnym stopniu zmniejszyć dystansu technologicznego do liderów w krajach rozwiniętych i unowocześniać struktury gospodarki. (?)

Joanna Kotowicz-Jawor
Ewa Okoń-Horodyńska
Stefan Krajewski (red. nauk.)

Modele ustroju spoeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy

Zawarte w tej książce treści stanowią swego rodzaju syntezę toczącej się w kraju oraz za granicą debaty na temat przemian ustrojowych i ich podłoża, stanu, a także przyszłości kapitalizmu. Zarazem jednak z monografii tej wynika, że oceny tych zjawisk są dość kontrowersyjne. Po części wynika to z niejednakowej perspektywy, jaką uwzględniają poszczególni autorzy, po części zaś z różnorodnych podstaw metodologicznych. Taka różnorodność podejść sprzyja pogłębionej refleksji. Jest to ważne, tym bardziej że - mimo podejmowanych w skali globalnej i lokalnej rozmaitych przedsięwzięć ukierunkowanych na łagodzenie dysproporcji i wynaturzeń społeczno-gospodarczych w świecie oraz na harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy - dotychczas niemal żaden kraj nie może poszczycić się w pełni satysfakcjonującymi względnie trwałymi rozwiązaniami tych problemów. Powstaje zatem pytanie, dlaczego tak się dzieje. Co jest podłożem ujawniających się słabości w systemach społeczno-gospodarczych? Czy i w jakim stopniu ma to związek z teorią ekonomii?

Elżbieta Mączyńska (red, nauk.)
Państwo a gospodarka

W związku z jubileuszem XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Komitet Główny OWE przygotował publikację pt. Państwo a gospodarka. Książka jest pracą zbiorową pod redakcją prof. Stanisława Owsiaka.

Poszczególne teksty przygotowane zostały przez członków Komitetu oraz zaproszonych autorów, związanych od lat z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Artykuły te mieszczą się w szerokim obszarze badań nad relacjami między państwem a gospodarką, chociaż w poszczególnych rozdziałach książki, różnego autorstwa, odmiennie zostały rozłożone akcenty.

W publikacji znaleźć można zarówno refleksje teoretyczne, jak też opinie na temat polityki gospodarczej, wypływające nie tylko z teorii ekonomii, ale także z praktycznych doświadczeń autorów.Finanse a dobrobyt spoeczny

Po głębokim kryzysie finansowym reputacja sektora finansowego mocno podupadła. Robert Shiller wcale nie rozgrzesza sektora finansowego z jego przewinień ? był on wszakże chyba jedynym człowiekiem, który trafnie przewidział zarówno bańkę internetową w 2000 r., jak i bańkę na rynku nieruchomości w 2007 r., która doprowadziła do głębokiego i długotrwałego kryzysu. Ale w tej ważnej i aktualnej książce autor twierdzi, że zamiast potępiać sektor finansowy należy go tak przekształcić, aby mógł dobrze służyć potrzebom społeczeństwa. Przekonuje nas, że system finansowy to nie wielki pasożyt żerujący na społeczeństwie, lecz klucz do rozwiązania wielu problemów społecznych i podniesienia ogólnego poziomu dobrobytu. Potrzeba nam więcej produktów finansowych, a nie mniej, a system finansowy musi aktywniej uczestniczyć w realizacji ważnych celów społecznych.Ekonomia dla przyszości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej

Monografia ta dotyczy jednego z głównych obecnie obszarów debaty ekonomicznej, tj. debaty na temat stanu teorii ekonomii, jej użyteczności praktycznej i przystawalności do bieżących oraz przyszłych wymogów dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. (...) Tom ten kierowany jest do czytelników w przekonaniu, że zawarte w nim treści będą sprzyjać lepszemu rozumieniu różnych nurtów teorii ekonomicznych oraz zobiektywizowanej ocenie praktycznej użyteczności tych nurtów i ich racjonalnemu wykorzystaniu w praktyce.

Elżbieta Mączyńska (red. nauk.)

Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia

Niniejsza książka podejmuje analizę związkw rynku pracy i rozwoju gospodarczego w Polsce na tle innych krajw, w szczeglności krajw Unii Europejskiej. W analizie tych związkw akcent spoczywa na roli, jaką odgrywają zjawiska i procesy występujące na rynku pracy w kształtowaniu rozwoju gospodarczego. Wśrd tych zjawisk i procesw uwzględnione są nie tylko te o charakterze krtkookresowym, ale rwnież zjawiska i procesy o charakterze długookresowym, w tym między innymi demograficzne.

Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda (red. nauk.)
Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce

Wspólna platforma tematyczna artykułów zawartych w prezentowanym zbiorze dotyczy szeroko rozumianego miejsca Polski w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzgldnieniem wybranych aspektów współpracy gospodarczej z zagranicą. Stale postpujące, niekiedy bardzo szybkie i intensywne zmiany na światowej arenie gospodarczej sprawiają, że pojawia si wiele szans, a jednocześnie liczne zagrożenia, na jakie wystawiona jest nasza gospodarka. Towarzyszy temu z jednej strony coraz szersze zainteresowanie konkurentów zagranicznych obecnością na relatywnie szybko rozwijającym si rynku polskim, z drugiej zaś wzrost skłonności polskich firm do podejmowania i rozwijania działalności na rynkach zagranicznych, niekiedy bardzo odległych. Zawarte w książce teksty stanowią pokłosie kilkuletnich praz związanych z przygotowaniem i realizacją IX Kongresu Ekonomistów Polskich.

Marian Gorynia, Stanisaw Rudolf (red. nauk.)

Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie czonkostwa Polski w Unii Europejskiej

Sprawy rolnictwa i obszarw wiejskich pochłaniają wciąż wiele czasu rządom, parlamentom i dyplomatom zarwno w wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się krajach świata, niejako wbrew tendencjom do malejącego udziału rolnictwa w wytwarzaniu produktu krajowego brutto czy wartości dodanej. Co więcej, zyskują na znaczeniu i aktualności, podobnie jak ekonomia rolna jako specjalnoś i subdyscyplina na forum oglnoekonomicznym. Dowodem tego jest m.in. niniejsza publikacja będąca pokłosiem sesji, ktra odbyła się w trakcie IX Kongresu Ekonomistw Polskich i poświęcona była teoretycznym i praktycznym aspektom rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Bogdan Klepacki, Andrzej Czyżewski Marian Gorynia, Stanisław Rudolf (red. nauk.)
Nagroda Economicus 2015
Reformy systemu emerytalnego

Książka powinna by obowiązkową lekturą dla każdego, kto chce zgębi wiedzę na temat istoty i form systemw emerytalnych oraz ich przemian. Publikacją tą powinni się zainteresowa w pierwszym rzędzie parlamentarzyści, kreatorzy polityki spoeczno-gospodarczej na szczeblach centralnych i innych. Jest to wielce użyteczna lektura zarwno dla praktykw jak i badaczy systemw emerytalnych, dla naukowcw, w tym m.in. ekonomistw, prawnikw, socjologw, demografw, historykw gospodarczych, jak i studentw tych dyscyplin. Książka ta powinna zainteresowa wszystkich, ktrym na sercu leży nie tylko zapewnienie godnego życia emerytw, ale także dobrostan kraju i dobrobyt jego obywateli.

Peter Diamond, Nicholas Barr (Nagroda "Economicus")
Sektor Finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju

W niniejszej pracy, powstaej ze zbioru referatw nadesanych na IX Kongres Ekonomistw Polskich, autorzy starają si przybliży, poprzez zaprezentowanie wynikw wasnych prac badawczych oraz w drodze przeglądu literatury, czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarki i sektora finansowego, jak rwnież zwracają uwag na już wystpujące i potencjalne zagrożenia rozwoju. To waśnie czyni t książk ciekawą, cho ze swej istoty pozbawioną konsekwentnej spjności. Przedstawiane są w niej bowiem rżne tezy, wyniki obserwacji dotyczące regulacji, polityki gospodarczej, nadzoru, jak rwnież zachowa klientw indywidualnych i przedsibiorstw, w tym finansowych.

Krzysztof Pietraszkiewicz (red. nauk.)

Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania wspczesności

Chciaem zwrcić uwag Czytelnika na to, iż w prezentowanej monografii zawarte są rżnorodne i - mam nadziej - wartościowe opracowania, podejmujące kluczowe problemy w kontekście rozwoju ekonomii i innych dyscyplin w obrbie dziedziny nauki ekonomicznej, nawiązujące do światowej dyskusji na temat zjawisk kryzysowych z jednej strony w ramach tych nauk, a z drugiej w realnej rzeczywistości ekonomicznej. W szczeglności mam nadziej, iż Czytelnik znajdzie w tym pokongresowym wydawnictwie ciekawe i inspirujące do dalszych bada przyczynki do dyskusji na temat metodologicznych i teoriopoznawczych wyzwa wspczesnych nauk ekonomicznych.

Bogusaw Fiedor (red. nauk.)

 • W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym 9 padziernika 2017 r. wybrano laureata tegorocznej edycji Konkursu o Nagrod PTE im. prof. Edwarda Lipiskiego. Nagrod przyznano prof. Jerzemu Wilkinowi za ksik „Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii”, wydan przez Wydawnictwo Naukowe Scholar (Warszawa 2016).   Komunikat

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyznao Nagrody PTE  w Konkursie na najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii. Jury konkursu, obradujce 9 padziernika 2017 r., przyznao dwie równorzdne nagrody pierwszego stopnia:

  - za podrcznik „Historia rozwoju ekonomii” (6 tomów), autor: Mirosaw Bochenek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoaja Kopernika, Toru 2016,

  - za podrcznik „Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii”, praca zbiorowa pod redakcj naukow: Marcin Gorazda, ukasz Hardt, Tomasz Kwarciski, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków 2016.

  Jednoczenie przyznano nagrod drugiego stopnia za podrcznik „Ekonomiczny wymiar nieruchomoci”, autor: Ewa Kucharska-Stasiak, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2016. Komunikat

 • III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2017, 19-20 padziernika 2017 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej

 • Wrczenie wyrónie Lider z powoania redakcji magazynu „WHY Story” odbdzie si w czasie uroczystoci 24 padziernika 2017 r. w Akademii Leona Komiskiego. Prof. Elbieta Mczyska odbierze wyrónienie przyznane przez Kapitu Programu w kategorii Lider w zakresie rozwoju naukowego. Wicej>>

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza 26 padziernika 2017 r. na debat inspirowan ksik "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm". W spotkaniu udzia wezm jej autorzy, profesorowie Akademii Leona Komiskiego: Grzegorz W. Koodko i Andrzej K. Komiski, moderator: prof. Elbieta Mczyska, prezes PTE. Debata odbywa si w ramach cyklu "Czwartki u Ekonomistów" - Dom Ekonomisty w Warszawie, ul. Nowy wiat 49, godz. 16.30-18.00, wstp wolny. Zaproszenie (PDF)>>    O ksice (JPG)>>

 • Akademia Leona Komiskiego w Warszawie zaprasza 27 padziernika 2017 r. na Debat Wicepremierów. Uczestnicy: wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki oraz ministrowie finansów i gospodarki, wicepremierzy rzdów po 1989 roku. Gospodarzem spotkania bdzie prof. Grzegorz W. Koodko, który czterokrotnie peni funkcj wicepremiera i ministra finansów (Aula gówna, godz. 10.30).  Zaproszenie   Plakat

 • W warszawskim Centrum Olimpijskim odbdzie si 28 padziernika 2017 r. Gala Wrczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Kapitule Nagród przewodniczy prof. Elbieta Mczyska, prezes PTE. Wicej>>

 • XII Kongres Obywatelski odbdzie si 28 padziernika 2017 r. w gmachu gównym Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1) w godzinach 11-17 Wicej  Sesja IV

 • Gala Pere Polskiej Gospodarki - uroczysto wrczenia nagród anglojzycznego magazynu ekonomicznego „Polish Market" - odbdzie si na Zamku Królewskim w Warszawie 24 listopada 2017 r. Wydarzenie pod patronatem Marszaka Senatu oraz Ministra NiSW. Prof. Elbieta Mczyska, prezes PTE, odbierze wyrónienie "Pera Honorowa" przyznane w kategorii Nauka. Wicej>>

 • VII Europejski Kongres Maych i rednich Przedsibiorstw  - 18-19 padziernika 2017 r.  (Midzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach). W Radzie Programowej Kongresu zasiada prezes PTE, prof. Elbieta Mczyska. Wicej

 • Jabonna, 18-19 padziernika 2017 r. - Konferencja "Modele spoeczno-polityczne pastwa. Pastwo jako obiekt zmiany w warunkach przesile cywilizacyjnych" (PAN - Dom Zjazdów i Konferencji „Jabonna”). Organizatorzy: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.  Zaproszenie   Potwierdzenie uczestnictwa

 • Szczecin, 18-19 padziernika 2017r. - VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „USUGI 2017. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwa przyszoci” (Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne objo patronat nad wydarzeniem. Wicej>>
 • Warszawa, 18 padziernika 2017 r. - Konferencja naukowa "Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury" (Wysza Szkoa Menederska). Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej>>

 • Lublin, 17 padziernika 2017 r. - Konferencja naukowa "Wyzwania rozwoju przedsibiorczoci w woj. lubelskim" (gmach Trybunau Koronnego w Lublinie). Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Lublinie, Urzd Statystyczny Województwa Lubelskiego, Wydzia Zarzdzania Politechniki Lubelskiej. Wicej>>

 • Zapraszamy do zakupu ksiki wydanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Zowi frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa", autorstwa noblistów Georga A. Akerlofa i Roberta J. Shillera. To doskonae dzieo z zakresu ekonomii behawioralnej, w którym zostaa przeprowadzona analiza mechanizmów manipulacji i oszustwa funkcjonujcych we wspóczesnym wiecie.
  Wstp do ksizki w formacie pdf
  Link do sklepu: www.ksiazkiekonomiczne.pl  

 • Nakadem Wydawnictwa Prószyski i S-ka, 3 padziernika 2017 r. ukazaa si ksika Grzegorza W. Koodko i Andrzeja K. Komiskiego pt. "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm" Wicej  Zapowied   Spis treci
  Poprzednie ksiki prof. Grzegorza W. Koodko opublikowane przez Wydawnictwo Prószyski:
 • Zakad Przedsibiorstwa Rodzinnego SGH (Instytut Przedsibiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsibiorstwie) przygotowa publikacj: Jan Klimek, Beata elazko (red.), „Wybrane paradygmaty zarzdzania firmami rodzinnymi”, Warszawa 2017. Ksika zostaa wydana nakadem Oficyny Wydawniczej SGH. Wicej na stronie wydawcy>>
 • Nakadem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego ukazaa si ksika: Ryszard F. Sadowski, Zbigniew epko (red.), „Theoria i praxis zrównowaonego rozwoju. 30 lat od ogoszenia Raportu Brundtland”, Warszawa 2017. Publikacja do pobrania na stronie wydawnictwa (PDF)>>

 • 16-18 padziernika 2017 r. - Doroczna Konferencja Audytingu, haso XVIII edycji: Bezpieczestwo i odpowiedzialno biegego rewidenta. Miejsce: hotel Narvil w Serocku. Wicej   PTE jest partnerem wydarzenia.
 • Nakadem Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ukazaa si publikacja Ochrona praw wierzycieli w Polsce. Wymiar ekonomiczny. Koszty transakcyjne. Prawne formy zabezpiecze. Informatyzacja sdownictwa. Jest to publikacja wydana w ramach projektu "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów sfinansowanego ze rodków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/03605. Projekt realizowany by przez Szko Gówn Handlow w Warszawie i Uniwersytet Wrocawski. Ksika jest do pobrania bezpatnie (pobierz plik pdf)

 • W zwizku z jubileuszem XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Komitet Gówny OWE przygotowa publikacj pt. „Pastwo a gospodarka”. Ksika jest prac zbiorow pod redakcj prof. Stanisawa Owsiaka. Publikacja ukazaa si nakadem Wydawnictwa PTE. Wicej>>

 • Mio nam, e "Przegld Statystyczny" w swoich artykuach nawizuje do "Ekonomisty" - czasopisma Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.     Wicej   O "Ekonomicie"
 • Warszawa, 9 padziernika 2017 r., godz. 18.00 - Empik Nowy wiat, ul. Nowy wiat 15/17 - Spotkanie autorskie prof. Grzegorza W. Koodko i prof. Andrzeja K. Komiskiego, autorów ksiki "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm". Wicej>>
 • 16-18 czerwca 2017 r. - Sixth World Congress on Polish Studies, Kraków (wspóorganizatorzy: The Polish Institute of Arts & Sciences of America, The Polish Academy of Arts and Sciences,The University of Gdask. W czasie pierwszej sesji Economics, Politics, Society in Contemporary Poland, wykad pt. “Poland’s Economic Gravitas in the Transatlantic Relationship” wygosi prof. Jan Napoleon Saykiewicz (Duquesne University). Wicej

 • 26 czerwca 2017 r. w Wyszej Szkoy Finansów i Zarzdzania w Biaymstoku odbyo si Podlaskie Forum Ekonomistów. Byo to ju siedemnaste Forum, które jest organizowane od 2008 roku przez Zarzd PTE Oddzia w Biaymstoku Wicej  Zdjcia

 • 27 lipca 2017 r. - Wykad otwarty prezes PTE, prof. Elbiety Mczyskiej (SGH w Warszawie), pod tytuem "Spoeczna gospodarka rynkowa a polska polityka gospodarcza", Wysza Szkoa Finansów i Zarzdzania w Biaymstoku, Filia w Eku. Organizator: Fundacja Konrada Adenauera.  Wicej

  Niedawno ukazaa si szeciotomowa publikacja Mirosawa Bochenka pt. Historia myli ekonomii. Toru 2016
  Wstp
  T. 1. Od staroytnoci do szkoy klasycznej. Okadka
  T. 2. Od idei socjalistycznych do historyzmu. Okadka
  T. 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoy. Okadka
  T. 4. Od neomarksizmu do pocztków ekonometrii. Okadka
  T. 5. Od keynesizmu do syntezy neoklasycznej. Okadka
  T. 6. Wspóczesne szkoy ekonomiczne.  Okadka
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z okazji XXX lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, wydao ksik pt. "Pastwo a gospodarka". Zapraszamy do zapoznania si t pozycj
  Wicej
 • 21 czerwca 2017 - ukaza si drugi numer ogólnopolskiego kwartalnika "Wycena Nieruchomoci i Przedsibiorstw" Wicej
 • 9 czerwca 2017r. - odbyo si uroczyste zakoczenie XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziaem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych odbyo si 9 czerwca 2017 r. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju. Gospodarzem spotkania by Wicepremier i Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki. Wicej
 • 5 lipca 2017 r. - Wykad otwarty prof. Elbiety Mczyskiej, prezes PTE pt. „Trendy w gospodarce globalnej i ich nastpstwa dla Polski”, Business Club Szczecin (godz. 18.00)
  Plakat
 • 19 czerwca 2017 r. - Premiera ksiki Stanisawa Flejterskiego pt. Alfabet SF. Na pograniczu sacrum i profanum Wicej
 • 13 czerwca 2017 r. -  otwarte seminarium naukowe Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN, nt. „Ewolucja nauk ekonomicznych – relacje midzy dyscyplinami” Zaproszenie
  B. Fiedor: Integracja vs. rónorodno w ekonomii ...
  K. Jajuga: Przemiany w naukach ekonomicznych...
  M. Gorynia: Ewolucja nauk ekonomicznych
  M. Gorynia: Ewolucja nauk ekonomicznych - relacje...
  A. Wojtyna: Czy w wyniku obecnego kryzysu wiatowego zmieni si...
  Jan W. Wiktor: Refleksje nad relacjami...(plan)
  Jan W. Wiktor: Refleksje nad relacjami...
  Micha Trocki: Tosamo nauk o zarzdzaniu (prezentacja: Bogdan Nogalski)

  Jerzy Wilkin: Nauka przekracza wszelkie granice

  Transmisja online
  Zdjcia

 • 19 maja 2017 r. - ksika „Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami” otrzymaa nagrod Economicus 2017 (Dziennik Gazeta Prawna) podczas Warszawskich Targów Ksiki. W kategorii Ksika Roku zaja III miejsce. Serdecznie gratulujemy Redaktorom Naukowym publikacji - Panu Doktorowi Tadeuszowi Smudze i Panu Grzegorzowi Konatowi.
 • 29 maja 2017 r. - konferencja pt. "Realny kapitalizm: wolny rynek czy dyktatura monopoli?" zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique - edycja polska przy wsparciu Fundacji im. Róy Luksemburg   Wicej
  Transmisja online
  Zdjcia
  Stenogram

 • Zapraszamy do wzicia udziau w projekcie Akademia Giedowa 2017 organizowanym przez Klub Inwestora dziaajcy przy Szkole Gównej Handlowej
  Wicej informacji
 • 24 maja 2017 r. - Akademia Leona Komiskiego, godz. 10:45, Sala B17 -  26. wykad w ramach Kozminski University & TIGER Distinguished Lecture Series.   Prof. Biliang Hu, Dziekan Instytutu Wschodzcych Rynków Uniwersytetu Normal w Pekinie  wygosi wykad zatytuowany „The Belt and Road Initiative and the Transformation of Globalization”.  Zaproszenie
 • 11 maja 2017 r. - Akademia Leona Komiskiego, Sala Senatu, godz. 16.00 - Prof. Andrzej K. Komiski moderuje dyskusj na temat „Euro a sprawa polska”, w której konfrontuj swoje pogldy profesorowie Grzegorz W. Koodko oraz Leon Podkaminer z Wiedeskiego Instytutu Midzynarodowych Studiów Ekonomicznych. Wicej
 • 11 maja 2017 r. - Galeria Modych Twórców azienkowska 7 w Warszawie zaprasza na wystaw fotografii prof. Grzegorza W. Koodko zatytuowan OKNA. Wernisa z udziaem autora odbywa o godzinie 13:00.
 • 27 kwietnia 2017 r., godz. 19.00 - Burmistrz Urzdu Dzielnicy oliborz m.st. Warszawy Pan Krzysztof Bugla, który obj patronatem cykl rozmów „Gocie Kamila Dbrowy", zaprasza na spotkanie z prof. Grzegorzem W. Koodko. Rozmowa dotyczy bdzie nie tylko gospodarki, lecz równie  wielkich pasji Profesora. Spotkanie odbywa si w restauracji „Tcza od kuchni”, ul. Pawa Suzina 8. Wstp wolny Wicej 
 • Mirosaw Bochenek: Historia rozwoju ekonomii. T. 1 - T. 6. Toru 2016   Wstp    Okadki: T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6
 • 25 kwietnia 2017 r.  - debata realizowana w ramach Forum Myli Strategicznej pt."Czy zdrowie w Polsce potrzebuje strategii", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy wiat 49, Warszawa Wicej
  Transmisja online
  Galeria zdjęć
 • 3 kwietnia 2017 r. -Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyjmuje zgoszenia na Konkurs na   najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2014-2016   Ogoszenie - Uchwaa Regulamin, Skad Jury   O konkursie

 • 3 kwietnia 2017 r.- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ogasza XXVI edycj Konkursu o Nagrod PTE im. prof. Edwarda Lipiskiego. Termin skadania wniosków upywa 31 maja 2017 r.  Ogoszenie   Uchwaa nr 6/2017   Regulamin   O konkursie

 • 1-2 kwietnia 2017 r. -  odbyy si zawody III stopnia (finaowe) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zwyciy Piotr Ciepliski – ucze III klasy Liceum Akademickiego w Zespole Szkó UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu. Wicej
  Spotkanie finalistów XXX OWE z prezesem NBP, prof. Adamem Glapiskim (31.03.2017 r., NBP) - Zdjcia

 • 11 kwietnia 2017 r. - debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "CO DALEJ Z EURO?"   Zaproszenie 
  Maciej Staczuk: Przyjcie euro jest w interesie Polski (rz.pl, 11.01.2017)
  Stefan Kawalec, Ernest Pytlarczyk: Nie rezygnujmy z wasnej waluty (rz.pl, 26.01.2017)
  Prof. Grzegorz Koodko: Z euro bylibymy w Europie pierwszej prdkoci - wywiad (rz.pl, 16.03.2017)
  Prof. Andrzej Wojtyna: Warto rozmawia o Euro (rz.pl, 27.03.2017)
  Transmisja online
  Galeria zdj
  Janusz Komosiski: Co dalej z euro?

 • 27 marca 2017 r. - konwersatorium organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Dokd zmierza polska ekonomia? Wokó ksiki Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, ul. Nowy wiat 49, Warszawa Wiecej
  Transmisja online   Zdjcia

 • 15 marca 2017 r. – posiedzenie Rady Programowej "Ekonomisty" w siedzibie PTE. Temat spotkania - ocena czasopisma "Ekonomista" za lata 2014 - 2016. Zdjcia
 • 14 marca 2017 r. - posiedzenia KNE PAN nt. "Ewolucja nauk ekonomicznych - konwergencja czy dywergencja" Program  
  B. Fiedor: Integracja vs. rónorodno w ekonomii...

  M. Gorynia: Ewolucja nauk ekonomicznych...
  K. Jajuga: Przemiany w naukach ekonomicznych...
  A. Wojtyna - wtki w dyskusji panelowej KEN PAN
 • 2 marca 2017 r. - w siedzibie Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów miaa miejsce uroczysto rozdania nagród w Konkursie Prezesa UOKiK na najlepsz prac magistersk powicon ochronie konkurencji i ochronie konsumentów. Prof. Elbieta Mczyska, która jest w Kapitule Konkursu, wrczya laureatom listy gratulacyjne i nagrody ksikowe od PTE. Zdjcia
 • 16 marca 2017 r. -  debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Bank Polskiej Spódzielczoci S.A. pt. "Udzia bankowoci spódzielczej w racjonalizacji gospodarowania i aktywizowaniu lokalnego kapitau" Zaproszenie
  O ksice Stanisawa Kasiewicza „Teoria i praktyka zarzdzania ryzykiem regulacyjnym w sektorze finansowym”
  Transmisja online
  Zdjcia
  Tomasz P. Winiewski: Czy banki spódzielcze s w bdnym kole rozwoju?

 • 20 marca 2017 r. -  Konferencja Naukowa "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów". Organizatorzy: Uniwersytet Wrocawski (Wydzia Prawa, Administracji i Ekonomii), Szkoa Gówna Handlowa i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie. Zaproszenie 
  Program konferencji
  Transmisja online
  Zdjcia
  Stenogram

 • 23 lutego 2017 r. - konwersatorium Czwartki u Ekonomistów pt."Ekonomia mylenia", siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, godz. 16.30,  ul. Nowy wiat 49, Warszawa Wicej
  Transmisja online 
  Zdjcia

  Andrzej Zybaa: Polacy - naród podzielony Artyku
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Gdasku objo honorowym patronatem czasopismo naukowe „International Business and Global Economy” (ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496) publikowane przez Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdaskiego.
  Wicej
 • Serdecznie zapraszamy do zapoznania si z nowym tytuem wydawniczym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. "Zbilansowa banki. Nauki z kryzysu finansowego", Mathias Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole.
  Okadka 
  Spis treci
  Ksika w naszej ksigarni
 • 2 marca 2017 r. - debata realizowana w ramach Forum Myli Strategicznej pt."Konkurencyjno szkolnictwa wyszego", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy wiat 49, Warszawa Wicej
  Transmisja online
  Zdjcia
 • 6 lutego 2017 r. - wykad prof. Elbiety Mczyskiej, prezes PTE, pt. "Skutki wprowadzanych reform dla budetu pastwa - gwarancja wypat wiadcze emerytalno-rentowych". Wykad stanowi inauguracj semestru wiosennego Specjalistycznego UTW Fundacji EMERYT, mia miejsce w siedzibie PTE. Zdjcia
 • Luty 2017 r. - -prezentujemy wyniki III edycji sondau "Konsens Ekonomistów". Komentarz do wyników opracowaa Elbieta Szaruga Wicej
 • 30 stycznia 2017 r. - Prof. Grzegorz W. Koodko zosta zaszczycony tytuem Honorowego Obywatela Tczewa, swego rodzinnego miasta, „za etycznie wzorow postaw oraz promocj w dziedzinie ekonomii, gospodarki i polityki spoecznej”. Uroczyste wrczenie tytuu odbyo si w Dniu Tczewa podczas uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej w Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 10. Wicej
 • 17 stycznia 2017 r. - w uznaniu „Za krzewienie idei pracy organicznej” prof. G. W. Koodko zosta wyróniony przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego medalem LABOR OMNIA VINCIT. Wicej
 • 2 lutego 2017 - debata organizowana w ramach Forum Myli Strategicznej, pt. "Czy polska gospodarka potrzebuje dalszej prywatyzacji?".
  Wicej
  Zapis transmisji online
  Zdjcia

 • 13 stycznia 2017 r. - w 17 komitetach okrgowych powoanych przy PTE w najwikszych miastach Polski odbyy si zawody II stopnia (okrgowe) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
  Zdjcia z zawodów w Warszawie
 • 19 grudnia 2016 r.-  dr in. Mariusz Chudzicki, Prezes Oddziau PTE w Czstochowie, zosta powoany w skad Spoecznej Rady Gospodarczej. Wicej
  Gratulacje od Prezes PTE

 • 19 stycznia 2017 - debata organizowana w ramach Forum Myli Strategicznej, pt."Strategie polskiej innowacyjnoci", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy wiat 49, godz. 16.30
  Wicej
  Transmisja online
  Zdjcia
 • 12 stycznia 2017 - debata organizowana w ramach konwersatorium Czwartki u Ekonomistów, pt. "O potrzebie filozofii w naukach ekonomicznych"
  Wicej
  Transmisja online
  Zdjcia

 • 9 marca 2017 r. - debata KULTURA W EKONOMII, ZARZDZANIU I FINANSACH, siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy wiat 49, Warszawa. Wprowadzenie do ksiki Lecha Kurkliskiego Kapita zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarzdzania bankami w Polsce
  O ksice Lecha Kurkliskiego Kapita zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarzdzania bankami w Polsce
  Recenzja prof. A. Szafarczyka

  Wicej
  Transmisja online
  Zdjcia
  Profesor Marian Noga: Dodatkowe uwagi do stenogramu
  Tomasz P. Winiewski: Kultura ma znaczenie
  Ewa Dudkowska: Wspópraca midzykulturowa w brany petrochemicznej

„Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym” (§5 Statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
    
Czonkami Towarzystwa mog by osoby fizyczne i osoby prawne jako czonkowie wspierajcy. Wszystkie zainteresowane osoby oraz firmy serdecznie zapraszamy do zapoznania si z postanowieniami Statutu dotyczcymi czonkostwa oraz do skontaktowania si z najbliszym biurem oddziau PTE. 
Wicej >>>
Wicej >>>
Wszystko o OFE
 •  Ekonomici z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w sprawie OFE (14 lutego 2011 r.). (PDF)>>

 • ​Powstaa Polska Grupa Emerytalna SGH - inicjatywa osób zajmujcych si problematyk emerytaln, rynku pracy oraz zabezpieczenia spoecznego, z perspektywy mikro- i makroekonomicznej w SGH. Jej misj jest badanie systemów emerytalnych w szerokim kontekcie celów spoecznych i ekonomicznych metod ich realizacji, w szczególnoci tych zwizanych z rynkiem pracy i zabezpieczeniem spoecznym. Wicej>>

 • Jerzy yyski, "Zbudowa kapita pocztkowy". (.DOC)>>

Wicej >>

Newsletter PTE


Szukaj w serwisie

facebook
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu