Powrót do strony głównej

Prezesi i Założyciele

Lista osób kierujących PTE w przeszłości i obecnie


Profesor Adam Krzyżanowski
Urodzony 19 stycznia 1873 w Krakowie W latach 1894 – 1895 studiował na uniwersytecie w Lipsku i Berlinie gdzie pogłębiał swoją wiedzę. Od 1895 roku był wykładowcą Krakowskiej Akademii Handlowej. W 1912 uzyskał nominację na profesora nadzwyczajnego i objął kierownictwo Katedry Ekonomii Politycznej i Skarbowości; profesorem zwyczajnym został w 1916. W roku akademickim 1930/1931 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa, był też przez 5 lat prorektorem (1933-1938). Prowadził wykłady i seminaria w ramach tajnego nauczania uniwersyteckiego. Po wojnie kierował Katedrą Ekonomii Politycznej. W 1960 roku zakończył pracę naukową. Do grona jego studentów należeli min. Oskar Lange, Edward Taylor. Adam Krzyżanowski należał do grona ojców założycieli Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, powołanego do życia w 1945 roku. Wśród jego publikacji znajdują się m.in. takie pozycje jak: Pieniądz, Nauka o pieniądzu i kredycie, Założenia ekonomiki, Polityka i gospodarstwo. Zmarł 29 stycznia 1963 w Krakowie.


Profesor Edward Taylor
Urodzony 26 września 1884 roku w Kielcach. Należał do najwybitniejszych ekonomistów, był twórcą poznańskiej szkoły ekonomicznej. Ukończył wydział Prawny Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 1919 roku związany z Uniwersytetem Poznańskim oraz Akademią Handlową w Poznaniu. Przyczynił się do zorganizowania wyższych studiów ekonomicznych w Polsce oraz wypromował wielu doktorów z ekonomii. Był jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 1945 r.. Profesor Edward Taylor angażował się w krzewienie wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie także w drodze licznych artykułów, publikowanych nawet na łamach prasy codziennej. Warto przeczytać prace: "Historia rozwoju ekonomiki", "Wstęp do ekonomii", "Teorię produkcji". Zmarł 9 sierpnia 1964 roku w Poznaniu.


Profesor Edward Lipiński - Prezes PTE w latach 1945-1965
Urodzony 18 października 1888 r. w Nowym Mieście n. Pilicą. Lata 1909-1913 spędził w Lipsku jako student Handelshochschule i w Zurichu, kontynuując studia ekonomiczne. Po powrocie do kraju w 1913 r. podjął pracę w Banku Handlowym w Warszawie, a także był współorganizatorem Towarzystwa Szerzenia Wiedzy Handlowej i Przemysłowej. Początkowo w charakterze doradcy w Ministerstwie Pracy, a następnie jako naczelnik Wydziału Statystyki Pracy i Przemysłu w GUS; stworzył tam nowe wydawnictwo Statystyka pracy, na łamach którego ogłosił szereg studiów. W latach 1925-1926 ukazały się pod jego redakcją II tomy pt. Ustawodawstwo robotnicze. W 1923r. związał się ze Szkołą Główną Handlową, gdzie w roku akademickim 1937/1938 był prorektorem. W 1950 r. podjął wykłady na Uniwersytecie Warszawskim. W 1945 r. przystąpił do organizowania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i na pierwszym Zjeździe Ekonomistów w Łodzi został wybrany prezesem, którą to funkcję sprawował do 1965 r., a następnie był Prezesem Honorowym Towarzystwa. Był także redaktorem naczelnym „Ekonomisty”. Obdarzony został honorową prezesurą Mię­dzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Ekonomicznych (IEA), członkostwem francuskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych, Brytyjskiej Akademii Nauk oraz honorowym doktoratem Uniwersytetu w Nowym Jorku. Zmarł 13 lipca 1986 r


Profesor Oskar Lange Prezes PTE w roku 1965
Urodzony 27 lipca 1904 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Wielki uczony, świato­wej sławy ekonomista polski. Od 1949r. związany z PTE, początkowo jako członek Zarządu Głównego, a od 1950 r. jako wiceprezes. 12 marca 1965 r. został wybrany prezesem Towarzystwa. Funkcję tę pełnił do października 1965 r., do momentu przedwczesnej śmierci. Międzynarodowy rozgłos przyniosły profesorowi Langemu głównie prace powstałe zagranicą - w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Do klasyki myśli ekonomicznej przeszedł słynny spór z F. Hayekiem i L. Misesem o racjonalność rachunku ekonomicznego w gospodarce socjalistycznej. Do najważ­niejszych prac Oskara Langego należą: On the Economic Theory of Socialism, Price Flexibility and Employment, Wprowadzenie do ekonometrii, Ekonomia polityczna, Wprowadzenie do cybernetyki, Teoria statystyki. Zmarł 2 października 1965 r.


Profesor Józef Pajestka Prezes PTE w latach 1965-1981

Urodzony 9 marca 1924 r. w Milówce. Studia na Uniwersytecie Warszawskim ukończył w 1949 r. Od marca 1965 r. wiceprezes Zarządu Głównego PTE, do końca kadencji kierował pracami Zarządu po śmierci profesora Oskara Langego; od maja 1967 r. do 1981 r. prezes Zarządu. Pełnił funkcję redaktora naczelne­go „Ekonomisty" do 1993 r. Członek korespondent PAN od 1973 r. Pracownik naukowo-dydaktyczny: SGPiS-u (1949-1956) i Uniwersytetu Warszawskiego (1956-1979). Dyrektor Instytutu Planowania w latach 1962-1972; zastępca prze­wodniczącego Komisji Planowania przy RM w latach 1968-1979. Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w okresie 1981-1990. Ekspert i doradca w organizacjach międzynarodowych i na zaproszenie licznych krajów. Członek władz Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Ekonomicznych (IEA). Autor wielu publikacji, m.in.: Zatrudnienie i inwestycje a wzrost gospodarczy, Czynniki i współzależność rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, Determinanty postępu, Economic Theorizing and New Challenges in Human Evolution. Zmarł w 1994 r.


Profesor Tomasz Afeltowicz - Prezes PTE w latach 1981-1985
Urodzony 3 kwietnia 1925 r. we Włocławku. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 1952r. związany zawodowo z Uniwersytetem Wrocławskim, tam też zdobywał kolejne stopnie naukowe. Od 1968 r. kierował Katedrą Ekonomii Politycznej Wydziału Prawa. W 1972 r. zorganizował Instytut Nauk Ekonomicznych, którym kierował do emerytury; do 2002 r. prowadził wykła­dy z zakresu ekonomii, wzrostu gospodarczego i polityki gospodarczej. Wykładał gościnnie w uczelniach zagranicą, m.in. w Lipsku i Bonn. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Autor wielu publikacji z zakresu teorii wzrostu, teorii wartości oraz monografii o bankowości Śląska. Był członkiem Rady Programowej czasopisma „Ekonomista" i członkiem Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Gospodarczego".


Profesor Zdzisław Sadowski - Prezes PTE w latach 1985-2005 / Urodzony 10 lutego 1925 r. w Warszawie. W 1945 r. ukończył Szkołę Główną Handlową. W 1962 r. uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora, w 1979 r. stopień doktora habilitowanego, a w 1980 r. tytuł profesora. Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk od 1994 r., a także członek wielu organizacji krajowych i zagranicznych. Był wiceprezesem Rady Ministrów ds. Re­formy Gospodarczej, zastępcą Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Gospodarczej, a także pełnił inne funkcje ważne dla gospodarki kraju i nauki. Od 1945 r. członek PTE. W 1985 r. wybrany na prezesa Towarzystwa, którą to funkcję sprawował do 2005 r. Prezes Honorowy PTE Od 1994 r. redaktor naczelny „Ekonomisty". Dorobek naukowy Profesora zawierają liczne publikacje książkowe. W ostatnich latach ukazały się takie wydawnictwa, jak: Szukanie drogi, Kapitał zagraniczny w Polsce, Eseje o gospodarce, Transformacja i rozwój. Zmarł 6 grudnia 2018 r.


Profesor Elżbieta Mączyńska - Prezes PTE w latach 2005 - 2021
pte.pl/o-pte/wladze

Jest profesorem nauk ekonomicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Związana zawodowo ze Szkołą Główną Handlową (SGH), gdzie pełniła funkcję kierownika Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Była także kierownikiem studiów podyplomowych: „Wycena Nieruchomości” oraz „Zarządzanie Nieruchomościami”. Od 1990 r. była także pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Pełni wiele funkcji zawodowych i społecznych. W latach 1994-2005 była sekretarzem naukowym i członkiem Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG), w latach 2013-2015 - przewodniczącą Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej w Ministerstwie Gospodarki oraz członkiem Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego (2012-2014). Była członkiem Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, a od 2010 r. jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Jest także członkiem Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki (NCN). Od 1998 jest kierownikiem corocznego, polsko-niemieckiego seminarium na temat systemów gospodarczych, społecznej gospodarki rynkowej i integracji europejskiej, początkowo dwutygodniowego, odbywającego się w Niemczech w Instytucie Studiów Europejskich we Vlotho, a od 2017 tygodniowego, odbywającego się w Ełku w filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Była przewodniczącą Rady Programowej X Kongresu Ekonomistów Polskich (2019), IX Kongresu Ekonomistów Polskich (2013) i VIII Kongresu Ekonomistów Polskich (2007) oraz redaktorem naukowym oraz współautorem materiałów kongresowych. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji, m.in. „Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody”, „Ile jest warta nieruchomość”, „Zagrożenie upadłością”, „Bankructwa przedsiębiorstw”, „Społeczna gospodarka rynkowa”, ”Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej”. Jest także członkiem komitetów redakcyjnych i rad programowych wielu czasopism naukowych, np. dwumiesięcznika „Ekonomista” (członek Komitetu Redakcyjnego, a następnie Redaktor naczelny), czasopisma „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” (członek Rady Redakcyjnej), czasopisma „Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw” (przewodnicząca Rady Naukowej) oraz czasopisma „International Journal of Sustainable Economy” (członek zespołu redakcyjnego). Za swoją działalność naukową i społeczną była wielokrotnie wyróżniana. W 2010 odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zainteresowania naukowe obejmują: analizę ekonomiczną, finanse i wycenę przedsiębiorstw, wycenę nieruchomości. W latach 2005-2021 była prezesem Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a od 2021 Prezesem Honorowym PTE. Od 2021 r. jest również członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.