Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisieEkonomista 5/2005 - streszczenia
Jerzy Żyżyński

Spór o cel banku centralnego i rola sektora bankowego w gospodarce

Autor poddaje analizie i krytyce politykę pieniężną realizowaną przez Narodowy Bank Polski w ostatnich latach. Stawia pytanie, czy w ustawie o NBP właściwie postawiony został cel funkcjonowania polskiego banku centralnego, czy wyeksponowanie jednego podstawowego celu – stabilności pieniądza nie było zbyt wąskie.
Pokazuje też, że polityka otwartego rynku prowadzi faktycznie do głębokiej nierównowagi na rynku pieniężnym. Ukazuje skutki tego niezrównoważenia w postaci nie tylko utrzymywania wysokiej nadpłynności i niedoboru kredytu, ale też wyprowadzania przez sektor bankowy w formie aktywów zagranicznych znacznych kwot. W konkluzji wskazuje, że cel stabilizacji pieniądza realizowany był nieracjonalnie z ogólnogospodarczego punktu widzenia, gdyż zbyt wysokim kosztem.

Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Radosław Owczarzak

Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy ekonomicznych teorii przedsiębiorstwa

Rozważania teoretyczne na temat źródeł teorii strategii konkurencyjnej oraz zasobowej teorii firmy zdają się potwierdzać hipotezę, że zarządzanie strategiczne jest przykładem na wzajemne przenikanie się ekonomii i nauk o zarządzaniu. Dorobek obu tych dyscyplin w zakresie teorii zarządzania strategicznego wydaje się mieć charakter komplementarny – postęp w badaniach prowadzonych w ramach jednej dyscypliny, warunkuje ewolucję drugiej i odwrotnie.
Ponadto wydaje się, iż ze względów poznawczych i praktycznych przesądzona jest dalsza integracja ujęć przedsiębiorstwa w ekonomii i w naukach o zarządzaniu Niewiele wskazuje jednak na to, aby wspomniana integracja miała przyjąć postać syntezy prowadzącej do powstania jednej, uniwersalnej teorii przedsiębiorstwa. Wiele teorii będzie funkcjonować równolegle obok siebie jako koncepcje komplementarne, a zarazem jedne teorie wypierać będą inne.

Renata Grzęda-Latocha

Ekonometryczna analiza koniunktury gospodarczej w eurosystemie

W artykule podjęto próbę analizy obrazu cykliczności wykorzystania mocy produkcyjnych w krajach strefy euro z użyciem danych oficjalnych i danych ankietowych. Na podstawie odchylenia realnego PKB od ścieżki trendu oszcowanego filtrem Hodricka-Prescotta zaobserwowano mniej intensywne wahania stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych niż wahania aproksymowane za pomocą wskaźnika opracowanego przez autorkę. Otrzymano empiryczne potwierdzenie, że dane oficjalne dla krajów strefy euro zaniżają poziom produkcji w sektorze usług.

Aleksander Welfe, Piotr Karp, Piotr Kłębowski

Analiza kointegracyjna w modelowaniu gospodarki polskiej

Głównym celem badania była analiza związków długookresowych między płacami. Cenami i produkcją występujących w gospodarce polskiej w okresie transformacji systemowej.
Badanie empiryczne przeprowadzono na danych miesięcznych obejmujących okres 1993.01 do 2002.12. Rezultaty prowadzą do konkluzji, że wydajność i sytuacja na rynku siły roboczej determinowały kształtowanie się płac przeciętnych. Inflacja zależy w znacznej mierze od zmian płac, wydajności pracy oraz cen dóbr importowanych. Na wzrost gospodarczy istotny wpływ mają techniczne uzbrojenie pracy. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie i tempo prywatyzacji, która przyśpiesza zmiany organizacyjne.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu