Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Dzia³alnoœæ nasza nie bêdzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym bêdzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemienia³o siê w czyn. Tylko te¿ z tego punktu widzenia
podejmowaæ siê bêdziemy zadañ, które uwa¿aæ bêdziemy za wa¿ne.
„Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym”
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)

Newsletter PTESzukaj w serwisie


Ekonomista

Informacje oglne

"Ekonomista" to czasopismo powicone nauce i potrzebom ycia zaoone w 1900 roku. Wydawane jest staraniem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Wydanie publikacji dofinansowuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego

Czasopismu „Ekonomista” przyznano 14 punktów za publikacje (zacznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 6 czerwca 2016 r., na podstawie § 14 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym). 

Adres Redakcji: ul. Nowy wiat 49, 00-042 Warszawa.
e-mail: redakcja@ekonomista.info.pl  

Sekretariat Redakcji czynny jest od wtorku do pitku w godzinach 10.00-13.00, tel. (022) 55 15 416 (401).

Polecamy prenumerat "Ekonomisty". Pojedyncze numery mona kupi w: PWE (ksigarnia), Warszawa, ul. Canaletta 4
Key Text, 01-180 Warszawa, ul. Sokoowska 9 lok. 410 (I pitro), 01-142 Warszawa,
tel. 22 632 11 36
e-mail: wydawnictwo@keytext.com.pl

2016/  1 , 2 , 3  

2015/  1 , 2 , 3 4 , 5 , 6

2014/  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2013/  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2012 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 

2011 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2010 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2009 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2008 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2007 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2006 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5

2005 / 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

Informacja dla autorów i czytelników Ekonomisty

Wskazówki dla autorów
1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym, powicone problematyce ekonomicznej.

2. Redakcja nie przyjmuje tekstów opublikowanych przez inne wydawnictwa.

3. Redakcja prosi o skadanie opracowa w 2 egzemplarzach maszynopisu, pisanego z podwójnym odstpem midzy wierszami, zawierajcego nie wicej ni 30 wierszy na stronie, w objtoci (cznie z tabelami statystycznymi, rysunkami i literatur) do 30 stron. Opracowania podzielone na czci powinny zawiera ródtytuy. Prosimy o zaczenie dyskietki, jeeli tekst stanowi wydruk komputerowy.

4. Wraz z tekstem naley zoy jego streszczenie (w 2 egzemplarzach maszynopisu). Powinno ono zawiera gówne tezy opracowania, a nie informacje o problemach, które autor porusza, i by zrozumiae bez czytania artykuu.

5. Symbole, znaki specjalne i inne powinny by objanione na marginesie w sposób bardzo czytelny z zaznaczeniem, które oznaczenia literowe maj by zoone pismem prostym, a które pochyym lub pógrubym. Konieczne te jest rozrónienie litery "l" od 1 i litery "O" od zera. Symbole algebraiczne macierzy i wektorów naley podkreli grub lini.

6. Przypisy wyjaniajce tekst naley zamieszcza na dole strony, a notki bibliograficzne w tekcie - przez podawanie autorów i roku wydania, na kocu zdania w nawiasie. W bibliografii zamieszczonej na kocu tekstu (uoonej w porzdku alfabetycznym) naley podawa:

• w pozycjach ksikowych - nazwisko i imi (lub inicjay imion) autora, tytu dziea, wydawc, miejsce i rok wydania; w przypadku prac zbiorowych nazwisko redaktora naukowego podaje si po tytule dziea;

• w przypadku artykuu z czasopisma - nazwisko i imi (lub inicjay imion) autora, tytu artykuu, nazw czasopisma, rok wydania i kolejny numer czasopisma.
Powoujc dane liczbowe naley podawa ich ródo pochodzenia (cznie z numerem strony).

7. Opracowanie zakwalifikowane przez Komitet Redakcyjny do opublikowania na amach "Ekonomisty", lecz przygotowane w sposób niezgodny z powyszymi wskazówkami, bdzie odesane do autora z prob o dostosowanie go do wymaga Redakcji.

8. Materiay zamieszczone w "Ekonomicie" s chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu moe nastpi tylko za zgod Redakcji.
Prenumerata

Wpaty na prenumerat przyjmowane s na okres nie przekraczajcy jednego roku. Prenumerata rozpoczyna si od najbliszego numeru po dokonaniu wpaty na rachunek bankowy:

Wydawnictwo Key Text spóka z o.o.
ul. Sokoowska 9/410
01-134 Warszawa

64 1160 2202 0000 0001 1046 1312

Cena jednego numeru w prenumeracie na kraj wynosi w 2016 r. 58,80 z; ze zleceniem dostawy za granic równa jest cenie prenumeraty krajowej plus rzeczywiste koszty wysyki.

Cena prenumeraty za okres obejmujcy kilka numerów jest wielokrotnoci tej sumy.

 Cena prenumeraty krajowej na 2016 r. wynosi 352,80 z.

• RUCH S.A.
 

Prenumerata krajowa

Wpaty na prenumerat przyjmuj jednostki kolportaowe "RUCH" S.A. waciwe dla miejsca zamieszkania. Termin przyjmowania wpat na prenumerat krajow do 5-go dnia kadego miesica poprzedzajcego okres rozpoczcia prenumeraty.  
infolinia 0-801-443-12 (koszt poczenia wg taryfy operatora)

www.prenumerata.ruch.com.pl

Prenumerata zagraniczna
 

Informacji o warunkach prenumeraty i sposobie zamawiania udziela RUCH S.A. Biuro Kolportau - Zespó Obrotu Zagranicznego

ul. Annopol 17 A, 03-236 Warszawa

telefony +48 22 693 67 75, +48 693 67 82, +48 22 693 67 18

www.ruch.pol.pl

infolinia 0-801-443-122 (koszt poczenia wg taryfy operatora)


• Kolporter SA
pren-kold@kolporter.com, +48 35 50 471 do 478

• Garmond Press S.A.
prenumerata.warszawa@garmondpress.pl, 01-106 ul. Nakielska 3,

tel.  +48 22 836 69 21

  • Wersja elektroniczna (równie numery archiwalne)

 www.ekonomista.info.pl  

• Pojedyncze numery mona kupi (za gotówk) w:

Ksigarnia Bankowa, Warszawa al. Solidarnoci 83/89
Key Text, 01-180 Warszawa, ul. Sokoowska 9/410, tel. 022 632 11 39, 022 632-11-36, fax wewn. 212

oraz za porednictwem strony internetowej www.ksiazkiekonomiczne.pl 


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy œwiat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracj¹ serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleæ stronê znajomemu