Powrót do strony głównej

Wydawnictwo

Wydawnictwo PTE

O wydawnictwie

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego publikuje prace o fundamentalnym znaczeniu dla nauk ekonomicznych. Ich autorami są wybitni przedstawiciele nauk ekonomicznych.

Wydawnictwo PTE ma za zadanie:

 • wydawanie publikacji naukowych zgodnie z procedurami wydawniczymi i recenzowania obowiązującymi w Wydawnictwie PTE
 • popularyzowanie wiedzy ekonomicznej poprzez dobór wydawanych publikacji dokonywany przez Komisję Wydawniczą PTE

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), założone w 1945 roku, jest jednym z głównych wydawców publikujących w Polsce monografie i inne książki o charakterze naukowym z zakresu szeroko rozumianych nauk ekonomicznych. Publikacje książkowe PTE cieszą się dużym zainteresowaniem środowisk akademickich i politycznych, studentów i innych Czytelników.

Publikacje PTE charakteryzują się wysoką wartością naukową, potwierdzoną opiniami recenzentów. Selekcja materiałów przewidzianych do publikacji jest wielostopniowa. Wszystkie publikacje książkowe wydawane przez PTE są recenzowane, a plany wydawnicze są zatwierdzane przez Radę Naukową i Komisję Wydawniczą PTE, w skład których wchodzą wybitni przedstawiciele nauk ekonomicznych w Polsce.

Wydawnictwo PTE, działające przy Zarządzie Krajowym PTE w Warszawie, ma duże zasługi w promowaniu współczesnej wiedzy ekonomicznej i upowszechnianiu najnowszych osiągnięć polskiej i światowej ekonomii. Wśród starannie dobranych książek opublikowanych dotychczas przez PTE jest wiele prac autorstwa wybitnych przedstawicieli polskiej ekonomii oraz luminarzy współczesnej ekonomii światowej, w tym laureatów Nagrody Nobla z ekonomii.

W działalności Wydawnictwa PTE ważne miejsce zajmują też wielotomowe edycje prac zbiorowych zawierające opracowania naukowe przedstawione na kolejnych Kongresach Ekonomistów Polskich.

W upowszechnianiu dorobku naukowego światowej ekonomii szczególne miejsce zajmuje seria wydawnicza „Nobliści z ekonomii”. Seria ta obejmuje polskie przekłady najnowszych książek laureatów Nagrody Nobla z ekonomii.

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, która została opublikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. lista wydawnictw punktowanych). W wykazie znalazło się także Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Zielonej Górze.

Księgarnia online

Wydawnictwo PTE prowadzi następujące serie wydawnicze:

Pełna oferta Wydawnictwa PTE znajduje się na stronie: ksiazkiekonomiczne.pte.pl

Zasady etyki

Zasady etyki publikacyjnej

 1. Komisja Wydawnicza Wydawnictwa PTE kieruje się w swojej misji przestrzeganiem zasad etyki publikacyjnej. W przypadku stwierdzenia nierzetelności naukowej dokumentuje się wszelkie jej przejawy oraz informuje odpowiednie podmioty.
 2. Autor, zgłaszając pracę do wydania w Wydawnictwie PTE, jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, a także do unikania takich zjawisk, jak:
  a) plagiat, czyli przywłaszczenie cudzego utworu w całości bądź w części;
  b) autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli opublikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie.
 3. Autor zgłaszający publikację do wydania w Wydawnictwie PTE powinien precyzyjnie podać wkład poszczególnych osób w powstanie utworu, z określeniem ich afiliacji, informacji na temat autorstwa koncepcji, założeń metodycznych, merytorycznego opracowania wyników itp.
 4. Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 5. Dzięki opisanemu wyżej postępowaniu można uniknąć takich nieprawidłowości, jak:
  a) autorstwo widmo (ang. ghost authorship), czyli pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły do powstania pracy;
  b) autorstwo gościnne lub grzecznościowe (ang. guest authorship), czyli przypisanie autorstwa osobom, które nie mają wkładu w przedłożone opracowanie.
 6. Do innych zjawisk stojących w sprzeczności z zasadami etyki publikacyjnej należy sfabrykowanie danych, czyli oparcie pracy naukowej na nieprawdziwych wynikach badań.
 7. O podejrzeniu naruszenia zasad etyki publikacyjnej obowiązany jest powiadomić każdy biorący udział w pracach redakcyjnych (recenzent, członek rady naukowej, członkowie komitetu redakcyjnego itp.).
 8. W przypadku podejrzenia występowania jednej z wymienionych form nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej Komisja Wydawnicza Wydawnictwa PTE podejmuje następujące działania:
  a) zwraca się do autora z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i rozstrzygnięcie, czy podejrzenia są uzasadnione i wymagają rewizji pracy lub jej odrzucenia. Decyzja o odrzuceniu pracy powinna być poprzedzona analizą całości utworu, której celem będzie wskazanie fragmentów nieoryginalnych, zduplikowanych lub zaczerpniętych z innego dzieła ze wskazaniem źródła ich pochodzenia. Taką analizę w uzasadnionych przypadkach Komisja Wydawnicza przeprowadza z wykorzystaniem wybranego systemu antyplagiatowego;
  b) przekazuje informację o stwierdzeniu udokumentowanego naruszenia zasad etyki do przełożonego jednostki podstawowej, w której zatrudniony jest autor.
 9. Dzięki przyjęciu powyższych zasad gwarantujemy pewność, że publikacje Wydawnictwa PTE są tworzone w sposób transparentny, uczciwy i z poszanowaniem autorstwa dzieła.

Procedura wydawnicza

 1. Wydawnictwo przyjmuje do wydania publikacje: naukowe monografie, habilitacje, podręczniki, raporty z badań itp.
 2. Organami Wydawnictwa PTE są Kierownik Wydawnictwa oraz Komisja Wydawnicza. Funkcję Kierownika Wydawnictwa sprawuje Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 3. Zadaniem Kierownika Wydawnictwa jest zarządzanie procesem wydawniczym w zakresie wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
 4. Komisja Wydawnicza sprawuje nadzór merytoryczny nad procesem wydawniczym poprzez: tworzenie formularzy recenzji i oświadczeń autorskich, dokonywanie wstępnej oceny zgłaszanych wniosków wydawniczych, wskazywanie recenzentów i formułowanie rekomendacji dotyczących przyjęcia manuskryptów do publikacji.
 5. Komisja Wydawnicza działa kierując się dbałością o przestrzeganie zasad etyki wydawniczej, w szczególności sprawuje nadzór nad przestrzeganiem standardów wydawniczych zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics).
 6. Pozytywna recenzja jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych, w skład których wchodzą:
  • Opracowanie redakcyjne
  • Profesjonalny skład i łamanie
  • Korekta językowa
  • Korekta techniczna
  • Projekt okładki
  • Druk

Procedura wyboru publikacji do druku

 1. Komisja Wydawnicza Zarządu Krajowego PTE pełni funkcję opiniodawczą dla Zarządu Krajowego i dla Prezydium ZK.
 2. Ostateczną decyzję w sprawie zakwalifikowania publikacji do druku podejmują organy Towarzystwa.
 3. Komisja rozróżnia wydawnictwa książkowe na książki polskie napisane przez polskich autorów i prace wydane za granicą, czyli książki obcojęzyczne.
 4. W przypadku książek polskich autorów postępowanie prowadzone przez Komisję Wydawniczą jest dwuetapowe:
  a) Autor składa książkę z wnioskiem o jej wydanie dołączając rekomendację sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego, czyli osobę o stopniu doktora habilitowanego.
  Następnie Komisja zapoznaje się z przedłożoną propozycją, tj. z tematyką pracy, ze strukturą pracy, z opinią przedłożoną przez samodzielnego pracownika naukowego dołączoną do tej publikacji i podejmuje decyzję czy uruchomić drugi etap, czy też skierować do wnioskodawcy odmowę wydania tej książki.
  b) Jeżeli Komisja uzna, że praca jest interesująca i mogłaby być potencjalnie wydana przez Towarzystwo, uruchamiany jest drugi etap, czyli skierowanie opracowania do recenzji. Po wpłynięciu recenzji Komisja podejmuje decyzję o zarekomendowaniu Prezydium Zarządu Krajowego lub Zarządowi Krajowemu wydanie publikacji lub o odstąpieniu od wydania tej publikacji.
 5. W przypadku książek opublikowanych przez zagranicznych wydawców procedura jest następująca:
  a) Wnioskodawca przekładu składa wniosek umotywowany merytorycznie wskazując na wartość książki, celowość jej upowszechnienia w języku polskim i jednocześnie wskazując grupę docelową odbiorców książki. Ponadto wnioskodawca szacuje potrzeby wydawnicze tej książki, tzn. planowany nakład, czyli jaka byłaby potencjalnie grupa odbiorców tej książki. Do wniosku mogą być dołączone opinie wydawcy lub recenzje.
  b) Komisja po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem podejmuje decyzję o skierowaniu książki do zaopiniowania. Po analizie opinii, Komisja podejmuje ostateczną decyzję o zarekomendowaniu lub odmowie przyjęcia książki do procesu wydawniczego, a następnie prezentuje swoją opinię Prezydium lub Zarządowi Krajowemu.
  c) Niezależnie od tego wniosek przekazywany przez Komisję Wydawniczą do Prezydium Zarządu Krajowego lub Zarządu Krajowego musi zawierać załącznik z szacunkiem kosztów wydania danej publikacji. Kosztorys opracowuje Biuro Zarządu Krajowego, które przygotowuje zarówno zestawienie kosztów pozyskania praw autorskich, praw wydawniczych, przekładu, kosztów druku, jak również kalkulację potencjalnych przychodów ze sprzedaży danej książki.
  d) Ostateczną decyzję o przyjęciu pracy do opublikowania podejmuje Prezydium lub Zarząd Krajowy po dokonaniu oceny merytorycznej i kosztowej na podstawie materiałów przygotowanych według powyższej procedury.

Procedura recenzowania

 1. Zgłoszenie i przysłanie pracy naukowej do Wydawnictwa PTE jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Autora/Autorów na wszczęcie procedury recenzowania.
 2. Wstępnej oceny pracy i wyboru Recenzentów dokonuje Komisja Wydawnicza Wydawnictwa PTE.
 3. Praca naukowa jest przekazywana dwóm wyznaczonym Recenzentom z zachowaniem zasady „double-blind review proces” (Recenzent nie zna nazwiska Autora/Autorów publikacji, Autor/Autorzy nie znają nazwiska Recenzenta).
 4. Recenzja musi mieć formę pisemną (dopuszcza się wersję elektroniczną) i jest przechowywana w dokumentach Wydawnictwa PTE.
 5. Kopia recenzji, bez ujawniania nazwiska Recenzenta, przekazywana jest Autorowi/Autorom. Autor/Autorzy ma obowiązek ustosunkowania się do zawartych w recenzji uwag oraz poprawy artykułu jeżeli takie są zalecenia Recenzenta. W sytuacjach spornych powoływany jest kolejny Recenzent.

Komisja wydawnicza

Skład Komisji Wydawniczej Zarządu Krajowego PTE w kadencji władz 2021-2026:

 • prof. dr hab. Łukasz Hardt (Łódź) – przewodniczący
 • dr hab. Piotr Kułyk, prof. UZ (Zielona Góra)
 • dr hab. Michał Moszyński, prof. UMK (Toruń)

Kontakt

Biuro Zarządu Krajowego
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
ul. Nowy Świat 49
00-042 Warszawa

Sekretariat:
Jolanta Sawukajtys
tel.: 22 55 15 401, 22 55 15 405
fax: 22 55 15 444
e-mail: zk@pte.pl