Powrót do strony głównej

Nowe wydarzenia

Seminarium naukowe pt. "Edward Łukawer"

piątek, 1 marca 2024

Zaproszenie na seminarium naukowe z cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

Celem tego cyklu seminariów jest nie tylko przybliżenie sylwetek znaczących postaci w historii polskiej ekonomii, lecz także zastanowienie się nad aktualnością ich teorii w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Seminaria z tego cyklu są zatem okazją do zgłębienia wiedzy o historii ekonomii w Polsce oraz dyskusji nad znaczeniem dorobku wybitnych ekonomistów dla współczesnej ekonomii. Seminaria są organizowane w ramach debaty naukowej poprzedzającej XI Kongres Ekonomistów Polskich, który odbędzie się w listopadzie 2025 r. w Warszawie.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na 3. seminarium w ramach cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana". W trakcie tego cyklu wydarzeń będziemy skupiać się na wyjątkowych postaciach, które przyczyniły się do rozwoju myśli ekonomicznej w Polsce.

 • Temat seminarium: Edward Łukawer

 • Plakat: LINK

 • Data: 01.03.2024 r.

 • Czas: 14:00-15:30

 • Miejsce: w formie zdalnej na platformie Zoom: LINK
  Identyfikator spotkania: 846 3840 6463
  Kod dostępu: 845937

Prelegenci:

 • prof. dr hab. Zofia Dach
  emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Była prodziekan i dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierownik Katedry Mikroekonomii, promotor 11 prac doktorskich, wieloletni członek Senatu UEK. Jej zainteresowania naukowe i dydaktyczne oscylowały wokół mikroekonomii, polityki zatrudnienia w powiązaniu z polityką rynku pracy i polityką społeczną oraz transformacji systemu gospodarczego w Polsce. Opublikowała ok. 180 prac, w tym m.in. „Praca zawodowa kobiet w Polsce i jej aspekty ekonomiczno-społeczne” (KiW 1976), „Bezrobocie w okresie przemian systemowych gospodarki polskiej” (Ossolineum 1993) oraz wiele podręczników, np. "Podstawy mikroekonomii" oraz "Mikroekonomia". Od 1966 r. należy do PTE. W latach 2001-2008 była jego wiceprezesem, zaś w latach 2002-2010 była członkiem Rady Naukowej PTE przy Zarządzie Krajowym w Warszawie.

 • prof. dr hab. Mirosław Bochenek
  profesor w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obszarami jego zainteresowań naukowych są: teoria ekonomii, historia myśli ekonomicznej oraz ekonomia nierynkowa. Opublikował m.in.: "Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej" (1999), "Szkice o ekonomii i ekonomistach" (2004), "Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce" (2008), "Historia rozwoju ekonomii" (6 tomów, 2016 – nagrodzona nagrodą PTE I stopnia) oraz "Mikołaj Kopernik czy Thomas Gresham?” (2023). Od 1988 r. należy do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (m.in. w latach 2005−2006 był prezesem Zarządu Oddziału w Toruniu i członkiem Zarządu Krajowego, od 2021 r. pełni funkcję wiceprzewodniczący Rady Naukowej).

Moderator:

 • dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK
  profesor uczelni i kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2013 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w latach 2015-2021 była zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału PTE w Krakowie, a od 2021 r. jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prezesem Zarządu Oddziału PTE w Krakowie oraz członkiem Rady Naukowej PTE.

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy na temat wkładu Edwarda Łukawera w rozwój nauk ekonomicznych, Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na fundamentalnych problemach funkcjonowania i wzrostu gospodarki Polski. Szczególne miejsce w jego pracy naukowej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku zajmowały dociekania dotyczące racjonalności gospodarowania w socjalizmie i wyboru modelu funkcjonowania dla tej gospodarki. Jego badania odegrały znaczącą rolę w poszukiwaniu nowych paradygmatów i wzorców rozwoju w ramach ówczesnego systemu społeczno-gospodarczego. Powszechnie uznawany jest za jednego z najwybitniejszych historyków powojennej myśli ekonomicznej w Polsce. Jego dwutomowe dzieło zatytułowane: „Z historii polskiej myśli ekonomicznej: 1945-1995” zapisało się złotymi zgłoskami w księdze nauki polskiej. Jest to pionierski i wnikliwy zapis poglądów i osiągnięć naukowych polskich ekonomistów żyjących w jakże złożonych czasach powstania i upadku systemów politycznogospodarczych.

Zapraszamy studentów, naukowców, ekonomistów, jak również wszystkich zainteresowanych historią myśli ekonomicznej.

Rada Naukowa
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Nagranie z seminarium

Ciekawe artykuły o Edwardzie Łukawerze:

Wybrane publikacje prof. Edwarda Łukawera:

Dotychczasowe seminaria z cyklu "Polska ekonomia w postaciach zapisana"

 • Seminarium naukowe pt. "Mikołaj Kopernik": LINK
 • Seminarium naukowe pt. Adam Krzyżanowski: LINK