Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Szukaj w serwisie


prof. Elżbieta Mączyńska

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (dyscyplina: ekonomia).
profesor nauk ekonomicznych
kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji
w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH
pracownik naukowy INE PAN


Specjalności:
analiza ekonomiczna, finanse i wycena przedsiębiorstw, wycena nieruchomości.

Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje:
· SGH Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Inwestycji i Nieruchomości – profesor nadzwyczajny http://www.sgh.waw.pl/katedry/kin/pracownicy/maczynska/
· Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - docent http://www.inepan.waw.pl/
Specjalność i zainteresowania badawcze (informacja autorska):

Moje główne zainteresowania badawcze koncentrują się na analizie ekonomicznej, finansach i wycenie przedsiębiorstw, w tym nieruchomości.
Taki obszar tematyczny zdecydowanie dominował (co najmniej do 1994 r), w moich pracach badawczych i dydaktycznych a także eksperckich, które dotyczyły głównie finansów przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza oceny ich kondycji ekonomiczno-finansowej oraz wyceny ich wartości..
Z początkiem lat 90. moje zainteresowania naukowo-badawcze w coraz większym stopniu zaczęły oscylować nie tylko wokół problematyki mikroekonomicznej ale także makroekonomicznej, czemu sprzyjało podjęcie pracy naukowo-badawczej w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN (1990). Od tego czasu w realizowanych przeze mnie pracach badawczych analizy mikroekonomiczne z reguły łączone były z aspektami makroekonomicznymi. Szczególnie silny wpływ na poszerzanie zakresu prac badawczych miało powołanie mnie w czerwcu 1994 roku do Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG). Przez cały okres istnienia tej Rady, tj. w latach 1994-2005, pełniłam funkcje jej sekretarza naukowego. Przewodniczącym Rady był Prof. dr hab. Jan Mujżel, który miał istoty wpływ na poszerzenie obszaru badawczego, jakim się zajmowałam. Przygotowywane w RSSG raporty (opublikowano ich ponad 50) dotyczyły kluczowych problemów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i międzynarodowych. Współredagowane przeze mnie i współautorstwo tych raportów wymagało istotnego poszerzenia zainteresowań badawczych. Dlatego powołanie mnie w skład Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów traktuję jako swego rodzaju przełom w moim życiu zawodowym, jako ważne dla mojej działalności badawczej wydarzenie, sprzyjające poszerzaniu wiedzy i ewaluowaniu oraz dojrzałości poglądów, w tym dotyczących kluczowych problemów gospodarczych Polski.
Dodatkowym czynnikiem, który skłonił mnie do poszerzenia obszaru badawczego było powierzenie mi w 1998 r., przez PTE funkcji kierownika, corocznie odbywającego się w Niemczech w Instytucie Studiów Europejskich we Vlotho, dwutygodniowego seminarium na temat społecznej gospodarki rynkowej. Seminarium to prowadzone jest w języku niemieckim i dotyczy w znacznym stopniu teorii ordoliberalnej. Stąd też kierowanie seminarium wymagało ode mnie poszerzania obszaru badawczego o problematykę systemów gospodarczych, w tym o problematykę ładu (ustroju) gospodarczego. Dorobek tego seminarium został przedstawiony we współredagowanej przez mnie i opublikowanej w roku 2003 książce pt. „Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości ich wykorzystania w Polsce”.
W realizacji tego wątku badawczego wielce pomocna była potwierdzona certyfikatem MSZ znajomość języka niemieckiego, co w połączeniu ze znajomością języka angielskiego (choć mniej biegłą niż niemieckiego) i rosyjskiego umożliwiło mi korzystanie z oryginalnych dzieł ordoliberałów i ich krytyków.
W moich zainteresowaniach naukowo-badawczych można zatem wyodrębnić: dwa następujące nurty badawcze:
pierwszy, (zasadniczy), dotyczący funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza wyceny ich wartości i kondycji ekonomiczno-finansowej. Znajduje to odzwierciedlenie w większości moich publikacji, w tym przede wszystkim wydanej w SKwP w 2005 r. książce „Wycena przedsiębiorstw” oraz w książce oddanej do druku w wyd. Poltext pt. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej”. Fragmenty tej ksiązki zostały opublikowane w dwumiesięczniku „Ekonomista” nr 2, 2006 w artykule pt. „Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw”. Książka ta jest wynikiem kierowanego przeze mnie w INE PAN grantu KBN nr 1 H02C 029 na temat: „Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki wczesnego informowania”. Opracowane w wyniku tego grantu modele dyskryminacyjne znajdują zastosowanie w praktyce przedsiębiorstw i innych podmiotów.
drugi (dodatkowy) obszar badawczy, dotyczący systemów gospodarczych i strategii rozwoju społeczno–gospodarczego. Wynikiem tych zainteresowań jest przede wszystkim współautorstwo w raportach RSSG oraz publikacje dotyczące ładu gospodarczego i społecznej gospodarki rynkowej.
Istotny wpływ na moje zainteresowania badawcze miał udział w latach 1990–2004 w zespole badawczym kierowanym przez Prof. J. Mujżela i realizującym w INE PAN wieloprzekrojowe badania, w tym badania na temat 500 największych przedsiębiorstw w Polsce oraz prowadzone w ramach grantu KBN badania na temat „Przedsiębiorstwa w procesie transformacji”. Książka na ten temat ukazała się w Wyd. Poltext w 1997 r.
Wybrane (spośród ok.200) publikacje książkowe (w tym o rozdziały w pracach zbiorowych oraz redakcja naukowa prac zbiorowych):
 • Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 • Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw, katharsis i nowa szansa, Elżbieta Mączyńska, Sylwia Morawska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015
 • Raport Krajowej Izby Gospodarczej pt. „Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040”, cz. I. Rozdz. 1. Zagrożenia. Sekularna stagnacja - Elżbieta Mączyńska, Warszawa 2015
  Raport Krajowej Izby Gospodarczej pt. „Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040”, cz. I. Rozdz 3. Co nam przeszkadza? Zapracowanie - Elżbieta Mączyńska, Warszawa 2015
  Raport Krajowej Izby Gospodarczej pt. „Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040”, cz. II. Rozdz. 3. Inkluzywna gospodarka - Elżbieta Mączyńska, Warszawa 2015[1]
 • Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), PTE, Warszawa 2015
 • Economics for the Future: Fundamenal Issues in Economic Theory and Practice, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), PTE, Warszawa 2015
 • Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomiki i praktyki gospodrczej, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), PTE, Warszawa 2014
 • Kryzysy systemowe. Zagrożenia globalne barierami rozwoju, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, red. E. Mączyńska, J. Michałek i J. Niżnik, Warszawa, 2013
 • Ekonomia w warunkach gospodarki nietrwałości (w:) Polska Myśl Strategiczna. Na spotkanie z enigmą XXI wieku, Biuletyn PTE nr 2 (52) kwiecień 2011, PTE, Warszawa 2011
 • Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 • Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Mączyńska Elżbieta, Messner Zbigniew (red. naukowa), Warszawa 2010
 • Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Mączyńska Elżbieta, Pysz Piotr (red. naukowa), Warszawa 2010
 • Meandry upadłości przedsiębiorstw, (red. naukowa) Mączyńska E., SGH, Warszawa 2009
 • Polska transformacja i jej przyszłość, Mączyńska Elżbieta (red. naukowa), PTE, Warszawa 2009.
 • Poland's transition and its future, Mączyńska Elżbieta (red. naukowa), PTE, Warszawa 2009.
 • Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne (red. nauk), Wyd. SGH, Warszawa, 2008
 • Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody. Wyd.SKwP Warszawa, 2005
 • Zagrożenie upadłością. Materiały i Prace IFGN, Tom XCIII , (red. ) Wyd. SGH, Warszawa 2005,
 • Społeczna gospodarka rynkowa (red. nauk), PTE, 2003
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, Tom I i II (red.),Wyd. DiG, Warszawa, 2001
 • Dylematy wykorzystywania modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia oceny niewypłacalności dewelopera w: Finansowanie działalności deweloperskiej. aspekty praktyczne RED. BRYX M. KRYSIAK Z., wydawnictwo: ZWIĄZEK BANKÓW POLSI, 2006
 • Efektywność polskich przedsiębiorstw i jej pomiar - w: VII Kongres Ekonomistów Polskich T. IV. Przedsiębiorczość i konkurencyjność. Pod red. J.Kotowicz-Jawor, PTE, Bellona 2001
 • Due diligence w ocenie efektywności w: pr. zb. pod red. M. Bryxa: Wybrane aspekty inwestowania na rynku nieruchomości, SGH, 2001,
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – w: pracy zb. pod red. U Płowiec i W. Orłowskiego pt. Bilans/płatniczy Polski, Bellona , Warszawa 1999;
 • Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa (współaut.) W: Zarządzanie wartością firmy - pr. zb. pod red A. Hermana i A. Szablewskiego, Warszawa, Poltext 1999;
 • Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw w procesie transformacji, w: Przedsiębiorstwa w procesie transformacji, praca zbiorowa pod red. J.Mujżela, Poltext, Warszawa, 1997;
 • Problemy funkcjonowania sfery badawczo-rozwojowej w warunkach transformacji, praca zbiorowa "Dynamika transformacji polskiej gospodarki" pod kierownictwem naukowym M.Belki, W.Trzeciakowskiego, Poltext Warszawa 1997

Wybrane artykuły, w tym publicystyczne:

 • E, Mączyńska ,M. Zawadzki , DYSKRYMINACYJNE MODELE PREDYKCJI BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW,2006, Ekonomista nr 2
 • E. Mączyńska, O podatkach - z fraszką w tle . Nowe Życie Gospodarcze 2006, nr3
 • E.Mączyńska, Podatkowa choroba, „Rzeczpospolita”, 04.09.2004r
 • E. Mączyńska,, Korpożercy, korpoludy. Czy ponadnarodowe korporacje niszczą ziemię, kraje i ludzi?, „Nowe Życie Gospodarcze” 2006, nr 19.- http://biznes.onet.pl/11,1365399,prasa.html#czytaj
 • E. Mączyńska , Mikroekonomia - "Termometr dla gospodarki", Magazyn Polskiej Akademii Nauk ACADEMIA 5]2006
 • LISTA 500 - Sukcesy i porażki przedsiębiorstw, Nowe Życie Gospodarcze,30.12.2005
 • Słabnące tempo wzrostu w gospodarce światowej. Ekonomista 5/2003
 • E. Mączyńska, Predykcja bankructwa przedsiębiorstw (w:) Współczesne problemy analizy ekonomicznej 1/2006, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006.
 • E. Mączyńska , Raport Specjalny - Systemy wczesnego ostrzegania, „Nowe Życie Gospodarcze” 2004, nr 12.
 • E. Mączyńska, Dylematy wykorzystywania modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia oceny niewypłacalności dewelopera w: FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ. ASPEKTY PRAKTYCZNE RED. BRYX M. KRYSIAK Z., wydawnictwo: ZWIĄZEK BANKÓW POLSI, 2006
 • E. Mączyńska,Due diligence: Nasz Rynek Kapitałowy, 1999 nr 12
 • E. Mączyńska,Systemy wczesnego ostrzegania. 2000
 • E. Mączyńska,To zwykła defraudacja. „ Rzeczpospolita”, 9 sierpnia 2002 s.B7
 • E. Mączyńska, Kreatywność czy agresja? – Nowe Życie Gospodarcze, 2002, nr 16.
 • oraz Raporty Rady Strategii Społeczno - Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG)

<<< Wróć do poprzedniej strony

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu