Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium naukowe pt. "Michał Kalecki"

piątek, 28 czerwca 2024

Zaproszenie na seminarium naukowe z cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

Celem tego cyklu seminariów jest nie tylko przybliżenie sylwetek znaczących postaci w historii polskiej ekonomii, lecz także zastanowienie się nad aktualnością ich teorii w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Seminaria z tego cyklu są zatem okazją do zgłębienia wiedzy o historii ekonomii w Polsce oraz dyskusji nad znaczeniem dorobku wybitnych ekonomistów dla współczesnej ekonomii. Seminaria są organizowane w ramach debaty naukowej poprzedzającej XI Kongres Ekonomistów Polskich, który odbędzie się w grudniu 2025 r. w Warszawie.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na 6. seminarium w ramach cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana". W trakcie tego seminarium skupimy się na osiągnięciach kolejnej - wyjątkowej - postaci, która przyczyniła się do rozwoju myśli ekonomicznej w Polsce.

 • Temat seminarium: Michał Kalecki

 • Plakat: Pobierz

 • Data: 28 czerwca 2024 r.

 • Czas: 14:00-15:30

 • Miejsce: w formie zdalnej

 • na platformie Zoom: LINK DO SEMINARIUM
  Identyfikator spotkania: 896 7389 5435
  Kod dostępu: 909861

Prelegent:

 • prof. dr Jan Toporowski
  profesor ekonomii i finansów Uniwersytetu Londyńskiego przy Szkole Orientalistyki i Afrykanistyki. Urodzony w Oksfordzie, studiował na Uniwersytecie Birmingham oraz Birkbeck College w Londynie. Jest konsultantem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki, oraz Economist Intelligence Unit. Pracował także jako naukowiec i doradca w zakresie bankowości międzynarodowej i bankowości centralnej. Specjalizuje się w problematyce kryzysów finansowych oraz myśli Michała Kaleckiego. Autor licznych artykułów i książek, w tym "Michał Kalecki. Biografia intelektualna" (2022). Więcej informacji: LINK

Moderator:

 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
  prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, związana zawodowo ze Szkołą Główną Handlową (SGH). W latach 2005-2021 była prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pełni wiele funkcji zawodowych i społecznych. Obecnie jest członkiem Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP, członkiem Prezydium Komitetu Prognoz i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, a także członkiem Rady Naukowej INE PAN. Specjalizuje się w analizie ekonomicznej, finansach i wycenie przedsiębiorstw oraz systemów społeczno-gospodarczych. Jest kreatorką ekonometrycznych modeli predykcji bankructwa. W 2010 r. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2023 r. otrzymała Nagrodę Kopernika Ekonomisty - prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii i gospodarki. Więcej informacji: LINK


Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy na temat wkładu Michała Kaleckiego w rozwój nauk ekonomicznych i teorii ekonomii. Michał Kalecki (1899-1970) był wybitnym polskim ekonomistą i współtwórcą Rewolucji Keynesowskiej. Studiował na kilku uczelniach: Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim oraz Politechnice Gdańskiej, ale nie ukończył żadnej z nich – głównie z powodów finansowych. Samodzielnie zgłębiał wiedzę ekonomiczną. W 1929 r. rozpoczął pracę w Instytucie Badań Koniunktur Gospodarczych i Cen. W 1933 r. wydał wizjonerskie studium Próba teorii koniunktury, w którym przedstawił teorię efektywnego popytu. Po otrzymaniu stypendium Fundacji Rockefellera wyjechał w 1936 r. do Szwecji. Następnie osiadł w Wielkiej Brytanii, gdzie współpracował z kilkoma ośrodkami akademickimi. Nawiązał także znajomość z Johnem Maynardem Keynesem. Przełożył swoją teorię na język angielski. Praca ukazała się w 1939 r. W czasie wojny Kalecki został zatrudniony w Oksfordzkim Instytucie Statystycznym. Od 1946 r. piastował stanowisko zastępcy dyrektora Działu Stabilizacji i Rozwoju w Departamencie Gospodarczo-Społecznym Sekretariatu ONZ. Wrócił do Polski w 1955 r. Poświęcił się wówczas przede wszystkim pracy naukowej. Wykładał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Pełnił funkcję doradcy rządów kilku państw. Był kandydatem do Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1970 r., ale śmierć uczonego zamknęła drogę do tego wyróżnienia. Zainteresowania polskiego ekonomisty obejmowały wiele dziedzin. Kalecki zajmował się teorią koniunktury, problemami planowania gospodarczego, jak również zagadnieniami dochodu narodowego. W swoich badaniach zgłębiał teorię rozwoju gospodarczego. Szczególną wagę przykładał do kwestii zapewnienia pełnego zatrudnienia. Swoje główne koncepcje sformułował trzy lata przed Keynesem. Wszystkie publikacje Kaleckiego zostały wydane w języku angielskim. Wśród ważniejszych prac uczonego należy wymienić następujące dzieła: Próba teorii koniunktury, Essays in the Theory of Economic Fluctuations, Płace nominalne i realne, Theory of Economic Dynamics (pol. Teoria dynamiki gospodarczej), Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia.

Zapraszamy uczniów, studentów, nauczycieli, ekonomistów, jak również wszystkich zainteresowanych historią myśli ekonomicznej.

Rada Naukowa
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Nagranie z seminarium

Ciekawe publikacje o Michale Kaleckim:

Wybrane publikacje prof. Michała Kaleckiego:

 • Michał Kalecki (1954), Theory of Economic Dynamics
 • Michał Kalecki (1979), Tom 1. Kapitalizm Koniunktura i zatrudnienie
 • Michał Kalecki (1980), Tom 2. Kapitalizm Dynamika gospodarcza
 • Michał Kalecki (1982), Tom 3. Socjalizm Funkcjonowanie i wieloletnie planowanie
 • Michał Kalecki (1984), Tom 4. Socjalizm Wzrost gospodarczy i efektywność inwestycji
 • Michał Kalecki (1985), Tom 5. Kraje rozwijające się Studia varia: o ekonomii i ekonomistach
 • Michał Kalecki (1988), Tom 6. Analizy gospodarcze Miscellanea

Dotychczasowe seminaria z cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

 • Seminarium naukowe pt. "Mikołaj Kopernik": LINK - 12.01.2024 r.
 • Seminarium naukowe pt. Adam Krzyżanowski: LINK - 02.02.2024 r.
 • Seminarium naukowe pt. Edward Łukawer: LINK - 01.03.2024 r.
 • Seminarium naukowe pt. Oskar Lange: LINK - 05.04.2024 r.
 • Seminarium naukowe pt. Eugeniusz Kwiatkowski: LINK - 10.05.2024 r.