Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisie


Ekonomista 1 / 2006

Streszczenia


Ekonomista 1/2006 - streszczenia

Eugeniusz Najlepszy


Niestabilność bilansu obrotów bieżących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Gospodarki wysokorozwiniętych krajów Unii Europejskiej wykazują na ogół relatywnie niskie i bezpieczne salda obrotów bieżących a kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie mogą uporać się z relatywnie wysokim deficytem obrotów bieżących. Autor wykazuje, że rynkowe mechanizmy stabilizacji równowagi płatniczej nie działają sprawnie w gospodarce krajów transformujących się.

Istotną rolę może odegrać aktywna polityka rządów, okresowo wprowadzająca interwencyjne środki korygujące. Jednakże powodzenie polityki interwencyjnej rządów w zakresie zapewnienia długookresowej równowagi bilansu płatniczego i wzrostu gospodarczego jest uzależnione od możliwości zdefiniowania celu tej polityki tj. określenia dopuszczalnych granic deficytu w średniookresowej perspektywie czasu.

Józef Wierzbołowski

Społeczeństwo informacyjne a integracja Polski w ramach Unii Europejskiej

Autor w pierwszej części omawia problematykę rozwoju technologii informacyjnej (ICT) i gospodarki opartej na wiedzy.

Cywilizacja informacyjna nie jest, zdaniem autora, zjawiskiem uniwersalnym:
w oparciu o czynniki endogeniczne rozwija się ona tylko w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach.

Zarysowując specyfikę polskiej drogi do społeczeństwa informacyjnego, autor wyraża tezę, że rzeczywistym sprawdzianem integracji Polski w ramach Unii Europejskiej, będzie zdolność do aktywnego włączenia się w proces przechodzenia do tego modelu cywilizacji informacyjnej. W odwrotnym przypadku Polsce może zagrażać pozostawanie na poziomie peryferyjnych obrzeży.


Łukasz Patryk Woźny, Marek Garbicz

Podatki, podaż pracy a współzależność preferencji gospodarstw domowych

Artykuł zawiera próbę identyfikacji wpływu zmiany stopy podatku dochodowego na podaż pracy. Stworzono model gospodarki, w której gospodarstwa domowe wybierają optymalną wartość podaży pracy, biorąc pod uwagę wysokość dochodów, stopę podatków, poziom własnej konsumpcji a także poziom konsumpcji względem danej grupy odniesienia.

W pracy użyto narzędzi statyki komparatywnej. Sformułowano warunki konieczne i wystarczające dla tego, aby podaż pracy była monotoniczną funkcją stopy podatku dochodowego.

Udowodniono, iż wzrost obciążeń podatkowych skutkuje spadkiem podaży pracy. Ponadto wykazano możliwość występowania wielopunktowych stanów równowagi na rynku pracy.


<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu