Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisieEkonomista 1/2005 - streszczenia
Emil Panek

O wzroście stabilnym – bez równowagi

W literaturze ekonomicznej od dawna podejmowane są próby odejścia od statycznej równowagi walrasowskiej np. w ramach neoklasycznej koncepcji zrównoważonego wzrostu czy teorii neumannowskiej równowagi dynamicznej [3,12,13,18]. Zawsze jednak tak jak w teorii L. Warlasa, stabilność jest pojęciem wtórnym w stosunku do tak czy inaczej pojmowanej równowagi gospodarczej.
W artykule, na przykładzie uogólnionego systemu L. Walrasa, podjęto próbę wyjaśnienia, że niestacjonarność gospodarki nie stanowi specjalnej przeszkody w badaniu jej stabilności. Pokazano, że równowaga – zarówno w jej klasycznym, jak i każdym innym jej rozumieniu – nie jest warunkiem niezbędnym stabilnego wzrostu gospodarczego.

Marek Góra

Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia, propozycje

Przyczyny trale wysokiego bezrobocia w Polsce są głównie instytucjonalne. Tempo wzrostu gospodarczego oraz jego fluktuacje mają zdecydowanie mniejsze znaczenie. Jest to obecnie prawidłowość. Skutki niewłaściwej struktury instytucjonalnej przekładają się w Polsce na wyższy poziom bezrobocia. Dzieje się tak na skutek zdecydowanie większego przyrostu podaży pracy, który sam będąc korzystnym czynnikiem, powoduje jednak, że modernizacja struktury instytucjonalnej rynku pracy i gospodarki w ogóle, staje się w Polsce jeszcze większym wyzwaniem, niż w innych krajach. Sytuację pogarsza bardzo niska aktywność zawodowa ludności, która stanowi problem jeszcze większy niż wysoka stopa bezrobocia. Niska aktywność jest raczej jedną z przyczyn bezrobocia niż jego skutkiem. Warunkiem obniżenia stopy bezrobocia do jednocyfrowego poziomu jest gruntowna przebudowa instytucji rynku pracy, a przede wszystkim istotne zmniejszenie klina podatkowego oraz przestawienie regulacji tak, aby chronić przede wszystkim interesy bezrobotnych i osób nowowchodzących na rynek pracy.

Piotr Krajewski

Wpływ koniunktury na kształtowanie się dochodów budżetowych z podatku od dochodów osobistych

W pracy zanalizowana została wrażliwość dochodów publicznych z podatku dochodowego od osób fizycznych na wahania koniunktury. Krótkookresowe elastyczności poszczególnych kategorii podatku PIT względem PKB wyznaczone zostały na podstawie analizy ekonometrycznej wpływu wahań produkcji na kształtowanie się bazy podatkowej oraz analizy systemu podatkowego.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że krótkookresowa elastyczność dochodów sektora finansów publicznych z PIT względem produkcji jest wyższa od jedności (średnio w latach 1995-2002 wynosiła 1,23). Oznacza to, że wynikające z fluktuacji gospodarczych wahania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych są relatywnie większe niż wahania PKB. Wyższa od jedności krótkookresowa elastyczność wpływów z PIT względem PKB oznacza też, że ożywienie gospodarcze powinno przełożyć się na znaczny wzrost dochodów sektora finansów publicznych z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Piotr Pysz

Rola państwa według ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej

Ordoliberalizm jako odmiana liberalizmu zdaje się stwarzać intelektualne przesłanki sprzyjające przezwyciężeniu występujących współcześnie słabości doktryny liberalnej. W odróżnieniu od klasycznego liberalizmu podkreśla on bowiem znaczenie „misji rozwojowej” rozumianej jako skoncentrowanie działalności organów władzy politycznej na kształtowaniu ładu gospodarczego, w ramach którego wolność podmiotów gospodarujących i funkcjonowanie rynku sprzyjają także realizacji interesów większości członków społeczeństwa. Zgodnie z koncepcją ordoliberalną - „niewidzialna ręka” rynku wymaga zatem uzupełnienia o ukształtowany przez państwo ład gospodarczy. Integracja gospodarki europejskiej oraz globalizacja gospodarki światowej skłaniają zaś do rozszerzenia zakresu rozważań dotyczących polityki kształtowania ładu gospodarczego poza pierwotnie przyjęte przez ordoliberałów granice gospodarek narodowych.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu