Powrót do strony głównej

Posty

Nowa publikacja PTE z serii "Społeczna Gospodarka Rynkowa"

środa, 30 sierpnia 2023

Mamy przyjemność przekazać, że Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wydało kolejną publikację z serii "Społeczna Gospodarka Rynkowa". Publikacje naukowe na temat społecznej gospodarki rynkowej są efektem polsko-niemieckich seminariów. Organizowane od ponad 30 lat polsko-niemieckie seminaria z cyklu Społeczna Gospodarka Rynkowa wpisują się w bogatą tradycję oraz misję Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w zakresie krzewienia myśli ekonomicznej oraz poszukiwania nowego ładu społeczno-gospodarczego. Zarówno seminaria, jak również monografie naukowe są realizowane we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Prezentowana monografia składa się z trzech części, obejmujących łącznie 15 rozdziałów teoretyczno‑empirycznych:

  • Pierwsza z nich pt. „Społeczna gospodarka rynkowa w teorii ekonomii“ stanowi ogólnoteoretyczne podłoże do przedstawianych w kolejnych częściach tej publikacji rozważań i analiz o charakterze przede wszystkim empirycznym.
  • Druga część pt. „Ekologiczny wymiar społecznej gospodarki rynkowej” ukierunkowana jest na ekologiczną transformację społecznej gospodarki rynkowej w kierunku gospodarki zrównoważonej.
  • Natomiast trzecia część pt. „Dylematy i kierunki rozwoju społecznej gospodarki rynkowej“ dotyczy w dużej mierze wyzwań i możliwości rozwoju tej koncepcji w kontekście współczesnych przesileń cywilizacyjnych i ekonomii kryzysu.

Zawarte w tej publikacji teksty mają wymiar interdyscyplinarny, co sprzyja badawczemu holizmowi. Ma to istotne znaczenie, tym bardziej, że obecnie w naukowym i pozanaukowym dyskursie zwraca się właśnie uwagę na złożoność czynników kształtujących społeczno‑gospodarczą, globalną i lokalną rzeczywistość.

Autorami przedstawianych w niniejszej monografii tekstów są ekonomiści, politolodzy, socjolodzy i filozofowie od lat prowadzący naukowe studia literatury przedmiotu oraz badania na temat społecznej gospodarki. Takie zróżnicowanie sprzyja bardziej holistycznemu ujęciu analizowanej problematyki, a wobec jej złożoności jest wręcz niezbędne.

Monografia ta nie mogłaby się ukazać bez wsparcia Fundacji Konrada Adenauera, męża stanu i kanclerza Republiki Federalnej Niemiec w latach 1949–1963, czyli w okresie implementowania na gruncie niemieckim idei SGR.

Współpraca Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z tą Fundacją zaowocowała nie tylko niniejszą monografią, lecz także innymi przedsięwzięciami, w tym wydawniczymi i seminariami naukowymi.

Informacje na ten temat wraz z relacjami ze wspólnych debat przedstawione są na stronie internetowej:

Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, tym bardziej, że mogą one być pomocne w rozwijaniu wiedzy na temat SGR jako konstytucyjno‑traktatowego modelu ustroju społeczno‑gospodarczego w Polsce i w innych krajach unii Europejskiej.

Mamy nadzieję, że monografia ta przyczyni się nie tylko do zwiększania zainteresowania ordoliberalną koncepcją społecznej gospodarki rynkowej, lecz także do jej większego wpływu na kształtowanie współczesnej - coraz bardziej złożonej - rzeczywistości społeczno‑gospodarczej w skali globalnej i lokalnej.

Choć koncepcja SGR ma – konstytucyjną w Polsce i traktatową w Unii Europejskiej – rangę, wciąż znajduje niedostateczne przełożenie na społeczno‑gospodarczą rzeczywistość. A jest to wszak koncepcja ustroju ładu społeczno‑gospodarczego, ładu, którego niedostatek jest tak we współczesnym świecie widoczny i dotkliwy.

Dlatego też z pełnym przekonaniem zachęcamy do lektury tej monografii te osoby, którym na sercu leży dbałość o postęp i dobrobyt społeczny, dbałość o jakość życia ludzi, a to powinno być przecież niezbywalnym obowiązkiem zarówno naukowców, jak i głównych aktorów, kreatorów życia społeczno‑gospodarczego. Rekomendujemy tę lekturę w przeświadczeniu, że może być pomocna w realizacji takiego obowiązku. Wyrażamy zarazem nadzieję że monografia ta będzie sprzyjać pobudzaniu refleksji i dyskursu na temat koncepcji SGR oraz możliwości jej implementacji w praktyce.

Recenzje

  • Fragment recenzji dr hab. Małgorzaty Burchard-Dziubińskiej, prof. UŁ

(…) Książka stanowi interesujący głos w debacie odnośnie do ordoliberalizmu i możliwości wykorzystania tego podejścia w czasach zdominowanych przez wszechogarniający nieład.
(…) Wyróżnikiem książki jest interdyscyplinarne podejście do tematu. Autorzy i autorki poszczególnych rozdziałów to ekonomiści, politolodzy, socjolodzy i filozofowie, znani i cenieni za twórczy wkład do naukowej debaty na temat Społecznej Gospodarki Rynkowej.
(…) Monografia stanowi wkład do dyskusji nad znaczeniem i możliwościami ewolucji koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej. Odzwierciedla złożoność współczesnego świata i mnogość czynników kształtujących społeczno‑gospodarczą globalną i lokalną rzeczywistość. Dotyczy to, szczególnie wyeksponowanych w książce, kwestii środowiskowych i klimatycznych, jak i zmian politycznych obserwowanych w związku z walką o nowy układ sił na arenie międzynarodowej. Na polskim rynku wydawniczym trudno byłoby wskazać publikację książkową o podobnym charakterze.

  • Fragment recenzji dr hab. Krystyny Leśniak-Moczuk, prof. UR

(…) W gospodarce światowej powiązanej „pajęczyną” współzależności w ramach niesprawdzającego się modelu neoliberalizmu, nie jest możliwe samoistne rozwiązanie problemów o egzystencjalnym znaczeniu dla ludzkości.
(…) Czy zatem niecały wiek po sukcesie Społecznej Gospodarki Rynkowej, może nadchodzi epoka, w której po raz drugi Społeczna Gospodarka Rynkowa ma szansę odegrać misję, by w miejsce instytucjonalnego bałaganu wprowadzić światowy ład instytucjonalny? Próbą odpowiedzi na te dylematy jest recenzowana monografia, której tematyka dotyczy zarówno miejsca Społecznej Gospodarki Rynkowej w teorii ekonomii, jak również dylematów i kierunków jej rozwoju. Ponadto w monografii znalazły się niezwykle ważne i aktualne zagadnienia dotyczące ekologicznego wymiaru Społecznej Gospodarki Rynkowej.

Seminarium z cyklu SGR w 2023 r.

Polsko-niemieckie seminarium z cyklu "Społeczna Gospodarka Rynkowa" jest organizowane w w dniu 8 września 2023 r. przez Polskie Towarzywstwo Ekonomiczne we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Geneza seminariów z cyklu SGR