Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)


Ekonomista

Informacje ogólne
   Strona archiwalna. Zapraszamy na www.ekonomista.pte.pl

"Ekonomista" to czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia założone w 1900 roku. Wydawane jest staraniem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Instytutu Nauk ekonomicznych Polskiej akademii Nauk.

Wydanie publikacji dofinansowuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Czasopismu „Ekonomista” przyznano 40 punktów za publikacje (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów). 

Adres Redakcji: ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa.
e-mail: redakcja@ekonomista.pte.pl  

Sekretariat Redakcji czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 10.00-13.00, tel. (022) 55 15 416 (401).

Prof. dr hab. Marian Gorynia został Redaktorem Naczelnym dwumiesięcznika "Ekonomista" na kadencję 2021-2026 r.: LINK

Pojedyncze numery można kupić w: PWE (księgarnia), Warszawa, ul. Canaletta 4

2022/ 1

2021/ 1 , 23 , 4 , 56 

2020/ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 

2019/ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2018/ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6  

2017/ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 

2016/ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2015/ 1 , 2 , 3 4 , 5 , 6

2014/ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2013/ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2012/ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 

2011/ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2010/ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2009/ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2008/ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2007/ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

2006/ 1 , 2 , 3 , 4 , 5

2005/ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6

---

Dwumiesięcznik „Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny. Czasopismo „Ekonomista” jest indeksowane w Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), ERIH PLUS, RePEc, Scimago Journal & Country Rank i ICI Journals Master List (Index Copernicus International). Każdy artykuł zawiera streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim (wraz ze słowami kluczowymi i kodami JEL), dostępne na stronie redakcyjnej czasopisma i reprodukowane w polskiej bazie bibliograficznej BazEkon. Anglojęzyczne streszczenia są także zawarte w międzynarodowych bazach ESCI i CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Otwarty dostęp do pełnych tekstów artykułów z zasobów archiwalnych oraz wybranych artykułów z wydań bieżących jest możliwy na stronie redakcyjnej (www.ekonomista.info.pl). Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. za publikacje zamieszczane w „Ekonomiście” przyznaje się 40 pkt.

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Ekonomista (ISSN: 0013-3205, 2299-6184)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2020 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020.

                                                          ICV 2020 = 93.65 

We would like to kindly inform you that the journal „Ekonomista (ISSN: 0013-3205, 2299-6184)” has passed the evaluation process positively and is indexed in the ICI Journals Master List database for 2020. From now on, the Editorial Staff and Publisher may use this information in their external communication.

Based on the information submitted in the evaluation and the analysis of the issues of the journal from 2020, Index Copernicus Experts calculated your Index Copernicus Value (ICV) for 2020.

                                                           ICV 2020 = 93.65

The ICV for 2020 is visible on the full list of indexed journals at ICI Journals Master List 2020

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=20782&lang=pl

--- 

Wskazówki dla autorów:

1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji niepublikowane wcześniej oryginalne teksty o charakterze naukowym poświęcone problematyce ekonomicznej.

2. Redakcja prosi o składanie opracowań w formie elektronicznej (dokument MS Word na CD lub e-mail) oraz 2 egz. wydruku komputerowego. Tekst powinien być złożony czcionką Times New Roman 12˚ (przypisy 10˚), a wydruk wykonany na papierze formatu A4 w postaci znormalizowanej (1800 znaków na stronie). Maksymalna objętość: artykuły – 30 stron, inne teksty – 10-20 stron, recenzje – 5 stron. Opracowania podzielone na części powinny zawierać śródtytuły.

3. Wraz z tekstem należy dostarczyć do Redakcji „Oświadczenie Autora”. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie redakcyjnej czasopisma.

4. Do artykułów i doniesień naukowych należy dołączyć streszczenie (ok. 200 słów) zawierające uzasadnienie tematu, opis metody oraz uzyskanych wyników. Do streszczenia należy dołączyć słowa kluczowe i kody klasyfikacji JEL.

5. Przed złożeniem tekstu autorzy proszeni są o zapoznanie się z formą edytorską czasopisma.

6. Przypisy należy zamieszczać na dole strony, a dane bibliograficzne w tekście - przez podawanie nazwisk autorów i roku wydania dzieła (w nawiasie). Powołując dane liczbowe należy podawać ich źródło.

7. Tabele i rysunki powinny być opatrzone notką wskazującą źródła (ewent. „opracowanie własne”). Rysunki powinny być w miarę proste, w czerni, bez kolorów i efektów specjalnych. Linie na wykresach mogą być w szarości, a zaznaczone pola zacieniowane. Format wykresów wektorowy PDF, EPS, ewent. Excel.

8. W bibliografii zamieszczonej na końcu tekstu (w porządku alfabetycznym) należy podawać:- w odniesieniu do pozycji książkowych: nazwisko i inicjały imienia autora, tytuł dzieła (kursywą), wydawcę, miejsce i rok wydania;- w odniesieniu do artykułów z czasopism: nazwisko i inicjały imienia autora, tytuł artykułu (kursywą), nazwę czasopisma ujętą w cudzysłów, rok wydania i kolejny numer edycji oraz numery stron;- w przypadku prac zbiorowych nazwisko redaktora naukowego podaje się po tytule dzieła;- w przypadku korzystania z Internetu należy podać adres i datę dostępu.

9. Poprawioną wersję tekstu (po poprawkach porecenzyjnych) należy sporządzić wg tych samych zasad. Do poprawionej wersji tekstu należy dołączyć odpowiedź autora na uwagi recenzentów.

10. Opracowanie zakwalifikowane do publikacji, lecz przygotowane w sposób niezgodny z powyższymi wskazówkami, będzie odesłane z prośbą o dostosowanie jego formy do wymagań Redakcji.

11. Autorzy są proszeni o podanie adresu do korespondencji wraz z numerem telefonicznym i adresem e-mail oraz danych do notki afiliacyjnej: stopień i tytuł naukowy, nazwa uczelni lub innej jednostki.

12. W przypadku, gdy artykuł jest oparty na wynikach badań uzyskanych w ramach programów badawczych, autorzy są proszeni o podanie źródła finansowania.

13. Materiały zamieszczone w „Ekonomiście” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.

14. Redakcja nie zwraca tekstów i nie wypłaca honorariów autorskich oraz nie udziela wyjaśnień w sprawie tekstów niewykorzystanych. 

 

Oświadczenie Autora:

Niniejszym oświadczam, że:
1. Jestem autorem/współautorem tekstu pt. ...
2. Tekst jest wolny od wad prawnych.
3. Tekst nieodpłatnie przekazuję do publikacji i rozpowszechniania, na wszystkich polach eksploatacji o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w dwumiesięczniku „Ekonomista”.
Podpis ...

 

Guidelines for authors:

1. The Editorial Committee accepts for the evaluation and publication original scientific texts devoted to economic issues, not published earlier elsewhere.

2. Editors ask to submit papers in electronic form (document MS Word on CD or sent by e-mail), and 2 copies of computer printout. The text should be set in Times New Roman type 12 (footnotes 10) and print should be made on A4 paper with normalized format (1800 characters on one page). The maximum volume: articles – 30 pages, other texts – 10-20 pages, book reviews – 5 pages. Papers divided into parts should contain headings.

3. Articles and research reports should be submitted with abstracts (ca. 200 words) containing a brief description of the topic, research method and results, supplemented with keywords and JEL codes.

4. Together with the offered text, the authors are requested to send the “Author’s Declaration” according to the specimen given below this information.

5. Before submitting the proposed text, the authors are asked to make themselves acquainted with the editorial form of the journal.

6. Footnotes should be placed on the bottom of the page, and bibliographic data in the text should be quoted by giving the authors’ name and year of publication of the given work (in brackets). When quoting numerical data, please indicate the source.

7. Tables and figures should have a note indicating the source (eventually ‘own elaboration’). Figures should be possibly simple, without colors or special effects. Lines on the graphs can be black or grey, and the marked fields may be shaded. Graph format vector PDF, EPS, eventually Excel.

8. The bibliography given at the end of text (listed alphabetically) should include: - in case of books: name and initials of the author, title of the work (italics), publisher, place and year of publication; - in case of articles: name and initials of the author, title of the article (italics), name of the journal (in quotation marks), year of edition and its successive number, and pages; - in case of collective works, the name of the scientific editor is placed after the title of the work; - when quoting Internet sources, the address should be given along with the access date.

9. The revised version of the text (after post-review correction) should be prepared according to the same rules. The revised version should be supplemented with author’s reply to the remarks and comments given by the reviewers.

10. The paper qualified to be published, but prepared in a manner inconsistent with these guidelines, will be returned to the author with a request to adjust its form to the requirements of the Editors.

11. Authors are asked to give their mailing address (including telephone and e-mail) and provide data needed to the affiliation note (academic degree and title, and the name of university or other institution).

12. If the paper is based on the research done under a research project, the authors are asked to indicate the source of financing.

13. Materials published in “Ekonomista” are protected by copyright. The text may be reprinted only with the consent of the Editors.

14. The Editors do not return the received texts and do not pay any author’s fee. The Editors do not give explanation concerning non-accepted texts.

 

Author’s declaration:

I hereby declare that:

1. I am the author/co-author of the text ...

2. The text is free of legal defects.

3. The text is free passed on the publication and dissemination, in all fields of operation referred to in art. 50 of the Act on Copyright and Related Rights, in the bi-monthly "Ekonomista".

Signature ... 

 

Zapis bibliograficzny:
Bibliographic notation:

Książki (books)
Kołodko G.W. (2008), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Ackerlof G., Shiller R.J. (2015), Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and
Deception, Princeton University Press, Princeton, N.J.
Ekonomia i ekonomiści w czasach przełomu (2010), red. E. Mączyńska, J. Wilkin, Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.


Rozdziały(chapters):

Bednarczyk J.L. (2014), Polityka pieniężna RBC z perspektywy ożywienia w strefie euro, w:
Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, red. M. Gorynia, S. Rudolf,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 283-294.
Leontief W. (1973), National Income, Economic Structure, and Environment Externalities, in:
The Measurement of Economic and Social Performance, ed. M. Moss, NBER, New York, London, pp. 565-576.

 

Artykuły:

Kurowski Ł. (2019), Stabilność finansowa a polityka pieniężna po globalnym kryzysie finansowym, „Ekonomista”, nr 4, s. 414-431. 

Krajewska A. (2019), Opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału w krajach Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa”, nr 2, s. 41-64.
Granger C.W.J. (1966), The typical spectral shape of an economic variable, “Econometrica”, no. 34(1), pp. 150-161.
Solow R.M. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, “Quarterly Journal of Economics”, no. 70(1), pp. 65-94.


Internet:

Eurostat (2018), Eurostat Database, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (dostęp 19.09.2018).
IMF (2019), World Economic Outlook Database, www.imf.org (access 18.02.2019). 

---

• Pojedyncze numery można kupić (za gotówkę) w:

Księgarnia Bankowa, Warszawa al. Solidarności 83/89

oraz za pośrednictwem strony internetowej www.ksiazkiekonomiczne.pl 


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony