Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
 


 • PTE nie zawsze podziela pogldy i opinie autorów artykuów zamieszczonych na stronie internetowej oraz zastrzega sobie prawo skracania nadsyanych tekstów.

 • Polski ad po nowemu
  gazetaprawna.pl

  Potocznie mówi si, e ulga jest na „poow” dziecka, co sugeruje od razu jak strat. Pojawia si wic pytanie, co z drug „poow”? Warto spojrze na to zagadnienie od strony systemu podatkowego. Wspólne rozliczenie samotnego rodzica podlega parametryzacji. Przed 2022 r. parametr ten wynosi 1, obecnie w ogóle go nie ma, a po uchwaleniu nowelizacji Polskiego adu bdzie wynosi 0,5. Ale zmian, które wpyn na wspólne rozliczenie, jest znacznie wicej, m.in. s to sposób odliczania skadki zdrowotnej, kwota wolna, a teraz zmniejszana dolna stawka skali podatkowej - z 17 do 12 proc. Zachcam wic do spojrzenia na cay zestaw zmieniajcych si parametrów, a nie tylko na jeden instrument, bo stracimy szerszy ogld rzeczywistoci.

  Marek Kony
  podatki.gazetaprawna.pl

 • Pandemia i wojna rw acuchy wartoci
  Rzeczpospolita

  Mona spodziewa si wzrostu znaczenia Europy rodkowo-Wschodniej w ramach midzynarodowych acuchów dostaw, bo gospodarki regionu mog stanowi racjonaln alternatyw dla odlegych lokalizacji azjatyckich.

  Trzecia dekada XXI wieku zapisuje si w historii jako dekada dwóch powanych kryzysów gospodarczych dotykajcych gospodark wiatow, gospodarki poszczególnych pastw, brane, sektory i wreszcie przedsibiorstwa. Chodzi o kryzys gospodarczy wywoany pandemi Covid-19 i kryzys ekonomiczny spowodowany przez zbrojn agresj Rosji na Ukrain. Oba kryzysy maj zupenie odmienne przyczyny, radykalnie inne przejawy, róni si zasigiem geograficznym i czasowym, skaniaj wreszcie do zastosowania rónych rodków interwencji pastw i organizacji midzynarodowych.

  Marian Gorynia
  Piotr Trpczyski
  rp.pl

Wicej >>>
 • Grzegorza W. Koodko „wiat w matni. Czwarta cz trylogii”

  Najnowsza ksika Grzegorza W. Koodko ju swoim tytuem z jednej strony frapuje, a z drugiej wskazuje na zwizki z wczeniejszymi publikacjami Autora skadajcymi si na opublikowan w latach 2008 – 2013 trylogi: „Wdrujcy wiat” (2008), „wiat na wycignicie myli” (2010) i „Dokd zmierza wiat. Ekonomia polityczna przyszoci” (2013). Wszystkie ksiki, podobnie jak zamierzona nowa publikacja, zostay wydane w wydawnictwie Prószyski i S-ka., a tytu pierwszej z nich wszed do sownika najpopularniejszych zwrotów, których uywa si w odniesieniu do opisywania otaczajcej nas rzeczywistoci gospodarczej, spoecznej i politycznej.

  Marek Ratajczak
  Pobierz

 • REKOMENDACJE / STANOWISKA / PUBLIKACJE
  EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY 2021

  Spis treci:
  » Rada Programowa Europejskiego Kongresu Finansowego 2021
  » Wstp
  » Rekomendacje ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego w 2021
  » Stanowiska ekspertów Europejskiego Kongresu Finansowego w 2021
  » Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego w 2021
  » Podsumowanie Akademii EKF
  » Statystyki Europejskiego Kongresu Finansowego w 2021
  » Partnerzy Europejskiego Kongresu Finansowego 2021

  LINK

 • Recenzja ksiki Jana Burnewicza pt. „Filozofia i metodologia nauk ekonomicznych”, PWN, Warszawa 2021

  Prof. dr hab. Jan Burnewicz nie jest jedynym naukowcem, który koczc swoj dug aktywno zawodow postanowi podarowa czytelnikom dzieo bdce jakim podsumowaniem i zwieczeniem wasnych wysików badawczych. Prac takich w Polsce i na wiecie ukazuje si coraz wicej. Uwolnieni od swoich codziennych obowizków uniwersyteckich profesorowie do chtnie siadaj do napisania tego, na co wczeniej nie znajdowali czasu, a co odczuwali jako drzemic od dawna potrzeb, intelektualn powinno, czy swoisty imperatyw.

  Recenzja: Prof. dr hab. Mirosaw Szreder
  Pobierz

 • In October 2015 the Kaleckian economist Kazimierz aski, professor emeritus at the Johannes Kepler University Linz and former scientific director of the Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw), Austria, passed away at the age of 94. This journal has published an obituary (Riese 2016) and dedicated a special issue to the economics of aski (Hein et al. 2019). Therefore, it makes sense also to review the late aski’s Lectures in Macroeconomics: A Capitalist Economy Without Unemployment in this journal. aski had worked on the Polish version of this book until the end of his life, and the English translation was then masterfully edited by Jerzy Osiatyski and Jan Toporowski. The outcome is an excellent introduction to Kalecki’s theories of distribution, aggregate demand, and employment, with some applications to current real-world problems.

  Pobierz

 • Koodko niepoprawny politycznie

  Najnowsza ksika „Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki” nie powinna przej niezauwaona, cho stanowi w duej mierze kompilacj tekstów ju w ostatnich latach w rónych miejscach opublikowanych. Grzegorz Koodko zdoa¸ dokona rzeczy niezwykle dla wikszoci polskich ekonomistów trudnej – wej do midzynarodowego obiegu naukowego ze swoj wasn teori ekonomiczn, któr nazwa nowym pragmatyzmem.

  Recenzja: Mateusz Piskorski
  Pobierz

 • Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki
  Warszawa: POLTEXT 2020, ss. 361

  Najnowsza ksika Grzegorza Koodki stanowi swego rodzaju syntez jego wczeniejszych przemyle i dowiadcze zgromadzonych na przestrzeni lat, gdy z wielkim talentem czy dwie role spoeczne: uczonego i dziaacza pastwowego ( a take namitnego podrónika, który – jak mao kto – zna wiat od podszewki). W okresie gdy w czterech rzdach (Waldemara Pawlaka, Józefa Oleksego, Wodzimierza Cimoszewicza i Leszka Millera) zajmowa stanowisko wicepremiera i ministra finansów – da si pozna jako niezwykle konsekwentny i skuteczny reformator polskiej gospodarki.

  Recenzja: Jerzy J. Wiatr 
  Pobierza

 • Jak uczciwie uprawia ekonomi

  Z pogldami prof. Grzegorza Koodki, czsto nieszablonowymi, mona si zgadza lub nie, ale jednego nie mog mu odmówi nawet krytycy. Niewielu jest w Polsce ekonomistów o tak szerokich horyzontach. Najnowsza ksika byego wicepremiera i ministra finansów, obecnie wykadowcy w Akademii Leona Komiskiego, to kolejne tego potwierdzenie.

  Pobierz

 • Strategia dla Polski. wier wieku póniej

  „Polska potrzebuje strategii” – tym stwierdzeniem wspóredaktorzy tomu, G.W. Koodko i J. Tomkiewicz, otwieraj zestaw 18 esejów majcych inicjowa debat o kreowaniu i wykorzystywaniu myli strategicznej dla rozwoju naszego kraju i jego gospodarki. Rozwój ten, cho niewtpliwy, trudno byoby nazwa harmonijnym, a tym bardziej satysfakcjonujcym. Zadeklarowana w Konstytucji RP idea spoecznej gospodarki rynkowej nie zostaa wci zrealizowana. Co istotne, i co podkrelaj we wstpie do omawianej tu ksiki wspóredaktorzy, budowa podstaw gospodarki rynkowej okazaa si atwiejsza ni budowa odpowiadajcego jej systemu demokratycznego.

  Prof. dr hab. Maciej Miszewski
  Pobierz

 • Bo Polska potrzebuje strategii

  Wspóczesna rzeczywisto w sferze ekonomii i finansów, w tym i problematyka strategii rozwojowych, odznacza si bogactwem barw i odcieni, std mimo oczywistej tsknoty do symplifikacji potrzebne s odpowiedzi coraz bardziej finezyjne, majce przy tym warto praktyczn. Z tego punktu widzenia, pojawienie si na polskim rynku wydawniczym recenzowanej publikacji (monografii wieloautorskiej) Strategia dla Polski. wier wieku póniej naley przyj z zadowoleniem. Moe ona wypeni nisz w polskim wspóczesnym pimiennictwie, w którym brakowao takiej publikacji. Gównymi odbiorcami pracy mog by naukowcy, doktoranci i studenci, zainteresowani problematyk szeroko rozumianych nauk ekonomicznych, w szczególnoci polityki spoeczno-gospodarczej, finansów publicznych, z uwzgldnieniem wyników obecnego stadium debaty o kierunkach rozwoju nauki ekonomii i finansów.

  Stanisaw Flejterski
  Pobierz

 • Recenzja ksiki: Edwin Bendyk, W Polsce, czyli wszdzie. Rzecz o upadku i przyszoci wiata. 
   
  „Kryzys by nieunikniony, o tym traktuje ta ksika” – stwierdza w Prologu Autor (s. 26). Trzeba jednak koniecznie doda, e owszem, ksika ta jest o zmierzchu okrelonego etapu w rozwoju naszej cywilizacji, ale jest take – a moe przede wszystkim – o przyczynach kryzysu i jego symptomach, oraz o sposobach dziaania, które mogyby ustrzec wiat przed upadkiem z klifu Seneki.
   
  Mirosaw Szreder
  Uniwersytet Gdaski
   
 • Wojciech Pomykao. "Czowiek przyszoci". Recenzja
 • Recenzja Biuletynu PTE 2(85) 2019 ISSN 1507-1383 lipiec 2019
 • Biuletyn PTE Nr 2 (85) 2019. Recenzja prof. Ryszarda Kamiskiego

 • Rynek firm poyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka, redakcja naukowa Iwona Jakubowska-Branicka Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2018. Recenzja Krzysztofa Waliszewskiego
 • Krzysztof Obój: Praktyka strategii firmy. Jak zarzdza przeszoci, radzi sobie z teraniejszoci i tworzy przyszo. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017, s. 221 Rec. Elbieta Mczyska: Przedsibiorstwa i (nie)zbdne strategie . "Kwartalnik Nauk o Przedsibiorstwie" 1/2019. 
  Kwartalnik Nauk o Przedsibiorstwie   Zdjcie - Prof. Krzysztof Obój i Prof. Elbieta Mczyska

 • Zrozumie kapitalizm. Podejcie ewolucyjno-instytucjonalne. Red. Anna Zbkowicz, Maciej Miszewski, Pawe Chmielnicki, Sawomir Czech. Sosnowiec-Kraków 2018.
  Wicej
 • Trudne sprawy, potrzebne ksiki - recenzja ksiki George A. Akerlof, Robert J. Shiller: Zowi frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa. Wicej

 • George A. Akerlof, Robert J. Shiller: Zowi frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa.Prze. z ang. Zbigniew Matkowski Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017. Rec. Pawe Kozowski: Istota, a nie przypado. "Nowe Ksiki" Nr 5/ 2018, s. 42-44

 • Mathias Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole: Zbilansowa banki. Nauki z kryzysu finansowego. Tum. Zbigniew Matkowski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016. Rec. Leszek Jerzy Jasiski: Bezpieczne banki. "Nowe Ksiki" Nr 9/ 2017, s. 22-23

 • Robert J. Shiller: Finanse a dobrobyt spoeczny. Tum. Zbigniew Matkowski. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016 Rec. Leszek Jerzy Jasiski: Finanse a nasz dobrobyt. "Nowe Ksiki" Nr 4, 2017, s. 65-66
    
Wicej >>>
Wicej >>>
 • 22.06.2022 - Bdzie "tarcza dla pogranicza". Prof. Mczyska: to odpowied na oczekiwania lokalnych przedsibiorców
  polskieradio24.pl
 • 22.06.2022 - Prezes UOKiK nagrodzi najlepsze prace o ochronie konkurencji i konsumentów
  prawo.pl
 • 16.06.2022 - W gospodarce i ekonomii trzeba widzie wszystko razem
  magazynterazpolska.pl
Wicej >>>

Zapraszamy do przesyania informacji nt. organizowanych i planowanych konferencjach oraz seminariach naukowych na adres: zk@pte.pl
Do informatora>>>


Zapraszamy te, do zapoznania si z informacjami nt. aktualnych konferencji zagranicznych.
Konferencje zagraniczne>>>


Sfera realna i regulacyjna gospodarki
Redakcja naukowa: Stanisaw Owsiak, Jerzy Wilkin, Magorzata Zaleska

Spoeczna Gospodarka Rynkowa w dobie pandemii i postpandemii.
Redakcja naukowa:
Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz

Jednorodnoś czy pluralizm. Rozwaania nad naturą nauk ekonomicznych i gospodarki.
Redakcja naukowa:
Bogusaw Fiedor, Marian Gorynia, ukasz Hardt

Kasyno Klimatyczne. Ryzyko, niepewnoś i ekonomia globalnego ocieplenia.
William Nordhaus

Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa II
Shiller, J. Robert
Akerlof A. George

Kryzys COVID-19 a zachowania spek Skarbu Pastwa
Tomasz Gigol, Katarzyna Kreczmaska?Gigol

Nauki ekonomiczne i wyzwania wspczesności. Fundamentalne problemy w teorii i praktyce.
Redakcja naukowa:
Marian Gorynia, Bogusaw Fiedor, Elżbieta Mączyńska

Spoeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przeomu
Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz

Poza PKB
Mierzmy to co ma znaczenie dla rozwoju spoeczno-gospodarczego
Joseph E. STIGLITZ, Jean-Paul FITOUSSI, Martine DURAND

Spoeczna Gospodarka Rynkowa a wartości europejskie
Redakcja naukowa: Elbieta Mczyska, Piotr Pysz

Loan companies in Poland.
Theory and practice
Edited by Iwona Jakubowska-Branicka

Rynek firm pożyczkowych w Polsce.
Teoria i praktyka
redakcja naukowa Iwona Jakubowska-Branicka

Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska
Redakcja naukowa: Elżbieta Mączyńska,
Piotr Pysz

Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu
Mączyńska Elżbieta
Sójka Jacek

Ochrona Praw wierzycieli w Polsce
Elżbieta Mączyńska, Jacek Gołaczyński

Zbilansować banki. Nauki z kryzysu finansowego
Mathias Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole

Finanse a dobrobyt spoeczny
Robert J. Shiller

Wykady z makroekonomii. Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia
Kazimierz aski

 •  

 • Szanowni Pastwo,
  Wspóorganizatorzy seminarium: Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN serdecznie zapraszaj na seminarium nt. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Analiza korzyci i kosztów, które odbdzie si 21 czerwca 2022 r. (wtorek) w trybie online na platformie MS Teams, o godz.15:00. Wicej informacji w zaproszeniu oraz w zaczniku do zaproszenia.

  » Wprowadzenie
  » Zaproszenie

  » Prezentacja - prof. A. Graczyka
  » Prezentacja - prezesa G. Winiewskiego
  » Prezentacja - prof. T. Motowidlaka

 • W dniu 6 czerwca 2022 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbya si Gala Medalistów Olimpiad Midzynarodowych. Gospodarzem spotkania by Premier Mateusz Morawiecki. W gali uczestniczyli medalici IV Midzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej i jednoczenie laureaci XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej: 

  » Kinga Gruszka (Uniwersyteckie Liceum Ogólnoksztacce w Toruniu)
  » Szymon Florek (VIII Liceum Ogólnoksztaccego w Warszawie)
  » Dawid Krzykawski (II Liceum Ogólnoksztacce w Krakowie)
  » Wiktor Sobiecki (II Liceum Ogólnoksztacce w Warszawie) oraz
  »Oliwer Wirkus (III Liceum Ogólnoksztacce w Gdyni)
   

  Podczas IV Midzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej reprezentanci Polski zdobyli 2 zote medale (Kinga Gruszka i Szymon Florek) oraz 3 srebrne medale (Dawid Krzykawski, Wiktor Sobiecki i Oliwer Wirkus). Na gali w imieniu medalistów wszystkich olimpiad midzynarodowych gos zabraa Pani Kinga Gruszka.

  Team leaderami reprezentacji Polski s: Prof. dr hab. Stanisaw Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz mgr Radosaw lusarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). W Gali Medalistów Olimpiad Midzynarodowych uczestniczy Prof. dr hab. ukasz Hardt (Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego).

  Udzia reprezentacji Polski w zawodach Midzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej jest finansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Partnerami reprezentacji s: PLL LOT i Gieda Papierów Wartociowych w Warszawie

  » Wicej na temat gali zob. tutaj.
  » Zdjcia z gali zob. tutaj.
  » Materia wideo z gali zob. tutaj.

 • Uroczyste zakoczenie XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziaem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych odbyo si 3 czerwca 2022 r. w Warszawie w budynku Giedy Papierów Wartociowych. Gospodarzem spotkania by Prezes Zarzdu GPW dr Marek Dietl. W trakcie uroczystoci uczniowie i ich opiekunowie spotkali si równie z Prezesem PTE prof. Marianem Goryni, Wiceprezesem PTE prof. Bogdanem lusarzem, Prezesem Zarzdu Fundacji GPW Panem Piotrem Kryglem, Wiceprezes Zarzdu Fundacji GPW Pani Alin Bczar-Bednorz oraz czonkiem Zarzdu ds. handlowych PLL LOT dr Michaem Fijoem .

  Jeszcze raz dzikujemy naszym mecenasom i partnerom, wród których naley wymieni: 

  » Ministerstwo Edukacji i Nauki
  » Narodowy Bank Polski
  » Gieda Papierów Wartociowych w Warszawie
  » Fundacja GPW
  » PLL LOT

  » Fundacja PKO Banku Polskiego 

  Jednoczenie mio nam jest poinformowa, e medalici IV Midzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej (MOE) zostali zaproszenie na Gal Medalistów Olimpiad Midzynarodowych, która odbdzie si w dniu 6 czerwca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Gospodarzem spotkania bdzie Premier Mateusz Morawiecki. 

  Polsk na IV Midzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej reprezentowaa pitka najlepszych laureatów XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Trwajce tydzie zmagania zakoczy si historycznym sukcesem modych ekonomistów z Polski. Nasi reprezentanci zdobyli pi medali. Zote medale zdobyli: Szymon Florek (VIII Liceum Ogólnoksztaccego w Warszawie) oraz Kinga Gruszka (Uniwersyteckie Liceum Ogólnoksztacce w Toruniu). Srebrne medale zdobyli: Dawid Krzykawski (II Liceum Ogólnoksztacce w Krakowie), Wiktor Sobiecki (II Liceum Ogólnoksztacce w Warszawie) oraz Oliwer Wirkus (III Liceum Ogólnoksztacce w Gdyni).

  » Galeria zdj 


  ---

 •  POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ogasza przeprowadzenie
   w 2022 roku dwóch konkursów:

  Konkurs o Nagrod PTE im. prof. Edwarda LIPISKIEGO za prac wnoszc nowe wartoci do teorii ekonomii wydan w latach 2020-2021:
  Termin skadania wniosków upywa 31 maja 2022 r.
  » Ogoszenie – LINK
  » Uchwaa z Regulaminem – LINK 

  Konkurs na najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2019-2021;
  Termin skadania wniosków upywa 31 maja 2022 r.
  » Ogoszenie – LINK
  » Uchwaa z Regulaminem –LINK

  Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o ogoszonych konkursach oraz zapraszamy do skadania wniosków.

 • Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium pt. "DISENTANGLING CONSEQUENCES OF RUSSIA'S INVASION ON UKRAINE. AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE".
  Debata organizowana jest w ramach Konwersatorium „CZWARTKI U EKONOMISTÓW”.

  Seminarium odbdzie si w jzyku angielskim 12 maja br. o godz.16:00 na platformie Zoom.

  Link do debaty: ZOOM
  Oficjalne zaproszenie: PDF

   
   
 • Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN i Instytut  Nauk Ekonomicznych PAN serdecznie zapraszaj na wspólnie organizowane seminarium nt. Polska gospodarka wobec wyzwa wewntrznych i geopolitycznych po agresji Rosji na Ukrain.

  Seminarium odbdzie si w trybie online na platformie MS Teams w dniu 19 kwietnia 2022 r., godz.14:00.
  » Wicej informacji w oficjalnym zaproszeniu: LINK
  » Wprowadzenie do seminarium: LINK
  » Link do udziau w seminarium:  LINK

  » Prezentacja prof. Marka Konego: LINK
  » Prezentacja Piotra Araka dyr. PIE: LINK

  » Nagranie z seminarium: Youtube

 • W dniu 7 kwietnia 2022 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne byo organizatorem debaty - w ramach Konwersatorium „CZWARTKI U EKONOMISTÓW” - na temat najnowszej ksiki Profesora Grzegorza W. Koodko pt. wiat w Matni. Czwarta cz trylogii.

   

  Po duszej przerwie PTE wznawia debaty w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy wiat 49.
  » Zaproszenie z linkiem do pobrania - LINK
  Powizane artykuy: 

  » M. Ratajczak, Grzegorza W. Koodko „wiat w matni. Czwarta cz trylogii": LINK
  » G. W. Koodko, Zagroenia dla merytokracji (fragment ksiki pt. "wiat w matni. Czwarta cz trylogii"): LINK
  » W. Kwanicki, opinia nt. ksiki Grzegorza W. Koodko "„wiat w matni. Czwarta cz trylogii": LINK 

 • Szanowni Pastwo,
  z radoci informujemy, i XXXV Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej wygra Adam Duda z V Liceum Ogólnoksztaccego im. A. Witkowskiego w Krakowie. Drugie miejsce zaj Jan Serwach-Gombski z XIII Liceum Ogólnoksztaccego w Szczecinie. Na trzecim miejscu znalaz si Tymoteusz Mierzanowski z XIV Liceum Ogólnoksztaccego im. Stanisawa Staszica w Warszawie.

  Wszystkim serdecznie gratulujemy!

  Wicej informacji na stronie: www.owe.pte.pl

 • Zebranie plenarne Komitetu Nauk o Finansach PAN z udziaem przedstawicieli PTE oraz ukraiskiego wiata nauki.

  W zwizku z obecn sytuacj na Ukrainie tematem zebrania plenarnego Komitetu Nauk o Finansach PAN, które odbyo si w dniu 24 marca 2022 roku, bya agresja Rosji na Ukrain i jej implikacje dla systemów finansowych.

  W posiedzeniu na zaproszenie Przewodniczcej Komitetu prof. dr hab. Magorzaty Zaleskiej wzili udzia przedstawiciele PTE z prof. dr hab. Elbiet Mczysk-Ziemack oraz prof. dr hab. Marianem Goryni na czele.

  Do spotkania doczyli take przedstawiciele ukraiskiego wiata nauki, którego reprezentantami byli: prof. Rusan Motoryn (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii), prof. Olga Vovchak (Uniwersytet Bankowy w Kijowie), prof. Mariia Lapishko (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska) oraz prof. Nazar Dobosh (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska).

  Przeczytaj peny komunikat: LINK

 • Zawody III stopnia (centralne) XXXV OWE

  W dniach 1-3 kwietnia 2022 r. odbd si zawody III stopnia (centralne) XXXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Ze wzgldu na pandemi koronawirusa SARS-CoV-2 zawody zostan przeprowadzone formule czciowo zdalnej.

  Cz pisemna zawodów centralnych odbdzie si w formule stacjonarnej w dniu 1 kwietnia 2022 r. Zawody odbd si w miejscowoci bdcej siedzib waciwego (dla uczestnika) Komitetu Okrgowego. Uczestnicy Olimpiady odpowiada bd na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawizujcym do hasa przewodniego Olimpiady oraz rozwizywali: zadanie analityczne i 30 pyta testowych wielokrotnego wyboru.

  Cz ustna zawodów zostanie przeprowadzona w formule zdalnej w dniu 3 kwietnia 2022 r. Kady uczestnik podczas czci ustnej egzaminu odpowiada bdzie na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pyta oraz prezentowa bdzie wskazany przez jury jeden z piciu wczeniej zadanych tematów. Ogoszenie wyników zaplanowano w dniu 3 kwietnia br.

  Wicej informacji na stronie internetowej Olimpiady: www.owe.pte.pl
  Harmonogram zawodów III stopnia: LINK

 • Szanowni Pastwo,
  mamy przyjemno poinformowa, i w dniu 18 marca 2022 r. odbya si Konferencja Jubileuszowa z okazji 75-lecia istnienia Oddziau Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, którego korzenie sigaj zaoonego w dniu 1 marca 1921 r. Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. Ze wzgldu na sytuacj pandemiczn obchody jubileuszowe zostay przeniesione z 2021 r. na ten rok.

  Zaoone ponad 100 lat temu Towarzystwo Ekonomiczne w Krakowie od pocztku swojego istnienia miao na celu umacnianie odradzajcego si wówczas Pastwa Polskiego. W ramach Towarzystwa prowadzona bya szeroka dziaalno badawcza, odczytowa, publicystyczna oraz wydawnicza, ukierunkowana na poszukiwanie rodków sucych rozwizywaniu problemów polskiej gospodarki. Kontynuatorem misji Krakowskiej Szkoy Ekonomii byo zaoone po II wojnie wiatowej Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – jako ogólnopolska organizacja spoeczna skupiajca rodowisko ekonomistów poprzez lokalne oddziay w caej Polsce.

  » Notka o Konferencji Jubileuszowej: LINK
  » Szczegóowe informacje o Konferencji s dostpne na stronie: LINK 

  » Galeria zdj: LINK

 • Wspólne stanowisko Prezydium Zarzdu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie potpienia agresji Rosji na Ukrain:
  Otwórz dokument w formacie PDF


   

 • Szanowni Pastwo,
  mamy przyjemno poinformowa, i prof. dr hab. Marian Gorynia zosta Redaktorem Naczelnym dwumiesicznika "Ekonomista" na kadencj 2021-2026 roku. Szczegóy w zaczniku: LINK
 • Uprzejmie informujemy, e w najnowszym „Biuletynie PTE" znajd Pastwo - obok staych dziaów - take informacje o wyborach nowych wadz PTE. Zachcamy do lektury. 

  Redakcja 
  Biuletyn w formie PDF: LINK
    
   
  --- 
 • 25 stycznia 2022 r. seminarium nt. Inflacja w Polsce - przyczyny i perspektywy, na które serdecznie zapraszaj wspóorganizatorzy: Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Seminarium odbdzie si w trybie online na platformie MS Teams, o godz.12:00.

  Wicej informacji w zaproszeniu: LINK 

  Nagranie wideo z przebiegu seminarium: LINK 

  Materiay panelistów:
  » Stanowisko w sprawie inflacji autorstwa dr Wojciecha Paczosa i dr ukasza Rachela z Princeton: LINK
  » Wywiad dr Wojciecha Paczosa, który ukaza si w Oko.Press: LINK 
  » Prof. ukasz Hardt, prof. Eugeniusz Gatnar - wspólny artyku w "Rzeczpospolitej": LINK
  » Prof. Andrzej Sawiski - prezentacja na seminarium: LINK 
  » Prof. Ludwik Kotecki - LINK   

  Wypowiedzi zgoszone w dyskusji: 
  » Prof. Leon Podkaminer - LINK

  __

 • W dniu 14 stycznia 2022 r. (pitek) o godz. 11:00 w 17 komitetach okrgowych powoanych przy Oddziaach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w najwikszych miastach Polski odbyy si zawody II stopnia (okrgowe) XXXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zawody okrgowe miay charakter pisemny i skaday si z trzech elementów:

  Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okrgowych XXXV OWE: LINK

   ----

 • 3 grudnia 2021 r. Zgromadzenie Ogólne PAN dokonao wyboru czonków rzeczywistych i czonków korespondentów Polskiej Akademii Nauk oraz czonków Akademii Modych Uczonych PAN.

  W wydziale I Nauk Humanistycznych i Spoecznych PAN nowym czonkiem korespondentem, zosta Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. dr hab. Marian Gorynia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

  Wicej informacji: LINK
  Akt powoania: LINK

 • Szanowni Pastwo,
  mio nam poinformowa o wydaniu nowej ksiki pt. "Kryzys COVID-19 a zachowania spóek Skarbu Pastwa". Ksika powstaa przy wspópracy Konsorcjum Bezpieczestwo Gospodarcze Polski oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

  Pandemia COVID-19 dotkna cay wiat, przede wszystkim ludzi, stwarzajc zagroenie dla ich ycia i zdrowia. Do walki z wirusem zaangaoway si rzdy poszczególnych pastw. Poniewa to ludzie tworz przedsibiorstwa, równie one zostay dotknite pandemi. Nage pojawienie si wirusa doprowadzio do gwatownych zmian dalszego i bliszego otoczenia przedsibiorstw, zmian warunków zewntrznych, w jakich dziaaj. W monografii przedstawiono wyniki wywiadów prowadzonych jesieni 2020 r. z czonkami zarzdów kilkunastu spóek Skarbu Pastwa, czyli przedsibiorstw hybrydowych, które oprócz celów biznesowych musz realizowa take cele swojego udziaowca.

  Pobierz nieodpatnie cyfrow wersj ksiki: LINK 

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wraz ze Staym Przedstawicielstwem RP przy OECD oraz z Polskim Instytutem Ekonomicznym organizuj seminarium, pt. ‘What kind of policy mix for the Polish economy during post-covid recovery?’, które odbdzie si 2 grudnia w siedzibie OECD w Paryu. Z ramienia PTE udzia w wydarzeniu wemie prof. ukasz Hardt, wiceprezes Towarzystwa.

  Wicej informacji: LINK

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wraz z Polskim Towarzystwem Wspópracy z Klubem Rzymskim serdecznie zaprasza dnia 25 listopada 2021 r. o godz. 16:00 do uczestnictwa w debacie pt. "MODELE USTROJU SPOECZNO-GOSPODARCZEGO, KIERUNKI EWOLUCJI". Debata odbdzie si w ramach cyklu Forum Myli Strategicznej oraz Czwartku u Ekonomistów.

  Zaproszenie z linkiem do pobrania - TU

 • 23 listopada 2021 r. -  seminarium nt. CZONKOSTWO POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ – KOSZTY I KORZYCI, na które serdecznie zapraszaj wspóorganizatorzy: Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Seminarium odbdzie si w trybie online na platformie MS Teams o godz. 12.00 (link do logowania – w zaproszeniu).

  Zaproszenie z programem - LINK
  Sprawozdanie z przebiegu seminarium - LINK
  Nagranie - LINK

  prof. Tomasz Grzegorz Grosse
  »  Wypowied LINK

  Jan Hagemejer i Jan Jakub Michaek:
  » komentarz do dyskusji LINK

  Tezy, prezentacje, konspekty: 

  prof. Jan J. Michaek, prof. Jan Hagemejer:
  »  Materia do prezentacji LINK
  »  Materia do prezentacji LINK
  »  Materia do prezentacji LINK

  Witold.M.Orowski:
  »  Materia do prezentacji LINK 

 • Szanowni Pastwo,
  z przyjemnoci informujemy, i 18 listopada br. odbdzie si spotkanie „Wokó ksiki Pawa Kozowskiego, Rozmowy z Andrzejem Walickim (Warszawa 2021)”. Zainteresowanych zapraszamy na godzin 17:00 do Paacu Kazimierzowskiego, w sali im. J. Brudziskiego.

  Szczegóy w ogoszeniu: ce.uw.edu.pla

 • Szanowni Pastwo,
  serdecznie zapraszamy 18-19 listopada br. na bezpatn konferencje pt. "Polska w Europie jutra - Polityka europejska Polski w kontekcie zmian midzynarodowych XXI wieku".

  Celem konferencji jest wskazanie takiego kierunku rozwoju integracji europejskiej i takiej polityki europejskiej Polski, które zdaniem wystpujcych na niej autorów s najkorzystniejsze dla naszego kraju oraz Unii Europejskiej. Wiele wskazuje na to, e bez wyranie yczeniowego mylenia o przyszoci trudno o ambitny program dla Europy i Polski.

  Szczegóowe informacje w programie: LINK

 • Mamy przyjemno zaprosi Pastwa razem z Fundacj Projekt PL na konferencj „Polski model kapitalizmu. Czy sta nas na dyskusj bez kompleksów?” (9 listopada 2021 r.), organizowan we wspópracy z Polskim Funduszem Rozwoju, Szko Gówn Handlow w Warszawie oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.

  W ramach I Panelu „Od peryferii do gospodarki sukcesu. Korzyci i koszty transformacji gospodarczej w Polsce” prelegenci dyskutowa bd o historycznych osigniciach i porakach kapitalizmu w Polsce oraz zastanowi si nad moliwoci wypracowania “polskiego modelu kapitalizmu”, biorc pod uwag realia polityki i wolnego rynku UE.

  W ramach II Panelu „Polski model wzrostu inkluzywnego – rekomendacje” dyskutanci porusz wtki najwikszych wspóczesnych problemów, tj. automatyzacji, zapaci demograficznej i kryzysu ekologicznego, by przej nastpnie do rozwiza, które pomog im przeciwdziaa. Gówn osi dyskusji bdzie próba zarysowania modelu rozwoju gospodarczego Polski po pandemii.

  Agenda: LINK
  Wicej informacji na stronie internetowej: LINK

 • Uprzejmie informujemy, e czasopismo „Ekonomista (ISSN: 0013-3205, 2299-6184)” pozytywnie przeszo proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

  Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wyda czasopisma z 2020 roku, wyznaczona zostaa warto wskanika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020.

   

  ICV 2020 = 93.65

  Wicej informacji: LINK

 • Uprzejmie informujemy, e czasopismo „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (ISSN: 1507-1383)” pozytywnie przeszo proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

  Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wyda czasopisma z 2020 roku, wyznaczona zostaa warto wskanika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020.

  ICV 2020 = 36.51

  Wicej informacji: LINK

  --- 

 • Esej prof. Grzegorza W. Koodko przybliajcy ycie i wkad naukowy J. Kornaia - LINK


  (Grzegorz W. Koodko oraz János Kornai) 

 • 4 listopada - w imieniu Oddziau PTE w odzi serdecznie zapraszamy do wzicia udziau w bezpatnym V Seminarium z cyklu "ódzkie spotkania u Ekonomistów" pt.: Rola gied w rozwoju spoeczno-gospodarczym, które odbdzie si 4 listopada 2021 r. (czwartek) w godz. 12.00 – 14.00, w formie online na platformie Microsoft Teams.

  Szczegóy dotyczce seminarium znajdziecie Pastwo w oficjalnym zaproszeniu: LINK

 • 4 listopada - Zapraszamy serdecznie do udziau w bezpatnej III edycji konferencji o GZM pt.: "Aktualne problemy i wyzwania Górnolsko - Zagbiowskiej Metropolii" (tryb stacjonarny). Miejsce: Hotel Vienna House Easy Katowice, Godz. 10:30-15:30.

  » Oficjalne zaproszenie: LINK
  » Program ramowy: LINK
  » Skad Rady programowo–naukowej: LINK

 • 28 padziernika br. w godz. 16:00 - 18:30 odbdzie si debata pt. "INNOWACYJNO W GOSPODARCE SZANSE I BARIERY" w trybie zdalnym na platformie Zoom oraz na Facebook-u. 

  » Oficjalne zaproszenie:  LINK 
  » Link do spotkania: LINK 

 • Szanowni Pastwo,
  XXII Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, który odby si w Warszawie 18 padziernika 2021 r., wybra nowe wadze PTE. Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zosta prof. dr hab. Marian Gorynia.

   

 • Na XXII Zjedzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zostay wybrane nowe wadze do: Zarzdu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Sdu Koleeskiego oraz Rady Naukowej.

  » Pena lista nowo wybranych czonków:  LISTA
  » Uchwaa programowa:  LISTA
  » Galeria zdj: LISTA

 • Z satysfakcj informujemy, e XXII Zjazd Krajowy PTE nada prof. dr hab. Elbiecie Mczyskiej, w uznaniu Jej wybitnych dokona dla Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, najwysz godno Prezesa Honorowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 • Szanowni Pastwo,
  P.T. CZONKOWIE, DZIAACZE, PRACOWNICY, SPONSORZY   I SYMPATYCY POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO,  

  z dniem 18 bm. koczy si moja kadencja jako prezesa PTE. W czasie  mojego prezesowania w PTE, wprowadzona zostaa   bowiem (z mojej inicjatywy)    zasada  kadencyjnoci.

  W zwizku z tym Pragn niniejszym najserdeczniej podzikowa Pastwu za wieloletni wspóprac oraz niezawodne wsparcie PTE i mojej pracy, na co zawsze mogam liczy.  Bez tego nie byaby moliwa pena realizacja podejmowanych przez PTE przedsiwzi.   

  Nowe wadze PTE zostan wybrane na Krajowym Zjedzie PTE 18 bm. Ju jednak dzi, wyprzedzajco, skadam nowym wadzom yczenia wielu sukcesów, owocnych, satysfakcjonujcych dziaa i rozwijania spoecznych relacji, sucych rozkwitowi PTE.

  Z serdecznymi pozdrowieniami
  Elbieta Mczyska
   
 • Konkurs o Nagrod PTE im. Prof. Edwarda Lipiskiego w 2021 roku – rozstrzygnity.

  Nagrod przyznano prof. Janinie Godów-Legid za ksik „Polska transformacja w wietle sporów o rynek, sprawiedliwo i ekonomi”.

  Komunikat w penym brzmieniu – w zaczeniu.

 • Informacja o XXII Zjedzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

  XXII Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbdzie si 18 padziernika 2021 r. (poniedziaek) w Paacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy wiat 72.

  Poniej zamieszczamy projekty materiaów dotyczcych organizacji Zjazdu:

  » Informacja o XXII Zjedzie Krajowym - Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  » Prezesi Zarzdów Oddziaów – stan na 6.10.2021 r.
  » Porzdek obrad
  » Regulamin obrad (wraz z informacj o obsudze gosowa na tabletach, stanowic zacznik 1 do regulaminu);
  » Regulamin wyboru prezesa PTE
  » Regulamin wyboru wadz krajowych
  »Formularz Owiadczenia do podpisania przez prezesa Oddziau, wyraajcego zgod na powoanie do skadu Zarzdu Krajowego

  » „Sprawozdanie z dziaalnoci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w kadencji 2015–2021” oraz
  » Sprawozdania z dziaalnoci Oddziaów w kadencji 2015-2021

 • wiat w obliczu pandemii
  Marian Gorynia

  O pandemii przed jej niespodziewanym wybuchem nie pisa, co zrozumiae, prawie nikt. Potem, gdy nas okrutnie zaatakowaa, pisze wielu, ale niewielu czyni to z takim merytorycznym zaciciem i znajomoci rzeczy jak Profesor Marian Gorynia i jego Wspóautorzy. Najwaniejszym atutem prezentowanych rozwaa jest interdyscyplinarne ujcie problemów, Autorzy sigaj bowiem w analizach i wnioskach nie tylko do ekonomii, lecz równie do innych nauk spoecznych. Ten tom - cho skromny objtociowo, ale za to obfity w treci - udziela sporo odpowiedzi na nurtujce nas pytania i inspiruje do przemyle o tym, co nas czeka dalej. Prof. Grzegorz W. Koodko

 • POLITYKA SPOECZNA

  Miesicznik powicony pracy i sprawom socjalnym. Ukazuje si od 1974 roku. Pismo punktowane.
  • Pandemiczne zmiany w formach zatrudnienia
  • Wady i zalety pracy zdalnej i jej uwarunkowania
  • Partycypacja pracownicza – instytucja rady pracowników
  • Jak zwykle...
           Diariusz polityki spoecznej

  Cay numer: Otwórz 

 • XIII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego

  Ju we wrzeniu spotkamy si na kolejnej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC) #EEC2021. Ponad sto debat powiconych najaktualniejszym zagadnieniom, kilkanacie bloków tematycznych, sesje w ramach European Tech and Start-up Days, trzy dni wypenione dyskusjami, prezentacjami, spotkaniami, wymian dowiadcze polityków, przedstawicieli europejskich rzdów, midzynarodowego grona inwestorów i przedsibiorców reprezentujcych róne brane gospodarki – 13. ju edycja #EEC2021 odbdzie si w dniach 20-22 wrzenia 2021 r. Serdecznie zapraszamy równie Pastwa do udziau! Udzia moliwy tylko po rejestracji na stronie ➡ Rejestracja  

  Wydarzenie mona równie ledzi na rónych portalach spoecznociowych:

  Facebook        Linkedin        Twitter        YouTube

   

 • Seminarium polsko-niemieckie pt. "Spoeczna Gospodarka Rynkowa w dobie pandemii"

  Spotkanie online transmitowane bdzie na Facebook-u w:
  >> w jzyku polskim: Facebook Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego ZK
  >> w jzyku niemieckim: Facebook Fundacji Konrada Adenauera

  Wicej informacji znajd Pastwo w programie konferencyjnym.

 • WARUNKI YCIA NADMIERNIE ZADUONYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE Agnieszka Waga, Grzegorz Waga, Ryszard Kowalski

  Gównym celem ksiki jest diagnoza warunków ycia nadmiernie zaduonych gospodarstw domowych w Polsce. Realizacja tego celu pozwolia na zmniejszenie luki w zakresie bada nad konsekwencjami zaduania si gospodarstw domowych. Ambicj autorów byo opracowanie swoistego studium nadmiernie zaduonych gospodarstw domowych oraz ich warunków ycia, przy czym projekt ten zosta ukierunkowany nie tylko na kompleksow ocen i weryfikacj empiryczn sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, ale take usystematyzowanie kwestii terminologicznych i metodycznych.

 • W dniu 26.08.2021 r. gomi programu Pytanie na niadanie (w TVP 2), bya dwójka laureatów XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i zotych medalistów Midzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej - Kinga Gruszka i Szymon Florek.

  Nagranie z programu dostpne jest dostpne jest tutaj

 • "Mamy nie tylko dug, ale i majtek". Odpowied na "licznik Balcerowicza"

  Grupa ekonomistów i ekonomistek uruchomia w centrum Warszawy tablic, która ma nam ilustrowa, e pastwo to nie tylko dug. To take szkoy, szpitale czy drogi. Tablica ma by odpowiedzi na synny "licznik Balcerowicza".
  Czytaj wicej

 • Konkurs trwa ❗️ W imieniu Narodowego Banku Polskiego serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy w II edycji konkursu "Uczelnie Szkoom – o finansach z NBP" 🏢

  Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i realizacji innowacyjnego projektu edukacyjnego popularyzujcego wiedz na temat zarzdzania finansami osobistymi wród uczniów klas VII i VIII szkó podstawowych i modziey szkó ponadpodstawowych.

  Termin nadsyania wniosków upywa 30 wrzenia 2021 r. Kada ze zwyciskich uczelni bdzie moga otrzyma nawet 100 tys. z dofinansowania na realizacj projektu 💸

  Wicej informacji: LINK

 • Historyczny sukces polskiej reprezentacji na IV Midzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej!

  1 sierpnia zakoczyy si zmagania IV Midzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej. W trwajcych od 26 lipca br. zawodach uczestniczyo blisko 220 uczniów z 44 pastwa wiata. Gospodarzem finaów by Uniwersytet w Rydze (otwa). Ze wzgldu na sytuacj epidemiologiczn zawody odbyway si w formule zdalnej. Midzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna skada si z trzech bloków: podstawy finansów, ekonomia oraz business case.

  Polsk na IV Midzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej reprezentowaa pitka najlepszych laureatów XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Trwajce tydzie zmagania zakoczy si historycznym sukcesem modych ekonomistów z Polski. Nasi reprezentanci zdobyli pi medali. Zote medale zdobyli: Szymon Florek ( VIII Liceum Ogólnoksztaccego w Warszawie) oraz Kinga Gruszka (Uniwersyteckie Liceum Ogólnoksztacce w Toruniu). Srebrne medali zdobyli: Dawid Krzykawski (II Liceum Ogólnoksztacce w Krakowie), Wiktor Sobiecki (II Liceum Ogólnoksztacce w Warszawie) oraz Oliwer Wirkus (III Liceum Ogólnoksztacce w Gdyni).

  Dodatkowo, modzi ekonomici z Polski zdobyli dwa tytuy „Best in Economics” – Szymon Florek oraz Kinga Gruszka. Tytu ten przyznawany jest piciu najlepszym uczestnikom w czci „ekonomia”. Jak przystao na laureatów, prawdopodobnie, najstarszej olimpiady ekonomicznej na wiecie reprezentanci Polski wygrali druynow klasyfikacj w czci ekonomia. Kolejna miejsca w druynowej klasyfikacji czci ekonomia zajli uczniowie z Brazylii (2 miejsce) i Rosji (3 miejsce).

  Generaln klasyfikacj druynow IV Midzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej wygraa Brazylia. Podium uzupeniy reprezentanci Kanady (2 miejsce) i USA (3 miejsce). Druynie z Polski do podium klasyfikacji generalnej zabrako 2 punktów (5 miejsce). Indywidualnie najwyszy wynik uzyska Andy Wei (Kanada).

  Team leaderami reprezentacji Polski s: Prof. dr hab. Stanisaw Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz mgr Radosaw lusarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

  Udzia reprezentacji Polski w Midzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej jest finansowany ze rodków pochodzcych z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dzikujemy równie naszym partnerom: PLL LOT oraz Giedzie Papierów Wartociowych w Warszawie.

 • Message from IEA President Dani Rodrik

  Are you or someone else you know teaching an online or hybrid Economics course this Fall? Then please read on.

  The IEA and the Remote Student Exchange (RSE) initiative are pleased to invite university professors and instructors to open their existing courses in the fall semester 2021 to remote guest students from low- and middle income countries.

  More information: LINK

 • W dniu dzisiejszym (26 lipca) rozpoczyna si Midzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna. Zmagania modych ekonomistów z caego wiata potrwaj do 1 sierpnia br. Gospodarzem zawodów jest Uniwersytet w Rydze (otwa). Ze wzgldu na sytuacj epidemiologiczna zawody odbywaj si w formule zdalnej. Polsk na Midzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej reprezentuj laureaci XXXIV OWE:

  1. Kinga Gruszka (Uniwersyteckie Liceum Ogólnoksztacce w Toruniu)
  2. Szymon Florek (VIII Liceum Ogólnoksztacce w Warszawie)
  3. Dawid Krzykawski (II Liceum Ogólnoksztacce w Krakowie)
  4. Wiktor Sobiecki (II Liceum Ogólnoksztacce w Warszawie)
  5. Oliwer Wirkus (III Liceum Ogólnoksztacce w Gdyni)

  Ceremonia otwarcia Olimpiady odbya si dnia 26 lipca. Zapraszamy do obejrzenia ceremonii (ceremony.ecolymp.org)

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wraz z Polskim Towarzystwem Wspópracy z Klubem Rzymskim serdecznie zaprasza do uczestnictwa w debacie w cyklu seminariów „FORUM MYLI STRATEGICZNEJ” oraz konwersatorium „CZWARTKI U EKONOMISTÓW.

  Debata pt. "Przyszo pracy w warunkach globalizacji" odbdzie si dnia 15 lipca 2021 r. o godz. 16:00 w trybie zdalnym na platformie Zoom.

  Wicej informacji w zaproszeniu: LINK
  Link do debaty: LINK

  Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) oddaje do rk Czytelników monografi dotyczc fundamentalnych zagadnie z zakresu nauk ekonomicznych oraz praktyki spoecznogospodarczej. Przedstawiane w tej publikacji analizy wspóczesnych trendów w teorii ekonomii z uwzgldnieniem jej filozoficznych podstaw wskazuj zarazem na wspózalenoci midzy teori ekonomiczn a rzeczywistymi przemianami w yciu spoeczno gospodarczym i ewolucj modeli adu spoeczno gospodarczego, w tym modeli kapitalizmu. Ewolucja ta pozostaje zarówno w cisym zwizku z procesami ustrojowej transformacji w Polsce, jak i z przyszymi, moliwymi kierunkami przemian spoecznogospodarczych.

  Strona ksigarni: ksiazkiekonomiczne.pl

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne serdecznie dzikuje Mecenasom i Darczycom wydania monografii, którymi s:
  Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu.
   

 • W dniu 18 czerwca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbya si uroczysta gala medalistów olimpiad midzynarodowych. Gospodarzami spotkania byli Prof. Przemysaw Czarnek (Minister Edukacji i Nauki) oraz Pani Justyna Orowska Penomocnik Prezesa Rady Ministów ds. GovTech. Na gal zaproszenia zostali medalici III Midzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej:

  1. Jakub aszkowski – zoty medalista oraz zdobywca tytuu „Best in Economics”
  2. Maksymilian Mucha – srebrny medalista
  3 Mateusz Gil – srebrny medalista
  4. Piotr Kaczyski – brzowy medalista

  W trakcie trwania gali wyrónieni zostali nauczyciele przygotowujce olimpijczyków do zawodów midzynarodowych, w tym Pan mgr Piotr Wróbel (VII Liceum Ogólnoksztacce im. Z. Nakowskiej w Krakowie). Pamitkowy dyplom otrzymali równie przedstawiciele Komitetów Gównych zaangaowanych w rywalizacj na szczeblu midzynarodowym. Komitet Gówny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej reprezentowa mgr Radosaw lusarczyk (koordynator i team leader reprezentacji). Gala wrczenia nagród poczona bya poczona z warsztatami innowacyjnoci.

  Warto zauway, e cznie reprezentanci Polski na zawodach midzynarodowych zdobyli w roku szkolnym 2019/2020 w sumie 21 medali (2 zote, 11 srebrnych i 8 brzowych). W skad tego dorobku wchodz 4 medale (1 zoty, 2 srebrne i 1 brzowy) zdobyte przez reprezentacj modych ekonomistów na III Midzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej.

  Liczymy, e równie kolejne edycje Midzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej bd udane dla Naszych reprezentantów. Uczestnictwo modych polskich ekonomistów w midzynarodowych zmaganiach jest finansowane ze rodków pochodzcych z dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Partnerem reprezentacji Polski modych ekonomistów jest PLL LOT.

  Wicej informacji na temat gali: LINK

 • Serdecznie zapraszamy dnia 24 czerwca 2021 r. o godzinie 16:00 na debat pt.:

  "JAK BUDOWA KONCERNU MULTIENERGETYCZNEGO ORLEN-LOTOS-PGNIG WPYNIE NA POLSK GOSPODARK?" 

  Wicej informacji w: zaproszeniu oraz informacji prasowej 
  Zapis audio wizualny z debaty: YouTube

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wraz z Polskim Towarzystwem Wspópracy z Klubem Rzymskim serdecznie zaprasza dnia 23 czerwca 2021 r. o godz. 11:30 – 14:00 do uczestnictwa w debacie w ramach cyklu Forum Myli Strategicznej

  nt. Zdrowie – jaki model polityki zdrowotnej po pandemii?

  » Szczegóy programu w zaproszeniu: LINK
  » List Pana Andrzeja Madeja: LINK
  » Zapis wideo z konferencji: LINK

  Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

  ---

 • Serdecznie zapraszamy do wzicia udziau w organizowanym przez Stae Przedstawicielstwo RP przy OECD wirtualnym seminarium pt. „Public Spending and the Role of the State", które odbdzie si w dniu 24 czerwca w godz. 14:00-15:30.
   
  Seminarium bdzie powicone zagadnieniu efektywnoci wydatków publicznych i wielkoci pastwa — zagadnieniom dugofalowym, wymagajcym refleksji take w momencie, gdy uwaga decydentów politycznych i obserwatorów ycia gospodarczego koncentruje si na kwestiach pokonania pandemii COVID-19, skutecznej realizacji polityk antykryzysowych i zaplanowania efektywnych planów odbudowy.

  Wicej informacji: Program spotkania

 • Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN uprzejmie zapraszaj na wspólnie organizowane seminarium

  nt. POLSKA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA
  - PRZESANKI, SZANSE I ZAGROENIA

  Seminarium odbdzie si w formie zdalnej (on-line) na platformie MS Teams w dniu 15 czerwca b.r. (wtorek), a przewidywany czas trwania: godz. 12.00 -14.30.
  Wystpienia merytoryczne wygosz:
  - Prof. Andrzej Szablewski (dyrektor INE PAN), Transformacja energetyczna - dokd i jak szybko?
  - Prof. Bogusaw Fiedor (przewodniczcy KNE PAN, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu), Niemiecka Energiewende - lekcje dla Polski?
  - Pan Grzegorz Winiewski (prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej), Rola energetyki odnawialnej w transformacji energetycznej w Unii Europejskiej i w Polsce
  Moderatorzy seminarium: Prof. Marian Gorynia, przewodniczcy RN PTE i Prof. Walenty Poczta – wice-przewodniczcy KNE PAN

  Szczegóy programu w zaproszeniu: LINK
  Zapis wideo: LINK

 • Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddzia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze oraz Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego uprzejmie zapraszaj na sympozjum naukowe pt.

   ZWIZEK EKONOMII ZE SPORTEM W CZASACH PANDEMII, PRZED I PO

  Sympozjum odbdzie si w formie zdalnej (on-line), 11 czerwca (w pitek)
  o godz. 11:00 Przewidywany czas trwania: 3 godziny.

  Program sympozjum i Formularz zgoszeniowy dostpne s na stronie: konferencja.ptezg.pl

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wraz z Polskim Towarzystwem Wspópracy z Klubem Rzymskim serdecznie zaprasza do uczestnictwa w debacie w ramach cyklu Forum Myli Strategicznej

  Wyzwania edukacyjne - jaki model edukacji?

  9 czerwca 2021 r. o godz. 11:30 – 14:00
  w trybie zdalnym na platformie Zoom

  Link do seminarium 

  W debacie udzia wezm:
  » prof. dr hab. Marian Gorynia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
  » prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
  » prof. dr hab. Elbieta Mczyska (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)
  » prof. dr hab. Marek Rocki (Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie)
  » dr Tadeusz Smuga (Redakcja Ekonomisty)

  Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

   W kontekcie kontrowersji wokó patnoci za publikacje artykuów naukowych, informujemy, e nie wszystkie czasopisma temu ulegaj, czego przykadem s:
  American Philatelic Congress

  (teksty prof. Juliana Auleytnera: Beginnings of the post in the independent Republic of Poland [w:] The Congress Book 2016, ISSN 0271 – 390X, ss.15 – 53; Postal communication in Haller's Blue Army 1917-1919 [w:] The Congress Book, ISSN 0271-390X, ss. 152-18)
  The Royal Philatelic Society London

  (tekst prof. Juliana Auleytnera: The Gems of Polish Philately. Polish Local Issues 1918-19. Overprints on 'Germania', Austro-Hungarian and Ukrainian Stamps [w:]. The London Philatelist, June 2021, ss.259 – 271)


   

 • Zawody III stopnia (centralne) XXXIV OWE  

  W dniach 21-23 maja 2021 r. odbyy si zawody III stopnia (centralne) XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

  Ze wzgldu na pandemi koronawirusa SARS-CoV-2 odbya si ona w formule czciowo zdalnej.

  Cz pisemna zawodów centralnych odbya si w formule stacjonarnej w dniu 21 maja 2021 r. Zawody odbyy si w miejscowoci bdcej siedzib waciwego (dla uczestnika) Komitetu Okrgowego. Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawizujcym do hasa przewodniego Olimpiady oraz rozwizywali: zadanie analityczne i 30 pyta testowych wielokrotnego wyboru.

  Cz ustna zawodów odbya si w formule zdalnej w dniu 23 maja 2021 r. Kady uczestnik podczas czci ustnej egzaminu odpowiada na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pyta oraz prezentowa wskazany przez jury jeden z piciu wczeniej zadanych tematów.

  XXXIV edycj OWE wygraa Pani Kinga Gruszka
  z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnoksztaccego w Toruniu.

  Wicej informacji na stronie internetowej Olimpiady www.owe.pte.pl

 • 28 - 29 czerwca - V Midzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Rozwój Spoeczno-gospodarczy w Teoriach Ekonomicznych pt.: "Anatomia kryzysu"
  Wicej

 • Seminarium pt. "Konkurencyjno (czyli ucieczka do przodu) i jej skutki dla Polski – wykluczenie czy partycypacja?" odbdzie si 12.05.2021 o godzinie 12:00 w trybie zdalnym na platformie Zoom. Moderatorem seminarium bdzie Prof. Elbieta Mczyska. 

  » Zaproszenie
  » Jacek Tomkiewicz - Jak to jest z nasz konkurencyjnoci?
  » Kazimierz Kosiski - Rozwój konkurencyjnoci gospodarek

  » Udostpniamy obszerne nagranie audio video - Youtube 

 • 24.04.2021 - XVIII edycja projektu Festiwal BOSS: "Odkryj swoje BOSSkie oblicze"

  Podczas wydarzenia XVIII edycji Festiwalu BOSS mielimy zaszczyt goci Pana prof. dr. hab. Mariana Gorynia. W trakcie prelekcji poruszone zostay wybrane aspekty, odnoszce si do wyników gospodarki polskiej w roku 2020. Uczestnicy dowiedzieli si jak zmienia si warto PKB, stopa bezrobocia oraz jak ksztatowaa si inflacja. Przedstawiony zosta take obraz gospodarki polskiej po spadku poziomu inwestycji.

  Wicej

 • Czonek PTE Honorowym Obywatelem Koszalina!

  Serdecznie gratulujemy Panu dr Eugeniuszowi uberowi, czonkowi Oddziau PTE w Koszalinie, uzyskania tytuu Honorowego Obywatela Koszalina. Jestemy bardzo dumni i zaszczyceni, e tak wyjtkowy czowiek naley do naszej spoecznoci PTE.

  dr Eugeniusz uber

 • Kasyno Klimatyczne. Ryzyko, niepewno i ekonomia globalnego ocieplenia.

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddaje do rk Czytelników kolejn ksik opublikowan w ramach serii wydawniczej „Noblici z ekonomii”. Nordhaus dowodzi w niej, e „globalne ocieplenie to wielkie zagroenie dla ludzkoci i caej przyrody”, ale zarazem identyfikuje moliwoci przeciwdziaania temu. Formuuje bowiem pomocne rekomendacje, metody i narzdzia moliwe do zastosowania na krajowych oraz ponadnarodowych szczeblach gospodarki, polityki i ycia spoecznego.

   Sponsorami wydania publikacji s: PKN Orlen, PKO Bank Polski, Bank Ochrony rodowiska 

  Strona ksigarni: ksiazkiekonomiczne.pl

 • Wpyw COVID-19 na finanse.
  Polska perspektywa.

  Magorzata Zaleska

  Ksika prezentuje wpyw pandemii COVID-19 na finanse, ze szczególnym uwzgldnieniem sektora bankowego, w tym zmiany relacji bank-klient, jak równie dostpnoci i ceny kredytów. Ponadto w ksice zaprezentowano bezprecedensowe dziaania polskiego banku centralnego, w tym uruchomienie po raz pierwszy programu luzowania ilociowego. Pandemia COVID-19 zaskoczya wiat zarówno w zakresie skali, czasu, przebiegu jak i konsekwencji.

 • The Quest for Development Success
  Bridging Theoretical Reasoning with Economic Practice.

  Grzegorz W. Koodko

  Wicej informacji na stronie: rowman.com

 • Zmieniajcy si wiat a globalizacja.

  red. Jerzy Kleer, Konrad Prandecki
  wyd. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN

  Wicej informacji na stronie: prognozy.pan.pl

 • Profesor Grzegorz W. Koodko zaprasza 1 kwietnia 2021 r. w godz. 15:30-20:00 na konferencj naukow pt. „Czy wiemy, dokd zmierzamy?”, zorganizowan (online) w zwizku z Jubileuszem Profesora Andrzeja K. Komiskiego
  Wicej informacji o wydarzeniu na stronie - Informator konferencyjny     
    

   

 • Webinarium 21.04.2021 r. - Koniec historii czy koniec kapitalizmu?

  Szanowni Pastwo, serdecznie zapraszamy do udziau w webinarium nt. "Koniec historii czy koniec kapitalizmu? Kierunki i granice ewolucji kapitalizmu", które odbdzie si online 21 kwietnia br. na platformie Zoom w godz. 12.00-14.00. Zapraszaj Wspóorganizatorzy, którymi s: Fundacja im. Friedricha Eberta, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Uczestnictwo w webinarium wymaga wczeniejszej rejestracji:

  Zoom

  Link do uczestnictwa w webinarium osobom zarejestrowanym zostanie przesany odrbnie przed debat. Debata bdzie tumaczona symultanicznie na jzyk niemiecki i polski i transmitowana na ywo za porednictwem platformy Zoom.

  W zacznikach poniej:
  - zaproszenie,
  - plakat,
  - notka biograficzna prof. P. Bofingera,
  - tekst nadesany przez prof. S. Gomuk,
  - tekst nadesany przez prof. M. Goryni,
  - tekst nadesany przez prof. R. Rapackiego,
  - tekst prof. Elbiety Mczyskiej.


 • Mentoring dla przyszoci
  progresywna sie wsparcia

  Kliknij i wypenij ankiet

  Projekt majcy na celu spotkanie profesjonalistów o progresywnych pogldach ze studentami i absolwentami kierunków ekonomiczno-finansowych, którzy chcieliby rozwija swoje kompetencje w biznesie. Program pozwala wymieni dowiadczenia i konfrontowa wiedz akademick z praktyk gospodarcz. Przez swoj konstrukcj uatwia pierwsze kroki w profesjonalnym rodowisku, z drugiej strony umoliwia wzbogacenie debaty publicznej i budowanie gospodarki, która jest bardziej odpowiedzialna spoecznie.

  Przeczytaj wicej na stronie: mentoringdlaprzyszlosci.pl

 • Mamy przyjemno zaprosi Pastwa na konferencje która odbdzie si dnia 25.03.2021 o godz. 10:00

  Faculty of Humanities Nicolaus Copernicus University in Toru invite to participate in the International Conference “A Review of Changes. 70 years of the People’s Republic of China in an Interdisciplinary Perspective” Toru, March 25–26, 2021

  Keynote lecture Professor Grzegorz W. Kolodko

  chinyumk.wordpress.com

  The two-day conference – rich in numerous themes (PDF) – is held online. Access to the conference opening session and inaugural lecture is available here: Zoom

  -- 

 • POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ogasza
  przeprowadzenie w 2021 roku XXX edycji
  Konkursu o Nagrod PTE im. prof. Edwarda LIPISKIEGO
  za prac wnoszc nowe wartoci do teorii ekonomii.

  Termin skadania wniosków upywa 31 maja 2021 r.

  Szczegóowe informacje:

  » Ogoszenie
  » Uchwaa z Regulaminem Konkursu

   -- 

 • W dniu 11 czerwca 2021r. z wykorzystaniem platformy MS TEAMS lub ZOOM odbdzie si XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wspóczesne problemy ekonomii, zarzdzania, finansów, ubezpiecze i bankowoci, edycja V zorganizowana przez Wydzia Nauk Spoecznych, Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Pocku.

  Program konferencji przewiduje obrady od godz. 10.00 do 17.00.

  Po wicej informacji zapraszamy na stron: mazowiecka.edu.pl

 • Z wielk przyjemnoci zapraszamy do Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Ekonomiczne skutki pandemii - edycja II".

  Spotkanie rozpoczyna si o godzinie 10:30 dnia 21.04.2021r. - Zaproszenie online

 • Zapraszamy do zapoznania si z bestsellerem naszej ksigarni w nowym wydaniu pt.
  Zowi frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa II.

  Strona ksigarni: ksiazkiekonomiczne.pl

 • Economicus 2020 - nagrody. 

  Z satysfakcj informujemy, e opublikowana w 2019 r. przez Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego praca pt.

  „Poza PKB. Mierzmy to, co ma znaczenie dla rozwoju spoeczno-gospodarczego”,
  autorzy: Joseph Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi, Martine Durand, tum. Zbigniew Matkowski

  zdobya III miejsce w konkursie Economicus 2020 w kategorii “najlepsza zagraniczna ksika ekonomiczna przetumaczona na jzyk polski”.

  Wicej informacji na stronie: gazetaprawna.pl

   

   

  Economicus 2020 - nominacje

  Z satysfakcj informujemy, e w konkursie Economicus 2020 zostay nominowane do nagrody dwie publikacje wydane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

  W kategorii “najlepsza ksika szerzca wiedz ekonomiczn” nominowana zostaa opublikowana w 2020 r. monografia pt.

  „Spoeczna gospodarka rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przeomu”
  pod red. Elbiety Mczyskiej i Piotra Pysza

  Natomiast w kategorii “najlepsza zagraniczna ksika ekonomiczna przetumaczona na jzyk polski” nominowana zostaa publikacja z 2019 r. pt.

  „Poza PKB. Mierzmy to, co ma znaczenie dla rozwoju spoeczno-gospodarczego”,
  autorzy: Joseph Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi, Martine Durand, tum. Zbigniew Matkowski.

  Wicej informacji na stronie: rynek-ksiazki.pl

 • Serdecznie zapraszaj na 99. urodziny Profesora Wadysawa Bartoszewskiego

  Fundacja Konrada Adenauera
  Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spoecznych i Szkole
  Instytut im. Wadysawa Bartoszewskiego
  Modzieowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego
  oraz
  Entropia Sowa

  Rozmowie towarzyszy bdzie prezentacja zdj nawizujcych do tematu Urodzin oraz nagranie niespodzianka przygotowane przy MDK przy ul. azienkowskiej 7.
  Transmisja wydarzenia odbdzie si na kanale YouTube Entropia SowaLink do transmisji.

  Rozmowa bdzie tumaczona symultanicznie na jzyk polski i angielski.

 • Szanowni Pastwo,
  mamy przyjemno poinformowa, i we wtorek 23 lutego 2021 r. o godzinie 9:00 w szkoach w caej Polsce odby si etap okrgowy XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do etapu zostao zakwalifikowanych 400 uczniów ze 183 szkó. Zawody okrgowe miay charakter pisemny i skaday si z trzech elementów:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawizujcego do hasa przewodniego Olimpiady,
  • zadania z analizy finansowej,
  • 30 pyta testowych (kade z jedn prawidow odpowiedzi).

  Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okrgowych XXXIV OWE. 

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza na debat pt. "Czy lepszy kapitalizm jest moliwy, czyli wokó Maej Degeneracji".

  Czy bdziemy mie w Polsce pastwowy kapitalizm? Czy wolny rynek niszczy sprawiedliwo spoeczn i czy to zjawiska takie jak przywileje fiskalne s winne jego skrzywienia? Podatki liniowe, czy progresywne – jak drog powinni pój polscy decydenci? O tych i innych ekonomicznych wtkach bd dyskutowa prof. Elbieta Mczyska, dr hab. Robert Gwiazdowski, dr Maciej Bukowski, Piotr Wójcik, Stefan Skowski.

  Debata odbdzie si 18.02.2021 o godzinie 18:00 na serwisie: Youtube

 • Czy kady powinien mie udzia w bogactwie spoeczestwa? Czy moemy stworzy bardziej sprawiedliwy wiat, przyznajc kademu gwarantowany dochód? Co to oznaczaoby dla naszego zdrowia, dostatku i szczcia?

  Regularne wiadczenie pienine dla kadego obywatela – to wanie dochód podstawowy. Jakie skutki przynosi w zakresie gospodarki, biedy, pracy? Jakie argumenty mona wysun przeciwko tej idei? I dlaczego nie mona duej czeka z jej wprowadzeniem w ycie? Na te i wiele innych pyta odpowiada w swojej przystpnej ksice Guy Standing, który od ponad trzydziestu lat gra pierwsze skrzypce w dyskusji o dochodzie podstawowym.

 • Komputerowa edycja dokumentów
  Autorzy: Andrzej Blikle, Jarosaw Deminet


  Dowiedz si wicej na stronie: moznainaczej.com.pl

 • Serdecznie zapraszamy 2 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 11.00. do uczestnictwa w kolejnym seminarium wspóorganizowanym przez Rad Naukow Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

  Temat: „FINANSE PUBLICZNE PO COVID-19”

  Wspóorganizatorzy zaprosili piciu byych, wysokiego szczebla polityków rzdowych, którzy zostali poproszeni o zaprezentowanie pogldów na temat wyzwa i zagroe dla finansów publicznych i rozwoju gospodarczego.

  Seminarium odbdzie si w trybie online na platformie MS Teams. Prosimy, wczajc si do spotkania, w polu "Nazwa" wpisa pene imi i nazwisko. Do spotkania mona doczy klikajc w link poniej lub link zawarty w zaczonym zaproszeniu.

  Zaproszenie
  Youtube - Zapis transmisji

  ---

  Spotkanie aplikacji Microsoft Teams Docz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej
  Kliknij tutaj, aby doczy do spotkania
  Dowiedz si wicej | Opcje spotkania

    

 • Zapraszamy do zapoznania si z ofert sprzeday naszych ksiek na stronie: ksiazkiekonomiczne.pl

 • W „Trybunie” nr 259-261 (30 grudnia 2020 – 3 stycznia 2021) zosta opublikowany artyku prof. Elbiety Mczyskiej i prof. Piotra Pysza pt. Czy spoeczna gospodarka rynkowa si sprawdza?, a w numerze 5 (10 stycznia 2021) kolejny artyku tych samych autorów pt. Zacznij od Keynesa. Opublikowane teksty stanowi - dokonane przez Redakcj „Trybuny” - skróty Wstpu do monografii „Spoeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przeomu”, red. nauk. Elbieta Mczyska, Piotr Pysz, Warszawa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 2020. Niestety, w „Trybunie” nie zostaa podana informacja o tekcie ródowym, a take nie zaznaczono dokonanych przez Redakcj, licznych i znaczcych, skrótów treci oraz wprowadzonych zmian dotyczcych akapitów i szyku wyrazów w zdaniach. Artykuy s przedstawiane w „Trybunie” jako „analizy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”. Takie stwierdzenie jest nieprawdziwe i wprowadza czytelników w bd. Tre tekstu nie bya uzgadniana z Zarzdem, ani innymi czonkami PTE. Autorami Wstpu i wniosków w nim przedstawionych s wycznie prof. Elbieta Mczyska i prof. Piotr Pysz. PTE skierowao w tej sprawie pismo do Redaktora naczelnego „Trybuny”, Piotra Gadzinowskiego.
 • stycze 2021 - zostaa powoana Rada Naukowa Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER na kadencj 2021-2030. Przewodniczcym Rady zosta Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Jose Ramos-Horta, a do udziau w tym gronie zaproszeni zostali wybitni uczeni z wszystkich kontynentów, wród nich prof. Elbieta Mczyska, prezes PTE i prof. Marian Gorynia, przewodniczcy Rady Naukowej PTE. Sylwetki czonków Rady przedstawione zostay na portalu TIGERa. Informacja na ten temat jest równie opublikowana m.in. na portalu Forum Akademickie.   
 • Mona inaczej to strona osobista Andrzeja Jacka Bliklego. Portal stanowi repozytorium rónego rodzaju materiaów,  przygotowanych (gównie przez autora, ale nie tylko) na róne okolicznoci i z myl o rónych adresatach. Witryna jest podzielona na nastpujce sekcje: Szkolenia on-line, Ksika i artykuy, A Teal Doctrine of Quality, Spotkania otwarte, Konwersatorium TQM, Denotational engineering, Publicystyka, Co przeczytaem, Caa reszta.
 • Wyrazy wielkiego uznania dla

  Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

  z okazji

  jubileuszu 40-lecia

  za dotychczasowy dorobek naukowy i dydaktyczny wraz z yczeniami kolejnych sukcesów w rozwijaniu nauk ekonomicznych i upowszechnianiu ich osigni skada Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

  Serdeczne gratulacje!

   

  Jubileuszowe wystpienie podczas spotkania z okazji 40-lecia INE PAN autorstwa Jerzego Osiatyskiego pt.

  Gospodarczy i polityczni luminarze Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN wspomnienie na czterdziestolecie

  Kliknij tu i przeczytaj

  --

 •  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytuów (1991–2020) Pobierz  
   
   
 • Zgromadzenie Ogólne prestiowego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (SOCIETAS SCIENTIARUM VARSAVIENSIS), którego pocztki sigaj roku 1800 i majcego sw siedzib w historycznym Paacu Staszica w Warszawie, wybrao 35 nowych czonków. Rekomendowani przez Wydziay uczeni musieli przekroczy ogromnie wysoki statutowy próg 2/3 wanych gosów. W gronie nowo wybranych czonków Towarzystwa znalaz si prof. Grzegorz W. Koodko.

  GRATULUJEMY!

  --

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Czstochowie objo patronatem seminarium naukowe pt. „O Noblu w Zarzdzaniu – Paul R. Milgrom i Robert B. Wilson" organizowane na Wydziale Zarzdzania Politechniki Czstochowskiej Seminarium poczone jest z panelem dyskusyjnym dotyczcym znaczenia osigni Laureatów dla nauk o zarzdzaniu.

  Gównym celem seminarium jest przyblienie sylwetek oraz wiodcych osigni naukowych tegorocznych Laureatów Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych.

  Wydarzenie to bdzie kolejnym (ju czwartym) z cyklu spotka naukowych pt. „O Noblu na Zarzdzaniu" organizowanym przez SKN „FaMa” Business Leaders Club na Wydziale Zarzdzania. Seminarium realizowane bdzie w formule on-line przy wsparciu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz programów „Nowoczesne Zarzdzanie Biznesem” i „Bankowo. Finanse. Samorzd. Wiedza on-line”. Przyjta formua seminarium pozwolia nam nakoni do udziau w tym dorocznym spotkaniu naukowym profesorów spoza naszej Uczelni, co dodatkowo wzbogaci jego warto merytoryczn.

  Seminarium naukowe odbdzie si 11 grudnia 2020 r. w godz. 10.00 – 12.00 - platforma clickmeeting- udostpniona przez partnera seminarium CPBiI. tj.:
  Link do seminarium

  ---

 • Szanowni Pastwo, tej wiosny zostao uruchomione forum dyskusyjne zatytuowane „From Virus to Vitamin”. Celem jest znalezienie sposobów na uczynienie wiata lepszym po pandemii. Zapraszamy do zapoznania si z materiaami - Observatoire de la finance

  ---

 • Magazyn Teraz Polska - Polska w czasie przeomu.
  Nr 2 (34), 2020

  W magazynie midzy innymi rozmowa z prof. Elbiet Mczysk oraz prof. Piotrem Wachowiakiem.
  Pobierz za darmo

  --- 

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przedstawia pierwsz z serii wydawniczej „Ekonomici dla rozwoju” monografi pt. „Nauki ekonomiczne i wyzwania wspóczesnoci. Fundamentalne problemy w teorii i praktyce”, pod red. naukow Bogusawa Fiedora, Mariana Goryni i Elbiety Mczyskiej. Monografia jest pokosiem X Kongresu Ekonomistów Polskich, który odby si w Warszawie 28-29 listopada 2019 r. Publikacja zostaa wydana przy finansowym wsparciu Fundacji PGNiG im. Ignacego ukasiewicza.

  Ksika (równie w wersji elektronicznej) dostpna jest w ksigarni internetowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego KsiazkiEkonomiczne.pl

  -- 

 • W tegorocznej edycji Kongresu, której tematem przewodnim byo „Skuteczne finansowanie oraz zarzdzanie sektorem ochrony zdrowia”, wzio udzia a 43 ekspertów z obszaru ekonomii, finansów, zarzdzania i nauk o zdrowiu.

  Gociem specjalnym konferencji by Gaetan Lafortune z OECD Health Statistics, który w ramach premiery raportu „Health at Glance: Europe 2020” przedstawi wnioski pynce z przeprowadzonych analiz.

  Program konferencji obj a 7 wyjtkowych paneli dyskusyjnych oraz prezentacje najnowszych wyników bada. Jeeli nie mogli Pastwo towarzyszy z nami przez cay czas trwania konferencji, zachcamy do zapoznania si z materiaami w serwisie YouTube:

  » Otwarcie Kongresu
  » Panel 1: Bezpieczny dla statusu zdrowotnego poziom wydatków na ochron zdrowia
  » Panel 2: Wykorzystanie analiz ekonomicznych w zarzdzaniu, finansowaniu i organizacji ochrony zdrowia
  » Panel 3: Choroby ródmiszowe puc – epidemiologia, wielodyscyplinarna opieka nad pacjentem
  » Panel 4: Finansowanie innowacyjnych terapii w polskim systemie ochrony zdrowia na przykadzie rdzeniowego zaniku mini (SMA)
  » Otwarcie II. dnia Kongresu:
  » Panel 5: WSKANIKI, INDEKSY, BENCHMARKING - wiarygodna ocena funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 
  » Panel 6: Interesariusze w systemie ochrony zdrowia – rola ekspertów z zakresu rozlicze wiadcze zdrowotnych 
  » Panel 7: Skutki ekonomiczne cukrzycy i powika cukrzycy 

   --- 

 • Kolejny midzynarodowy sukces modych ekonomistów z Polski!

  W dniach 18-20 listopada br. odbya si Europejska Olimpiada Ekonmiczna. Funkcj gospodarza zawodów peniy Wgry. Patronat nad Olimpiad obj laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Thomas J. Sargent (William R. Berkley Professor of Economics and Business at the New York University)Ze wzgldów na pandemi koronawirusa SARS-CoV-2 odbya si ona w formule zdalnej. W finaowej rundzie zmaga wzio udzia 20 uczniów szkó rednich. Tradycyjnie zawody skaday si z czci pisemnej i ustnej. W zawodach Polsk reprezentowali finalici XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:

  1. Maksymilian Mucha z VII Liceum Ogólnoksztaccego im. Z. Nakowskiej w Krakowie
  2. Jakub aszkowski z VIII Liceum Ogólnoksztaccego im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  3. Mateusz Gil z I Liceum Ogólnoksztaccego im. S. Staszica w Lublinie
  4. Micha Przybyo z V Liceum Ogólnoksztaccego im. A. Witkowskiego w Krakowie
  5. Piotr Kaczyski z VIII Liceum Ogólnoksztaccego im. Wadysawa IV w Warszawie
   

  Team Leaderami reprezentacji Polski byli: Prof. dr hab. Stanisaw Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz mgr Radosaw lusarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Funkcj koordynatora polskiej druyny peni mgr Radosaw lusarczyk.

  Fina Europejskiej Olimpiady Ekonomicznej zakoczyy si duym sukcesem polskiej reprezentacji. A dwóch naszych reprezentantów znalazo si na podium zawodów, byli to: Jakub aszkowski (2. miejsce) oraz Mateusz Gil (3. miejsce). Wysokie pozycje zajli równie Maksymilian Mucha (5. miejsce) oraz Piotr Kaczyski (9. miejsce). Najlepszym modym ekonomist okaza si Otakar Koínek z Czech (zob. tabela kocowa)

  Czonkiem jury zawodów by Prof. dr hab. Bogusaw Fiedor (Wieceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego).

  Sylwetki wszystkich zawodników dostpne s tutaj.

  Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, której wyniki stanowi podstaw wyonienia czonków reprezentacji Polski, jest sfinansowana ze rodków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  --- 

 • Zapraszamy do obejrzenia seminarium z dnia 17 listopada 2020 r. wspóorganizowanego przez Rad Naukow Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. 

  Temat seminarium:
  "PANDEMIA COVID-19 A FINANSE PUBLICZNE I STABILIZACJA MAKROEKONOMICZNA – CZY POTRZEBNA JEST ZMIANA PARADYGMATÓW?"

   

  Zapis z transmisji na: YouTube

 • Cztery etapy reanimacji gospodarki po pandemii

  Seminarium online Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, na którym dr Pawe Bukowski oraz dr Wojciech Paczos przedstawili referat pt.: Cztery etapy reanimacji gospodarki po pandemii. Do propozycji Referentów odnosi si prof. dr hab. Andrzej Wojtyna.

  YouTube

   ---

 • W dniu 18 listopada 2020 r. rozpocznie si Europejska Olimpiada Ekonomiczna. Ze wzgldów na pandemi koronawirusa SARS-CoV-2 odbdzie si ona online. Na zawodach Polsk reprezentowa bd finalici XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:

  1. Maksymilian Mucha z VII Liceum Ogólnoksztaccego im. Z. Nakowskiej w Krakowie
  2. Jakub aszkowski z VIII Liceum Ogólnoksztaccego im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  3. Mateusz Gil z I Liceum Ogólnoksztaccego im. S. Staszica w Lublinie
  4. Micha Przybyo z V Liceum Ogólnoksztaccego im. A. Witkowskiego w Krakowie
  5. Piotr Kaczyski z VIII Liceum Ogólnoksztaccego im. Wadysawa IV w Warszawie

  Opiekunami reprezentacji Polski s: Prof. dr hab. Stanisaw Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz mgr Radosaw lusarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

  W trakcie zawodów w dniu 19 listpodada o godz. 10:00 odbdzie si debata pt. Recovery from the COVID-19 Recession in Visegrad Countries. W dyskusji bdzie uczestniczy m.in. Prof. dr hab. Bogusaw Fiedor (Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego), Wicej na temat debat zob. TUTAJ

  Zmagania modych ekonomistów bd trway do 20 listopada br.

 • Serdecznie zapraszamy 17 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 12.00. do uczestnictwa w kolejnym seminarium wspóorganizowanym przez Rad Naukow Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. 

  Temat seminarium:
  "PANDEMIA COVID-19 A FINANSE PUBLICZNE I STABILIZACJA MAKROEKONOMICZNA – CZY POTRZEBNA JEST ZMIANA PARADYGMATÓW?"

  Seminarium odbdzie si w trybie online na platformie MS Teames. Prosimy, wczajc si do spotkania, w polu "Nazwa" wpisa pene imi i nazwisko.

  Do spotkania mona doczy klikajc w link poniej lub link zawarty w zaczonym zaproszeniu. Zaproszenie oraz materiay Autorów wystpie:

  » Zaproszenie 
  » Prof. S. Gomuka - wystpienie
  » Prof. S. Gomuka - aneks do wystpienia
  » Prof. S. Owsiak - wybrane tezy 
  » Prof. M. Poniatowicz - prezentacja
  » Prof. M. Zaleska - prezentacja
  » Prof. S. Gomuka - poszerzona wersja pracy seminaryjnej - wersja angielska

  ------------------------------------------

  Spotkanie aplikacji Microsoft Teams
  Docz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej.

  Links:
  » Kliknij tutaj, aby doczy do spotkania
  » Dowiedz si wicej
  » Opcje spotkania

  Zapis z transmisji na: YouTube

 • Jak pandemia Sars-Cov2 zmienia rynek pracy? – Krótko- i redniookresowy wpyw epidemii na zatrudnienie i wiat pracy w Polsce i w Niemczech.

  Podczas debaty, która odbya si 28.10 podjto prób podsumowania skutecznoci zastosowanych dotychczas w obu krajach instrumentów polityki pastwa majcej na celu ochron miejsc pracy i ograniczenia negatywnych skutków pandemii dla rynku pracy.

  » YouTube - cz.1
  » YouTube - cz.2

 • Santander International Banking Conference 2020
  Rebuilding the future: The next normal.

  Santanderibc.com

 • Konkurs o nagrod PTE im. Prof. Edwarda Lipiskiego w 2020 roku – rozstrzygnity.

  Nagrod przyznano prof. Jerzemu Hausnerowi za ksik „Spoeczna czasoprzestrze gospodarowania. W kierunku ekonomii wartoci”

   

  wydan przez Wydawnictwo Nieoczywiste w 2019 roku Komunikat w penym brzmieniu – w zaczeniu.

 • Prof. Elbieta Mczyska zoya Wyszej Szkole Menederskiej w Warszawie gratulacje z okazji Jubileuszu 25-lecia.

  Zobacz na FB

 • Serdecznie zapraszamy na webinarium organizowane przez Fundacj im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE), Komitetem Nauk Ekonomicznych oraz Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Spoecznej Polskiej Akademii Nauk na temat: "Jak pandemia Sars-Cov2 zmienia rynek pracy? – Krótko- i redniookresowy wpyw epidemii na zatrudnienie i wiat pracy w Polsce i w Niemczech".

  Link do rejestracji na webinarium: ZOOM

  Zaproszenie: Pobierz

 •  

  Spoeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przeomu:Pobierz plik

 • Nakadem Wydawnictwa Poltext ukazaa si nowa ksika Grzegorza W. Koodko zatytuowana „Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki”
  Okadka
  O ksice
  Spis treci
  Recenzja w dzienniku "Parkiet"
  Jerzy J. Wiatr - recenzja ("Europejski Przegld Prawa i Stosunków Midzynarodowych" Nr 4 2020)
  Mateusz Piskorski - recenzja ("Myl Polska" 6-13.12.2020)  

 • Ambasada Concilium Civitas

  Katedra Dziennikarstwa Collegium Civitas
  Zapraszaj na wykad

  Prof. BEATY SMARZYSKIEJ-JAVORCIK (Oxford)
  Gównej Ekonomistki Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i czonkini Concilium Civitas

  CO DALEJ Z GOSPODARK

  wtorek, 20 padziernika 2020 r., godz. 18:30
  Transmisja m.in. na wyborcza.pl i fb Concilium Civitas
  By wzi udzia w zoomowej dyskusji po wykadzie wylij zgoszenie na
  adres: kk2019@civitas.edu.pl

  Przed wykadem o 17.45 zapraszamy do wysuchania rozmowy
  prof. Smarzyskiej-Javorcik ze studentami Collegium Civitas
  transmitowanej przez studenckie Radio Paacc
  www.radiopalacc.pl

   

 • W dniach 15-16 padziernika odbya si 10. Midzynarodowa Konferencja Naukowa z serii ENTRE pt. „Bezpieczestwo finansowe i patriotyzm gospodarczy: rynki, przedsibiorstwa, innowacje technologiczne”, zorganizowana przez Katedr Przedsibiorczoci i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Sprawozdanie z Konferencji    Strona Konferencji
 • Spotkanie z Dialogiem - Nieefektywne: o ekonomicznych rozwizaniach globalnych i lokalnych
  13.10.2020 o godzinie 18:00

  Fundacja Ekonomii Humanistycznej zaprasza na debat online na temat efektywnoci i istoty wprowadzania nowych rozwiza ekonomicznych.

  Rozmowy bd dotyczy m.in.:
  🔸 Czy ekonomia jest zdominowana przez mylenie neoliberalne?
  🔸 Czy jest nam potrzebny dochód podstawowy?
  🔸 Jak rozwiza problem drenau mózgów? Czy Polska ju zawsze bdzie montowni Europy?
  🔸 Jak prowadzi relacje w gospodarce cyfrowej? Czy naley opodatkowa korporacje takie jak Google czy Facebook?

  FaceBook

 • Relacja z Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021

  Podczas uroczystoci studenci pierwszego roku zoyli lubowanie, doczajc tym samym oficjalnie do spoecznoci akademickiej Uczelni azarskiego.

  Wicej

 • INFORMACJA NT. VIII KONGRESU EKSPORTERÓW PRZEMYSU ROLNO-SPOYWCZEGO

  W dniu 17 wrzenia 2020r odby si w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie VIII Kongres Eksporterów Przemysu Rolno-Spoywczego pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Marszaków Województw. Organizatorem VIII Kongresu byo Stowarzyszenie Eksporterów Polskich. Tematem VIII Kongresu bya strategia na rzecz eksportu polskiej ywnoci w okresie i po pandemii koronawirusa.

  Czytaj dalej

 • 13 wrzenia 2020 r. - Zawody III Midzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej zakoczyy si duym sukcesem polskiej reprezentacji.

  W indywidualnej klasyfikacji generalnej medale zdobyli:
  Jakub aszkowski – medal zoty
  Mateusz Gil – medal srebrny
  Maksymilian Mucha – medal srebrny
  Piotr Kaczyski – medal brzowy

  Co wicej, Jakub aszkowski zosta nagrodzony tytuem "Best in Economics", a uzyskany przez niego wynik z czci "Ekonomia" by najwyszy wród uczestników III MOE (ex aequo z Alexandrem Lutsenk, Rosja). 
  W generalnej klasyfikacji druynowej zwyciya Brazylia. Podium uzupeniy reprezentacje Indonezji (srebrny medal) i Rosji (brzowy medal). Reprezentacja Polski w klasyfikacji generalnej zaja 7. miejsce (awans o 3 pozycje w porównaniu z II MOE). Nasza druyna uplasowaa si równie na wysokim, 4. miejscu, w czci "Finanse" (za Kanad, Indonezj i Now Zelandi)
  Udzia reprezentacji Polski w zawodach III Midzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej zosta sfinansowany ze rodków Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • 7 wrzenia 2020 r. rozpocza si III Midzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna (MOE).

  Gospodarzem tegorocznej edycji Olimpiady jest Kazachstan. Ze wzgldów na pandemi koronawirusa SARS-CoV-2 odbywa si ona online. W zawodach III MOE bior udzia reprezentacje z 29 krajów. Polsk reprezentuj finalici XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej:
  » Maksymilian Mucha z VII Liceum Ogólnoksztaccego im. Z. Nakowskiej w Krakowie
  » Jakub aszkowski z VIII Liceum Ogólnoksztaccego im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  » Mateusz Gil z I Liceum Ogólnoksztaccego im. S. Staszica w Lublinie
  » Micha Przybyo z V Liceum Ogólnoksztaccego im. A. Witkowskiego w Krakowie
  » Piotr Kaczyski z VIII Liceum Ogólnoksztaccego im. Wadysawa IV w Warszawie

  Team Leaderami reprezentacji Polski s: Przewodniczcy Komitetu Gównego OWE Prof. dr hab. Stanisaw Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Sekretarz Naukowy Komitetu Gównego OWE mgr Radosaw lusarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).
  Zmagania modych ekonomistów ze wszystkich kontynentów bd trway do 13 wrzenia. Zapraszamy do zapoznania si z programem zawodów oraz ceremoni otwarcia.

 • 2 wrzenia 2020 r. - Ruszya XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

   

  W biecym roku szkolnym ju po raz trzydziesty czwarty uczniowie szkó rednich bd rywalizowa w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Bieca edycja Olimpiady objta zostaa honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego i odbywa si pod hasem „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i spoeczne skutki pandemii”.

  Szczegóy na stronie internetowej: www.owe.pte.pl.

  Serdecznie zapraszamy do wzicia udziau w XXXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej!

 • Janusz Piechociski wystpi w audycji EKG - Ekonomia.

  Zapis transmisji pt. "Gospodarce potrzeba wicej pragmatyzmu" na stronie internetowej TOKFM.pl

 • Wystawy fotograficzne Profesora Grzegorza W. Koodko
  “The World As It Is…” / “wiat jaki jest…”
  “Do You know Your Neighbors?” / “Czy znasz swoich ssiadów?”
  „Let’s Pray”/ “Módlmy si”
  „Next Generation” / “Nastpne pokolenie”

  „Windows” / “Okna”

 • W czwartkowym cyklu spotka pt. "Kwadrans z EKF" rozmawiali prof. dr hab. Jerzy Osiatyski oraz dr hab. ukasz Hardt.

  Zapis transmisji na platformie YouTube

 • Kwadrans z EKF to cykl rozmów o „Odpowiedzialnych finansach w obliczu kryzysu”. Co tydzie odbywaj si spotkania online, w ramach których korzystaj z wiedzy i kompetencji wspópracujcych z Kongresem ekspertów.
  Rozmawiaj o dziaaniach majcych na celu zniwelowanie skutków kryzysu COVID-19 w perspektywie redniookresowej (2-3 letniej).
  Wicej informacji znaj Pastwo na stronie internetowej efcongress.com

  Zapis transmisji z prof. dr hab. Stanisawem Owsiakiem (UEK) oraz prof. dr hab. Jerzym yyskim (UW) mona obejrze na platformie YouTube
   
 • MADE IN POLAND 2020
   
  Kongres ma na celu wyeksponowanie potencjau polskich producentów, którzy maj istotny wpyw na ksztat i rozwój polskiej gospodarki w rónych gaziach przemysu.

  Kongres rozpocznie si w najbliszy pitek (17 lipca) o godzinie 10:00.
   
   
 • Gospodarka Polski 1918 - 2018

  Tom 1 "W kierunku zintegrowanego rozwoju" 
  Tom 2 "W kierunku godziwych wynagrodze i wzrostu produktywnoci pracy"
  Tom 3 "Modernizacja dla zintegrowanego rozwoju"

  Redakcja naukowa: Micha Gabriel Woniak

 • 14 maja 2020 r., godz. 14.00-15.30 - Czwartkowe spotkania SGH: wiat po pandemii (wydarzenie online). W spotkaniu uczestniczyli prof. Elbieta Mczyska (PTE) oraz prof. Piotr Wachowiak (SGH), moderowali dr Piotr Karwowski, rzecznik SGH i Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsibiorczoci i Transferu Technologii   Wicej 
 • Ekonomia jako dyscyplina naukowa i kierunek ksztacenia. Aktualne trendy i podane zmiany
   
  "Monografia podejmuje istotny dla wspóczesnej myli ekonomicznej problem przyszoci ekonomii, a punktem wyjcia jest przewiadczenie o tym, e dotychczasowy rozwój tej dyscypliny w ramach gównego nurtu nie w peni przystaje do obecnej rzeczywistoci spoeczno-gospodarczej. Celem publikacji jest zaprezentowanie dyskursu naukowego nad przyszoci i podanymi kierunkami rozwoju ekonomii jako dyscypliny naukowej, szczególnie w kontekcie reformy szkolnictwa wyszego w Polsce."  
   
  Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Witold Kwanicki (redakcja naukowa).
   
  --- 
 • Nowy zarzd PTE - Oddzia w Toruniu. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania UMK w Toruniu odby si XII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziau w Toruniu. Wybrano zarzd w skadzie: Micha Moszyski (prezes), Adam Balcerzak (wiceprezes), Ilona Pietryka (wiceprezes), Micha Pietrzak (sekretarz), Magdalena Kuczmarska (czonek). Delegatami na Zjazd Krajowy zostali wybrani: Agnieszka Huterska i Robert Huterski. Jako kandydata na czonka Rady Naukowej PTE Zjazd wybra Michaa Moszyskiego.
  Micha Moszyski
  Micha Moszyski od 2007 r. aktywnie pracowa w zarzdzie Oddziau w Toruniu jako wiceprezes oraz opiekowa si studentami zrzeszonymi w Sekcji Studenckiej Koa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy UMK. Doktoryzowa si w 2004 r. na podstawie rozprawy pt. Nietypowe formy zatrudnienia w RFN, za w 2017 r. habilitowa na podstawie monografii pt. Niemiecki model Spoecznej Gospodarki Rynkowej – perspektywa rynku pracy. W pracy naukowej koncentruje si na zagadnieniach rynku pracy, ekonomii instytucjonalnej i ordoliberalizmu. Od 2004 r. jest pracownikiem Wydziau Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania UMK w Toruniu. Uczestniczy w seminariach naukowych PTE we Vlotho oraz w Eku. Przebywa na pobytach badawczych w Berlinie, Halle i Würzburgu. Wspózaoyciel i associate editor kwartalnika „Oeconomia Copernicana”.
 • Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, zosta rektorem Szkoy Gównej Handlowej w Warszawie na lata 2020-2024. W mijajcej kadencji peni funkcj prorektora ds. nauki i zarzdzania SGH. Kieruje Instytutem Zarzdzania SGH. Rektor-elekt jest czonkiem Komitetu Organizacji i Zarzdzania Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje si w problematyce spoecznej odpowiedzialnoci biznesu oraz zarzdzania ludmi w organizacji. Prowadzi badania naukowe na temat polityki personalnej w przedsibiorstwach dziaajcych w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitau intelektualnego przedsibiorstw, zarzdzania wiedz w przedsibiorstwach oraz spoecznej odpowiedzialnoci biznesu. Autor i wspóautor wielu publikacji w tym zakresie. Stery uczelni przejmie 1 wrzenia z rk prof. Marka Rockiego, który kierowa i kieruje najbardziej prestiow polsk uczelni ekonomiczn przez trzy kadencje: w latach 1999-2005 i 2016-2020. 
  Wicej

  Program i lista osób, które dr hab. Piotr Wachowiak zamierza powoa do penienia funkcji prorektorów i ramowy zakres ich zada, a take osób, które zamierza powoa na dziekanów studiów i dziekana szkoy doktorskiej. Kandydaci na dziekanów Kolegiów, o których akceptacj bdzie prosi pracowników kadego Kolegium.
  Wspólna SGH. Razem tworzymy przyszo

 • Kaushik Basu, President of the International Economic Association (IEA). MESSAGE FROM THE IEA PRESIDENT POSTPONEMENT OF THE 19TH WORLD CONGRESS, CORONAVIRUS AND MORE.
  READ MORE
 • KOMUNIKAT Ze wzgldu na ogoszenie stanu epidemii na terenie caej Polski i wprowadzenie zakazu odbywania zgromadze publicznych, Zarzd Krajowy PTE uchwala co nastpuje:
  1. W zwizku z odwoywanymi zjazdami sprawozdawczo-wyborczymi w oddziaach PTE, a tym samym z niemonoci wybrania delegatów na Zjazd Krajowy, Zarzd Krajowy odwouje Zjazd Krajowy PTE planowany na 25 maja br.
  2. Nowy termin Zjazdu Krajowego zostanie ustalony po odwoaniu stanu epidemii i dokonaniu urzdowej oceny skali nowych zakae i wynikajcego z tego ryzyka, w tym wystpienia sytuacji kryzysowej.
  3. Kadencja obecnych organów zostaje przeduona do czasu wyboru nowych. 
  Uchwaa Zarzdu Krajowego w penym brzmieniu
 • POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ogasza przeprowadzenie w 2020 roku  XXIX edycji
  Konkursu o Nagrod PTE im. prof. Edwarda LIPISKIEGO za prac wnoszc nowe wartoci do dorobku teorii ekonomii.
  Termin skadania wniosków upywa 31 maja 2020 r. (szczegóy w zaczonych plikach). 

  OGOSZENIE 

  Uchwaa z Regulaminem i skadem Jury

 • W zwizku z ogoszonym w dniu 21 marca 2020 r. prawnym stanem epidemii w Polsce i towarzyszcymi mu ograniczeniami, w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddziale w Gdasku podjto decyzj o odwoaniu XXV Zjazdu czonków Oddziau zaplanowanego na 6 kwietnia 2020 r. Ustalenie nowego terminu Zjazdu Oddziau nastpi po odwoaniu epidemii w Polsce i ogoszeniu stanu normalizacji, w tym zniesieniu zakazu organizowania zgromadze publicznych, o czym niezwocznie poinformujemy.
 • Majc na uwadze bezporednie zagroenie zwizane z rozprzestrzenianiem si koronawirusa, PTE Oddzia we Wrocawiu odwouje na czas nieokrelony XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziau we Wrocawiu.
 • W zwizku z zaostrzajc si sytuacj w zakresie zakae koronawirusem 2019-nCoV, Zarzdzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-17/2020 z dnia 11 marca 2020 roku o odwoaniu wydarze, wykadów na terenie UEK do dnia 14 kwietnia 2020 roku wcznie, a take zaleceniami Gównego Inspektora Sanitarnego, informujemy e w zwizku z nadzwyczajn sytuacj odwoany zosta sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Oddziau Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, który mia si odby w dniu 4 kwietnia 2020 roku.
 • W zwizku z sytuacj epidemiologiczn oraz decyzjami wadz pastwowych i samorzdowych, dotyczcymi nieorganizowania zgromadze Zjazd PTE w Zielonej Górze zosta odwoany. Decyzj w tej sprawie podjo Prezydium Zarzdu PTE w Zielonej Górze. Nowy termin zostanie przekazany niezwocznie po jego ustaleniu.
 • 27 lutego 2020 r. Odbya si debata zorganizowana przez Orodek Myli Spoecznej im. F. Lassalle'a oraz Fundacj im. F. Eberta pt. "Poza PKB - czyli jak mierzy rozwój?". Okazj by wydany niedawno przez PTE polski przekad raportu OECD pt. "Poza PKB. Mierzmy to, co ma znaczenie dla rozwoju spoeczno-gospodarczego" autorstwa Josepha E. Stiglitza, Jean-Paula Fitoussi i Martine Durand. W dyskusji udzia wzili: prof. Elbieta Mczyska, Piotr Kuczyski - byy analityk Domu Inwestycyjnego Xelion, publicysta. Dyskuj prowadzi: Micha Syska (OMS im. F. Lassalle'a).
  Relacja wideo
 • 27 lutego 2020 r. Gala wrczenia nagród w XXVI Plebiscycie Czytelników "Przegldu Technicznego". Inynierowie 2019.
  Laureaci
 • 24 lutego 2020 r. W Urzdzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyo si posiedzenie Kapituy Konkursowej przyznajcej nagrody za najlepsz prac magistersk powicon ochronie konkurencji.
  Ochrona konkurencji
  - I Nagroda - Marta Powolny za prac Postpowanie antymonopolowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunau Praw Czowieka · Promotor prof. dr hab. Marek Zubik
  - II Nagroda - Magda Kowalczyk za prac Private enforcement – dochodzenie roszcze odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji · Promotor dr hab. Marta Litwiska-Werner
  - III Nagroda - Kinga Mazur za prac Rola i skuteczno programu agodzenia kar pieninych jako instrumentu zwalczajcego porozumienia ograniczajce konkurencj w polskim prawie gospodarczym · Promotor prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka
  - Wyrónienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji otrzymaa Marta Powolny za prac Postpowanie antymonopolowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunau Praw Czowieka.
  Ochrona konsumentów
  - II Nagroda - Adrian ur za prac ledzenie aktywnoci konsumentów w internecie w wietle prawa Unii Europejskiej · Promotor prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  - III Nagroda - Anna Urbanek za prac Nowy ad dla konsumentów a maiori ad minus. Ocena projektu reformy prawa ochrony konsumentów ze szczególnym uwzgldnieniem powództw przedstawicielskich i roli rzeczników konsumentów · Promotor prof. dr hab. Monika Namysowska
  - Wyrónienie - Katarzyna Kabziska za prac Zaufanie klientów do usug bankowoci elektronicznej w wietle bada ankietowych · Promotor dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska
  Gratulujemy
  Protokó
 • Darowizny na realizacj celów statutowych
  Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  w roku 2019.

  Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
  20 000, 00 z - Fundacja PKO Banku Polskiego

  Dwumiesicznik "Ekonomista"
  5 000, 00 z - Wysza Szkoa Bankowa W Poznaniu
  6 000, 00 z - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  6 000, 00 z - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  5 000, 00 z - Stowarzyszenie Absolwentów
  Wydziau Handlu Zagranicznego SGH - Korporacja

 • 19 lutego 2020 r. Spotkanie z siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z zarzdem ABC-Czepczyski, która jest jedyn firm bdc czonkiem staym Partnerstwa Na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF). Fundacja Rodziny Czepczyskich stara si upowszechnia zagadnienia zwizane z edukacj ekonomiczn i finansow wród przedszkolaków oraz uczniów szkó podstawowych.
  Wicej
 • 1 lutego 2020 r. Po raz pity podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie zostay wrczone nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Kapitule nagród przewodniczy prof. dr hab. Elbieta Mczyska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Czonek Narodowej Rady Rozwoju.
  Wicej
 • CASE – Centrum Analiz Spoeczno-Ekonomicznych zajo pierwsze miejsce na wiecie wród think tanków zajmujcych si polityk spoeczn, w prestiowym rankingu Global Go To Think Tank Index Report Uniwersytetu Pensylwania, wyprzedzajc m. in. amerykaski Brookings Institution. Ponadto CASE uznano za „centrum doskonaoci" (center of excellence) w Europie rodkowej i Wschodniej. CASE zajo równie pierwsze miejsce w kategorii think tanki zarzdzajce budetem poniej 5 mln dolarów rocznie i drugie miejsce w kategorii think tanki majce najbardziej innowacyjne pomysy i rekomendacje. Wyniki rankingu zostay opracowane na podstawie opinii ponad 3900 midzynarodowych badaczy, darczyców, decydentów i dziennikarzy, którzy oceniali ponad 8 tys. think tanków z caego wiata. Ranking prowadzony jest od 2006 r. Gratulujemy
 • Gospodarcze Otwarcie Roku 2020. Krajowa Izba Gospodarcza. Tegoroczna konferencja powicona bya tematyce elektromobilnoci. Wystpienia otwierajce: Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu, Elbieta Mczyska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  Wicej
 • Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zatwierdzone zostay wyniki wyborów Czonków Komitetów Naukowych PAN na kadencj 2020-2023 r. Do Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN wybrano m. in. prof. dr hab. Elbiet Mczysk, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. dr hab. Mariana Goryni, przewodniczcego Rady Naukowej PTE, prof. dr hab. Bogusawa Fiedora, wiceprezesa PTE. Gratulujemy.
  Komitety Naukowe PAN
  Komitet Nauk Ekonomicznych PAN
  Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN
  Komitet Nauk o Finansach PAN
  Komitet Nauk Organizacji i Zarzdzania PAN
 • Rada Doskonaoci Naukowej. Prof. dr hab. Marian Gorynia, przewodniczcy Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zosta powoany na stanowisko zastpcy Przewodniczcego Rady Doskonaoci Naukowej. Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu zosta przewodniczcym Zespou V Nauk Spoecznych. Gratulujemy.
  O RDN
  Kierownictwo RDN
  Zespoy
 • 28 lutego 2020 r. Seminarium z cyklu „Krytyczna Teoria Organizacji". Akademia Leona Komiskiego, godz. 11, sala B/6, ul. Jagielloska 59, Warszawa. Podczas spotkania prof. dr hab. Anna Olejniczuk- Merta przedstawi „Istot i znaczenie inwestycyjnego wymiaru konsumpcji", a prof. dr hab. Marek Ratajczak zaprezentuje koreferat pt. „Konsumpcja inwestycyjna w wymiarze historycznym i makroekonomicznym: wnioski dla teraniejszoci i przyszoci”.
  Wicej
 • Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zostao umieszczone na licie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego w wykazie wydawnictw publikujcych recenzowane monografie naukowe. Wydawnictwu PTE przyznano 80 punktów. Pozycja w wykazie: 636, Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 73600. W wykazie znalazo si take Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Poznaniu (pozycja 396, Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa 49600) oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Zielonej Górze (pozycja 397, Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa 49700).

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujcych recenzowane monografie naukowe.

  Wykaz wydawnictw publikujcych recenzowane monografie naukowe
 • 1 lutego 2020 r. Bal Ekonomisty organizowany przez Korporacj HZ we wspópracy z Kolegium Gospodarki wiatowej SGH oraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.
  Wicej
 • 16 stycznia 2020 r. Dziennik Gazeta Prawna otrzyma specjalne wyrónienie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „za rzetelne i profesjonalne podejmowanie problematyki ekonomicznej oraz popularyzowanie wiedzy na ten temat, a take za przedstawianie w sposób zrozumiay najbardziej skomplikowanych problemów polskich przedsibiorstw i gospodarki w skali makroekonomicznej”. Dyplom wrczony przez prof. Elbiet Mczysk odebra Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej.
 • 19 grudnia 2019 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) zainaugurowao program szkole pn. Akademia Liderów Organizacji Pozarzdowych.
  Wicej
 • 13 stycznia 2020 r. Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej ju po raz pitnasty ogasza konkurs o nagrod im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla modych uczonych wyróniajcych si nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczn postaw i umiejtnoci przekraczania barier wskich specjalizacji.
  Wicej
 • 13 grudnia 2019 r. Ranking uczelni ekonomicznych "Rzeczpospolitej". Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie ju po raz czwarty króluje na podium rankingu uczelni ekonomicznych „Rzeczpospolitej”. Z kolei wród uczelni nieekonomicznych liderem ksztacenia na kierunkach zwizanych z ekonomi (m.in. finansów, rachunkowoci i zarzdzania) jest Uniwersytet Warszawski, który równie przed rokiem zaj w pierwsze miejsce.
  Wicej
  Opinia prof. Elbiety Mczyskiej
 • X KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH
  W X Kongresie Ekonomistów Polskich, który odby si 28 – 29 listopada 2019 r. w Warszawie, w hotelu Sheraton, uczestniczyo blisko 400 przedstawicieli nauk ekonomicznych i praktyków ycia gospodarczego – obecni byli rektorzy uczelni ekonomicznych, humanistycznych oraz technicznych, wybitni, mogcy pochwali si sukcesami w Polsce i na wiecie reprezentanci polskiego biznesu, szefowie najwikszych organizacji gospodarczych oraz gocie zagraniczni. Podczas pierwszego dnia obrad wykad specjalny, za porednictwem bezporedniej transmisji z USA wygosi prof. Jeffrey Sachs. Rang wydarzenia podkrelia obecno – podczas pierwszego dnia Kongresu – Premiera Mateusza Morawieckiego, który wygosi przemówienie, czsto komentowane podczas rozmów kuluarowych.

  Wystpienie Premiera Mateusza Morawieckiego


  Do wtków podniesionych przez Mateusza Morawieckiego nawizywano take w referatach podczas sesji plenarnej oraz w dyskusjach panelowych. Patronat Honorowy nad X Kongresem Ekonomistów Polskich obj Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Partnerami byli: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, KGHM, PLL LOT, mBank. Patronat objo Narodowe Centrum Bada i Rozwoju. Patronami medialnymi byli: Rzeczpospolita, Polskie Radio, Dziennik Gazeta Prawna, TVP INFO, Interia, Obserwator Finansowy, Polish Market. X Kongres Ekonomistów Polskich by szeroko relacjonowany i omawiany w prasie, radiu telewizji i internecie. Poniej zamieszczamy linki do bezporednich relacji:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  TVP
  Panorama TVP
  TVP INFO
  Fakty TVN
  TVN 24
  Polsat News
  Telewizja Republika
  Telewizja Trwam
  Polska Agencja Prasowa
  You Tube
  Polskie Radio/IAR
  Polskie Radio 24
  Radio Maryja
  Gazeta Polska
  Business Insider Polska
  PAP – relacja fotograficzna
  Reporter Agencja Fotograficzna
  East News
  Puls Biznesu
  Interia
  Forsal.pl
  Money.pl
  Wpolityce.pl
  Bankier.pl
  Niezalezna.pl
  WNP.PL
  Narodowe Centrum Nauki
  Krajowy Zwizek Banków Spódzielczych

  Galeria zdj - fot. Bartomiej Sawka/CINEFOTO

  Kongres by okazj do przygotowania merytorycznych artykuów oraz analiz publicystycznych. Przeprowadzano wywiady telewizyjne i prasowe z wybitnymi przedstawicielami nauk ekonomicznych. Obradom przysuchiwali si dziennikarze i publicyci:
  Rzeczpospolita
  Dziennik Gazeta Prawna
  Polskie Radio
  Reuters
  Interia
  Obserwator Finansowy
  Gazeta SGH
  Nowa Konfederacja
  Polish Market
  Newseria
  TV Trwam
  Polish News Agency
  Zawsze Polska

  Wkrótce na portalu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz na specjalnej stronie internetowej X Kongresu Ekonomistów Polskich bdziemy sukcesywnie zamieszcza kolejne informacje, relacje i wypowiedzi dotyczce tego wydarzenia.

 • 4 grudnia 2019 r. 29. Naukowa Konferencja TIGER-a na temat amerykasko - chiskiej rywalizacji handlowej. W debacie uczestniczyli m.in. profesorowie: Bogdan Góralczyk, Marcin Pitkowski, Leszek Sykulski, Wojciech Huebner, ukasz Gacek, ambasador Krzysztof Szumski oraz Micha Mroek (CEO HSBC Bank) i Radosaw Pyffel (PKP Cargo). Gociem specjalnym by ambasador Chin J.E. Liu Guangyuan.
  Zaproszenie, program, rejestracja
 • 3 - 4 grudnia 2019 r. "Pamici wybitnych kielczan". Konferencja na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach powicona Profesorowi Rafaowi Krupskiemu i Profesorowi Edwardowi Taylorowi.
  Wicej
 • 25 listopada 2019 r. Konferencja Naukowa TIGER - Program dla Polski: Gospodarka - Spoeczestwo - Pastwo.
  Program konferencji
  Rejestracja
 • 20 listopada 2019 r. Podczas odbywajcego si w Krakowie Open Eyes Economy poznalimy laureatów konkursu Economicus 2019. W kategorii najlepsza ksika szerzca wiedz ekonomiczn kapitua konkursu nagrodzia nastpujce pozycje:

  Miejsce 1: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne za ksik „Rynek firm poyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka” autorstwa Iwony Jakubowskiej-Branickiej.

  Miejsce 2: PWN za ksik „Bezwarunkowy dochód podstawowy” autorstwa Macieja Szlindera.

  Miejsce 3: Le Monde diplomatique za ksik „Realny kapitalizm” autorstwa Grzegorza Konata i Przemysawa Wielgosza.
  Wicej

 • 19 - 20 listopada 2019 r. Kultura rozpatrywana jako cieka wyjcia z kryzysu, overtourism, kompetencje w gospodarce cyfrowej, polityka klimatyczna, odpowiedzialno w biznesie – to niektóre z tematów, jakie zostay poruszone podczas pierwszego dnia Open Eyes Economy Summit 2019. Midzynarodowy kongres ekonomii wartoci tym razem cign do Krakowa ponad 3 tys. goci z caego wiata.
  Wicej
 • 18 listopada 2019 r. The Award Ceremony for the 7th edition of the global Prize “Ethics & Trust in Finance” took place in Paris, at the Conference Center of the OECD.
  The winners are:
  First ex aequo Prizes Technomoral Financial Agents:
  Ethics in the Fintech Era
  Marta Rocchi, Italy
  Finance Needs ‘Bilinguals’ Too
  Andrea Roncella & Luca Roncella, Italy
  Second Prize:
  How to Shape Moral Attitudes in Banking – the Polish example
  Mateusz Kucz, Poland
  Special Commendation of the Jury:
  The Moralisation of Contracts: An Islamic Persperctive
  Andrea Bancone, Italy.
  Wicej
 • 13 listopada 2019 r. Debata zorganizowana przez Orodek Myli Spoecznej im. F. Lassalle'a oraz Fundacj im. F. Eberta pt. "Uberyzacja (uberisation), ekonomia wspódzielenia (sharing economy) czy demokratyczna wasno publiczna (democratic public ownership)? Relacje pracy i wadzy w nowym kapitalizmie". W dyskusji udzia wzili: prof. Elbieta Mczyska, red. Adriana Rozwadowska, dr hab. Gavin Rae wykadowca w Akademii Komiskiego w Warszawie, autor m.in. „Poland's Return to Capitalism”, czonek brytyjskiej Partii Pracy. Debat prowadzi Micha Syska (OMS im. F. Lassalle'a).
 • 6 listopada 2019 r. VII Konferencja Nienieodpowiedzialni. Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzeday to inicjatywa dedykowana brany finansowej, której celem jest poprawa standardów usug na rynku i przeciwdziaanie nieuczciwym praktykom.
  Deklaracja
  Wicej
 • 30 padziernika 2019 r. Debata zorganizowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Now Konfederacj wokó raportu prof. Bogdana Góralczyka "Grupa Wyszehradzka i Unia. Polityka europejska w programach gównych si politycznych w Grupie Wyszehradzkiej".
  Raport
 • 23 padziernika 2019 r. Nagrod Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. Prof. Edwarda Lipiskiego w 2019 r. otrzymaa Anna Modzierz za ksik „Paradygmat deficytów bliniaczych a dowiadczenia krajów Europy rodkowo-Wschodniej” wydan przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w 2018 roku.
  Komunikat
 • 24 padziernika 2019 r. "Dziennik Gazeta Prawna" ju po raz dziewity organizuje konkurs Economicus dla najlepszych ksiek ekonomiczno-biznesowych na polskim rynku wydawniczym. To najwikszy tego typu konkurs w kraju. Nagroda przyznawana jest wydawcom oraz autorom, których publikacje z zakresu ekonomii i gospodarki wyróniaj si na tle konkurencji wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim. Kapitua, w krórej zasiada prof. Elbieta Mczyska, na posiedzeniu 24 padziernika br. ocenia tegoroczne nominowane publikacje i dokonaa wyboru laureatów. Laureatów konkursu Economicus poznamy 20 listopada w Krakowie, podczas OPEN EYES ECONOMY SUMMIT.
 • 23 padziernika 2019 r. Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii (wydany w latach 2016-2018).
  Nagroda I stopnia: za podrcznik „POLITYKA GOSPODARCZA. Wybrane zagadnienia”
  Autor: Dariusz K. Rosati
  Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017
  Nagroda II stopnia: za podrcznik „MIDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIBIORSTW”
  Autor: Konrad Sobaski
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018
  Wyrónienie : za podrcznik „INTERNATIONAL BUSINESS IN THE GLOBAL WORLD”
  Edited by: Bogusawa Drelich-Skulska, Magorzata Domiter, Anna H. Jankowiak
  Publishing House of Wrocaw University of Economics, Wrocaw 2018
  Komunikat
 • 16 - 17 padziernika 2019 r. Konferencja naukowa Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk. Ekonomia Polski i Rosji w obliczu wyzwa rewolucji przemysowej 4.0.
  Wicej
 • 14 - 18 padziernika 2019. Gociem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu by prof. Oded Galor z Brown University (USA). 15 padziernika 2019 r. prof. Oded Galor w czasie inauguracji roku akademickiego otrzyma tytu doktora honoris causa UEP oraz wygosi wykad inauguracyjny. Po uroczystoci inauguracji roku akademickiego w Auli UEP prof. Oded Galor wygosi wykad otwarty nt. Roots of Inequalities in the Wealth of Nations. 17 padziernika 2019 prof. Oded Galor wygosi wykad na Uniwersytecie Mikoaja Kopernika w Toruniu nt. Biogeographical Roots of Growth and Comparative Economic Development. W zwizku z wizyt prof. Odeda Galora w Polsce w "Gosie Uczelni" UMK w Toruniu ukaza si interesujcy materia przygotowany przez prof. Magdalen Osisk, który jest dostpny pod adresem: https://glos.umk.pl/wiadomosci/?id=15618
 • 14 padziernika 2019 r. Nobel z ekonomii przyznany. Laureatami 51 Nagrody im. Alfreda Nobla - jak ogosia Królewska Szwedzka Akademia Nauk - zostali Michael Kremer, Abhijit Banerjee i Esther Duflo. Nagrod otrzymali za "eksperymentalne podejcie do agodzenia globalnego ubóstwa". Nobel z ekonomii - w przeciwiestwie do piciu pozostaych kategorii - nie zosta ustanowiony w testamencie Alfreda Nobla, ale zosta ufundowany przez szwedzki bank centralny. Pierwszy raz przyznano go w 1969 r. Oficjalnie wyrónienie to nazywa si: Nagroda Banku Szwecji w Dziedzinie Ekonomii im. Alfreda Nobla.
  Wicej
 • 13 - 16 padziernika 2019 r. The Thirty-First Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, Warsaw. The theme of the conference is Virtual Solutions for Digital Economy: Accounting & Beyond. The conference will provide an important forum for the interaction of different ideas and information between academicians and practitioners, in order to enhance the understanding of international accounting and business issues in various countries.
  Wicej
  Informacja
 • 11 - 12 padziernika 2019 r. XIX Midzynarodowa Konferencja: "Rola Kocioa Katolickiego w procesie integracji europejskiej".
  Wicej
 • 11 padziernika 2019 r. "Po neoliberalizmie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju gospodarczego" - debata zorganizowana przez Orodek Myli Spoecznej im. Ferdynanda Lassalle'a oraz Fundacj im. Friedricha Eberta. Udzia wzili: prof. Andreas Nölke - pracownik naukowy Uniwersytetu im. Goethego we Frankfurcie nad Menem, autor publikacji naukowych i artykuów publicystycznych na temat finansjeryzacji wspóczesnej gospodarki, globalizacji, transnarodowej samoregulacji sektora prywatnego, kryzysu strefy euro, wspópracuje jako ekspert z instytucjami midzynarodowymi; dr Janina Petelczyc - pracowniczka naukowa zwizana z Instytutem Polityki Spoecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szko Gówn Handlow w Warszawie, zajmuje systemem zabezpieczenia spoecznego, rynkiem pracy oraz midzynarodow porównawcz polityk spoeczn; dr Jakub Sawulski - wykadowca w Szkole Gównej Handlowej w Warszawie oraz ekspert w Biurze Analiz Sejmowych. Zajmuje si finansami publicznymi oraz polityk energetyczn i innowacyjn pastwa. Autor ksiki pt. "Pokolenie'89. Modzi o polskiej transformacji".
  Relacja wideo
 • 10 padziernika 2019 r. Gala IX Edycji Konkursu "Pracodawca Godny Zaufania. Krajowa Izba Gospodarcza.
  Wicej
 • 9 padziernika 2019 r. Prezydium Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
 • 3 padziernika 2019 r. Konferencja "Mazowsze wczoraj i dzi - kierunki rozwoju nowoczesnej gospodarki".
  Wicej
 • 2 - 3 padziernika 2019 r. V Ostrowskie Forum Rozwoju. "Rewolucja 4.0 jako wyznacznik przemian na rynku pracy" - wykad prof. Elbiety Mczyskiej.
  Wicej
 • 26 wrzenia 2019 r. "Micha Kalecki and the Problem of International Equilibrum". W Paryu odbya si konferencja zorganizowana przez Stae Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy OECD i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
  Wicej
  Julio Lopez G., Michael Assous: Micha Kalecki. Wydawnictwo PTE. Seria: Wielcy myliciele w dziedzinie ekonomii
 • 11 wrzenia 2019 r. The Nineteenth World Congress of the International Economic Association will be held in Bali, Indonesia, 3-7 July 2020. It will be co-organized with the Ministry of Finance of Indonesia. The IEA has come a long way since its founding in 1950 with the support of UNESCO and Joseph Schumpeter as its first (interim) President. World Congresses of the IEA have been held across the world, starting with Rome, in 1956.
  Wicej
 • 3 - 5 wrzenia 2019 r. XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy. Europa jutra. Silna, czyli jaka?
  4 wrzenia. Panel dyskusyjny, moderowany przez Piotra Malaka pt.: Czy technologia moe pomóc ograniczy skutki starzenia si ludnoci na rynkach pracy? Panelici: prof. Elbieta Mczyska - prezes Polskiego Towarzystwa Eonomicznego, dr hab. Agnieszka Cho-Domiczak - profesor Szkoy Gównej Handlowej w Warszawie, prof. Marek Góra - SGH, Dionizy Smole – dyrektor PwC Polska.
  Relacja wideo 

  5 wrzenia, godz. 13.15 – 13.30, "CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSOWA I PROKRASTYNACYJNY BIZNES" rozmowa z prof. Elbiet Mczysk.
  Relacja wideo

  SGH na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy

 • 2 sierpnia 2019 r. "Ekonomista", czasopismo Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego znalazo si w nowym wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego obejmujcym punktowane czasopisma i recenzowane materiay z konferencji midzynarodowych. "Ekonomicie" przyznano 40 punktów.
 • 1 sierpnia 2019 r. Maksymilian Mucha i Jakub Klicki na Midzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej otrzymali  tytu „Best in Economics”. Olimpiada, która w tym roku odbywaa si w St. Petersburgu skadaa si z trzech moduów: ekonomii, finansów i zadania biznesowego. Polacy najlepiej poradzili sobie w ekonomii. Maksymilian Mucha zdoby pierwsze miejsce na tegorocznej XXXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Jakub Klicki by trzeci.
 • 22 - 27 lipca 2019 r. Odbyo si polsko - niemieckie seminarium naukowe "Spoeczna Gospodarka Rynkowa a europejskie wartoci" w Eku zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Fundacj Konrada Adenauera.
  Wicej
  Prezentacja Andrzeja Szplita. "Efekt Ringelmana zagroeniem dla realizacji Europejskiego Modelu Spokecznego".
  Prezentacja Józefy Famielec. "Wolno gospodarcza w Spoecznej Gospodarce Rynkowej".
  Prezentacja Jurgena Wandela. "Soziale Marktwirtschaft und individuelle Freiheit in Deutschland heute: Eine Betrachtung im Lichte von Heyek's Weg in die Knechtschaft".
  Prezentacja Marii Urbaniec. "Zmiany na rynku pracy w dobie transformacji cyfrowej".
  Prezentacja Anny Zbkowicz. "Koncepcja spoecznej gospodarki rynkowej i kapitaowe programy zabezpiecze emerytalnych".
  Prezentacja Ewy Kuliskiej - Sadochy. "Odpowiedzialna bankowo - czy to moliwe?".
  Galeria zdj
 • 19 lipca 2019 r. - Gazeta Prawna.pl - Economicus 2019, dziewita edycja konkursu dla najlepszych ksiek ekonomiczno-biznesowych na naszym rynku wydawniczym, nabiera tempa. Wród publikacji nominowanych w kategorii najlepsza ksika, poruszajce szeroko rozumian tematyk ekonomiczn, znalaza si publikacja pt. „Rynek firm poyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka” pod redakcj naukow Iwony Jakubowskiej-Branickiej, wydana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz ksika pt. „Ekonomia i polityka. Wokó teorii Grzegorza W. Koodki” pod redakcj naukow Elbiety Mczyskiej, prezes PTE (Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN). Zwycizc poznamy 20 listopada podczas odbywajcego si w Krakowie Open Eyes Economy Summit.
  Wicej
 • 1 lipca 2019 r. Academia Europaea, zrzeszajca 4 tys. naukowców, w tym 72 laureatów Nagrody Nobla, zaprosia do swojego grona prof. Grzegorza W. Koodko. Jest on pierwszym ekonomist z Polski zasiadajcym w tej organizacji.
  Wicej
 • 11 czerwca 2019 r. Konferencja "Pracownicze Plany Kapitaowe dla maych, rednich i duych organizacji".
  Wicej

 • 10 czerwca 2019 r. w Warszawie w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Technologii odbyo si uroczyste zakoczenie XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziaem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych Gospodarzem spotkania by Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Technologii Pan Marcin Ociepa. Zdjcia
  Po spotkaniu w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Rozwoju, odbya si wizyta laureatów XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunów naukowych na Giedzie Papierów Wartociowych. W jej trakcie uczniowie oraz ich opiekunowie spotkali si z Wiceprezesem Zarzdu Giedy Papierów Wartociowych w Warszawie Jackiem Fotkiem. Zdjcia
 • 5 czerwca 2019 r. Debata "Polska w pracy. O kondycji pracowników w III RP". Gocie specjalni: prof. Elbieta Mczyska, Dorota Gardias, przewodniczca Forum Zwizków Zawodowych, przewodniczca Rady Dialogu Spoecznego, Zbigniew Derdziuk, szef programowy Komitetu Dialogu Spoecznego KIG, Marek Szymaniak, autor ksiki "Urobieni. Reportae o pracy", Rafa Wo, autor ksiki "To nie jest kraj dla pracowników".
  Galeria zdj
  Relacja wideo
 • 21 maja 2019. Konferencja naukowa "Wyzwania innowacyjnoci dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia" zorganizowana przez Uniwersytet Kardynaa Stefana Wyszyskiego oraz Szko Gówn Handlow.
  Znaczenie analizy ekonomicznej dla innowacji w ochronie zdrowia - prof. Ewelina Nojszewska
 • 16 maja 2019 r. Konferencja Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Analiz Spoeczno - Ekonomicznych: "Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej.
  Streszczenie raportu: opracowaa Stanisawa Golinowska
  Raport
 • 16 maja 2019 r. Konferencja "Strategia dla Polski. wier wieku póniej". Akademia Leona Komiskiego.
  Zaproszenie i program
  Relacja
  Relacja wideo
  Strategia dla Polski - red. naukowa Grzegorz W. Koodko, Jacek Tomkiewicz
  Okadka
  Spis treci i wstp
 • 15 maja 2019 r. Otwarte seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk - "Spoeczna czasoprzestrze dziaalnoci gospodarczej". Punktem wyjcia debaty byo wystpienie prof. dr hab. Jerzego Hausnera.
  Jerzy Hausner - Spoeczna czasoprzestrze dziaalnoci gospodarczej
  Transmisja online
  Stenogram
  Galeria zdj
 • 10 maja 2019 r. - Instytut Stosowanych Nauk Spoecznych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowa konferencj naukow, nad któr patronat objo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, pt.: „Rynek firm poyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka”.
  Dlaczego paraformalno dziaa - prof. Iwona Jakubowska - Branicka 
 • 24 kwietnia 2019 r. Prof. Marian Gorynia, przewodniczcy Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego otrzyma tytu DOKTORA HONORIS CAUSA Uniwersytetu w Biaymstoku.
  O Profesorze Marianie Goryni
  Relacja z uroczystoci
  Relacje
 • 17 kwietnia 2019 r. Odbya si Wielka Gala Liderów wiata Bankowoci i Ubezpiecze. Statuetk dla Najlepszego Banku otrzyma Santander Bank Polska.
  Wicej
 • 9 kwietnia 2019 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Komitet Nauk Ekonomicznych PAN przy wspópracy Staego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy OECD zorganizowao seminarium naukowe na temat Raportu OECD: Beyond GDP MEASURING WHAT COUNTS FOR ECONOMIC AND SOCIAL PERFORMANCE. Autorami raportu s: Joseph E. Stiglitz, Jean - Paul Fitoussi, Martine Durand.
  Zaproszenie
  Raport
  Prezentacja
  Relacja wideo ze spotkania
  Galeria zdj
 • 8 kwietnia 2019 r. Odbyo si seminarium Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER na temat stabilnoci sektora finansów spoecznych w kontekcie ostatnich zapowiedzi rzdu zakadajcych istotny wzrost nakadów publicznych z udziaem Ludwika Koteckiego, wiceministra finansów w latach 2008 - 2012.
 • 16 kwietnia 2019 r. W Europejskim Centrum Solidarnoci odbya si debata z udziaem prof. Elbiety Mczyskiej - "Jaki kapitalizm? Jaka gospodarka?".
  Wicej
 • 7 kwietnia 2019 r. Maksymilian Mucha z VII Liceum Ogólnoksztaccego im. Zofii Nakowskiej w Krakowie zosta zwycizc XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Drugie miejsce zaj Jakub Piznal z Liceum nr 3 im. Adama Mickiewicza we Wrocawiu. Na trzecim miejscu znalaz si Jakub Klicki z IV Liceum Ogólnoksztaccego im. Marii Skodowskiej - Curie w Olsztynie. XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej odbya si pod hasem „Gospodarka wiatowa – wolny handel czy protekcjonizm?”. W wyniku dwudniowych finaów, które odbyy si 6 i 7 kwietnia wyoniono cznie 30 laureatów i 70 finalistów.
  Galeria zdj - zawody finaowe

  Galeria zdj - spotkanie w NBP z czonkiem zarzdu Pawem Szaamach

  Prof. Marian Gorynia - wykad
 • 1 kwietnia 2019 r. "Czy spoeczna gospodarka rynkowa moe by modelem dla Unii Europejskiej?" - konferencja Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
  Relacja
 • 28 marca 2019 r. Po raz 9. Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nagrodzi najlepsz prac magistersk dotyczc ochrony konkurencji. Po raz 7. wybrana zostaa z kolei najlepsza praca magisterska w obszarze ochrony konsumentów. Po raz drugi nagrodzono prace doktorskie dotyczce ochrony konkurencji oraz konsumentów. Kapituy konkursowe nagrodziy cznie pi prac magisterskich oraz jedn prac doktorsk. Wyrónione zostay cztery prace magisterskie i jedna doktorska. Dodatkowo, jak co roku, jedna praca zostaa wyróniona przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji ― partnera konkursu. W skadzie Kapituy oceniajcej prace z zakresu ochrony konkurencji zasiadaa prof. Elbieta Mczyska. Patronem konkursu byo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
  Wicej
  Galeria zdj
 • 26 marca 2019 r. "wiat 10 lat po kryzysie. Co dalej?". Orodek Myli Spoecznej im. Ferdynanda Lassalle'a oraz Fundacja im. Friedricha Eberta zorganizowali w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie debat, w której wzili udzia: prof. Elbieta Mczyska, prof. Andreas Noelke, red. Rafa Wo.
  Relacja wideo
 • 21 - 24 marca 2019 r. 15 Konferencja Western Aeconomic Association International w Tokio. Prof. Peter A. Diamond podczas prelekcji prezentuje wśród wydawnictw na temat zabezpieczenia społecznego, książkę, której jest współautorem "Reformy systemu emerytalnego. Krótki przewodnik", wydaną przez Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  Peter Arthur Diamond (ur. 29 kwietnia 1940) - amerykański ekonomista, profesor ekonomii na MIT znany za jego analizę polityki U.S. Social Security i jego pracę jako doradcy Advisory Council on Social Security w późnych latach 80. i 90. XX wieku. Został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 2010, wspólnie z Dale Mortensenem oraz Christopherem Pissaridesem. Jest również laureatem Nagrody Nemmersa, którą otrzymał w 1994 roku.
  diamond_tokio.jpg
 • Workshop on Institutional Analysis. Katedra Ekonomii Politycznej WNE UW, wspólnie z The Ronald Coase Institute, organizuje w maju 2019 r na WNE UW caotygodniowy „Workshop on Institutional Analysis”. Na te warsztaty rekrutacja jest ju zamknita. Wczeniej, 11 maja, badacze z RCI poprowadz caodniowe warsztaty dla polskich naukowców (doktoranci i osoby krótko po doktoracie). Bdzie to niepowtarzalna okazja do przedyskutowania swoich planów i pomysów badawczych z najwybitniejszymi badaczami z obszaru nowej ekonomii instytucjonalnej. Osoby zainteresowane powinny przesa swoje zgoszenie do 18 marca, wraz z krótkim (ok. pó strony) opisem projektu badawczego, który mógby by przedmiotem dyskusji podczas warsztatów Zgoszenia naley przesya do dr hab. Jana Fakowskiego, koordynatora warsztatów, jfalkowski@wne.uw.edu.pl
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Katowicach zaprasza na KONFERENCJ NAUKOW „PRACOWNICZE PLANY KAPITAOWE”
  TERMIN: 3 KWIETNIA 2019 R.
  MIEJSCE: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH
  Zaproszenie i program
 • POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ogasza przeprowadzenie w 2019 roku dwóch konkursów:
  Konkurs o Nagrod PTE im. prof. Edwarda LIPISKIEGO za prac wnoszc nowe wartoci do dorobku nauk ekonomicznych.
  Termin skadania wniosków upywa 31 maja 2019 r.
  - Ogoszenie
  - Uchwaa z Regulaminem i skadem Jury
  Konkurs na najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2016-2018.
  Termin skadania wniosków upywa 31 maja 2019 r.
  - Ogoszenie
  - Uchwaa z Regulaminem i skadem Jury
  Zapraszamy do skadania wniosków na oba Konkursy.
 • Mio nam poinformowa, e Pan dr Grzegorz Waga - czonek Zarzdu Krajowego PTE - wyda ksik pt. „1000 pyta. Ekonomia, finanse, zarzdzanie”, Wydawnictwo DIFIN 2019.
  Wicej
 • 22 stycznia 2019 r. Halina Szymaska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP powoaa Kapitu Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019 - 2020. Jej czonkowie wska produkty i przedsibiorstwa, które jesieni tego roku zaprezentuj si na boniach Stadionu Narodowego PGE w Warszawie. Polska Wystawa Gospodarcza to dwuetapowe przedsiwzicie realizowane z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jego celem jest przyblienie osigni polskiej gospodarki, propagowanie patriotyzmu gospodarczego oraz wzbudzenie poczucia dumy i szacunku dla efektów pracy pokole rodaków. W skad Kapituy wesza prof. Elbieta Mczyska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  Wicej
 • 19 stycznia 2019 r. W zabrzaskim Domu Muzyki i Taca odbya si coroczna gala wrczenia Laurów Umiejtnoci i Kompetencji. Platynowy Laur w kategorii „Nauka i Innowacyjno” otrzymaa prof. Elbieta Mczyska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i prof. Marian Gorynia, przewodniczcy Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dr Jerzy Podsiado, prezes zarzdu Oddziau w Katowicach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zosta wyróniony Platynowym Laurem Umiejtnoci i Kompetencji.
  Wicej
  Galeria zdj
 • podpisanie_pte_tnp-42063-107609.jpg 17 stycznia 2019 r. Prof. Elbieta Mczyska i prof. Piotr Masiukiewicz podpisali porozumienie o wspópracy midzy Polskim Towarzystwem Ekonomicznym a Towarzystwem Naukowym Prakseologii. Wspópraca bdzie dotyczy m. in. badania aktualnoci, przydatnoci i roli prakseologii oraz nauk ekonomicznych w realiach wspóczesnej gospodarki rynkowej i globalizacji, gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjnoci oraz zmieniajcych si paradygmatów nauk o zarzdzaniu.
  Wicej
 • 11 stycznia 2019 r. W Komitetach Okrgowych w caej Polsce odby si etap okrgowy XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zawody okrgowe miay charakter pisemny i skaday si z trzech elementów: jednego pytania o charakterze ogólnym nawizujcym do hasa przewodniego tegorocznej Olimpiady - "Gospodarka wiatowa - wolny handel czy protekcjonizm?", zadania z analizy finansowej, 30 pyta testowych.
  Galeria zdj
 • Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundacja Szkoa Wajdy przedstawiaj film o prof. Edwardzie ukawerze zrealizowany w ramach Programu Edukacji Filmowej 2017/2018 przy udziale studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  Wicej

 • 11 grudnia 2018 r. Akademia Leona Komiskiego. Sesja informacyjna midzynarodowej akredytacji AACSB skierowana do polskich uczelni. AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business to najwiksza na wiecie sie edukacji biznesowej, czca studentów, rodowisko akademickie oraz przedsibiorstwa w celu rozwoju edukacji biznesowej na caym wiecie. AACSB International to organizacja non-profit prowadzona przez oddanych wolontariuszy i pracowników, której celem jest zapewnienie jakoci programów szkó biznesowych, rozpowszechnianie informacji i najlepszych praktyk z zakresu edukacji biznesowej, wymiana opinii i wspieranie rozwoju zawodowego kadry akademickiej.
 • 6 grudnia 2018 r. - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Konferencja "Cigo i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi" w ramach obchodów 100 - lecia odzyskania Niepodlegoci.
 • 6 grudnia 2018 r. W ramach Konwersatorium Czwartki u Ekonomistów odbya si debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Komitet Nauk o Finansach PAN pt. wiat bankowoci. W dyskusji wzili udzia: prof. Leszek Dziawgo, prof. Alfred Janc, prof. Stanisaw Owsiak, prof. Magorzata Zaleska. Moderatorem byla prof. Elbieta Mczyska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zaproszenie
  Stenogram
  Transmisja online

  Galeria zdj

  "wiat bankowoci: wicej wolnoci czy krótka smycz" - Robert Olesiski o dyskusji w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.
  Wicej

 • 5 grudnia 2018 r. - Konferencja z okazji wiatowego Dnia Konkurencji: "Konkurencja w erze cyfrowej".
 • 27 listopada 2018 r. – tym razem wyjtkowo we wtorek. W ramach Konwersatorium Czwartki u Ekonomistów odbya si debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Forum Myli Instytucjonalnej pt. Zrozumie kapitalizm. Podejcie ewolucyjno - instytucjonalne. W dyskusji wzili udzia: prof. Anna Zbkowicz, prof. Maciej Miszewski, prof. Pawe Chmielnicki, dr Sawomir Czech, prof. Janina Godów – Legid. Moderatorem bya prof. Elbieta Mczyska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zaproszenie
  Zrozumie kapitalizm. Ujcie ewolucyjno-instytucjonalne Red. Anna Zbkowicz, Maciej Miszewski, Pawe Chmielnicki, Sawomir Czech. Sosnowiec-Kraków 2018. Pena wersja ksiki do pobrania>>>

  Transmisja online

  Galeria zdj

  Stenogram

   

 • Mamy przyjemno poleci film pt."How The Economic Machine Works in 30 minutes by Ray Dalio"
  Link do filmu
 • Senat Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie przyzna prof. Grzegorzowi W. Koodko tytu Honorowego Profesora za wybitne osignicia naukowe    Wicej
 • 26 listopada 2018 r. - w Szkole Gównej Handlowej odbyo si 5 Forum Rachunkowoci. W tym roku temat przewodni Forum brzmia: „W kierunku przyszoci: technologia blockchain i sztuczna inteligencja w rachunkowoci”. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne objo patronatem to wydarzenie.
   
 • 22 listopada 2018 r. odbya si Gala z okazji wrczenia Nagrody Kolegium Nauk o Przedsibiorstwie SGH za najlepsz prac z zakresu nauk o przedsibiorstwie. Tegorocznym laureatem zosta prof. Krzysztof Obój za ksik "Praktyka strategii firmy. Jak zarzdza przeszoci, radzi sobie z teraniejszoci i tworzy przyszo”. Nagrod i pamitkowy dyplom przekazali prof. Elbieta Mczyska, przewodniczca Kapituy Konkursu, prof. Marek Rocki i prof. Roman Sobiecki.
  Wicej
 • 15 listopada 2018 r. – w ramach Konwersatorium Czwartki u Ekonomistów odbya si debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Bank Polskiej Spódzielczoci pt. Wspólna polityka rolna fundamentalnym czynnikiem rozwoju lokalnego. W dyskusji wzili udzia: Waldemar Guba - dyrektor departamentu strategii, analiz i rozwoju w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zdzisaw Kupczyk, prezes Banku Polskiej Spódzielczoci, Bartosz Kublik, prezes Banku Spódzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, prof. Jan Szambelaczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Moderatorem bya prof. Elbieta Mczyska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zaproszenie 
  Stenogram       Transmisja online
  Finansowanie sektora AGRO, jako czynnik rozwoju lokalnego - Bartosz Kublik, prezes Zarzdu BS Ostrów Mazowiecka
  Wspólna Polityka Rolna fundamentalnym czynnikiem rozwoju lokalnego, Zdzisaw Kupczyk, prezes Zarzdu Banku BPS S.A. 
  Wspólna Polityka Rolna UE fundamentalnym czynnikiem rozwoju lokalnego - Dr Waldemar Guba, Dyrektor Departamentu Strategii Analiz i Rozwoju
  Udzia polskiej bankowoci spódzielczej w realizacji wspólnej polityki rolnej - prof. Jan Szambelaczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Galeria zdj
  </
 • 14 listopada 2018 r. Posiedzenie Rady Programowej X Kongresu Ekonomistów Polskich poczone z wykadem dr hab. Andeliki Kunar, tegorocznej Laureatki Nagrody im. Prof. Edwarda Lipiskiego nt. nagrodzonej ksiki „Midzynarodowy handel produktami wiedzy”.
  Transmisja online
  Galeria z posiedzenia rady
  Galeria z wykadu
 • 12 listopada 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbya si uroczysta Gala wrczenia nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci. Prof. Elbieta Mczyska jest przewodniczc Kapituy Nagród.
  Wicej
 • 30 padziernika 2018 r. odbyo si seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN zwizane z przyznaniem tegorocznej Nagrody Nobla za osignicia w dziedzinie nauk ekonomicznych Williamowi D. Nordhausowi i Paulowi M. Romerowi. Wicej    Galeria zdj   Stenogram

   

  Krzysztof Malaga: Paul Michael Romer Laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2018 roku
  Stanisaw Czaja: Wkad Williama Nordhausa, laureata Nagrody Nobla z 2018 roku, do dorobku wspóczesnej myli ekonomiczne    
  Grzegorz Winiewski, Bartomiej Pejas: Wpyw polityki klimatycznej i krajowej polityki energetycznej na koszty energii elektrycznej w gospodarce
  Grzegorz Winiewski, Andrzej Curkowski, Bartomiej Pejas: Scenariusz rednich kosztów energii elektrycznej do roku 2050 oraz cen w taryfach za energi elektryczn dla wybranych grup odbiorców do roku 2030

  Grzegorz Winiewski: Polska energetyka oderwana od ekonomii

  Grzegorz Winiewski: Osobliwoci polskiej energetyki umykaj teoriom ekonomicznym noblistów

   

  Transmisja online cz. 1>>> 
  Transmisja online cz. 2>>>

 • 25 padziernika 2018 r., Katowice -  odbya si w Konferencja Naukowa pt. "Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Górnolsko - Zagbiowskiej Metropolii", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, Górnolsko-Zagbiowsk Metropoli oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach    Wicej        Zdjcia
 • Nagroda im. prof. Edwarda Lipiskiego dla dr hab. Andeliki Kunar

  23 padziernika 2018 r. - podczas uroczystego posiedzenia Zarzdu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wrczono Nagrod im. prof. Edwarda Lipiskiego dr hab. Andelice Kunar za ksik „Midzynarodowy handel produktami wiedzy”. Na zdjciu od lewej: dr hab. Andelika Kunar, prof. Jerzy Wilkin, prof. Elbieta Mczyska, prof. Bogdan lusarz.  Zdjcia
 • 19 padziernika 2018 r. W Koszalinie odbya si konferencja „Szanse i zagroenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzgldnieniem problemów regionalnych” poczona z obchodami 25-lecia Wydziau Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszaliskiej. Patronat Honorowy objo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wykad pt. „Globalne trendy w gospodarce – nastpstwa dla rozwoju regionalnego” wygosia prof. Elbieta Mczyska. W ramach uroczystoci jubileuszowej obchodzono równie 60-lecie istnienia koszaliskiego oddziau Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • 18 padziernika 2018 r. Zwizek Banków Polskich w ramach Klubu Polska 2025+ zorganizowa dyskusj „Sztuczna Inteligencja – kiedy i jak bardzo zmieni nasz rzeczywisto?”. W spotkaniu wzili udzia: Karolina Marztanowicz z IBM, prof. Pawe uków z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Andrzej Sobczak ze Szkoy Gównej Handlowej. Moderatorem debaty by Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zwizku Banków Polskich.
  Wicej
 • 18-19 padziernika 2018 r. W ramach cyklicznego Spotkania Liderów Bankowoci i Ubezpiecze odbyy si konferencje: XVI Warsaw International Banking Summit oraz XII Insurance Forum. Patronem Honorowym byo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
  Wicej
 • 8 padziernika 2018 r. Profesor Edward C. Prescott, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2004 r. za wkad w badania realnych cyklów koniunkturalnych, zosta doktorem honoris causa Akademii Leona Komiskiego. Laudacj wygosi prof. Grzegorz W. Koodko, a autorem Opinii w sprawie nadania tytuu doktora honoris causa by prof. Marian Gorynia, przewodniczcy Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  Wicej
 • 8 padziernika 2018 r. Nobel z ekonomii przyznany. - William D. Nordhaus i Paul M. Romer zostali laureatami tegorocznej, 50. Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii za prace nad zmianami klimatu i innowacjami w aspekcie dugoterminowej analizy makroekonomicznej - ogosia Królewska Szwedzka Akademia Nauk.
 • 3 padziernika 2018 r. w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie odbya si Konferencja podsumowujca tegoroczn edycj Programu Lider z powoania.
  Wicej
 • 1 – 2 padziernika 2018 r. w Warszawie odbya si konferencja AI & Big Data Congress. Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych w czasie rzeczywistym, komunikowanie si urzdze rónego typu, machine learning i przede wszystkim zastosowanie sztucznej inteligencji stanowi najwaniejsze know how wspóczesnego biznesu. Patronem Honorowym byo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
  Wicej
 • wiat bankowoci ulega rewolucyjnym zmianom m.in. z uwagi na rozwój technologii oraz daleko idce modyfikacje w otoczeniu instytucjonalnym. Kilka lat temu zagadnienia zwizane z technologi blockchain byy dyskutowane tylko w bardzo wskim gronie specjalistów, a dzisiaj zaczynaj dominowa w dyskusjach o przyszoci rynków finansowych - o tym m.in. pisz wspóautorzy ksiki „wiat bankowoci”, pod redakcj naukow Magorzaty Zaleskiej, która ukazaa si w Wydawnictwie Difin. Ksika otrzymaa patronat i rekomendacj Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitetu Nauk o Finansach PAN oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowoci.
  Wicej
 • 1 padziernika 2018 roku w wileskim Domu Kultury Polskiej w odbya si inauguracja roku akademickiego na Wydziale Ekonomiczno – Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Biaymstoku. Wykad inauguracyjny - ,,Przesilenie cywilizacyjne – nowe trendy w gospodarce globalnej’’ wygosia prof. Elbieta Mczyska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  Wicej
 • Nagroda im. prof. Edwarda Lipiskiego dla Andeliki Kunar. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 25 wrzenia 2018 r. wybrao tegorocznego Laureata Konkursu o Nagrod PTE im. prof. Edwarda Lipiskiego. Sd Konkursowy przyzna Nagrod PTE Andelice Kunar za ksik „Midzynarodowy handel produktami wiedzy”, wydan przez Oficyn Wydawnicz SGH, Warszawa 2017.
  Komunikat
  O ksice
 • Noblici i prof. Grzegorz W. Koodko w Nowym Jorku

  Prof. Grzegorz W. Koodko razem z laureatami Nagrody Nobla - prof. Edmundem S. Phelpsem i prof. Josephem E. Stiglitzem wzi udzia w konferencji powiconej ekonomicznym konsekwencjom polityki prezydenta USA Donalda Trumpa - "The Economic Consequences of Mr. Trump: Jobs, Wages, Trade, Growth, Health and Satisfaction". Gospodarzem konferencji byo Centrum Bada nad Kapitalizmem i Spoeczestwem na Columbia University w Nowym Jorku. Przed kilkoma laty - w roku 2011 - wydawnictwo Columbia University Press opublikowao bestsellerow ksik prof. Grzegorza W. Koodko "Truth, Errors, and Lies: Economics and Politics in a Volatile World".
 • Narodowe Centrum Nauki kadzie nacisk na jako bada realizowanych w ramach projektów finansowanych ze swych rodków. Dlatego te, w trosce o cige podnoszenie poziomu prac badawczych zwraca uwag na zjawisko okrelane mianem „drapienej nauki”, odnoszce si do tzw. predatory journals and publishers.
  Wicej
 • Piketty i co dalej? W PWN opublikowana zostaa praca zbiorowa odnoszca si do jednej z najgoniejszych w ostatnich latach publikacji „Kapita w XXI wieku”, której autorem jest francuski ekonomista Thomas Piketty.
  Wicej
 • Co zrobisz, jeli nie bdziesz musia martwi si o czynsz?
  szlinder okladkaKiedy bdziesz moga wybra najlepsz ofert pracy, a nie tak, na któr musisz si zgodzi? Gdy bdziecie mogli ksztaci si i rozwija, nie powicajc cennego czasu na dorabianie? Rewolucja jest bliej, ni wam si wydaje. Czym jest bezwarunkowy dochód podstawowy? Polecamy ksik Macieja Szlindera „Bezwarunkowy dochód podstawowy”.
  Wicej

 • Opublikowany zosta e-book powstay po 60 Kongresie Association Internationale des Economistes de Langue Francaise, poprzedzony wykadem ambasadora Francji w Polsce Pierre'a Levy     Wicej
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne objo patronatem ksik Thomasa Pikettty'ego "Do urn obywatele!", Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Ksika ukae si wkrótce.    Okadka
 • Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we wspópracy z Wysz Szko Finansów i Zarzdzania w Biaymstoku zorganizowaa w lipcu br., ju po raz drugi, seminarium naukowe powicone Spoecznej Gospodarce Rynkowej   Wicej
 • Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. Rynek firm poyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka pod red. Iwony Jakubowskiej-Branickiej. Ksika zostaa wydana w ramach projektu „Dlaczego paraformalno dziaa. Dyfuzja ‘chwilówki’ w Polsce”, sfinansowanego ze rodków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS6/01506.
  Ksika do pobrania bezpatnie w wersji elektronicznej - pdf >>>
 • PTE podpisao porozumienie o wspópracy 4 narodowych stowarzysze ekonomicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Porozumienie, przyjte w formie „Memorandum of Understanding” przewiduje zintensyfikowanie wspópracy midzy tymi stowarzyszeniami, w tym organizowanie cyklicznych konferencji naukowych, przyznawanie specjalnej nagrody dla wybitnych modych naukowców i wymian dowiadcze organizacyjnych.     Wicej         Tre Memorandum
 • Serdecznie zapraszamy do zapoznania si z najnowsz publikacj Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. Spoeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska, pod red. Elbiety Mczyskiej i Piotra Pysza. Ksika powstaa dziki wspópracy i dofinansowaniu Fundacji Konrada Adenauera. 
  Ksika do pobrania bezpatnie w wersji elektronicznej - pdf >>>
  Wersja przeznaczona dla czytników - plik .epub
 • 3 lipca 2018 r. -odbyo si uroczyste zakoczenie XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziaem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych. Spotkanie miao miejsce w Warszawie w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Rozwoju. Gospodarzem spotkania by Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Technologii Pan Tadeusz Kociski. Ponadto w uroczystym zakoczeniu udzia wzili dyrektorzy najlepszych szkó oraz przedstawiciele mecenasów Olimpiady. Zdjcia
  W dniu uroczystego zakoczenia XXXI Olimpiady odbyo si take tradycyjne spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkó na Giedzie Papierów Wartociowych w Warszawie. Spotkanie to w interesujcy sposób prowadzi Pan Marek Dietl – prezes Zarzdu Giedy.  Zdjcia
 • 2 lipca 2018 r. - we Lwowskim Instytucie Pastwowej Uczelni Wyszej „Uniwersytet Bankowoci” przebywaa delegacja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na czele z Prezes Towarzystwa prof. Elbiet Mczysk.  Wicej
 • Prezentujemy komentarze i wnioski   z konferencji EKONOMICI O ZAGROENIACH DLA POLSKIEJ GOSPODARKI, która miaa miejsce 24 kwietnia 2018 r. w Sali Marii Skodowskiej-Curie w Paacu Staszica w Warszawie 
 • 7 czerwca 2018 r. - debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Czy Chiny zbawi wiat?", miaa miejsce w Domu Ekonomisty ul. Nowy wiat 49, Warszawa   Galeria zdj   Zaproszenie   Stenogram
  Grzegorz W. Koodko: Chiny mog pomóc wiatu. "Rzeczpospolita" 6 czerwca 2018 r.
  Prof. G. W. Koodko: Jako ekonomista patrz z wikszym niepokojem na stosunki polityczne na wiecie ni na to, co dzieje si w gospodarce. Za polityka nie sprzyja dobrej gospodarce- Radio TOK FM - audycja EKG - 7 czerwca 2018 r. Wicej
  O debacie Nowy Jedwabny Szlak zorganizowanej przez Fundacj Konrada Adenauera i Dziennik Gazeta Prawna
  Transmisja online - nowy link>>>

   

  Janusz Komosiski -  Wypowied w debacie PTE dnia 7 czerwca 2018 na temat „Czy Chiny zbawi wiat?’

  Fotografia z wrczenia nagrody dla prof. Grzegorza W. Koodko za przekroczenie 100 tysicy ksiek opublikowanych przez Wydawnictwo Prószyski. Zdjcie 1, zdjcie 2

 • 6 czerwca 2018 r. - ukazaa si ksika „Cztery przyszoci. Wizje wiata po kapitalizmie” autorstwa Petera Frase"a, przeoy Maciej Szlinder, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest patronem tej publikacji  Okadka
 • Economicus 2018: Znamy laureatów
  Wicej     O konkursie

 • Rusza kolejna edycja konkursu UOKiK na najlepsze prace magisterskie powicone ochronie konkurencji i ochronie konsumentów. Pula nagród wynosi 25 tys. z. Prace mona skada do 31 padziernika 2018 r.
  Wicej

 • 29 maja 2018 r. - spotkanie z Profesorem Grzegorzem W. Koodko "Koodko 100 000 plus czyli rekordowe nakady ksiek" - godz. 18.00, salon EMPIK, Nowy wiat 15/17   Zaproszenie
  Zdjcie1      Zdjcie2
 • 24 maja 2018 r. - odbyo si konwersatorium z cyklu Czwartki u Ekonomistów pt. "Przedsibiorstwa pastwowe we wspóczesnej gospodarce" organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. 
  Zaproszenie
  Transmisja online >>>
  Stenogram
  Galeria zdj

  Robert Olesiski: Kiedy pastwowe moe by lepsze?

 • 16 maja 2018 r. - ukazaa si ksika „Sukces i szczcie. Dobry los a mit merytokracji” autorstwa Roberta H. Franka, z angielskiego przeoy Maciej Szlinder, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest patronem tej publikacji           Okadka
 • Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego bya w przeszoci ozodobiona piknymi obrazami, wypoyczonymi na ten cel z Muzeum Narodowego. Zachcamy do zapoznania si z ciekawym wycinkiem historii z dziaalnoci PTE. Wicej

 • Zakad Metaekonomii Instytutu Bada Rynku, Koniunktur i Konsumpcji zaprasza studentów i doktorantów do udziau w konkursie na esej metaekonomiczny. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 z. Termin zgoszedo 30 wrzenia 2018. Wicej informacji oraz regulamin konkursu na stronach: www.metaekonomia.ibrkk.pl www.filozofia-ekonomii.pl

 • 24 kwietnia 2018 r. - ukazaa si ksika „Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma spoeczestwa XXI wieku” autorstwa Macieja Szlindera, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest patronem medialnym tej publikacji    Okadka
 • 24 kwietnia 2018 r. -  konferencja wspóorganizowana przez Rad Naukow Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Konferencj Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Temat konferencji: EKONOMICI O ZAGROENIACH DLA POLSKIEJ GOSPODARKI.     Komentarze i Wnioski
  Zaproszenie i program   Galeria zdj  Stenogram

   

   

  Tezy, prezentacje, konspekty:

  Marian Gorynia - program i organizacja konferencji - prezentacja
  Ryszard Rapacki - tezy
  Ryszard Rapacki - prezentacja
  Jerzy Hausner, Andrzej Sawiski - prezentacja
  Stanisaw Gomuka -  Uwagi do referatu Jerzego Hausnera i Andrzeja Sawiskiego
  Stanisaw Gomuka - dla "Faktu" o gospodarczych wizjach PiS
  Marek Belka - konspekt

  Komentarze po konferencji:
  Arkadiusz J. Derkacz - komentarz
   
  Transmisja online>>> aktualny link </

 • 19 kwietnia 2018, ju po raz siódmy, odbyo si, zorganizowane przez Miasto Zbki, doroczne spotkanie lokalnych przedsibiorców oraz kolejna edycja „Rozmów o gospodarce”, prowadzonych przez prof. Elbiet Mczysk, prezes PTE, która rozmawiaa z ambasadorem Armenii w Polsce JE Edgarem Ghazaryanem i ukaszem Walerianem, przedstawicielem Development Foundation of Armenia i jednoczenie prezes zarzdu spóki Blue Idea. Z dyskusji oraz prezentacji wynikao, e Armenia ma do zaoferowania Polsce spore pokady dobrze wyksztaconych specjalistów, szczególnie z brany IT, którzy u nas s obecnie poszukiwani. Istniej take due moliwoci w zakresie wspópracy gospodarczej, a mieszkacy Armenii dobrze czuj si w Polsce i szybko aklimatyzuj w nowym rodowisku. Wicej>>

 • 17 kwietnia 2018 r. - List gratulacyjny do prof. Grzegorza W. Koodko, nowego Czonka Zagranicznego Rosyjskiej Akademii Nauk, przesaa Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  „Nadanie tego tytuu stanowi wyraz uznania dla imponujcego dorobku Pana Profesora, przyczyniajcego si do rozwoju nauki ekonomii polskiej i wiatowej” – podkreli w pimie przewodniczcy Rady Naukowej PTE, prof. Marian Gorynia.
  Zob. te:   Gratulacje od Rady Naukowej PTE    / Gratulacje od Prezes PTE   / ZdjcieDyplom 

 • 12 kwietnia 2018 r. w warszawskim Domu Ekonomisty odbya si debata z cyklu Czwartki u Ekonomistów pt. "NEOLIBERALIZM, TURBOKAPITALIZM, KRYZYS", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz "Le Monde diplomatique – edycja polska".
  Zapis wideo>>
  Stenogram>>
  Galeria zdj>>
  Zaproszenie>>

  dr Arkadiusz J. Derkacz: „Idee musz spotka interesy, interesy musz spotka idee” – a gdzie tu czowiek? (komentarz do debaty)

 • 7-8 kwietnia 2018 r. w Serocku k/Warszawy odbyy si zawody finaowe, organizowanej przez PTE, XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zwycizc Olimpiady zosta Krzysztof Kropidowski, ucze VI Liceum Ogólnoksztaccego  im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy. II miejsce zaj Daniel Chrocicki, ucze III Liceum Ogólnoksztacce im. Marynarki Wojennej RP  W Gdyni, a III miejsce - Aleksandra Dagil, uczennica XIV Liceum Ogólnoksztaccego im. S. Staszica w Warszawie. Galeria zdj>>

 • 6 kwietnia 2018 r., w przeddzie zawodów finaowych XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich uczestnicy spotkali si z prof. Adamem Glapiskim, Prezesem Narodowego Banku Polskiego. NBP ju ponad 10 lat wspiera PTE w organizacji Olimpiady. Wicej>>

 • Na stronie internetowej Research Gate udostpnione zostay teksty z tomów  II i III  trzytomowej publikacji "Transformacja polska, dokumenty i analizy" pod red. prof. Stanisawa Gomuki, wydanych  przez Wydawnictwo Naukowe Scholar. Prócz wielu dokumentów (ok. 700 w trzech tomach) znajdziemy tu rozmowy z niektórymi aktorami wydarze. Dokumenty s publikowane w jzyku oryginaów, polskim lub angielskim. Wicej>>>

 • POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ogasza XXVII edycj Konkursu o Nagrod PTE im. prof. Edwarda LIPISKIEGO za prac naukow z ekonomii ogoszon w Polsce. Termin skadania wniosków upywa 31 maja 2018 r. Ogoszenie     Wicej informacji

 • 28.03.2018 r. - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wzilo udzia w gali przyzania nagród przez UOKiK za najlepsz prac magistersk doryczc ochrony konkurencji oraz w obszarze ochrony konsumentów.
  Zdjcie z wrczenia upominków od PTE
  Wicej informacji na stronie UOKiK
 • Ukaza si nowy numer kwartalnika "Biuletyn PTE" 1/2018, powicony historii ruchu ekonomicznego w Polsce. Publikacja zostaa wydana z okazji jubileuszu 70-lecia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zapraszamy do czytania (pobierz plik)>>

 • Szanowni Pastwo, informujemy, e konwersatorium, realizowane w ramach Czwartków u Ekonomistów, planowane na 22.03.2018 r. zostao odwoane. Przepraszamy!

 • Kielce, 19 marca 2018 r. - Instytut Zarzdzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otworzy list zgosze dla uczestników oraz autorów referatów na midzynarodow konferencj "Gospodarowanie zasobami organizacji”, wspóorganizowan z Ukrainian National Forestry University oraz Polskim Towarzystwem Ekonomiczny i ZUS Oddzia w Kielcach. Konferencja jest zaplanowana na 17 wrzenia 2018. W skad jej Rady Programowej wesza prof. Elbieta Mczyska, prezes PTE. Wicej>>

 • 14 marca 2018 r. – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy wspópracy z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN oraz z picioma innymi Komitetami Naukowymi PAN zorganizowao konferencj nt. „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedno a rónorodno, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne”, w Sali Lustrzanej Paacu Staszica w Warszawie.  Transmisja online z konferencji dostpna jest tutaj >>>
  Zaproszenie
  Program konferencji
  Stenogram
  Rada Programowa oraz Komitet Organizacyjny

  O konferencji na portalu KNE PAN

   

  Galeria zdj

  Prezentacje, referaty i tezy:
  W. Czakon - prezentacja
  W. Czakon - referat
  B. Fiedor - prezentacja
  S. Flejterski - prezentacja
  S. Flejterski - referat
  E. Goata, M. Bersewicz - referat
  M. Gorynia - prezentacja
  M. Gorynia - referat
  K. Jajuga - tezy
  M. Juchnowicz - referat
  I. Kotowska, J. Kurkiewicz - zarys koncepcji
  I. Kotowska, J. Kurkiewicz - prezentacja
  E. Kwiatkowski - referat
  S. Sudo - referat
  M. Szreder - prezentacja
  M. Szreder - referat
  J. Wilkin - tezy
  A. Wojtyna - tezy

 • 20 lutego 2018 r. - debata pt. KRYTYCZNE TEORIE FINANSÓW I KRYZYSU, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique    Zaproszenie  Stenogram
  Transmisja online >>>

  Galeria zdj

 • W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym trwaj przygotowania do X Kongresu Ekonomistów Polskich, którego zwoanie planowane jest na jesie 2019 roku. Przedstawiamy zarys propozycji programowej, która bya przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Programowej Kongresu w dniu 17 stycznia 2018 roku. Pobierz plik (.PPTX)>>

 • 25 stycznia 2018 r. - debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt."Gospodarka - kwestie pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza?"

  Zapis wideo>>
  Stenogram>>
  Galeria zdj>>
  Zaproszenie>>

  Prezentacje:
  Dr Pawe Drobny: FILOZOFICZNY KONTEKST ZMIAN W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ   
  Dr Pawe Drobny: Filozoficzny kontekst zmian w praktyce gospodarczej (tekst wystpienia)  

  Andrzej Madej: Nowoczesno dla wolnoci
  Andrzej Madej: wideo prezentacja - Solidarny Rozwój Wiedzy     

 • 17 stycznia 2018 r. -odbyo si kolejne otwarte seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN,  siedzibie Zarzdu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, ul. Nowy wiat 49. Temat seminarium: „Ekonomia behawioralna a ekonomia gównego nurtu”

  Zapis wideo>>
  Stenogram >>
  Galeria zdj>>
  Zaproszenie>>  

  Prezentacje:
  - dr hab. Karolina Safarzyska: Behavioral economics and beyond
  - prof. dr hab. Adam Szyszka: Konsekwencje podejcia behawioralnego dla teorii i praktyki gospodarczej
  - dr Joanna Dzionek-Kozowska: Ekonomia behawioralna a model homo oeconomicus
  >>> link do transmisji online

 • 12 stycznia 2018 r. - odbyy si zawody II stopnia (okrgowe) XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wicej
 • Nowo wydawnicza Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: „Etyka i ekonomia. W stron nowego paradygmatu”, red. Elbieta Mczyska, Jacek Sójka, Warszawa 2017. Publikacja jest efektem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Etyka i Ekonomia. W stron nowego paradygmatu" , zorganizowanej 27 padziernika 2016 r. przez Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu oraz PTE. Ksik mona pobra za darmo w wersji elektronicznej (PDF)>>
 • Zapraszamy do zakupu ksiki wydanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Zowi frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa", autorstwa noblistów Georga A. Akerlofa i Roberta J. Shillera. To doskonae dzieo z zakresu ekonomii behawioralnej, w którym zostaa przeprowadzona analiza mechanizmów manipulacji i oszustwa funkcjonujcych we wspóczesnym wiecie.
  Wstp do ksizki w formacie pdf
  Link do sklepu: www.ksiazkiekonomiczne.pl  

 • W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym 9 padziernika 2017 r. wybrano laureata tegorocznej edycji Konkursu o Nagrod PTE im. prof. Edwarda Lipiskiego. Nagrod przyznano prof. Jerzemu Wilkinowi za ksik „Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii”, wydan przez Wydawnictwo Naukowe Scholar (Warszawa 2016).   Komunikat

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyznao Nagrody PTE  w Konkursie na najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii. Jury konkursu, obradujce 9 padziernika 2017 r., przyznao dwie równorzdne nagrody pierwszego stopnia:

  - za podrcznik „Historia rozwoju ekonomii” (6 tomów), autor: Mirosaw Bochenek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoaja Kopernika, Toru 2016,

  - za podrcznik „Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii”, praca zbiorowa pod redakcj naukow: Marcin Gorazda, ukasz Hardt, Tomasz Kwarciski, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków 2016.

  Jednoczenie przyznano nagrod drugiego stopnia za podrcznik „Ekonomiczny wymiar nieruchomoci”, autor: Ewa Kucharska-Stasiak, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2016. Komunikat

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Krajowa Izba Gospodarcza podpisay 8 listopada 2017 r. „Porozumienie o wspópracy w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich”. Umowa przewiduje m.in.: przygotowywanie przez PTE analiz ekonomicznych i ekspertyz zorientowanych na rozwijanie dziaa inteligentnego miasta, wspóorganizacj szkole, konferencji, seminariów naukowych dot. zarzdzania inteligentnym miastem, przeprowadzanie audytu finansowego, informatycznego czy prawnego w instytucjach i organizacjach miast, prowadzenie dziaalnoci konsultacyjno-doradczej. Zob. te: strona KIG>>

 • 18 lutego 2018 r., ód - Projekt "Gra Giedowa 2018" - ogólnopolski projekt w formie konkursu, bdcy symulacj, w której uczestnicy inwestuj wirtualne rodki w spóki notowane na Giedzie Papierów Wartociowych. Grup docelow s studenci kierunków ekonomicznych oraz uczniowie najlepszych liceów w Polsce. Organizator: Studenckie Koo Naukowe Inwestor, dziaajce na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu ódzkiego. Wydarzenie pod patronatem PTE.

 • 21 marca 2018 r., ód: IV Europejski Kongres Jakoci pod hasem "Future of the Quality". Organizator: Fundacja Qualitas. PTE objo patronat nad wydarzeniem. Wicej>>

 • 7-8 maja 2018 r., ód: Katedra Ekonomii Instytucjonalnej wraz z Katedr Rachunkowoci U oraz Instytutem Finansów Korporacji i Inwestycji SGH zapraszaj na konferencj "Nadzór korporacyjny – instytucje, standardy, raporty" (Tobaco Hotel). Celem konferencji jest wymiana pogldów osób zainteresowanych problematyk nadzoru korporacyjnego reprezentujcych takie dyscypliny jak: ekonomia, nauki o zarzdzaniu, finanse, rachunkowo, prawo, socjologia, psychologia. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej>>

 • 11-13 grudnia 2017 r., Czstochowa: PTE Oddzia w Czstochowie wraz Wydziaem Zarzdzania Politechniki Czstochowskiej zapraszaj do udziau w „II Kongresie Modych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski” pod przewodnim tematem „Wspóczesne problemy ekonomii – midzy teori a praktyk gospodarcz w aspekcie rónorodnoci". Zobacz te:    Zaproszenie     Program     Strona II KME

 • 13 grudnia 2017 r., Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na I KONFRONTACJE MIEJSKIE pt. KONKURENCYJNO GOSPODARCZA MIAST - DROGA DO SUKCESU. W programie konferencji wystpienie prof. Elbiety Mczyskiej, prezes PTE „Ekonomia dla miast". Konfrontacje organizowane s w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich, w której uczestniczy PTE.
  Program
  Formularz zgoszeniowy

 • 12 grudnia 2017 r. - Konferencja "Alternatywy dla neoliberalnego kapitalizmu", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique - edycja polska przy wsparciu Fundacji im. Róy Luksemburg. Zob. te:

  Transmisja online>>

  Stenogram

  Galeria zdj>>

  Zaproszenie>>  PROGRAM

  Sesja pierwsza godz. 14.00-16.00

  Przywitanie i prowadzenie:prof.dr hab.Elbieta Mczyska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, red. Przemysaw Wielgosz, Le Monde diplomatique – edycja polska

  Uczestnicy dyskusji panelowej:

  dr hab. Jan Sowa (Uniwersytet Jagielloski) – Populizm i dobra wspólne. Historia pewnego nieporozumienia

  Edwin Bendyk (Polityka) – Zielona rewolucja w czasach antopocenu

  dr Zofia apniewska (Caledonian University w Glasgow, Uniwersytet Jagielloski) – Rozwój spoeczny zamiast ekspansji kapitau. Perspektywa genderowa


  Przerwa obiadowa godz. 16.00-16.40  Sesja druga godz. 16.40-20.00

  Uczestnicy dyskusji panelowej:
  prof. dr hab. Leokadia Orziak (Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie) – Jak odzyska solidarnociowy system emerytalny?

  Grzegorz Konat (Ekonomista, Le Monde diplomatique) – Czy inna ekonomia jest moliwa?

  dr Iwo Augustyski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu) – Alternatywna polityka walutowa na przykadzie UE Pobierz prezentacj>>

  dr Janina Petelczyc (Uniwersytet Warszawski, Fundacja Terra Brasilis) – Polityka ekonomiczna lewicy latynoamerykaskiej. Próba bilansu

  Zakoczenie konferencji

   

 • 30 listopada - 1 grudnia 2017 r., Zielona Góra: III Midzynarodowa Konferencja „Wyzwania wspóczesnego rynku pracy”. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddzia w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski. Tytu konferencji to jednoczenie temat gówny przyszorocznej XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, organizowanej przez PTE (miejsce: Uniwersytet Zielonogórski). Wicej>>

 • 30 listopada 2017 r. w Domu Ekonomisty w Warszawie odbya si debata "INNOWACYJNE MIASTO. NOWY PARADYGMAT ROZWOJU", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we wspópracy z Katedr Miasta Innowacyjnego SGH oraz Krajow Izb Gospodarcz w ramach cyklu konwersatoriów "Czwartki u Ekonomistów".

  Gomi debaty byli: prof. Marek Bryx, kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie, Zenon Kiczka, przewodniczcy Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej, prof. Anna Szelgowska, Katedra Miasta Innowacyjnego, Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie oraz - jako moderator - prof. Elbieta Mczyska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Z przyczyn obiektywnych nie przyby zapowiadany wczeniej Marek Koczko, wiceprezes i dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarcze. Zapraszamy do obejrzenia jak przebiegao spotkanie:

  Zapis wideo>>
  Stenogram
  Galeria zdj>>
  Zaproszenie>>

  Zobacz te:  

  • Prof. Anna Szelgowska, Zrównowaony rozwój miast to nie tylko haso (prezentacja przedstawiona w trakcie debaty). Pobierz (PDF)>>

  • Prof. Marek Bryx, Innowacyjne miasto - nowy paradygmat rozwoju (prezentacja przedstawiona w trakcie debaty). Pobierz (PDF)>>
  • Prof. Barbara Chmielewska - Uzupenienie wypowiedzi. Pobierz (PDF)>>
 • 28 listopada 2017 r. - Otwarte Seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Gównym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i z udziaem Finalistów i Laureatów Olimpiady pt. „Kluczowe wyzwania wspóczesnej gospodarki”.
 • 28 listopada br. o godz. 12.00 - uroczyste wrczenie Nagród PTE przyznanych w 2017 r.: Nagrody PTE im. Prof. Edwarda Lipiskiego oraz Nagród w Konkursie PTE na najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii.
  - Komunikat Sdu Konkursowego Nagrody PTE im. prof. Edwarda Lipiskiego - 9 padziernika 2017 r.
  - Komunikat Sdu Konkursowego na najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii - 9 padziernika 2017 r.
  Zdjcia

 • 24 listopada 2017 r., Szczecin: IV edycja Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej pod hasem "Prawne i ekonomiczne ujcie pienidza oraz instytucji prawa papierów wartociowych". (24.11.2017 r. - I etap konkursu, 8.12.2017 r. - II etap). Organizator Konkursu: Wydzia Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciskiego, partner: Narodowy Bank Polski. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej>>

 • 24 listopada 2017 r., Warszawa: Gala Pere Polskiej Gospodarki pod patronatem Marszaka Senatu oraz Ministra NiSW - uroczysto wrczenia nagród anglojzycznego magazynu ekonomicznego „Polish Market" odbdzie si na Zamku Królewskim. Prof. Elbieta Mczyska, prezes PTE, odbierze wyrónienie "Pera Honorowa" przyznane w kategorii Nauka. Wicej>>

 • 23 listopada 2017 r., Bydgoszcz: Konferencja „Zrównowaony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego – bariery i wyzwania”. Wydarzenie organizuje Oddzia PTE w Bydgoszczy we wspópracy z Narodowym Bankiem Polskim Oddzia w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorski Urzd Wojewódzki). Wicej>>

 • 22 listopada 2017 r., Warszawa: Otwarta Konferencja nt. prezentacji najnowszego raportu FOR „Perspektywy dla Polski. Polska gospodarka w latach 2015-2017 na tle lat wczeniejszych i prognozy na przyszo" (miejsce: Szkoa Gówna Handlowa, godz. 11. Wicej>>

 • 21-22 listopada 2017, Warszawa: VIII Kongres Zarzdzania Wierzytelnociami (Hotel Marriott). W wydarzeniu uczestniczy bdzie prezes PTE prof. Elbieta Mczyska, zasiadajca w Radzie Programowej kongresu. Wicej>>

 • ****************************************************************************************************
  AKTUALNOCI ARCHIWUM
  ****************************************************************************************************
 • 21-22 listopada 2017 r., Szczecin - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Fundusze europejskie w regionach. Bariery i wyzwania wspóczesnoci w warunkach zrównowaonego rozwoju". Organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Szczecinie. Wicej>>

 • 20 listopada 2017 r., Warszawa - Forum Rachunkowoci w SGH Nr 4 pt. "Narracja w sprawozdawczoci - wyzwania i obawy". Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej>>

 • 17-18 listopada 2017 r., Kraków - Midzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ekonomia przyszoci: pastwo efektywne a sprawiedliwe?”: w czasie III Sesji plenarnej 18 listopada - wystpienie prof. Elbiety Mczyskiej pt. "Podstawowe trendy zmian w gospodarce globalnej" (Uniwersytet Ekonomiczny). Wicej>>

 • 16 listopada 2017 r. w Domu Ekonomisty w Warszawie odbya si debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w ramach cyklu „Czwartki u Ekonomistów” pt. „Ewolucja instytucjonalna a dugookresowy rozwój gospodarczy”, do której inspiracj bya ksika Jana K. Solarza "Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii".

  W spotkaniu uczestniczyli: autor - prof.  Jan K. Solarz, Spoeczna Akademia Nauk w Warszawie; dr Elbieta Soszyska, Spoeczna Akademia Nauk w Warszawie; prof. Marek Garbicz, Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie, mgr Krzysztof Leszczyski, b. przedstawiciel dyplomacji polskiej w Holandii oraz jako moderator - prof. Elbieta Mczyska, Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzikujemy i zapraszamy na kolejne debaty - wstp wolny.

  Zobacz te:


 • 15 listopada 2017 r., Warszawa - Konferencja „Wyzwania Bankowoci 2017: Midzy stabilnoci a rozwojem”. Prezes PTE, prof. Elbieta Mczyska prowadzi bdzie w czasie konferencji Panel II pt. "Dug bez zobowiza? Problem dochodzenia nalenoci". Wicej>>

 • 15 listopada 2017 r., Warszawa - Rektor Akademii Leona Komiskiego oraz Centrum Bada Interdyscyplinarnych i Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER maj zaszczyt zaprosi na debat, do której punktem wyjcia jest ksika profesorów Grzegorza W. Koodko i Andrzeja K. Komiskiego; godz. 10.30 w siedzibie Akademii w Warszawie, ul. Jagielloska 59, Sala Senatu   Wicej>>

 • 10-12 listopada 2017 r., ód - X Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych uRodziny 2017: w panelu dyskusyjnym pt. "Rynek pracy a zatrudnienie w firmach rodzinnych. Czy kolejne pokolenie sukcesorów bdzie zarzdza pracownikami, czy robotami?", zaplanowanym na 11 listopada w godz. 11:30-12:30, wemie udzia prezes PTE, prof. Elbieta Mczyska (Hotel Ambasador Premium). Wicej>>

 • 8 listopada 2017 r., Warszawa - X Kongres Inwestycyjny Xelion: prof. Elbieta Mczyska bdzie uczestnikiem panelu dyskusyjnego pt. "Wpyw normalizowania polityki monetarnej na gospodark. Perspektywa lokalna i globalna”, godz. 12.00-13.00 (Hotel InterContinental). Transmisja online>> Wicej>>

 • 6-7 listopada 2017 r., Warszawa - IX Konferencja dla Budownictwa: prof. Elbieta Mczyska oraz dr Jakub Borowski wezm udzia w dyskusji "Jak zwikszy poziom inwestycji przedsibiorstw" zaplanowanej w trakcie pierwszej sesji plenarnej 6 listopada w godz. 10.20-11.30 (Hotel DoubleTree by Hilton). Wicej>>

 • 6-8 listopada 2017 r., Gdask - Midzynarodowa Konferencja Naukowa "All about economy movies", organizowana przez Wydzia Zarzdzania i Ekonomii Politechniki Gdaskiej. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej>>

 • W warszawskim Centrum Olimpijskim odbdzie si 28 padziernika 2017 r. Gala Wrczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Kapitule Nagród przewodniczy prof. Elbieta Mczyska, prezes PTE. Wicej>>

 • 26 padziernika 2017 r.  - debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm"; uczestnicy: prof. Grzegorz W. Koodko i prof. Andrzej K. Komiski, moderator: prof. Elbieta Mczyska, prezes PTE; Dom Ekonomisty w Warszawie, ul. Nowy wiat 49, godz. 16.30-18.00; wstp wolny.

 • Akademia Leona Komiskiego w Warszawie zaprasza 27 padziernika 2017 r. na Debat Wicepremierów. Uczestnicy: wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki oraz ministrowie finansów i gospodarki, wicepremierzy rzdów po 1989 roku. Gospodarzem spotkania bdzie prof. Grzegorz W. Koodko, który czterokrotnie peni funkcj wicepremiera i ministra finansów (Aula gówna, godz. 10.30).  Zaproszenie   Plakat

 • XII Kongres Obywatelski odbdzie si 28 padziernika 2017 r. w gmachu gównym Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1) w godzinach 11-17 Wicej  Sesja IV

 • III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2017, 19-20 padziernika 2017 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej

 • Wrczenie wyrónie Lider z powoania redakcji magazynu „WHY Story” odbyo si w czasie uroczystoci 24 padziernika 2017 r. w Akademii Leona Komiskiego. Prof. Elbieta Mczyska odbierze wyrónienie przyznane przez Kapitu Programu w kategorii Lider w zakresie rozwoju naukowego. Wicej>>

 • VII Europejski Kongres Maych i rednich Przedsibiorstw  - 18-19 padziernika 2017 r.  (Midzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach). W Radzie Programowej Kongresu zasiada prezes PTE, prof. Elbieta Mczyska. Wicej

 • Jabonna, 18-19 padziernika 2017 r. - Konferencja "Modele spoeczno-polityczne pastwa. Pastwo jako obiekt zmiany w warunkach przesile cywilizacyjnych" (PAN - Dom Zjazdów i Konferencji „Jabonna”). Organizatorzy: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.  Zaproszenie   Potwierdzenie uczestnictwa

 • Szczecin, 18-19 padziernika 2017r. - VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „USUGI 2017. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwa przyszoci” (Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne objo patronat nad wydarzeniem. Wicej>>
 • Warszawa, 18 padziernika 2017 r. - Konferencja naukowa "Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury" (Wysza Szkoa Menederska). Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej>>

 • Lublin, 17 padziernika 2017 r. - Konferencja naukowa "Wyzwania rozwoju przedsibiorczoci w woj. lubelskim" (gmach Trybunau Koronnego w Lublinie). Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Lublinie, Urzd Statystyczny Województwa Lubelskiego, Wydzia Zarzdzania Politechniki Lubelskiej. Wicej>>

 • Nakadem Wydawnictwa Prószyski i S-ka, 3 padziernika 2017 r. ukazaa si ksika Grzegorza W. Koodko i Andrzeja K. Komiskiego pt. "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm" Wicej  Zapowied   Spis treci
  Poprzednie ksiki prof. Grzegorza W. Koodko opublikowane przez Wydawnictwo Prószyski:
 • Zakad Przedsibiorstwa Rodzinnego SGH (Instytut Przedsibiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsibiorstwie) przygotowa publikacj: Jan Klimek, Beata elazko (red.), „Wybrane paradygmaty zarzdzania firmami rodzinnymi”, Warszawa 2017. Ksika zostaa wydana nakadem Oficyny Wydawniczej SGH. Wicej na stronie wydawcy>>
 • 10 maja 2019 r. - Instytut Stosowanych Nauk Spoecznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencj naukow, nad któr patronat objo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, pt.: „Rynek firm poyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka”      Zaproszenie
 • Nakadem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego ukazaa si ksika: Ryszard F. Sadowski, Zbigniew epko (red.), „Theoria i praxis zrównowaonego rozwoju. 30 lat od ogoszenia Raportu Brundtland”, Warszawa 2017. Publikacja do pobrania na stronie wydawnictwa (PDF)>>

 • 16-18 padziernika 2017 r. - Doroczna Konferencja Audytingu, haso XVIII edycji: Bezpieczestwo i odpowiedzialno biegego rewidenta. Miejsce: hotel Narvil w Serocku. Wicej   PTE jest partnerem wydarzenia.
 • Nakadem Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ukazaa si publikacja Ochrona praw wierzycieli w Polsce. Wymiar ekonomiczny. Koszty transakcyjne. Prawne formy zabezpiecze. Informatyzacja sdownictwa. Jest to publikacja wydana w ramach projektu "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów sfinansowanego ze rodków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/03605. Projekt realizowany by przez Szko Gówn Handlow w Warszawie i Uniwersytet Wrocawski. Ksika jest do pobrania bezpatnie (pobierz plik pdf)

 • W zwizku z jubileuszem XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Komitet Gówny OWE przygotowa publikacj pt. „Pastwo a gospodarka”. Ksika jest prac zbiorow pod redakcj prof. Stanisawa Owsiaka. Publikacja ukazaa si nakadem Wydawnictwa PTE. Wicej>>

 • Mio nam, e "Przegld Statystyczny" w swoich artykuach nawizuje do "Ekonomisty" - czasopisma Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.     Wicej   O "Ekonomicie"
 • Warszawa, 9 padziernika 2017 r., godz. 18.00 - Empik Nowy wiat, ul. Nowy wiat 15/17 - Spotkanie autorskie prof. Grzegorza W. Koodko i prof. Andrzeja K. Komiskiego, autorów ksiki "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm". Wicej>>
 • 27 lipca 2017 r. - Wykad otwarty prezes PTE, prof. Elbiety Mczyskiej (SGH w Warszawie), pod tytuem "Spoeczna gospodarka rynkowa a polska polityka gospodarcza", Wysza Szkoa Finansów i Zarzdzania w Biaymstoku, Filia w Eku. Organizator: Fundacja Konrada Adenauera.  Wicej

  Niedawno ukazaa si szeciotomowa publikacja Mirosawa Bochenka pt. Historia myli ekonomii. Toru 2016
  Wstp
  T. 1. Od staroytnoci do szkoy klasycznej. Okadka
  T. 2. Od idei socjalistycznych do historyzmu. Okadka
  T. 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoy. Okadka
  T. 4. Od neomarksizmu do pocztków ekonometrii. Okadka
  T. 5. Od keynesizmu do syntezy neoklasycznej. Okadka
  T. 6. Wspóczesne szkoy ekonomiczne.  Okadka
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z okazji XXX lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, wydao ksik pt. "Pastwo a gospodarka". Zapraszamy do zapoznania si t pozycj
  Wicej
 • 5 lipca 2017 r. - Wykad otwarty prof. Elbiety Mczyskiej, prezes PTE pt. „Trendy w gospodarce globalnej i ich nastpstwa dla Polski”, Business Club Szczecin (godz. 18.00)
  Plakat
 • 26 czerwca 2017 r. w Wyszej Szkoy Finansów i Zarzdzania w Biaymstoku odbyo si Podlaskie Forum Ekonomistów. Byo to ju siedemnaste Forum, które jest organizowane od 2008 roku przez Zarzd PTE Oddzia w Biaymstoku Wicej  Zdjcia

 • 19 czerwca 2017 r. - Premiera ksiki Stanisawa Flejterskiego pt. Alfabet SF. Na pograniczu sacrum i profanum Wicej
 • 16-18 czerwca 2017 r. - Sixth World Congress on Polish Studies, Kraków (wspóorganizatorzy: The Polish Institute of Arts & Sciences of America, The Polish Academy of Arts and Sciences,The University of Gdask. W czasie pierwszej sesji Economics, Politics, Society in Contemporary Poland, wykad pt. “Poland’s Economic Gravitas in the Transatlantic Relationship” wygosi prof. Jan Napoleon Saykiewicz (Duquesne University). Wicej

 • 21 czerwca 2017 - ukaza si drugi numer ogólnopolskiego kwartalnika "Wycena Nieruchomoci i Przedsibiorstw" Wicej
 • 13 czerwca 2017 r. -  otwarte seminarium naukowe Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN, nt. „Ewolucja nauk ekonomicznych - relacje midzy dyscyplinami”.

  KOMENTARZE:

 • 9 czerwca 2017r. - odbyo si uroczyste zakoczenie XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziaem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych odbyo si 9 czerwca 2017 r. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju. Gospodarzem spotkania by Wicepremier i Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki. Wicej
 • 29 maja 2017 r. - konferencja pt. "Realny kapitalizm: wolny rynek czy dyktatura monopoli?" zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique - edycja polska przy wsparciu Fundacji im. Róy Luksemburg   Wicej
  Transmisja online
  Stenogram
  Zdjcia


 • Zapraszamy do wzicia udziau w projekcie Akademia Giedowa 2017 organizowanym przez Klub Inwestora dziaajcy przy Szkole Gównej Handlowej
  Wicej informacji
 • 24 maja 2017 r. - Akademia Leona Komiskiego, godz. 10:45, Sala B17 -  26. wykad w ramach Kozminski University & TIGER Distinguished Lecture Series.   Prof. Biliang Hu, Dziekan Instytutu Wschodzcych Rynków Uniwersytetu Normal w Pekinie  wygosi wykad zatytuowany „The Belt and Road Initiative and the Transformation of Globalization”.  Zaproszenie
 • 19 maja 2017 r. - ksika „Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami” otrzymaa nagrod Economicus 2017 (Dziennik Gazeta Prawna) podczas Warszawskich Targów Ksiki. W kategorii Ksika Roku zaja III miejsce. Serdecznie gratulujemy Redaktorom Naukowym publikacji - Panu Doktorowi Tadeuszowi Smudze i Panu Grzegorzowi Konatowi.
 • 11 maja 2017 r. - Akademia Leona Komiskiego, Sala Senatu, godz. 16.00 - Prof. Andrzej K. Komiski moderuje dyskusj na temat „Euro a sprawa polska”, w której konfrontuj swoje pogldy profesorowie Grzegorz W. Koodko oraz Leon Podkaminer z Wiedeskiego Instytutu Midzynarodowych Studiów Ekonomicznych. Wicej
 • 11 maja 2017 r. - Galeria Modych Twórców azienkowska 7 w Warszawie zaprasza na wystaw fotografii prof. Grzegorza W. Koodko zatytuowan OKNA. Wernisa z udziaem autora odbywa o godzinie 13:00.
 • 27 kwietnia 2017 r., godz. 19.00 - Burmistrz Urzdu Dzielnicy oliborz m.st. Warszawy Pan Krzysztof Bugla, który obj patronatem cykl rozmów „Gocie Kamila Dbrowy", zaprasza na spotkanie z prof. Grzegorzem W. Koodko. Rozmowa dotyczy bdzie nie tylko gospodarki, lecz równie  wielkich pasji Profesora. Spotkanie odbywa si w restauracji „Tcza od kuchni”, ul. Pawa Suzina 8. Wstp wolny Wicej 
 • Mirosaw Bochenek: Historia rozwoju ekonomii. T. 1 - T. 6. Toru 2016   Wstp    Okadki: T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6
 • 25 kwietnia 2017 r. - debata zorganizowana w ramach cyklu Forum Myli Strategicznej pt."Czy zdrowie w Polsce potrzebuje strategii?"; siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy wiat 49, Warszawa.

  KOMENTARZE I UZUPENIENIA:

  Wicej >>
 • 11 kwietnia 2017 r. - debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Co dalej z euro?"

  KOMENTARZE:
 • 3 kwietnia 2017 r. -Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyjmuje zgoszenia na Konkurs na   najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2014-2016   Ogoszenie - Uchwaa Regulamin, Skad Jury   O konkursie

 • 3 kwietnia 2017 r.- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ogasza XXVI edycj Konkursu o Nagrod PTE im. prof. Edwarda Lipiskiego. Termin skadania wniosków upywa 31 maja 2017 r.  Ogoszenie   Uchwaa nr 6/2017   Regulamin   O konkursie

 • 1-2 kwietnia 2017 r. -  odbyy si zawody III stopnia (finaowe) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zwyciy Piotr Ciepliski – ucze III klasy Liceum Akademickiego w Zespole Szkó UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu. Wicej
  Spotkanie finalistów XXX OWE z prezesem NBP, prof. Adamem Glapiskim (31.03.2017 r., NBP) - Zdjcia

 • 27 marca 2017 r. -  konwersatorium zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Dokd zmierza polska ekonomia? Wokó ksiki Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami"


 • 20 marca 2017 r. -  Konferencja Naukowa "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów". Organizatorzy: Uniwersytet Wrocawski (Wydzia Prawa, Administracji i Ekonomii), Szkoa Gówna Handlowa i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie. Zaproszenie 
  Program konferencji
  Transmisja online
  Zdjcia
  Stenogram

 • 16 marca 2017 r. -  debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Bank Polskiej Spódzielczoci S.A. pt. "Udzia bankowoci spódzielczej w racjonalizacji gospodarowania i aktywizowaniu lokalnego kapitau"

  KOMENTARZE:


 • 15 marca 2017 r. – posiedzenie Rady Programowej "Ekonomisty" w siedzibie PTE. Temat spotkania - ocena czasopisma "Ekonomista" za lata 2014 - 2016. Zdjcia
 • 14 marca 2017 r. - posiedzenia KNE PAN nt. "Ewolucja nauk ekonomicznych - konwergencja czy dywergencja" Program  
  B. Fiedor: Integracja vs. rónorodno w ekonomii...

  M. Gorynia: Ewolucja nauk ekonomicznych...
  K. Jajuga: Przemiany w naukach ekonomicznych...
  A. Wojtyna - wtki w dyskusji panelowej KEN PAN
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Gdasku objo honorowym patronatem czasopismo naukowe „International Business and Global Economy” (ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496) publikowane przez Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdaskiego.
  Wicej
 • Serdecznie zapraszamy do zapoznania si z nowym tytuem wydawniczym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. "Zbilansowa banki. Nauki z kryzysu finansowego", Mathias Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole.
  Okadka 
  Spis treci
  Ksika w naszej ksigarni
 • 9 marca 2017 r. - debata Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. "KULTURA W EKONOMII, ZARZDZANIU I FINANSACH".

  KOMENTARZE:


 • 2 marca 2017 r. - debata realizowana w ramach Forum Myli Strategicznej pt."Konkurencyjno szkolnictwa wyszego", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy wiat 49, Warszawa.

   

 • 2 marca 2017 r. - w siedzibie Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów miaa miejsce uroczysto rozdania nagród w Konkursie Prezesa UOKiK na najlepsz prac magistersk powicon ochronie konkurencji i ochronie konsumentów. Prof. Elbieta Mczyska, która jest w Kapitule Konkursu, wrczya laureatom listy gratulacyjne i nagrody ksikowe od PTE. Zdjcia
 • 23 lutego 2017 r. - konwersatorium z cyklu Czwartki u Ekonomistów pt."Ekonomia mylenia", siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, godz. 16.30,  ul. Nowy wiat 49, Warszawa

  KOMENTARZE:

  • Andrzej Zybaa: Polacy - naród podzielony Artyku>>
   
 • 6 lutego 2017 r. - wykad prof. Elbiety Mczyskiej, prezes PTE, pt. "Skutki wprowadzanych reform dla budetu pastwa - gwarancja wypat wiadcze emerytalno-rentowych". Wykad stanowi inauguracj semestru wiosennego Specjalistycznego UTW Fundacji EMERYT, mia miejsce w siedzibie PTE. Zdjcia
 • 2 lutego 2017 - debata organizowana w ramach Forum Myli Strategicznej, pt. "Czy polska gospodarka potrzebuje dalszej prywatyzacji?".
 • 30 stycznia 2017 r. - Prof. Grzegorz W. Koodko zosta zaszczycony tytuem Honorowego Obywatela Tczewa, swego rodzinnego miasta, „za etycznie wzorow postaw oraz promocj w dziedzinie ekonomii, gospodarki i polityki spoecznej”. Uroczyste wrczenie tytuu odbyo si w Dniu Tczewa podczas uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej w Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 10. Wicej
 • 17 stycznia 2017 r. - w uznaniu „Za krzewienie idei pracy organicznej” prof. G. W. Koodko zosta wyróniony przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego medalem LABOR OMNIA VINCIT. Wicej
 • 13 stycznia 2017 r. - w 17 komitetach okrgowych powoanych przy PTE w najwikszych miastach Polski odbyy si zawody II stopnia (okrgowe) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
  Zdjcia z zawodów w Warszawie
 • 12 stycznia 2017 - debata organizowana w ramach konwersatorium Czwartki u Ekonomistów, pt. "O potrzebie filozofii w naukach ekonomicznych" 


 • 19 stycznia 2017 - debata organizowana w ramach Forum Myli Strategicznej, pt."Strategie polskiej innowacyjnoci", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy wiat 49, godz. 16.30
 • 19 grudnia 2016 r.-  dr in. Mariusz Chudzicki, Prezes Oddziau PTE w Czstochowie, zosta powoany w skad Spoecznej Rady Gospodarczej. Wicej
  Gratulacje od Prezes PTE

 • 3 kwietnia 2018 r. - w obecnoci 1200 uczestników Moskiewskiego Forum Ekonomicznego prof. Aleksander M. Sergeev, Prezes Rosyjskiej Akademii Nauk, wrczy prof. Grzegorzowi W. Koodko dyplom przyznajcy zaszczytny tytu Zagranicznego Czonka Rosyjskiej Akademii Nauk. To niezwykle wane wyrónienie dla polskich nauk spoecznych, a zwaszcza ekonomii. Wród Zagranicznych Czonków RAS – ekonomistów znajduj si m. in. profesorowie Edmund S. Phelps, i Janos Kornai.  Dyplom   Gratulacje od Prezes PTE        Gratulacje od Rady Naukowej PTE

 • 3 kwietnia 2018 r. - w obecnoci 1200 uczestników Moskiewskiego Forum Ekonomicznego prof. Aleksander M. Sergeev, Prezes Rosyjskiej Akademii Nauk, wrczy prof. Grzegorzowi W. Koodko dyplom przyznajcy zaszczytny tytu Zagranicznego Czonka Rosyjskiej Akademii Nauk.
  "To wspaniae wyrónienie dla Pana Profesora i polskiej ekonomii stanowi pikny wyraz uznania dla Paskiej dziaalnoci. Jestem pena wielkiego podziwu dla dokona Pana Profesora w obszarze harmonijnego rozwoju spoeczno-gospodarczego. Paskie zasugi dla wiata jako Twórcy teorii nowego pragmatyzmu s nie do przecenienia" - napisaa w licie gratulacyjnymn prezes PTE prof. Elbieta Mczyska.
  Zob. te:  Dyplom    Gratulacje od Prezes PTE      Gratulacje od Rady Naukowej PTE
 • 10 czerwca 2019 r. odbyo si uroczyste zakoczenie XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziaem laureatów Olimpiady i ich opiekunów w Warszawie w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Technologii. Gospodarzem spotkania by Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Technologii Pan Marcin Ociepa. Po spotkaniu w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Rozwoju, odbya si wizyta laureatów XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunów naukowych na Giedzie Papierów Wartociowych. W jej trakcie uczniowie oraz ich opiekunowie spotkali si z Wiceprezesem Zarzdu Giedy Papierów Wartociowych w Warszawie Jackiem Fotkiem.
  Galeria zdj - spotkanie w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Technologii

  Galeria zdj - wizyta laureatów XXXII OWE w siedzibie GPW w Warszawie

 • 2 lipca 2018 r. - we Lwowskim Instytucie Pastwowej Uczelni Wyszej „Uniwersytet Bankowoci” przebywaa delegacja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na czele z Prezes Towarzystwa prof. Elbiet Mczysk.  Wicej
 • 3 kwietnia 2019 r. W Katowicach odbya si konferencja naukowa na temat Pracowniczych Planów Kapitaowych. Organizatorem byo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Katowicach i PKO TFI.
  Wicej

 • 3 kwietnia 2019 r. W Katowicach odbya si konferencja naukowa na temat Pracowniczych Planów Kapitaowych. Organizatorem byo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Katowicach i PKO TFI.
  Wicej

 • 13 - 16 padziernika 2019 r. The Thirty-First Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues. The theme of the conference is Virtual Solutions for Digital Economy: Accounting & Beyond. The conference will provide an important forum for the interaction of different ideas and information between academicians and practitioners, in order to enhance the understanding of international accounting and business issues in various countries.
  Wicej
  Informacja
» Przyjcia w poczet czonków zwyczajnych i wspierajcych dokonuj Zarzdy Oddziaów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (vide § 12 Statutu PTE).

» Zainteresowani przystpieniem do PTE wybieraj Oddzia, w którym zo deklaracj zgodnie z informacj zawart na stronie internetowej Oddziau.

Wicej informacji znajd Pastwo w dokumencie poniej:
» Czonkostwo w PTE - Wycig ze Statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

» Dlaczego warto by czonkiem PTE? 

 


facebook
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony