Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium Naukowe pt. "Edward Taylor"

piątek, 5 lipca 2024

Zaproszenie na seminarium naukowe z cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

Celem tego cyklu seminariów jest nie tylko przybliżenie sylwetek znaczących postaci w historii polskiej ekonomii, lecz także zastanowienie się nad aktualnością ich teorii w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Seminaria z tego cyklu są zatem okazją do zgłębienia wiedzy o historii ekonomii w Polsce oraz dyskusji nad znaczeniem dorobku wybitnych ekonomistów dla współczesnej ekonomii. Seminaria są organizowane w ramach debaty naukowej poprzedzającej XI Kongres Ekonomistów Polskich, który odbędzie się w grudniu 2025 r. w Warszawie.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na 7. seminarium w ramach cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana". W trakcie tego seminarium skupimy się na osiągnięciach kolejnej - wyjątkowej - postaci, która przyczyniła się nie tylko do rozwoju myśli ekonomicznej w Polsce, lecz także do założenia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

 • Temat seminarium: Edward Taylor

 • Plakat: Pobierz

 • Data: 5 lipca 2024 r.

 • Czas: 14:00-15:30

 • Miejsce: w formie zdalnej na platformie Zoom: LINK DO SEMINARIUM
  Identyfikator spotkania: 853 7203 8902
  Kod dostępu: 071039

Prelegent:

 • dr hab. Andrzej Szplit, prof. ANS
  Profesor Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie również obronił doktorat z zakresu finansów przedsiębiorstw. (promotor - rektor Józef Kaleta). W latach 1984–1990 przebywał na stypendium w Niemczech. W 1989 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w Wyższej Szkole Ekonomii w Berlinie w zakresie ekonomiki i finansowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego. W latach 90. XX wieku pełnił funkcję prodziekana do spraw kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest autorem wielu projektów badawczych, monografii i artykułów naukowych krajowych i zagranicznych. Jest współautorem i współredaktorem naukowym pierwszego w Polsce Leksykonu Społecznej Gospodarki Rynkowej. Za publikację w czasopiśmie "Gospodarka Narodowa "otrzymał list gratulacyjny od dr. H.F. Wuensche - osobistego sekretarza noblisty Friedricha von Hayeka. Według badań bibliometrycznych prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest umieszczony na liście osób najczęściej cytowanych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Na zlecenie Centrali Narodowego Banku Polskiego Departamentu Pamięci Pieniądza opracował monografię profesora Edwarda Taylora. Monografia jest częścią serii Sylwetki sławnych ekonomistów polskich. W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym pełni funkcję honorowego prezesa Zarządu Oddziału w Kielcach, członka Rady Naukowej Zarządu Krajowego PTE, członka Kapituły na najlepszy podręcznik z ekonomii. Jest członkiem Zarządu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

Moderator:

 • prof. dr hab. Marek Ratajczak
  Dyrektor Instytutu Ekonomii i Kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Rady Uczelni. W latach 2002–2008 był prorektorem ds. rozwoju uczelni i doskonalenia kadr. Obszary zainteresowań badawczych obejmują infrastrukturę i jej rolę w procesach makroekonomicznych, rozwój ekonomii, a w tym ekonomii instytucjonalnej, oraz funkcjonowaniu sektora szkolnictwa wyższego, zwłaszcza ekonomicznego. W latach 2007–2011 był członkiem Rady Naukowej NBP, a w latach 2012-2015 pełnił funkcję początkowo podsekretarza, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pełnił m.in. funkcję prezesa Zarządu Oddziału PTE w Poznaniu, członka Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych i przewodniczącego Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w latach 2020-2024. Od 2007 r. jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Aktualnie prof. Ratajczak jest przewodniczącym zespołu ekspertów ds. programów bilateralnych w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i przewodniczącym Rady Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Prof. Ratajczak jest autorem ok. 250 opracowań, a w tym książki Infrastruktura w gospodarce rynkowej (1999), za którą wyróżniono go nagrodą przyznawaną przez ministra edukacji oraz Nagrodą PTE im. prof. Edwarda Lipińskiego.


Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy na temat wkładu Edwarda Taylora w rozwój nauk ekonomicznych i teorii ekonomii. Edward Taylor (1884–1964) należał do grona wybitnych polskich ekonomistów. Wywodził się ze szkockiej rodziny osiadłej w Polsce w XVII w. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał doktorat. Od 1919 r. był długoletnim profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Handlowej w Poznaniu, a po 1945 wykładał ekonomię polityczną na Uniwersytecie Łódzkim. Założył i zorganizował studia ekonomiczne na uniwersytecie w Poznaniu, oraz – co stanowiło novum – na wydziale prawa. Jego działalność na uczelni, jak i pisarska, charakteryzująca się wielką charyzmą, intelektualnym zdyscyplinowaniem i niekonwencjonalnością, zyskała wysoką renomę dla Uniwersytetu oraz przysporzyła Taylorowi miano autorytetu naukowego. W 1945 należał do grona współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a od 1930 był członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności (od 1946 członek czynny). Był zwolennikiem ekonomii klasycznej, w szczególności zaś teorii Alfreda Marshalla. Jego zainteresowania naukowe nie ograniczały się wszak jedynie do teorii ekonomii, lecz obejmowały także naukę o pieniądzu, zagadnienia skarbowości oraz spółdzielczości. Opowiadał się za wolnością gospodarczą i własnością prywatną, a przeciw nadmiernemu etatyzmowi. Apelował jednak o sumienną współpracę wszystkich warstw społecznych w duchu solidaryzmu.

Zapraszamy uczniów, studentów, nauczycieli, ekonomistów, jak również wszystkich zainteresowanych historią myśli ekonomicznej.

Rada Naukowa
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Nagranie z seminarium

Ciekawe publikacje o prof. Edwardzie Taylorze:

Wybrane publikacje prof. Edwarda Taylora:

Dotychczasowe seminaria z cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

 • Seminarium naukowe pt. "Mikołaj Kopernik" w dniu 12.01.2024 r.: LINK
 • Seminarium naukowe pt. Adam Krzyżanowski w dniu 02.02.2024 r.: LINK
 • Seminarium naukowe pt. Edward Łukawer w dniu 01.03.2024 r.: LINK
 • Seminarium naukowe pt. Oskar Lange w dniu 05.04.2024 r.: LINK
 • Seminarium naukowe pt. Eugeniusz Kwiatkowski w dniu 10.05.2024 r.: LINK
 • Seminarium naukowe pt. Michał Kalecki w dniu 28.06.2024 r.: LINK