Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
 
 

   • 17 padziernika 2017 r. - Wyborcza.biz - "Zapraszamy na V Polski Kongres Przedsibiorczoci: 26-27 padziernika na Uniwersytecie Zielonogórskim". Patronat nad wydarzeniem objo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wicej>>

  • 17 padziernika 2017 r. - "Kultura Liberalna" Nr 458(43/2017), „Kto zabierze twoj prac?”: By moe praca stanie si towarem deficytowym, który naley… oszczdza. „W krajach bogatych mamy do czynienia z gospodark nadmiaru, czyli wszystkiego jest w nich za duo, poza prac wanie”, mówia w rozmowie z „Kultur Liberaln” ekonomistka prof. Elbieta Mczyska. Wicej

    Zob. te: "Kultura Liberalna" Nr 341(29/2015) 21 lipca 2015, „Elastycznoci mamy ju dosy”- Rozmowa z Wadysawem Kosiniakiem-Kamyszem i Elbiet Mczysk>>

  • 16 padziernika 2017 r.  - IAR/PAP („Polska rezygnuje z linii kredytowej MFW. Ekonomici chwal decyzj”): - Jest to decyzja suszna, korzystna z punktu widzenia finansowego dla gospodarki, bo stanowi mniejsze obcienie zobowizaniami zagranicznymi z tytuu zaduania si - powiedziaa prezes PTE, prof. Elbieta Mczyska-Ziemacka. Wicej:   PolskieRadio.pl   GazetaPrawna.pl    wPolityce.pl       

Wicej >>>

Zapraszamy do przesyania informacji nt. organizowanych i planowanych konferencjach oraz seminariach naukowych na adres: zk@pte.pl
Do informatora>>>


Zapraszamy te, do zapoznania si z informacjami nt. aktualnych konferencji zagranicznych.
Konferencje zagraniczne>>>


Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa
Shiller, J. Robert
Akerlof A. George

Państwo a gospodarka
Stanisław Owsiak

Ochrona Praw wierzycieli w Polsce
Elżbieta Mączyńska, Jacek Gołaczyński

Zbilansować banki. Nauki z kryzysu finansowego
Mathias Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole

Finanse a dobrobyt spoeczny
Robert J. Shiller

Wykady z makroekonomii. Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia
Kazimierz aski

Edukacja dla zrwnoważonego i trwaego rozwoju oraz spoecznie odpowiedzialnego biznesu, red. naukowa Artur Pollok

Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia
red. naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda

Dobra publiczne: wczoraj - dziś - jutro
Jerzy Kleer


Zowi frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa

Książkę cechuje przystępna narracja i obfitość barwnych metafor, poruszających opisów przypadków z codziennego życia, zasmucających i bulwersujących przykładów oszustw rynkowych. Zarazem lektura książki dostarcza sporej dawki wiedzy i o współczesnej gospodarce, i o ekonomii. Książkę tę powinien przeczytać każdy, kto nie chce wpadać w zastawiane przez wolny rynek pułapki, każdy, kto nie chce być owym tytułowym frajerem złowionym w rynkowe sieci. Powinni się nią zainteresować zwłaszcza parlamentarzyści i kreatorzy polityki społeczno-gospodarczej na szczeblach centralnych i innych. Jest to użyteczna lektura zarówno dla praktyków, jak i badaczy wolnego rynku, dla naukowców, w tym ekonomistów, prawników, socjologów, historyków gospodarczych i in. I co najważniejsze, jest to książka wielce użyteczna dla zwykłych zjadaczy chleba, zmagających się na co dzień z rynkowymi pokusami i pułapkami.Ochrona Praw wierzycieli w Polsce

Nakładem Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ukazała się publikacja "Ochrona Praw wierzycieli w Polsce. Wymiar ekonomiczny. Koszty transakcyjne. Prawne formy zabezpieczeń. Informatyzacja sądownictwa". Jest to publikacja wydana w ramach projektu "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/03605.Projekt realizowany był przez Szkoła Głowna Handlową w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski.Zbilansowa banki. Nauki z kryzysu finansowego

Kryzys finansowy, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., ogarnął wkrótce cały świat, powodując bankructwa wielu banków i pociągając za sobą konieczność bezprecedensowej pomocy finansowej państwa w celu ratowania globalnego systemu finansowego. Książka Zbilansować banki, napisana przez trzech wybitnych znawców problematyki finansów z perspektywy finansów międzynarodowych, przedstawia ważne wnioski płynące z tego kryzysu i proponuje szereg istotnych zmian w systemie regulacji rynków finansowych oraz daje istotne wskazówki co do sposobu traktowania w przyszłości banków przeżywających duże trudności finansowe.Dobra publiczne: wczoraj - dziś - jutro, Jerzy Kleer

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne kieruje do czytelników książkę dotyczącą sektora publicznego. Tematyka ta od czasu transformacji ustrojowej w Polsce niezwykle rzadko gościa na krajowym rynku wydawniczym. Fascynacja przemianami wolnorynkowymi oraz przekonanie o omnipotencji, niezawodności i efektywności rynku, a tym samym zasadności minimalizacji roli państwa, zepchnęy na margines (i w teorii, i w praktyce) kwestie sektora publicznego. W Polsce kwestie te miay wręcz posmak niechcianego, minionego ustroju. Autor tej książki, profesor Jerzy Kleer, przekonuje, że marginalizacja sektora publicznego jest kosztownym, kryzysogennym będem. W książce tej wskazuje na niezbywalne, tradycyjne i nowe funkcje sektora publicznego, ksztatujące się m.in. pod wpywem przemian cywilizacyjnych, globalizacji i nowych technologii. Jerzy Kleer należy do nielicznych w Polsce ekonomistów - badaczy tej problematyki.

Elbieta Mączyska
Prezes Polskiego Towarzystwa EkonomicznegoWykady z makroekonomii. Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia, Kazimierz aski

Ksiąka ta jest niezbdnym antidotum na dominacj nurtu neoliberalnego w akademickim nauczaniu ekonomii, co mona uzna za swego rodzaju dydaktyczne zdoktrynalizowanie. Skutkuje to znacznymi lukami w wiedzy ekonomicznej absolwentów studiów, przekadając si zarazem na kosztowne, zagraające trwaą stagnacją czy nawet recesją, bdy w przyjmowanych podstawach polityki spoeczno-gospodarczej.

Kazimierz aski w bardzo atrakcyjny dla czytelnika, przejrzysty sposób przedstawia odmienną teori ekonomii. Przedstawia ekonomi zakorzenioną w niedocenianej wcią (zwaszcza w naszym kraju) teorii Kaleckiego. Wskazuje na uytecznoś tej teorii w rozwiązywaniu najtrudniejszych obecnie w gospodarce problemów, w tym przede wszystkim problemu bezrobocia.

Elbieta Mączyska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


 Edukacja dla zrównowaonego i trwaego rozwoju oraz spoecznie odpowiedzialnego biznesu

Wszyscy zdajemy sobie spraw, jaką barier dla procesów wzrostowych i rozwojowych gospodarki stanowi niski poziom edukacji ekonomicznej spoeczestwa. Wspócześnie wiedza ekonomiczna staa si równie wana w yciu kadego czowieka jak wiedza z zakresu matematyki, fizyki, biologii, geografii, historii i szeregu innych przedmiotów ogólnoksztacących. Mamy te świadomoś skutków naduywania wiedzy ekonomicznej i wykorzystywania jej do realizacji wasnych celów kosztem innych jednostek (a nawet reszty spoeczestwa). Wystarczy przywoa róda ostatniego światowego kryzysu finansowego, którego skutki odczuwane są do dziś. Na przestrzeni wierwiecza od rozpoczcia transformacji systemowej w naszym kraju mieliśmy do czynienia z niebywaym wrcz rozkwitem ksztacenia w zawodzie ekonomisty – zarówno pod wzgldem liczby ksztaconych osób (uczniów i studentów), jak i liczby zwaszcza szkó wyszych ksztacących na kierunkach ekonomicznych. Dziś warto dokona bilansu zmian w obszarze edukacji ekonomicznej spoeczestwa oraz sformuowa wyzwania stojące przed nami w tym zakresie.

Ze wstpu dr Artur Pollok


 Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne

Finanse publiczne są ściśle związane z modelem społeczno-gospodarczym kraju, są w zasadzie jego wyrazem, jak również prowadzonej polityki społecznej i gospodarczej. Obserwacja rzeczywistości prowadzi do konkluzji, że modele finansów publicznych w poszczególnych krajach mogą istotnie się różnić. Zewnętrznym tego wyrazem jest różny stopień fiskalizmu interpretowanego jako udział dochodów (wydatków) publicznych w PKB. Różnice w poziomie fiskalizmu skłaniają do refleksji teoretycznej o istotnym znaczeniu praktycznym. Chodzi mianowicie o próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie, dlaczego kraje o wysokim fiskalizmie, takie jak np. państwa skandynawskie, osiągają wysoki stopień dobrobytu, zajmując czołowe miejsce wśród najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata, skoro w wielu teoriach ekonomicznych oraz w dyskusjach politycznych to właśnie wysoki fiskalizm ogranicza czy wręcz uniemożliwia rozwój społeczno-gospodarczy. Można intuicyjnie wnioskować, że istnieje jeszcze szereg innych czynników rozwoju społecznego i gospodarczego, a przyjęty model finansów publicznych może odgrywać mniejszą lub większą rolę w zależności od warunków kulturowych i społecznych, w których jest realizowany.

Stanisaw Owsiak (red. nauk.)

Determinanty Rozwoju Polski. Polityka Innowacyjna

Polska aspiruje do roli jednego z głównych krajów Unii Europejskiej. Te aspiracje mają u podstaw wielkość naszego kraju, rozmiary gospodarki i możliwości jej dalszego rozwoju, ale także sukcesy osiągnięte w okresie transformacji systemowej. Sukcesy te mają przede wszystkim charakter ilościowy: szybkie w porównaniu z innymi krajami Unii tempo wzrostu PKB osiągane przez ponad 20 lat (?zielona wyspa? w czasie ostatniego kryzysu), duża dynamika eksportu, wydajności pracy itd. Gdyby nawet te ilościowe sukcesy były kontynuowane, nie zapewnią one jednak wejścia do grona najbardziej rozwiniętych krajów UE. Aby to osiągnąć, potrzebne są sukcesy jakościowe, mające źródło w wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zasobów pracy i ich twórczej aktywności oraz innowacyjności opartej na oryginalnych rozwiązaniach powstających w kraju. Skupiając wysiłek na innowacjach odtworzeniowych, znanych i stosowanych przez różne podmioty za granicą (a nieraz także w kraju), nie można w istotnym stopniu zmniejszyć dystansu technologicznego do liderów w krajach rozwiniętych i unowocześniać struktury gospodarki. (?)

Joanna Kotowicz-Jawor
Ewa Okoń-Horodyńska
Stefan Krajewski (red. nauk.)

Modele ustroju spoeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy

Zawarte w tej książce treści stanowią swego rodzaju syntezę toczącej się w kraju oraz za granicą debaty na temat przemian ustrojowych i ich podłoża, stanu, a także przyszłości kapitalizmu. Zarazem jednak z monografii tej wynika, że oceny tych zjawisk są dość kontrowersyjne. Po części wynika to z niejednakowej perspektywy, jaką uwzględniają poszczególni autorzy, po części zaś z różnorodnych podstaw metodologicznych. Taka różnorodność podejść sprzyja pogłębionej refleksji. Jest to ważne, tym bardziej że - mimo podejmowanych w skali globalnej i lokalnej rozmaitych przedsięwzięć ukierunkowanych na łagodzenie dysproporcji i wynaturzeń społeczno-gospodarczych w świecie oraz na harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy - dotychczas niemal żaden kraj nie może poszczycić się w pełni satysfakcjonującymi względnie trwałymi rozwiązaniami tych problemów. Powstaje zatem pytanie, dlaczego tak się dzieje. Co jest podłożem ujawniających się słabości w systemach społeczno-gospodarczych? Czy i w jakim stopniu ma to związek z teorią ekonomii?

Elżbieta Mączyńska (red, nauk.)
Państwo a gospodarka

W związku z jubileuszem XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Komitet Główny OWE przygotował publikację pt. Państwo a gospodarka. Książka jest pracą zbiorową pod redakcją prof. Stanisława Owsiaka.

Poszczególne teksty przygotowane zostały przez członków Komitetu oraz zaproszonych autorów, związanych od lat z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Artykuły te mieszczą się w szerokim obszarze badań nad relacjami między państwem a gospodarką, chociaż w poszczególnych rozdziałach książki, różnego autorstwa, odmiennie zostały rozłożone akcenty.

W publikacji znaleźć można zarówno refleksje teoretyczne, jak też opinie na temat polityki gospodarczej, wypływające nie tylko z teorii ekonomii, ale także z praktycznych doświadczeń autorów.Finanse a dobrobyt spoeczny

Po głębokim kryzysie finansowym reputacja sektora finansowego mocno podupadła. Robert Shiller wcale nie rozgrzesza sektora finansowego z jego przewinień ? był on wszakże chyba jedynym człowiekiem, który trafnie przewidział zarówno bańkę internetową w 2000 r., jak i bańkę na rynku nieruchomości w 2007 r., która doprowadziła do głębokiego i długotrwałego kryzysu. Ale w tej ważnej i aktualnej książce autor twierdzi, że zamiast potępiać sektor finansowy należy go tak przekształcić, aby mógł dobrze służyć potrzebom społeczeństwa. Przekonuje nas, że system finansowy to nie wielki pasożyt żerujący na społeczeństwie, lecz klucz do rozwiązania wielu problemów społecznych i podniesienia ogólnego poziomu dobrobytu. Potrzeba nam więcej produktów finansowych, a nie mniej, a system finansowy musi aktywniej uczestniczyć w realizacji ważnych celów społecznych.Ekonomia dla przyszości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej

Monografia ta dotyczy jednego z głównych obecnie obszarów debaty ekonomicznej, tj. debaty na temat stanu teorii ekonomii, jej użyteczności praktycznej i przystawalności do bieżących oraz przyszłych wymogów dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. (...) Tom ten kierowany jest do czytelników w przekonaniu, że zawarte w nim treści będą sprzyjać lepszemu rozumieniu różnych nurtów teorii ekonomicznych oraz zobiektywizowanej ocenie praktycznej użyteczności tych nurtów i ich racjonalnemu wykorzystaniu w praktyce.

Elżbieta Mączyńska (red. nauk.)

Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia

Niniejsza książka podejmuje analizę związkw rynku pracy i rozwoju gospodarczego w Polsce na tle innych krajw, w szczeglności krajw Unii Europejskiej. W analizie tych związkw akcent spoczywa na roli, jaką odgrywają zjawiska i procesy występujące na rynku pracy w kształtowaniu rozwoju gospodarczego. Wśrd tych zjawisk i procesw uwzględnione są nie tylko te o charakterze krtkookresowym, ale rwnież zjawiska i procesy o charakterze długookresowym, w tym między innymi demograficzne.

Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda (red. nauk.)
Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce

Wspólna platforma tematyczna artykułów zawartych w prezentowanym zbiorze dotyczy szeroko rozumianego miejsca Polski w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzgldnieniem wybranych aspektów współpracy gospodarczej z zagranicą. Stale postpujące, niekiedy bardzo szybkie i intensywne zmiany na światowej arenie gospodarczej sprawiają, że pojawia si wiele szans, a jednocześnie liczne zagrożenia, na jakie wystawiona jest nasza gospodarka. Towarzyszy temu z jednej strony coraz szersze zainteresowanie konkurentów zagranicznych obecnością na relatywnie szybko rozwijającym si rynku polskim, z drugiej zaś wzrost skłonności polskich firm do podejmowania i rozwijania działalności na rynkach zagranicznych, niekiedy bardzo odległych. Zawarte w książce teksty stanowią pokłosie kilkuletnich praz związanych z przygotowaniem i realizacją IX Kongresu Ekonomistów Polskich.

Marian Gorynia, Stanisaw Rudolf (red. nauk.)

Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie czonkostwa Polski w Unii Europejskiej

Sprawy rolnictwa i obszarw wiejskich pochłaniają wciąż wiele czasu rządom, parlamentom i dyplomatom zarwno w wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się krajach świata, niejako wbrew tendencjom do malejącego udziału rolnictwa w wytwarzaniu produktu krajowego brutto czy wartości dodanej. Co więcej, zyskują na znaczeniu i aktualności, podobnie jak ekonomia rolna jako specjalnoś i subdyscyplina na forum oglnoekonomicznym. Dowodem tego jest m.in. niniejsza publikacja będąca pokłosiem sesji, ktra odbyła się w trakcie IX Kongresu Ekonomistw Polskich i poświęcona była teoretycznym i praktycznym aspektom rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Bogdan Klepacki, Andrzej Czyżewski Marian Gorynia, Stanisław Rudolf (red. nauk.)
Nagroda Economicus 2015
Reformy systemu emerytalnego

Książka powinna by obowiązkową lekturą dla każdego, kto chce zgębi wiedzę na temat istoty i form systemw emerytalnych oraz ich przemian. Publikacją tą powinni się zainteresowa w pierwszym rzędzie parlamentarzyści, kreatorzy polityki spoeczno-gospodarczej na szczeblach centralnych i innych. Jest to wielce użyteczna lektura zarwno dla praktykw jak i badaczy systemw emerytalnych, dla naukowcw, w tym m.in. ekonomistw, prawnikw, socjologw, demografw, historykw gospodarczych, jak i studentw tych dyscyplin. Książka ta powinna zainteresowa wszystkich, ktrym na sercu leży nie tylko zapewnienie godnego życia emerytw, ale także dobrostan kraju i dobrobyt jego obywateli.

Peter Diamond, Nicholas Barr (Nagroda "Economicus")
Sektor Finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju

W niniejszej pracy, powstaej ze zbioru referatw nadesanych na IX Kongres Ekonomistw Polskich, autorzy starają si przybliży, poprzez zaprezentowanie wynikw wasnych prac badawczych oraz w drodze przeglądu literatury, czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarki i sektora finansowego, jak rwnież zwracają uwag na już wystpujące i potencjalne zagrożenia rozwoju. To waśnie czyni t książk ciekawą, cho ze swej istoty pozbawioną konsekwentnej spjności. Przedstawiane są w niej bowiem rżne tezy, wyniki obserwacji dotyczące regulacji, polityki gospodarczej, nadzoru, jak rwnież zachowa klientw indywidualnych i przedsibiorstw, w tym finansowych.

Krzysztof Pietraszkiewicz (red. nauk.)

Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania wspczesności

Chciaem zwrcić uwag Czytelnika na to, iż w prezentowanej monografii zawarte są rżnorodne i - mam nadziej - wartościowe opracowania, podejmujące kluczowe problemy w kontekście rozwoju ekonomii i innych dyscyplin w obrbie dziedziny nauki ekonomicznej, nawiązujące do światowej dyskusji na temat zjawisk kryzysowych z jednej strony w ramach tych nauk, a z drugiej w realnej rzeczywistości ekonomicznej. W szczeglności mam nadziej, iż Czytelnik znajdzie w tym pokongresowym wydawnictwie ciekawe i inspirujące do dalszych bada przyczynki do dyskusji na temat metodologicznych i teoriopoznawczych wyzwa wspczesnych nauk ekonomicznych.

Bogusaw Fiedor (red. nauk.)

„Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym” (§5 Statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
    
Czonkami Towarzystwa mog by osoby fizyczne i osoby prawne jako czonkowie wspierajcy. Wszystkie zainteresowane osoby oraz firmy serdecznie zapraszamy do zapoznania si z postanowieniami Statutu dotyczcymi czonkostwa oraz do skontaktowania si z najbliszym biurem oddziau PTE. 
Wicej >>>
Wicej >>>
Wszystko o OFE
  •  Ekonomici z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w sprawie OFE (14 lutego 2011 r.). (PDF)>>

  • ​Powstaa Polska Grupa Emerytalna SGH - inicjatywa osób zajmujcych si problematyk emerytaln, rynku pracy oraz zabezpieczenia spoecznego, z perspektywy mikro- i makroekonomicznej w SGH. Jej misj jest badanie systemów emerytalnych w szerokim kontekcie celów spoecznych i ekonomicznych metod ich realizacji, w szczególnoci tych zwizanych z rynkiem pracy i zabezpieczeniem spoecznym. Wicej>>

  • Jerzy yyski, "Zbudowa kapita pocztkowy". (.DOC)>>

Wicej >>

Newsletter PTE


Szukaj w serwisie

facebook
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu