Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisieEkonomista 6/2005 - streszczenia
Włodzimierz Siwiński

Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria

Artykuł porusza trzy kwestie: po pierwsze, dokumentuje różnice w poziomach dochodu narodowego na mieszkańca i tempach jego wzrostu w skali międzynarodowej w drugiej połowie XX.; po drugie, analizuje zakres występowania konwergencji i dywergencji w rozwoju gospodarczym świata, po trzecie, omawia główne przyczyny powstania różnic w rozwoju gospodarczym krajów.
W artykule dokonano przeglądu teorii i prac empirycznych, z których wynika, że istniejące teorie i modele wzrostu wsparte badaniami empirycznymi nie daję jednoznacznej odpowiedzi, które czynniki są odpowiedzialne za powstałe różnice dochodowe w skali międzynarodowej. Przedstawione dane potwierdzają, że w ostatnim półwieczu w skali całej gospodarki światowej przeważa tendencja do powiększania różnic dochodowych między krajami ale w dość licznej grupie 70 krajów wysoko i średnio rozwiniętych różnice przestały się powiększać.

Władysław Sztyber

Zmiany funkcji redystrybucyjnych finansów publicznych

Artykuł poświęcony jest głównie analizie ewolucji finansów publicznych w wybranych krajach. Rozwój finansów publicznych potwierdził działanie prawa Wagnera o szybszym wzroście wydatków publicznych od produktu społecznego.
Wprawdzie we wszystkich krajach rozwiniętych nastąpił wzrost wydatków publicznych w stosunku do PKB, jednakże jest on silnie zróżnicowany. W artykule wyodrębnia się trzy grupy krajów: o wysokim, średnim i niskim udziale wydatków publicznych w PKB.
W artykule analizuje się również redystrybucyjną funkcję finansów publicznych wskazując na różny stopień jej wykorzystywania w porównywanych krajach. Zwraca się też uwagę na większą rolę w redystrybucji dochodów wydatkowej niż dochodowej strony finansów publicznych.

Ewa Aksman

Redystrybucyjny efekt zasiłków społecznych i podatku dochodowego

Artykuł zawiera wyniki badania wpływu zasiłków społecznych i podatku dochodowego na zmniejszanie nierówności dochodowych w społeczeństwie. W analizie wykorzystano statystyczne dane z GUS-owskiego badania budżetów gospodarstw domowych w latach 2000-2002.
Okazuje się, że zarówno w rezultacie zasiłków, jak i w podatku zróżnicowanie dochodowe malało, ale redystrybucyjne efekty tych instrumentów finansowych bardzo różniły się swoją siłą. Zasiłko zredukowały rozpiętości dochodowe o 10,32% a podatek jednie o 4,33%. Łącznie zasiłki i podatek wywołały spadek nierówności dochodowych o 14,20%.

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu